Kaip apsaugoti jūsų mobilųjį telefoną

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-21 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-21 21:00
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Su­nku ras­ti žmo­gų, ku­ris ne­tu­rė­tų  mo­bi­lio­jo te­le­fo­no. Jais nau­do­ja­si tiek vai­kai, tiek vy­res­nio am­žiaus žmo­nės.

Ir tai nie­ko ne­ste­bi­na, nes jie pa­to­gūs, mo­der­nūs, o iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai ga­li pa­siū­ly­ti nau­jų ga­li­my­bių. Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad vis dau­giau var­to­to­jų ieš­ko in­for­ma­ci­jos apie pro­duk­tus, nar­šo in­ter­ne­tą ar net įsi­gy­ja pre­kes sa­vo iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais. Pa­na­šu, kad šios ten­den­ci­jos po tru­pu­tį įsit­vir­ti­na ir Lie­tu­vo­je, o at­ei­ty­je užims dar stip­res­nes po­zi­ci­jas. Ta­čiau sta­tis­ti­ka taip pat įspė­ja, kad net 40 proc. žmo­nių su­dau­žo ar­ba pra­ran­da mo­bi­liuo­sius įren­gi­nius. Tad ar ti­krai ži­no­te, kaip ap­sau­go­ti juos, klau­sia pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų ir pir­ki­nių drau­di­mo eks­per­tai.

Iš­ma­nia­jam te­le­fo­nui bū­ti­na apsauga

Daž­niau­siai iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai kren­ta taip, kad su­dūž­ta jų ekra­nas, ku­rio kei­ti­mas ga­li kai­nuo­ti be­veik tiek pat, kiek nau­jas įren­gi­nys. „War­ran­ty Ex­pert“ at­sto­vas Ro­ber­tas Und­ro pa­ta­ria: „Jei dar ne­tu­ri­te sa­vo iš­ma­nia­jam te­le­fo­nui skir­to spe­cia­laus dėk­liu­ko ir plė­ve­lės ekra­nui, ti­krai re­ko­men­duo­ju įsi­gy­ti. Tai ne tik ap­sau­gos jū­sų te­le­fo­ną nuo dū­žių, jam ne­ti­kė­tai iš­sly­dus iš ran­kų, bet ir ne­leis kaup­tis įvai­rioms dul­kėms ir ne­šva­ru­mams įren­gi­ny­je“. Pa­sak eks­per­to, dul­kės ir ne­šva­ru­mai yra ti­kri iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų prieš­ai. Taip pat val­gant ne­rei­kė­tų lai­ky­ti įren­gi­nių ša­lia, nes mais­to tru­pi­niai ga­li pa­tek­ti į vi­dų ir su­trik­dy­ti te­le­fo­no veik­lą. „Ka­dan­gi iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus nau­do­ja­me ga­na in­ten­sy­viai, juos pa­ta­ria­me lai­kas nuo lai­ko va­ly­ti šva­ria, tam skir­ta ser­ve­tė­le“, – mo­ko R. Und­ro.

Griež­tas NE vandeniui

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad 18–30 am­žiaus vy­rai, ly­gi­nant su ki­tais nau­do­to­jais, daž­niau ne­ty­čia ap­lie­ja mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną skys­čiais. Tai vie­na iš daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių ža­lų, po ku­rios se­ka su­dau­žy­tų te­le­fo­nų ekra­nai.

„Iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus rei­kė­tų sau­go­ti nuo van­dens. Pa­ste­bi­me, kad tai vie­na daž­niau­siai pa­ti­ria­mų ža­lų, to­dėl ne­si­neš­ki­te te­le­fo­no ar­ti van­dens, ne­svar­bu, ar tai tven­ki­nys, ar vir­tu­vės kriauk­lė. Su­si­du­ria­me ir su tuo, jog žmo­nės mėgs­ta klau­sy­tis mu­zi­kos pra­us­da­mie­si du­še, ta­čiau te­le­fo­no ne­pa­ta­ria­me ne­štis į vo­nios kam­ba­rį, nes ga­rai ga­li su­kel­ti to­kias pa­čias pa­sek­mes kaip ir ap­lie­ji­mas skys­čiais. Be­je, ne­si­nau­do­ki­te te­le­fo­nu ir ly­jant“, – kon­sul­tuo­ja „War­ran­ty Ex­pert“ spe­cia­lis­tas.

Te­le­fo­ną rei­kia „perkrauti“

„Pa­si­nau­do­ję ne­šio­ja­muo­ju ar sta­cio­na­riu kom­piu­te­riu, jį iš­jun­gia­me, tad ko­dėl taip ne­siel­gia­me su iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais? – klau­sia eks­per­tas. – Juk te­le­fo­nai yra tar­si kom­piu­te­riai, to­dėl juos lai­kas nuo lai­ko bū­ti­na per­krau­ti. Tai pa­ge­rins jū­sų įren­gi­nio vei­ki­mą ir ap­sau­gos nuo ne­ti­kė­tų prog­ra­mi­nių ge­di­mų“.

War­ran­ty Ex­pert“ spe­cia­lis­tas taip pat pa­ta­ria va­ly­ti te­le­fo­no at­min­tį, ku­ri la­bai grei­tai pri­si­pil­do. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti iš­trin­ti ne­rei­ka­lin­gų nuo­trau­kų, fil­mu­kų bei ne­nau­do­ja­mų prog­ra­mė­lių. Toks vie­tos „at­lais­vi­ni­mas“ pa­ge­rins ir pa­grei­tins jū­sų te­le­fo­no dar­bą. „No­riu pri­dur­ti, kad vi­si įvar­dy­ti bū­dai iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų prie­žiū­rai, tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ir plan­še­ti­niams kom­piu­te­riams“, – pri­me­na R. Und­ro.

Ko ne­ga­ran­tuo­ja ga­min­to­jas?

Va­do­vau­jan­tis šiais pa­ta­ri­mais ga­li­ma pra­il­gin­ti sa­vo iš­ma­nio­jo te­le­fo­no vei­ki­mą ir ap­sau­go­ti jį nuo ge­di­mų, ta­čiau tech­ni­ka tu­ri sa­vy­bę ges­ti, to­dėl rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti ir pa­pil­do­mo­mis prie­mo­nė­mis. „Į­si­gy­jant iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną ver­ta pa­si­rū­pin­ti jo drau­di­mu“, – pa­ta­ria R. Und­ro. Jū­sų te­le­fo­nas bus su­re­mon­tuo­tas ar pa­keis­tas nau­ju net ir įvy­kus ga­min­to­jo ga­ran­ti­jo­je ne­nu­ma­ty­tiems įvy­kiams: su­du­žus, pa­žei­dus van­de­niu, ug­ni­mi ar po­li­ci­jos pa­tvir­tin­tos va­gys­tės at­ve­ju. Be to, jūs ga­li­te pra­tęs­ti te­le­fo­no ga­min­to­jo nu­sta­ty­tą ga­ran­ti­jos lai­ką – pra­tęs­ti ga­ran­ti­ją Ga­min­to­jas ne­mo­ka­mai pa­keis su­ge­du­sį apa­ra­tą ar­ba jį su­tai­sys dvie­jų me­tų lai­ko­tar­piu, ta­čiau įsi­gi­ję pra­tęs­tą ga­ran­ti­ją tą lai­ko­tar­pį ga­li­te pra­il­gin­ti pa­pil­do­mai iki 3 me­tų. Šios prie­mo­nės pa­dės su­tau­py­ti tiek pi­ni­gų, tiek ir jū­sų bran­gaus lai­ko.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Viciunia  84.55.22.157 2016-04-29 17:44:29
Maniau,kad rašys kaip apsaugoti mobilu telefona nuo telefoniniu sukčiu?Gal kita karta parašys?
1 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami