Kaimynams svarbu pažinti vienas kitą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-25 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-25 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Se­niū­ni­jos ga­li ge­riau įsik­lau­sy­ti į vie­tos gy­ven­to­jų prob­le­mas ir jas spręs­ti, svar­bu, kad jų dar­bas ne­bū­tų for­ma­lus ir jo­se dirb­tų kom­pe­te­tin­gi žmo­nės. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus ir „Ži­nių ra­di­jo“ lai­do­je „Skaid­ru­mo li­ni­ja“ taip sa­kė ar­chi­tek­tė In­ga Ur­bo­nai­tė, ko­men­tuo­da­ma bend­ruo­me­nių kū­ri­mą­si Lie­tu­vo­je.

- Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos gy­ven­to­jus kvie­čia­te su­si­pa­žin­ti su sa­vo kai­my­nais ir kar­tu iš­ky­lau­ti. Ko­dėl?

- Ge­gu­žės 27 die­ną or­ga­ni­zuo­ja­me kai­my­nų iš­ky­lą. Aš pa­ti apie kai­my­nų die­ną su­ži­no­jau prieš tre­jus me­tus, o iš ti­krų­jų ji pra­dė­ta švęs­ti Pra­ncū­zi­jo­je maž­daug 2000 me­tais, vė­liau pa­pli­to vi­so­je Eu­ro­po­je. Šia ini­cia­ty­va no­ri­me stip­rin­ti bend­ruo­me­nes, pa­ska­tin­ti žmo­nes nau­do­tis sa­vo kie­mo erd­ve, su­si­pa­žin­ti su kai­my­nais. Juk to, ko ne­ži­no­me, daž­niau­siai ir bi­jo­me. Svar­bu pa­žin­ti vie­nas ki­tą, kad di­dė­tų sau­gu­mo ly­gis ir at­sa­ko­my­bė vie­nam prieš ki­tą.

- Jūs pa­siū­lė­te idė­ją – su­si­tik­ti ir su­si­pa­žin­ti su kai­my­nais. Kas to­liau?

- Prieš ke­lis mė­ne­sius pa­skel­bė­me kie­mo am­ba­sa­do­rių pa­ieš­ką, kvie­tė­me ak­ty­vius gy­ven­to­jus ar­ba įmo­nes, įstai­gas jung­tis prie mū­sų ir ini­ci­juo­ti kai­my­nų su­ei­gą sa­vo kai­my­nys­tė­je. Su kie­mų am­ba­sa­do­riais pri­gal­vo­jo­me įvai­riau­sių idė­jų, ką ga­li­ma veik­ti kie­muo­se su kai­my­nais. Kiek ži­no­me, daug kur gros mu­zi­ka, bus kei­čia­ma­si daik­tais, kny­go­mis, vyks es­ta­fe­tės, žai­di­mai vai­kams. To­kių su­ei­gų me­tu ga­li­ma iš­si­kal­bė­ti apie rū­pi­mus klau­si­mus, re­no­va­ci­ją, kie­mo tvar­ky­mą ir pa­na­šiai.

Inga Urbonaitė.

- Kaip ma­no­te, kas ga­lė­tų pa­ska­tin­ti kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­čius žmo­nes bend­rau­ti?

- Su mies­to ak­ty­vis­tais juo­kau­ja­me, kad, de­ja, daž­niau­siai su­si­telk­ti žmo­nes pri­ver­čia kaž­ko­kia konf­lik­ti­nė si­tua­ci­ja ar­ba bend­ra prob­le­ma. Ge­ras pa­vyz­dys bū­tų Šni­piš­kių bend­ruo­me­nė Vil­niu­je, ku­ri da­bar jau da­ro su­ei­gas kiek­vie­ną mė­ne­sį, o ne vie­ną kar­tą per me­tus. Jie ten tu­ri daug iš­šū­kių ir prob­le­mų, ku­rias ban­do kar­tu spręs­ti. Yra Pi­lai­tės bend­ruo­me­nė, yra an­ta­kal­nie­čiai ir jų dar­žas. No­ri­me, kad ne konf­lik­tai bū­tų prie­žas­tis su­si­tik­ti.

- Kaip sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie bend­ruo­me­nių kū­ri­mo­si?

- La­bai ti­kiu ma­žų­jų ad­mi­nis­tra­ci­nių vie­ne­tų ga­li­my­bė­mis, kaip, pa­vyz­džiui, se­niū­ni­jos. Jos, bū­da­mos ak­ty­vios, ga­li ge­riau įsik­lau­sy­ti į vie­tos gy­ven­to­jų prob­le­mas ir spręs­ti kaž­ko­kius lo­ka­lius klau­si­mus, ta­čiau, aiš­ku, la­bai svar­bu, kad tos te­ri­to­ri­nės bend­ruo­me­nės bū­tų ne per di­de­lės, kad jos ne­bū­tų for­ma­lios, kad bū­tų aiš­kios jų ri­bos ir ši­tie klau­si­mai la­bai glau­džiai su­si­ję su mies­to pla­na­vi­mu. Man at­ro­do, kad sa­vi­val­dy­bių par­ei­ga yra par­uoš­ti spe­cia­liuo­sius gy­ve­na­mų­jų ra­jo­nų re­ge­ne­ra­ci­jos pla­nus, plė­tros pla­nus, įtrauk­ti į jų ren­gi­mo pro­ce­są vie­tos bend­ruo­me­nes, kad bū­tų iš ti­krų­jų iš­girs­ti vi­sų po­rei­kiai ir, aiš­ku, mies­tas tu­ri tu­rė­ti aiš­kią vi­zi­ją ir aiš­kią kryp­tį.

- Ar Lie­tu­vos mies­tai da­bar jas tu­ri?

- Man at­ro­do, kad da­bar yra pa­ieš­kų me­tas. Ne­se­niai grį­žau iš „UR­BACT“ fes­ti­va­lio Ry­go­je, kur bu­vo su­si­rin­kę sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai iš dau­giau nei 40 ša­lių. Šie Eu­ro­pos mies­tai gy­ve­na pa­na­šio­mis prob­le­mo­mis ir iš­šū­kiais, ir ti­krai bend­ra ten­den­ci­ja yra to­kia, kad bū­ti­na ska­tin­ti ini­cia­ty­vas iš apa­čios. Tam yra ku­ria­mos įvai­rios fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės, pro­jek­tai.

- Jūs mi­nė­jo­te se­niū­ni­jas ir kad ti­ki­te jų mi­si­ja bei veik­los ga­li­my­bė­mis. Kaip ma­no­te, ar se­niū­ni­jos ir se­niū­nai­čiai at­lie­pia gy­ven­to­jų po­rei­kius?

- Esa­me ne kar­tą pa­ste­bė­ję, ir ypač Vil­niu­je, kad kai ku­rios bend­ruo­me­nės yra im­ituo­ja­mos, jo­se la­bai trūks­ta skaid­ru­mo, ne­la­bai aiš­ku, kur pa­nau­do­ja­mi pi­ni­gai. Svar­bu, kad bū­tų la­bai aiš­kiai ma­to­ma, kam ir kaip pa­skirs­to­mos se­niū­ni­jų po­rei­kiams skir­tos lė­šos, kad ne­bū­tų kaž­ko­kių keis­tų, for­ma­lių, ori­nių pro­jek­tų, ren­gi­nių, ku­rie iš ti­krų­jų ne­įvyks­ta. To­kių at­ve­jų yra ir la­bai no­rė­tų­si, kad jų ne­be­bū­tų. Ki­ta ver­tus, rei­kia su­pras­ti, kad se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs žmo­nės yra iš la­bai įvai­rių sri­čių, ku­riems rei­ka­lin­ga kva­li­fi­kuo­ta spe­cia­lis­tų pa­gal­ba tei­sės, so­cia­li­niais ar eko­no­mi­niais klau­si­mais.

- Ar tai reiš­kia, kad jie da­bar ne vi­sa­da yra kom­pe­ten­tin­gi?

- Taip, nes daž­niau­siai de­le­guo­ja­mi ak­ty­ves­ni vie­tos bend­ruo­me­nės na­riai, ro­dan­tys kaž­ko­kią ini­cia­ty­vą. Bet užim­ti to­kias po­zi­ci­jas žmo­nes ska­ti­na la­bai įvai­rūs in­te­re­sai - vie­ni tu­ri vi­suo­me­ni­nių ir so­cia­li­nių sie­kių, ki­ti įžvel­gia kaž­ko­kių as­me­ni­nių pri­va­lu­mų.

- Kiek įta­kos žmo­nių sa­vi­jau­tai tu­ri gy­ve­na­mo­ji erd­vė ar­ba aps­kri­tai vie­šo­sios erd­vės mies­tuo­se?

- Mū­sų ap­lin­ka la­bai stip­riai mus vei­kia. Tai yra mū­sų mies­tie­tiš­kos kul­tū­ros ter­pė, ku­rio­je pra­lei­džia­me 70 pro­cen­tų vi­so sa­vo lai­ko. Dau­gy­bė so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų jau se­niai įro­dė, kad ap­leis­tos erd­vės, ne­gy­ve­na­mi pa­sta­tai, ne­pri­žiū­ri­mos vie­šos erd­vės di­di­na nu­si­kals­ta­mu­mą. Tad ar­ti­miau­sia gy­ve­na­mo­ji erd­vė vi­sų pir­ma tu­ri bū­ti sau­gi ir apš­vies­ta. Ar­chi­tek­tū­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis taip pat ga­li­ma už­ko­duo­ti, ką to­je vie­to­je žmo­nės ga­li veik­ti. Ma­nau, kad kol kas per ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma mies­to­vaiz­džio kū­ri­mui, yra la­bai daug uti­li­ta­rių spren­di­mų, ku­riuos pri­ima ne­kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės: aikš­tes klo­ja ke­li­nin­kai, me­džius for­muo­ja ne kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tai, o tie­siog mies­to prie­žiū­ros fir­mos, ku­rios tie­siog ne­tu­ri tam spe­cia­lis­tų.

- Kiek pa­tys gy­ven­to­jai pri­si­de­da prie mies­tų pla­na­vi­mo ir jų vys­ty­mo?

- Ši pa­tir­tis dar tik at­ei­na, ir la­bai skaus­min­gai, da­ro­ma daug klai­dų. Sa­vi­val­dy­bėms rei­kia iš­mok­ti ko­mu­ni­kuo­ti su bend­ruo­me­nė­mis ir su mies­tie­čiais, steng­tis, kad ji bū­tų prie­ina­ma, aiš­kin­ti, kas vyks­ta mies­te.

- Kaip da­bar vyks­ta ta ko­mu­ni­ka­ci­ja?

- Daž­niau­siai per vė­lai ir po lai­ko. Ge­ras pa­vyz­dys – ne­se­niai įvy­ku­sios dis­ku­si­jos dėl me­džių iš­kir­ti­mo Vil­niu­je, Šer­mukš­nių gat­vė­je, ar­ba Ne­ries pa­kran­tės su­tvar­ky­mo pro­jek­tas. Pa­ly­gi­nus su me­džių iš­kir­ti­mu, kuo­met in­for­ma­ci­ja gy­ven­to­jams bu­vo tei­kia­ma la­bai pra­stai, Ne­ries pa­kran­tės su­tvar­ky­mo klau­si­mu ją pa­tei­kė jau anks­čiau, žmo­nės bu­vo kvie­čia­mi da­lin­tis sa­vo idė­jo­mis, vy­ko vie­šos dis­ku­si­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami