Kaip formuoti teisingus mažųjų finansinius įgūdžius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-14 18:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-14 18:02
lerablog.org nuotrauka
Ne­re­tai įsi­vaiz­duo­ja­ma, jog vai­kai su pi­ni­gi­niais rei­ka­lais su­si­du­ria tik ta­da, kai jie bai­gia mo­kyk­lą, pra­de­da ruo­štis stu­di­juo­ti ar gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Fi­nan­si­nė at­sa­ko­my­bė ir pi­ni­gai ly­di mus vi­są gy­ve­ni­mą, tad ir mo­ky­tis kon­tro­liuo­ti pi­ni­gus, ver­tin­ti, ku­rie fi­nan­si­niai spren­di­mai yra nau­din­gi, o ku­rie ke­lia ri­zi­kų, rei­kia nuo­lat. Įvai­rūs ty­ri­mai ro­do, jog nuo­sek­lus vai­kų fi­nan­si­nių ži­nių ug­dy­mas pri­si­de­da prie jų il­ga­lai­kės sėk­mės.

„Mo­kyk­los prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tų ke­lių eko­no­mi­kos pa­mo­kų ne­pa­kan­ka iš­ug­dy­ti fi­nan­si­nei at­sa­ko­my­bei. No­rė­da­mi su­for­muo­ti ge­rus fi­nan­si­nius įgū­džius su vai­kais apie tai tu­ri kal­bė­ti tė­vai ar glo­bė­jai. Tė­vų įsi­trau­ki­mas svar­bus ne tik pa­aiš­ki­nant vai­kams, iš kur at­si­ran­da pi­ni­gai, ta­čiau ir sie­kiant kas­dien for­muo­ti pra­kti­nius vai­kų įgū­džius ir įtrau­kiant juos į šei­mos fi­nan­sų pla­na­vi­mą. Fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo ži­nios pri­si­dės prie to, jog il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je vai­kai ga­lės pa­siek­ti dau­giau“, – įsi­ti­ki­nu­si „Swed­bank“ va­do­vė Do­vi­lė Gri­gie­nė.

Nuo­sek­lus ug­dy­mas nuo ma­žų dienų

No­rint nuo­sek­liai mo­ky­ti vai­kus pi­ni­gų tvar­ky­mo, reik­tų at­siž­velg­ti į tai, koks yra vai­ko am­žius bei kiek apie pi­ni­gus ir fi­nan­sus jis jau ži­no. Tai pa­dės par­ink­ti tin­ka­mas te­mas bei prie­mo­nes, kad šis mo­ky­ma­sis vai­kui bū­tų ne tik nau­din­gas, bet ir įdo­mus.

Rei­kė­tų at­sa­ky­ti į ma­žiau­siems ky­lan­čius klau­si­mus, su­pa­žin­din­ti vai­kus su mo­ne­to­mis ir bank­no­tais. Vai­kams pra­dė­jus ei­ti į pra­di­nes kla­ses, rei­kė­tų pa­dė­ti su­vok­ti, jog pi­ni­gai „ant me­džių ne­au­ga“, o įvai­rūs daik­tai ar pro­duk­tai tu­ri sa­vo kai­ną ir už juos rei­kia mo­kė­ti. Taip pat įvai­rių žai­di­mų ar už­siė­mi­mų pa­gal­ba ga­li­ma ug­dy­ti jų at­sa­ko­my­bę bei mo­ky­ti tau­py­ti. Vie­nas iš bū­dų tai da­ry­ti ‒ įsteig­ti šei­mos ban­ką ir pa­ska­tin­ti vai­ką ati­dė­ti da­lį gau­tų pi­ni­gų il­ga­lai­kiams tiks­lams. Svar­bu yra tai, jog vai­kai daž­nai ko­pi­juo­ja tė­vų el­ge­sį, to­dėl tė­vų el­ge­sys tu­ri at­spin­dė­ti ban­do­mus įdieg­ti pri­nci­pus.

Moks­lei­viams svar­bi pra­kti­nė patirtis

Kai vai­kai pra­de­da su­pras­ti ry­šį tarp gau­na­mų ir iš­lei­džia­mų pi­ni­gų, jiems rei­kė­tų leis­ti pa­tiems sa­va­ran­kiš­kai pla­nuo­ti iš­lai­das ir leis­ti pi­ni­gus. Pa­vyz­džiui, pa­si­ruoš­ti rug­sė­jo 1-ajai ar ap­si­rū­pin­ti mo­kyk­los reik­me­ni­mis, ar skir­ti biu­dže­tą dra­bu­žiams bei ava­ly­nei. Taip pat ga­li­ma kar­tu pla­nuo­ti stam­bes­nes iš­lai­das, pa­vyz­džiui, at­os­to­gas ar trokš­ta­mą pir­ki­nį. Vai­kui su­tau­pius da­lį rei­ka­lin­gos su­mos, su­au­gu­sie­ji šei­mos na­riai ga­lė­tų pa­deng­ti li­ku­sią. Rei­kia ne­pa­mirš­ti ap­tar­ti su vai­kais jų pa­si­rin­ki­mų, pa­tar­ti, jei vai­ko pri­ori­te­tai ne­ati­tin­ka rea­lios si­tua­ci­jos.

Pa­si­ruo­ši­mas sa­va­ran­kiš­kam gyvenimui

Su vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viais jau rei­kė­tų pra­dė­ti kal­bė­ti apie gy­ve­ni­mą po mo­kyk­los, tai yra, bū­si­mas stu­di­jas ir sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą. Rei­kia skir­ti lai­ko pa­kal­bė­ti apie as­me­ni­nio biu­dže­to pri­nci­pus, su­pa­žin­din­ti su mo­kė­ji­mu už ko­mu­na­li­nes ir ki­to­kias pa­slau­gas. Taip pat pri­sta­ty­ti mė­ne­sio ko­mu­na­li­nių, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ir ki­tų pa­slau­gų biu­dže­to skai­čia­vi­mo pri­nci­pus. Svar­bu, jog mo­ky­mas bū­tų pra­ktiš­kas ir par­em­tas rea­lia si­tua­ci­ja – taip vai­kai su­pras kas mė­ne­sį pa­ti­ria­mas iš­lai­das. Va­sa­ros me­tu vai­kus reik­tų pa­ska­tin­ti su­si­ras­ti dar­bą, taip jie ne tik už­si­dirbs pi­ni­gų, bet ir pra­dės kaup­ti dar­bi­nę pa­tir­tį.

Ypač svar­bu įskie­py­ti su­pra­ti­mą apie at­sa­kin­gą sko­li­ni­mą­si, ir at­kreip­ti vai­kų dė­me­sį, ko­dėl rei­kė­tų veng­ti leng­vai su­tei­kia­mų kre­di­tų. Bū­ti­na įdieg­ti ži­no­ji­mą, jog pa­sis­ko­li­nus vi­sa­da pri­sii­ma­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai, ku­riuos rei­kės vyk­dy­ti.

Per sa­vai­tę – virš 300 pa­mo­kų apie finansus

Vai­kų fi­nan­si­nio švie­ti­mo sa­vai­tė Lie­tu­vo­je pra­si­de­da ko­vo 14 d. – vi­są sa­vai­tę vyks dau­giau nei 300 įvai­rių fi­nan­sų spe­cia­lis­tų su­si­ti­ki­mų su mo­ki­niais, ku­riuos or­ga­ni­zuo­ja pro­fe­si­nės sa­va­no­rys­tės ini­cia­ty­va „Kam to rei­kia?!“.

Ini­cia­ty­vos di­rek­to­rė Rū­ta Ra­dze­vi­čiū­tė pa­sa­ko­ja, kad šis ren­gi­nių cik­las yra ge­ra ga­li­my­bė vi­sam fi­nan­sų pa­slau­gų sek­to­riui pa­bend­rau­ti su mo­ki­niais ir per­duo­ti fi­nan­sų val­dy­mo ži­nias. „Su­si­ti­ki­mų me­tu mo­ki­niai iš­girs­ta apie as­me­ni­nių fi­nan­sų val­dy­mą, as­mens ar šei­mos fi­nan­sų biu­dže­to ve­di­mo pri­va­lu­mus, tau­py­mą, sko­li­ni­mą­si, pa­si­ruo­ši­mą sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui. Tuo pa­čiu tai ga­li­my­bė par­ody­ti fi­nan­sų pa­sau­lio pro­fe­si­jų ir kom­pe­ten­ci­jų įvai­ro­vę“, – sa­ko „Kam to rei­kia?!“ di­rek­to­rė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazys  82.135.250.68 2016-03-16 09:51:53
Formuoti finansinius vaiko įgūdžius nereikia. Tiesiog tėvams patiems tokius įgūdžius reikia turėti. O vaikas jau kaip mat juos perims.
0 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami