Kaip apsaugoti namus nuo ilgapirščių?

lzinios.lt 2013-11-12 11:11
lzinios.lt
2013-11-12 11:11
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
„Vė­lų va­ka­rą grį­žu­si iš dar­bo ra­dau iš­dauž­tą lan­gą ir su­jauk­tus na­mus. Nuo­sto­lis ne­bu­vo itin di­de­lis, bet jaus­mas, kad kaž­kas vaikš­čio­jo po na­mus ir kui­tė­si po ma­no daik­tus, per­se­kio­ja iki da­bar“, – pa­sa­ko­ja ne­ma­lo­nų įvy­kį pri­si­mi­nu­si Klai­pė­dos gy­ven­to­ja Re­gi­na G. 

In­di­vi­dua­lios sta­ty­bos me­di­nia­me na­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris ne­si­rū­pi­no būs­to ap­sau­ga, mat kaip ir dau­ge­lis žmo­nių bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad jai taip ne­nu­tiks.

Nu­si­kal­ti­mų pa­dau­gė­ja šven­ti­nė­mis dienomis

Vil­niaus mies­to pir­mo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus 1-ojo pos­ky­rio vy­riau­sia­sis ty­rė­jas An­dže­jus Jan­ke­vi­čius pra­si­ta­ria, kad va­gys­tės daž­niau su­si­ju­sios ne su pa­il­gė­ju­siu tam­siu par­os me­tu, bet at­os­to­gom ir žmo­nių ne­bu­vi­mu na­muo­se. Po­li­ci­jos at­sto­vo tei­gi­mu, lap­kri­čio il­gą­jį sa­vait­ga­lį įvy­ko be­veik dvi­gu­bai dau­giau va­gys­čių nei įpras­tai. Par­ei­gū­nas pri­pa­žįs­ta, kad po­li­ci­ją ne­ra­mi­na at­ei­nan­čių šven­čių – Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų – pe­rio­das. Lais­vos šven­ti­nės die­nos – pats dar­by­me­tis il­ga­pirš­čiams. Tie­sa, ne­ma­lo­nių si­tua­ci­jų ga­li­ma iš­veng­ti im­an­tis ele­men­ta­riau­sios sau­gu­mo prie­mo­nės – už­si­ra­kin­ti du­ris, mat, šei­mi­nin­kams at­si­pa­lai­da­vus, va­gys ti­kri­na jų bud­ru­mą ir be var­go pa­ten­ka į na­mus. To­kiu at­ve­ju pa­gro­bia­ma tai, kas ar­čiau­siai du­rų: ran­ki­nės, striu­kės, ku­rio­se ne­re­tai yra pa­lie­ka­mos pi­ni­gi­nės. „Nie­kas ne­ga­li pa­nai­kin­ti to jaus­mo, kad jū­sų na­muo­se lan­kė­si sve­ti­mas žmo­gus, to­dėl svar­bu pa­si­rū­pin­ti sa­vo sau­gu­mu jau da­bar“, – pers­pė­ja A.Jan­ke­vi­čius.

Jau­triau­sios būs­to vie­tos – lan­gai

Nors Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, apip­lė­ši­mų kas­met ma­žė­ja, va­gys­tės su­da­ro di­džią­ją da­lį kri­mi­na­li­nių nu­si­kal­ti­mų. „Jau­triau­sia na­mo vie­ta, pro ku­rią pa­ten­ka va­gys, yra lan­gai. Jei­gu na­muo­se yra vi­tri­ni­nis lan­gas, va­gis grei­čiau­siai rink­sis jį, ka­dan­gi tai yra grei­ta, daug vie­tos ir pa­to­gu vis­ką iš­si­neš­ti“, - sa­ko A.Jan­ke­vi­čius.

Įsib­ro­vi­mo per lan­gus ti­ki­my­bę su­ma­ži­na gro­tos. Tie­sa, jas vis daž­niau kei­čia ap­sau­gi­nės ža­liu­zės, mon­tuo­ja­mos lan­go iš­orė­je. Pa­te­ki­mą į pa­tal­pas ap­sun­ki­na spe­cia­lios ap­sau­gi­nės plė­ve­lės, ku­rios ga­li bū­ti kli­juo­ja­mos ant lan­gų, vi­tri­nų, stik­li­nių bal­ko­no du­rų. „Skaid­rios plė­ve­lės, ku­rių pli­ka aki­mi ne­si­ma­to, ap­sau­go stik­lą nuo me­cha­ni­nio po­vei­kio, tuo pa­di­din­da­mos pa­tal­pų sau­gu­mą bei pri­stab­dy­da­mos stik­lo ski­li­mą nuo smū­gio iki 3 kar­tų“ – pa­sa­ko­ja plė­ve­lės.lt di­rek­to­rė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė.

Svar­bu lai­mė­ti laiko

Žai­biš­ka va­gys­tė trun­ka vos 5-7 mi­nu­tes, tad ge­rai ap­gal­vo­tam įsi­lau­ži­mui sig­na­li­za­ci­ja ne­už­vers jo­kių du­rų. Ne­re­tai at­vy­kus po­li­ci­jai ar sau­gos tar­ny­bai, nu­si­kal­tė­lių pė­dos bū­na se­niai at­au­šę. „Nė­ra to­kių ap­sau­gos prie­mo­nių, ku­rių ne­bū­tų ga­li­ma įveik­ti. Ap­sau­gos prie­mo­nės daž­niau­siai nau­do­ja­mos ne tam, kad jos bū­tų ne­įvei­kia­mos, bet tam, kad kuo il­ges­nį lai­ko tar­pą žmo­gus ne­ga­lė­tų pa­tek­ti į te­ri­to­ri­ją, pa­tal­pą, pri­va­čią erd­vę. Jei­gu įsi­dė­jo­te šar­vuo­tas du­ris, ne­reiš­kia, kad jų ne­įma­no­ma įveik­ti, ta­čiau lai­ko tam rei­kia žy­miai dau­giau. Kuo di­des­nis lai­ko tar­pas, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad at­lik­da­mas nu­si­kal­ti­mą, va­gis pa­liks pėd­sa­kus, pa­ste­bės kai­my­nai, spės at­va­žiuo­ti po­li­ci­ja ar ap­sau­gos eki­pa­žas“, – pa­sa­ko­ja A.Jan­ke­vi­čius.

Jei au­kos at­ve­ju bū­tų bu­vu­si ant lan­gų užk­li­juo­ta plė­ve­lė, ki­tos ap­sau­gos prie­mo­nės bei įdieg­ta sig­na­li­za­ci­ja, pa­sta­ro­ji bū­tų su­rea­ga­vu­si nuo stip­raus smū­gio, o iš­dauž­ti lan­gą plė­ši­kui pri­reik­tų kur kas dau­giau lai­ko ir pa­stan­gų. Pa­sak par­ei­gū­no, la­bai svar­bu su­tar­ti su kai­my­nais, steig­ti sau­gios kai­my­nys­tės zo­nas ar kur­ti bend­ri­jas, su­si­pa­žin­ti ir pa­si­tar­ti, kad pa­ste­bė­ję ką nors įtar­ti­no, ne­dels­da­mi pra­neš­tų jums ar po­li­ci­jai.

Nors il­ga­pirš­čiams ne­įma­no­mų kliū­čių nė­ra, ne­lai­mei ga­li­ma už­bėg­ti už akių. Vi­sų pir­ma, rei­kia bū­ti bud­riems, ne­pa­lik­ti ati­da­ry­tų lan­gų ar at­ra­kin­tų du­rų, at­kreip­ti dė­me­sį į daž­nai be­si­lan­kan­čius „pre­ky­bi­nin­kus“ ar te­ri­to­ri­ją ap­žiū­ri­nė­jan­čius pra­ei­vius. Ir, ži­no­ma, kiek lei­džia ga­li­my­bės, pa­si­rū­pin­ti būs­to sau­gos prie­mo­nė­mis bei drau­di­mu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami