Kai džiaugsmo daugiau nei liūdesio

Nijolė STORYK 2008-12-23 00:00
Nijolė STORYK 2008-12-23 00:00
Seimo narė, prof. M.V.Čigriejienė šiemet pirmą kartą šv. Kalėdas sutiks ne savo namuose, kurie ištuštėjo po vyro netekties. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Sei­mo na­rės, gy­dy­to­jos, pro­fe­so­rės 72 me­tų Ma­ri­jos Vi­dos Čig­rie­jie­nės na­muo­se Kau­ne liū­de­sio ne­tek­tis - prieš mė­ne­sį ana­pi­lin iš­ėjo jos vy­ras ar­chi­tek­tas Eu­ge­ni­jus Čig­rie­jus. Šie­met pir­mą kar­tą Ka­lė­das Sei­mo na­rė su­tiks ne na­mie, o su duk­ters Lai­mos Čig­rie­jū­tės-Vit­kaus­kie­nės šei­ma ir anū­kais Kau­no ra­jo­ne, La­pė­se.

Anksčiau, kol namai nebuvo ištuštėję, buvo priešingai - per šventes suvažiuodavo vaikai, duktė ir sūnus Saulius su šeimomis, anūkai. Tik neįgalus sūnus Petras visada glaudėsi prie tėvų.

Iš balkono - miesto panorama.

Būdavo, Kūčių vakarą visi susėda prie ilgo medinio stalo didelėje svetainėje. Gausios šeimos neaplenkia ir Kalėdų Senelis su pilnu maišu dovanų. Erdviame bute, kylančiame per du aukštus, visiems užtenka vietos.

Prieš daugiau nei dešimt metų pradėtą statyti modernų namą Šilainiuose, ant kalno, nužiūrėjo vyras architektas E.Čigriejus. Ir buvo teisus. Keltis į naują būstą traukė graži vietovė. Tiesiai pro

svetainės langus, žemai, atsiveria beveik viso miesto panorama. Naujieji metai čia pat - galima įsivaizduoti, koks nuostabus reginys matyti, kai dangus nuo fejerverkų nušvinta įvairiais šviesų raštais, kaip pasakoje.

Kai viskas aprimsta, ten, žemai, namų languose viena po kitos įsižiebia šviesos. Tai tiesiog prikausto - valandų valandas galima gėrėtis nuostabiu vaizdu. Kiek daug romantikos nakties tyloje!

"Šventinį vakarą niekur nereikia eiti iš namų. Fejerverkų panoramą matome pro langus - visas dangus žiba nuo ugnies", - pasakoja ponia Marija Vida.

Nepatiko naujas butas

Profesorė užsiminė, jog prieš daugiau kaip dešimt metų nenorėjo keltis su šeima gyventi į naują vietą. Vyrui priekaištavo, kad reikės toli važiuoti į darbą Kauno klinikose (KMU Akušerijos-ginekologijos klinikoms ji vadovavo dešimt metų), nepatiko ir pats kotedžas, nors butas buvo daug erdvesnis ir didesnis už senąjį. Pirmame aukšte yra didelė svetainė ir virtuvė, du balkonai. Antrame aukšte įrengti trys kambariai - profesorės ir vyro darbo kambariai, miegamasis.

"Butas lyg ir didelis, bet vietos ne tiek daug. Jei visi vaikai - du sūnūs ir dukra - būtų likę namie, turbūt neišsitektume", - sako ji.

Sūnus Saulius pasekė mamos akušerės-ginekologės pėdomis. Duktė dirba vadybininke. Vaikai gyvena atskirai.

"Po vyro mirties nelikau viena - mane supa visas būrys vaikaičių. Su anūku Matuku mėgstame keliauti - neseniai per moksleivių atostogas buvome nuvykę į Norvegiją", - pasakoja Seimo narė.

Vargas dėl žigulių

Koks vargas dėl palikimo, kai tas turtas viso labo - seni vyro žiguliai. "Išmesti to automobilio negaliu, nes jis ne mano. Tad dabar varstau notaro duris, kad būtų laiku sutvarkyti visi nuosavybės dokumentai", - teigia ji.

Žvilgtelime pro įstiklinto balkono langą: kaip sakė, taip ir yra - buvę balti žiguliai nuo senumo surūdiję, apsilupę, vargu ar dar rieda.

"Su dukra ir sūnumi ką tik sugrįžome iš notaro. Kiek daug dokumentų teko pasirašyti. Nespėjau net nuvykti į Vilijampolės tilto atidarymo renginį", - užsimena ponia Marija Vida.

Profesorei išsprūsta: "Nespėjau..." Ar ne taip buvo, kai dirbo gydytoja - irgi reikėjo skubėti pas ligonį? Ji šypteli ir sako: "Žinoma, taip ir buvo, juk daviau Hipokrato priesaiką - turėjau būti prie ligonio, net jei man paskambindavo vidurnaktį."

Kas prižiūrėjo namus ir augino vaikus, kai visada daug dirbo - tiek klinikose, tiek dabar Seime? "Suprantama, šeima šiek tiek nukentėjo. Bet vyras man niekada nepriekaištavo, kad retai būnu namie. Jis žinojo, koks gydytojo darbas, pritarė ir mano pasirinkimui eiti į Seimą. Jei rinkėjai ir vėl išrinko mane vienmandatėje apygardoje, vadinasi, pateisinau žmonių lūkesčius, - kalba Seimo narė. - Dabar šeimai nesu tiek daug reikalinga - anūkų man nereikia auginti. Su jais tik keliauju, leidžiu laisvalaikį. Man tai didelis džiaugsmas."

Iššūkis sau

Moderniškai įstiklintame balkone toliau kalbamės apie darbą, politiką, šeimą - čia taip jauku, stovi du krėslai, tarsi skirti rytinės kavos ritualui. "Balkonas buvo tuščias ir nenaudojamas. Pamaniau, kad ši vieta labai tinka kavai gerti ir šiaip parymoti laisvą valandėlę. Kai vyras buvo išvykęs į užsienį, pirmą kartą viena ėmiausi man neįprasto darbo - balkono remonto. Ir ką gi? Pasirodo, ne taip jau blogai išmanau šią sritį. Nustebinau ne tik vyrą, bet ir vaikus - artimieji pamanė, kad dabar daugiau sėdėsiu namie", - juokiasi parlamentarė.

O kaip šeima įvertino kitą, daug rimtesnį iššūkį - norą dalyvauti Seimo rinkimuose? "Tai buvo iššūkis ir man pačiai. Žinojau, kad turėsiu pasitraukti iš praktinio mediko darbo, jei laimėsiu rinkimus, kad teks įrodyti, jog dirbdama Seime galėsiu būti naudinga kitiems. O kai antrą kartą laimėjau vienmandatėje apygardoje, patikėjau, kad esu reikalinga Seime", - neslepia profesorė.

Amžius - vertybė

Konstitucijoje nurodyta, jog pirmą po rinkimų Seimo posėdį turi vesti vyriausias pagal amžių Seimo narys. Viskas pagal įstatymą ir teisinga - tokia narė buvo profesorė M.V.Čigriejienė.

Įstiklintame balkone taip ir nespėjome su ponia Marija Vida išgerti kavos, bet sutarėme kitą kartą, kai svečiuosimės jos namuose, pasikalbėti kitokia tema - apie moters amžių. "Jei atvirai, man nelabai patiko, kad buvo akcentuojamas mano amžius. Ar tai svarbu - mano amžius yra mano vertybė. Įeisiu į istoriją kaip rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, kuri taip pat vedė pirmą posėdį, - sako trijų vaikų mama, žinoma gydytoja ir Seimo narė. - Jei pradėjau kopti į kalną, turiu pasiekti aukščiausią viršūnę. Aišku, įtampos buvo. Sibiras mane užgrūdino - ištvėriau gyvuliniame vagone, išgyvenau, tad nesuklupau ir per pirmą posėdį."

Koks bus kitas iššūkis? Gal bandys dalyvauti prezidento rinkimuose? Tačiau tai jau kita tema. Profesorė patarė neskubinti įvykių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami