Kaip atbaidyti kraujasiurbius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-10 15:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-10 15:11
pixabay.com
Krau­ja­siur­biams nai­kin­ti daž­nai puo­la­me prie che­mi­nių me­džia­gų, ta­čiau uo­dus at­bai­dy­ti ga­li­ma ir sa­vo ran­ko­mis pa­da­ry­tais kva­pais.

Nim­ba­me­džio aliejus – pui­kiai at­bai­do uo­dus. Ame­ri­kos mos­ki­tų kon­tro­lės aso­cia­ci­jos pa­skelb­to­je stu­di­jo­je ra­šo­ma, jog nau­do­jant nim­ba­me­džio alie­jų su ko­ko­sų alie­ju­mi bus gau­tas efek­ty­vi prie­mo­nė uo­dams at­bai­dy­ti. Nim­ba­me­džio alie­jus ypač po­pu­lia­rus ir ver­ti­na­mas In­di­jo­je. Šis alie­jus pa­si­žy­mi stip­rio­mis an­ti­bak­te­ri­nė­mis ir prieš­gry­be­li­nė­mis sa­vy­bė­mis, o pa­te­pus jį ant odos, ai­trus kva­pas at­bai­do ir uo­dus. Ta­čiau kad bū­tų pa­siek­tas ge­res­nis re­zul­ta­tas, siū­lo­ma mai­šy­ti nim­ba­me­džio ir ko­ko­sų alie­jų ly­gio­mis da­li­mis 1:1 ir gau­tą ma­sę įtrin­ti į ati­deng­tas kū­no vie­tas. Tei­gia­ma, jog šis pre­pa­ra­tas efek­ty­viai vei­kia iki 8 va­lan­dų.

Eu­ka­lip­to ir ci­tri­nų ete­ri­nis aliejus: šį pre­pa­ra­tą re­ko­men­duo­ja Ame­ri­kos Li­gų kon­tro­lės cen­tras. Eu­ka­lip­te esan­tis ak­ty­vu­sis kom­po­nen­tas ci­neo­lis, tu­ri ir an­ti­sep­ti­nių, ir krau­ja­siur­bius at­bai­dan­čių sa­vy­bių. Te­rei­kia pa­si­da­ry­ti ci­tri­nų ir eu­ka­lip­to alie­jaus te­pa­liu­ką san­ty­kiu 1:1, ir juo pa­tep­ti at­vi­ras kū­no vie­tas.

Kam­pa­ro te­pa­las: ga­li bū­ti nau­do­ja­mas kaip krau­ja­siur­bių nai­kin­to­jas kam­ba­ry­je. Šil­dant kam­pa­rą, iš­sis­ky­rę ga­rai iš­gins uo­dus iš jū­sų na­mų. Ga­rus gau­si­te šil­dy­da­mi kam­pa­rą, prieš tai už­da­ry­ki­te kam­ba­rio lan­gus. Kol veiks­mas vyks­ta, pa­li­ki­te kam­ba­rį 15–20 mi­nu­čių.

Tul­sis ar­ba in­diš­kas bazilikas. Šis au­ga­las, re­mian­tis ty­ri­mais, bu­vo nau­do­ja­mas kaip efek­ty­vi prie­mo­nė uo­dų ler­voms nai­kin­ti. Šis au­ga­las pa­dės gy­ve­nan­tiems nuo­sa­vuo­se na­muo­se: te­rei­kia jo pa­si­so­din­ti prie lan­gų, tul­sio sklei­džia­mas kva­pas at­bai­dy­ti no­rin­čiuo­sius pa­tek­ti į jū­sų na­mus.

Čes­na­ko kva­pą ti­kriau­siai ži­no vi­si, to­dėl no­rin­tie­ji pa­si­nau­do­ti šiuo au­ga­lu, tu­rė­tų bū­ti bud­rūs, jog ne vi­siems jo sklei­džia­mas kva­pas pa­tin­ka, to­dėl ban­dy­da­mi at­bai­dy­ti uo­dus, ga­li­te at­bai­dy­ti ir drau­gus. Pa­si­da­ry­ki­te tir­pa­liu­ką: su­trin­ki­te ke­lias čes­na­ko skil­te­les, pa­vi­rin­ki­te 1 li­tre can­des, pa­lau­ki­te, kol at­auš, su­pil­ki­te į purkš­tu­vą ir pa­si­da­ry­tu van­de­niu api­purkš­ki­te kam­ba­rį, o ti­krai ne­mėgs­tan­tys krau­ja­siur­bių ga­li ap­si­purkš­ti ir sa­ve, ta­čiau apie pa­sek­mes mes jus įspė­jo­me.

Ar­bat­me­džio aliejus: jo aš­trus kva­pas at­bai­do uo­dus. Ga­li­ma jį var­to­ti dve­jo­pai: ar­ba pa­čiam ke­liais la­še­liais pa­si­tep­ti odą, ar­ba įla­šin­ti šiek tiek alie­jaus į ga­rin­tu­vą. Ar­bat­me­džio alie­jus pa­de­da ir pro­fi­lak­tiš­kai, ir pa­si­tep­ti jau uo­dui įkan­dus.

Mė­ta: ji mums aso­ci­juo­ja­si su at­si­pa­lai­da­vi­mu ir nu­ra­mi­ni­mu, ta­čiau at­ras­ta, jog mė­tų alie­jus ir mė­tų eks­trak­tai vei­kia la­bai efek­ty­viai at­bai­dant mos­ki­tus. Kva­pams, ku­rių ne­mėgs­ta uo­dai, iš­gau­ti, ga­li­ma nau­do­ti ir la­pus, ir esen­ci­jas. Ga­li­te vėl rink­tis ar­ba įla­šin­ki­te ke­le­tą la­šų į drė­kin­tu­vo van­de­nį, ar­ba tep­ki­te mė­ta sa­vo kū­ną ar­ba api­purkš­ki­te au­ga­lus prie lan­gų.

Le­van­da. Jų sklei­džia­mas ai­trus kva­pas taip pat ne­pa­tin­ka uo­dams. To­dėl nuo krau­ja­siur­bių ap­si­gin­si­te le­van­dų alie­ju­mi pa­si­te­pę sa­vo odą ar­ba pa­purš­kę pa­si­da­ry­tu le­van­dų kva­po oro gai­vilk­liu.

Kva­pio­sios ci­trin­žo­lės: Ci­trin­žo­lių alie­jus yra gau­na­mas iš to pa­ties pa­va­di­ni­mo žo­le­lių. Pa­si­te­pus juo – uo­dai tam­pa ne­be bai­sūs. Ga­li­te pa­si­ga­min­ti žva­kę su šio­mis žo­le­lė­mis ar­ba įla­ši­nę į ga­rin­tu­vą ke­le­tą la­šų, tu­rė­si­te pui­kią prie­mo­nę uo­dams at­bai­dy­ti.

So­din­ki­te me­džius: jei ma­nė­te, jog me­džiai krū­mai – tin­ka­mos są­ly­gos uo­dams veis­tis, – ga­li­te ma­ny­ti iš nau­jo. Pa­so­di­nus tam ti­kros rū­šies krū­mus ir me­džius ga­li­te ap­si­sau­go­ti nuo uo­dų. Tul­si krū­mai, mė­tos, me­det­kos, ci­trin­me­džiai, nim­ba­me­džiai, ci­trin­žo­lių pie­ve­lė – pui­kios prie­mo­nės ap­si­sau­go­ti nuo ne­ma­lo­nių zvim­bi­mų ap­link au­sis.

Par­en­gė Ri­ta JAKUCEVIČIŪTĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami