Kai pavasaris įkvepia atnaujinti namus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-10 10:17
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-10 10:17
Madingos tamsiai mėlynos, žalios, aukso ir violetinės spalvų kombinacijos. 
Ar pa­ste­bė­jo­te, jog pa­va­sa­rį at­gims­tant gam­tai, taip pat pa­bun­da ir įkvė­pi­mas pa­keis­ti na­mų ap­lin­ką?

In­ter­je­ras, de­ja, tai ne ap­ran­gos ma­da, to­dėl in­ter­je­ro kas­met iš es­mės ne­at­nau­jin­si. Ta­čiau kiek­vie­nais me­tais ga­li­ma leng­vai pa­gy­vin­ti bal­dus, sie­nas, at­nau­jin­ti de­ko­ro ele­men­tus ar in­ter­je­ro de­ta­les, at­siž­vel­giant į vy­rau­jan­čias in­ter­je­ro ten­den­ci­jas.

1. Me­ta­lo detalės

Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, in­ter­je­re ir to­liau do­mi­nuo­ja me­ta­las ir jo bliz­ge­sys. Įvai­rios auk­si­nės, ro­ži­nio auk­so, bron­zos, žal­va­rio de­ta­lės ryš­kiai at­sis­pin­di na­mų in­ter­je­re – bal­duo­se, švies­tu­vuo­se, du­rų ran­ke­nė­lė­se, veid­ro­džiuo­se, užuo­lai­do­se ar me­no kū­ri­niuo­se. Ne­rei­kia iš­si­gąs­ti ir me­ta­lo de­ri­nių – skir­tin­gi me­ta­lai pui­kiai de­rės tiek vie­nas su ki­tu, tiek ir su ki­tais na­mų in­ter­je­ro ele­men­tais.

2. Et­nog­ra­fi­niai raš­tai

In­ter­je­re ne­be­do­mi­nuo­ja šal­tas in­dus­tri­nis sti­lius. Da­bar ieš­ko­ma ši­lu­mą na­mams su­teik­sian­čių ele­men­tų. Pa­puoš­ki­te sa­vo na­mus et­nog­ra­fi­nių mo­ty­vų tu­rin­čio­mis de­ta­lė­mis. To­kie daik­tai ne tik tu­rės is­to­ri­nės iš­lie­ka­mo­sios ver­tės, ta­čiau ir by­los apie na­mų šei­mi­nin­ko pa­trio­tiš­ku­mą ar ap­lan­ky­tas vie­tas. Et­nog­ra­fi­niai raš­tai ga­li puo­šti jū­sų pa­gal­ves, ki­li­mus, užk­lo­tus, ta­čiau, kad ap­lin­ka ne­tap­tų ki­či­nė, raš­tai tu­rė­tų at­si­ras­ti ne­utra­lių to­nų ap­sup­ty.

3. Marmuras

Mar­mu­ras, dar ki­taip va­di­na­mas spin­din­čiu ak­me­niu, anks­čiau bu­vo nau­do­ja­mas sta­ty­ti rū­mus ir šven­tyk­las, skap­tuo­ti ko­lo­nas ir skulp­tū­ras. 2016-ai­siais ši me­džia­ga ta­po itin mėgs­ta­ma in­ter­je­ro di­zai­ne­rių, ku­rie re­ko­men­duo­ja ja puo­šti na­mus. Ne­rei­kia iš­klo­ti juo na­mų grin­di­nio, vo­nios kam­ba­rio ar sta­ty­ti ži­di­nio, pa­kaks ke­lių mar­mu­ri­nių daik­tų – puo­de­lių, pa­dėk­liu­kų, švies­tu­vų su mar­mu­ro de­ta­lė­mis, žva­ki­džių ar mo­der­naus mar­mu­ri­nio lai­kro­džio.

4. Spal­vų gama

Dau­gu­ma lie­tu­vių na­mų in­ter­je­rui yra lin­kę rink­tis sau­gias ir ne­iš­si­šo­kan­čias spal­vas – ne­utra­lią bal­tą, pil­ką ar gels­vą. Spal­vų žais­mas grįž­ta į na­mų in­ter­je­rų ten­den­ci­jų sū­ku­rį. Ma­din­gos tam­siai mė­ly­nos, ža­lios, auk­so ir vio­le­ti­nės spal­vų kom­bi­na­ci­jos. Rei­kia ne­pa­mirš­ti ir šių me­tų spal­vų, ku­rias Pa­nto­ne pa­skal­bė net dvi – ro­ži­nio kvar­co (Ro­se Quartz) ir dan­gaus gied­ru­mo (Se­re­ni­ty) de­ri­nį. Ly­gi­nant su anks­tes­nė­mis me­tų spal­vo­mis, šios – itin švel­nios ir ra­my­bę sklei­džian­čios spal­vos, ku­rio­mis puo­šti de­ko­ro ele­men­tai pui­kiai įsi­lies į švie­sių spal­vų in­ter­je­rą, o su mar­mu­ro dir­bi­niais su­da­rys itin švel­nią har­mo­ni­ją.

5. Il­gaam­žis medis

Tai me­džia­ga, ku­ri, ti­kriau­siai, nie­ka­da ne­pa­si­trauks iš na­mų in­ter­je­ro ten­den­ci­jų są­ra­šo, to­dėl vi­suo­met yra drą­si ir ge­ra in­ves­ti­ci­ja. Šie­met do­mi­nuo­ja švie­saus me­džio bal­dai ir de­ta­lės. Prie jų de­rės ir anks­čiau mi­nė­ti me­ta­lo dir­bi­niai de­ta­lės, ku­rie kar­tu su­kurs mo­der­nų, bet šil­tą kon­tras­tą.

6. So­das namuose

Dar vie­na svar­bi na­mų de­ko­ra­ci­ja – au­ga­lai. Gam­ta at­ke­liau­ja ar­čiau na­mų ir ne­prik­lau­so­mai nuo me­tų lai­ko su­tei­kia jiems gy­vy­bės ir ryš­kių spal­vų. Gy­ve­nan­tys pri­va­čiuo­se na­muo­se ga­li įsi­reng­ti oran­že­ri­ją, o bu­tų gy­ven­to­jai au­ga­lus so­din­ti iš­skir­ti­nuo­se ke­ra­mi­niuo­se dir­bi­niuo­se ir jais puo­šti na­mų kam­pus ar pa­lan­ges.

7. Individualumas

Na­mai – mū­sų in­di­vi­dua­li erd­vė. Jo­je ge­riau­siai at­sisk­lei­džia mū­sų cha­rak­te­ris. Bū­tent tai pa­brė­žia ir in­ter­je­ro di­zai­ne­riai. Na­muo­se pri­va­lu jaus­tis sa­vi­mi, to­dėl re­ko­men­duo­ja­mi pa­gal in­di­vi­dua­lų už­sa­ky­mą pa­ga­min­ti ar vie­ne­ti­niai, tik jū­sų na­muo­se esan­tys, de­ko­ro ele­men­tai. Tie­sa, ne­rei­kia nu­si­gąs­ti, kad vi­sa tai – ne pa­gal jū­sų ki­še­nę. Pa­vyz­džiui, kas­met Vil­niu­je vyks­tan­čio­je par­odo­je „Me­nas na­mams“ ga­li­ma iš­vys­ti ir įsi­gy­ti įvai­rių me­no žan­rų kū­ri­nių nuo ne­ok­la­si­ciz­mo iki post­mo­der­niz­mo.

8. Gė­lių motyvai

Gė­lės at­ke­liau­ja ne tik na­tū­ra­liu pa­vi­da­lu. Jų la­pai, žie­dai at­sis­pin­di ta­pe­tuo­se, teks­ti­lė­je – itin ma­din­gos pa­gal­vė­lės su stam­biais gė­lių, pa­lmių raš­tais, ku­rie pui­kiai de­ra prie pa­ste­li­nių spal­vų ir švie­saus in­ter­je­ro, ku­ria­me do­mi­nuo­ja me­dis.

9. Keramika

Me­ni­nin­kų bend­ruo­me­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je ste­bi ten­den­ci­ją mais­tą pa­teik­ti iš­skir­ti­niuo­se me­no kū­ri­niais ta­pu­siuo­se in­duo­se ir ke­ra­mi­kos dir­bi­niuo­se. Juo­se net pa­pras­čiau­sias vai­sius tam­pa gur­ma­niš­ku už­kan­džiu. Me­no kū­ri­niai vis daž­niau at­si­ran­da ant sta­lo, taip kas­die­niš­ką su­si­ti­ki­mą su drau­gais pa­vers­da­mi jau­kiu su­si­ti­ki­mu ga­le­ri­jo­je.

10. Su­bti­li prabanga

2016-ai­siais kvie­čia­ma at­si­sa­ky­ti su­nkių teks­tū­rų ir na­mus pa­vers­ti gai­via, gry­nų for­mų erd­ve, ku­ri ra­mi­na nuo mies­to triukš­mo, bei in­ves­tuo­ti į pra­ban­gos su­tei­kian­čius de­ko­ro ele­men­tus. O jų pa­si­rin­ki­mas pats įvai­riau­sias – teks­ti­lės ga­mi­niai, in­dai, pa­veiks­lai ir ki­ti. Ke­le­tas tar­pu­sa­vy­je de­ran­čių me­no kū­ri­nių pa­gy­vins kla­si­ki­nį in­ter­je­rą ar su­teiks ele­gan­ci­jos su­nkes­nių for­mų na­mų ap­lin­ko­je. Ko­ky­biš­kai ir sti­lin­gai par­ink­tos de­ta­lės iš­lai­kys na­mų sti­lių, ku­riam lai­kas taps ne­pa­val­dus.

„Ren­kan­tis me­no kū­ri­nį na­mams, pir­miau­sia ver­ta su­si­pa­žin­ti su me­no žan­rais, sti­liais, pa­čiais kū­ri­nių au­to­riais ir pa­si­rink­ti sa­vo cha­rak­te­riui ar­ti­miau­sią me­no kū­ri­nį. De­rė­tų iš anks­to ap­mąs­ty­ti ke­ra­mi­kos dir­bi­niui, skulp­tū­rai ar pa­veiks­lui skir­tą vie­tą na­muo­se ir tik tuo­met pa­si­ryž­ti jį įsi­gy­ti. At­vi­ros me­no kū­ri­nių par­odos yra už­ti­krin­tas pir­mas žings­nis sa­vi­to ir uni­ka­laus na­mų in­ter­je­ro link“, – sa­kė par­odos „Me­nas na­mams“ ku­ra­to­rė Ra­mu­tė Rachlevičiūtė

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami