Kaip greitai savarankiškai atnaujinti būstą

Prim.lt 2014-03-04 14:34
Prim.lt
2014-03-04 14:34
stuffkit.com nuotrauka
No­rint pa­keis­ti būs­tą, ne­bū­ti­na leis­tis į il­gai trun­kan­čius ir bran­gius re­mon­tus. Yra ki­ti, pa­pras­tes­ni bū­dai, ku­rie leis per ke­lias die­nas iš­puoš­ti ar pa­keis­ti in­ter­je­rą. Iš ei­lės pa­kal­bė­ki­me apie vi­sas tas ma­žas gud­ry­bes.

Klo­ja­me grin­dų dangą

Nė­ra pra­smės lauk­ti, kol grin­dų dan­ga vi­siš­kai nu­si­dė­vės. Pa­tys pa­ties­ki­te ki­li­mi­nę dan­gą ir in­ter­je­ras iš­kart pa­si­keis. Ki­li­mi­nių dan­gų yra pa­čių įvai­riau­sių spal­vų, at­spal­vių, fak­tū­ros ir for­mų, tad ga­li­te pa­si­rink­ti to­kią, ku­ri ne tik jums pa­tiks, bet ir tiks prie bend­ro in­ter­je­ro.

At­spa­riau­sia ir minkš­čiau­sia yra iš nai­lo­no pa­ga­min­ta ki­li­mi­nė dan­ga. Ji tu­rė­tų tar­nau­ti 10 – 15 me­tų. Tiems, kas la­biau mėgs­ta na­tū­ra­lias me­džia­gas, tiks dan­ga iš si­za­lio.

Par­da­vė­jai re­ko­men­duo­ja prieš per­kant grin­dų dan­gą la­bai tiks­liai iš­ma­tuo­ti pa­tal­pą ir per­kant grin­dų dan­gą įsi­gy­ti jos 10 proc. dau­giau. Toks dan­gos kie­kis leis ne tik tin­ka­mai už­deng­ti vi­sus kam­pus ir ne­ly­gu­mus, bet ir tu­rė­ti dan­gos „at­sar­gi­niam va­rian­tui“.

Bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir pa­klo­to po ki­li­mi­ne dan­ga. Jis bū­ti­nas tam, kad su­kur­tų ap­sau­gi­nę amor­ti­za­ci­ją ir iš­ly­gin­tų grin­dis. Jei­gu kam­ba­ry­je sto­vi su­nkūs, ma­sy­vūs bal­dai, pa­gal­vo­ki­te apie ki­li­mi­nės dan­gos ply­te­les. Ne­bū­ti­na jo­mis deng­ti vi­są grin­dų pa­vir­šių, ta­čiau prob­le­mi­nė­se zo­no­se tiks­lin­ga nau­do­ti bū­tent jas.

De­ko­ruo­ja­me lan­gus ir duris

Nu­si­bo­do tu­ri­mos užuo­lai­dos? Gal­vo­ja­te pirk­ti nau­jas? Ne­sku­bė­ki­te. Ge­ro­kai įdo­mes­nį in­ter­je­rą ga­li­ma su­kur­ti iš­vis at­si­sa­kius užuo­lai­dų. Vie­toj jų pa­ka­bin­ki­te ža­liu­zes ar­ba ro­le­tus. Nu­steb­si­te, bet bu­te ge­ro­kai pa­dau­gės erd­vės.

Ne­sun­kiai ga­li­ma at­nau­jin­ti ir tarp kam­ba­rių esan­čias du­ris, ypač – jei jos su stik­lais. Jei­gu stik­lus apk­li­juo­si­me elek­tros­ta­ti­niais pie­ši­nė­liais, gau­si­me gra­žią vi­tra­žo im­ita­ci­ją. Taip grei­tai ir ne­sun­kiai ga­li­ma at­nau­jin­ti vi­sas bu­te esan­čias du­ris.

Įtem­pia­mos lubos

Jei­gu vie­na­me iš kam­ba­rių lu­bos at­ro­do pra­stai, ne­bū­ti­na jų ba­lin­ti ar kli­juo­ti ta­pe­tus. Tai užims la­bai daug lai­ko ir no­ras at­si­nau­jin­ti pe­raugs į il­gai trun­kan­tį ir bran­giai kai­nuo­jan­tį re­mon­tą.

Ge­ro­kai pa­pras­čiau ir grei­čiau už­si­sa­ky­ti įtem­pia­mas lu­bas. Dar­bi­nin­kai jas pa­ka­bins per 3 – 4 va­lan­das. Tai – ge­ro­kai grei­čiau ir pi­giau, ne­gu, tar­kim gip­so kar­to­no lu­bų mon­ta­vi­mas. Jums be­lie­ka pa­si­rink­ti me­džia­gas ir at­spal­vius. Tik ne­pa­mirš­ki­te iš­siaiš­kin­ti ar jū­sų pa­si­rink­ta me­džia­ga „nep­ra­kai­tuo­ja“ – ant kai ku­rie įtem­pia­mų lu­bų mo­de­lių kon­den­suo­ja­si drėg­mė ir tai ga­li tap­ti ne­ma­lo­nia staig­me­na.

Puo­šia­me sve­tai­nės sienas

Jei­gu no­ri­te iš­veng­ti ta­pe­tų kli­ja­vi­mo ar sie­nų da­žy­mo, nau­do­ki­te dė­me­sį nu­krei­pian­čius ma­nev­rus. La­biau­siai tam tin­ka pa­grin­di­nė, par­adi­nė kam­ba­rio sie­na. Kiek iš­ei­na, pa­trau­ki­te nuo jos vi­sus bal­dus ir su­kur­ki­te tin­ka­mą erd­vę pa­grin­di­niam ak­cen­tui. Tai ga­li bū­ti fo­to ta­pe­tai, au­to­ri­nė mo­zai­ka, sa­vo ran­ko­mis su­kur­tas dar­be­lis ar­ba de­ko­ra­ty­vi­niai sie­nų ele­men­tai, pri­me­nan­tys se­no­vi­nes fres­kas.

Lai­kas at­nau­jin­ti baldus

Jei­gu tu­ri­mų bal­dų ap­mu­ša­lai nu­si­try­nė, ga­li­ma įsi­gy­ti nau­jus bal­dus, už­siim­ti rim­ta res­tau­ra­ci­ja ar­ba tie­siog per­vilk­ti nu­si­try­nu­sius ap­mu­ša­lus. Tai bus ne tik pi­giau­sias, bet ir grei­čiau­sias va­rian­tas.

Iš­si­ma­tuo­ki­te bal­dų pa­vir­šių ir ke­liau­ki­te į ar­ti­miau­sią au­di­nių par­duo­tu­vę. Nie­ko bai­saus, jei įsi­gy­si­te kiek per di­de­lius ap­mu­ša­lus – iš jų ga­li­ma su­kur­ti de­ko­ra­ty­vi­nes de­ta­les. Svar­biau­sia, kad tik jie ne­bū­tų per ma­ži, nes ta­da bal­dai ga­li tap­ti dau­gias­pal­viais „cha­me­leo­nais“. Ki­ta ver­tus, kar­tais ir mar­gas­pal­viai ap­mu­ša­lai at­ro­do vi­sai links­mai. Be to, svar­biau­sia už­duo­tis – grei­tai ir ne­bran­giai pa­keis­ti kam­ba­rio in­ter­je­rą – bus rea­li­zuo­ta.

Detalės

Tiek dar­bų nu­dirb­ta, o būs­tui vis tiek kaž­ko trūks­ta? Įdė­miai ap­si­dai­ry­ki­te – gal trūks­ta kaž­ko­kių maž­mo­žių, de­ta­lių, ku­rios taps rei­kia­mais ak­cen­tais? Tar­kim ryš­kias­pal­viai už­tie­sa­lai ar pa­gal­vė­lės, su­tei­kian­čios pa­tal­pai leng­vu­mo ir žais­min­gu­mo. O gal kam­ba­riui trūks­ta pa­slap­tin­gos, su­lanks­to­mos šir­mos, už ku­rios ga­li­ma pa­slėp­ti ne­džiu­gi­nan­čias in­ter­je­ro de­ta­les? Sa­vo ža­ve­sio su­tei­kia ir pa­ka­bi­na­mos lem­pos bei pa­sta­to­mi tor­še­rai. Gy­vu­mo bet ku­riai pa­tal­pai su­tei­kia ir kam­ba­ri­nės gė­lės. Svar­biau­sia, kad vi­są tai ne­sun­kiai jūs pa­tys ga­li­te pa­da­ry­ti per ke­lias die­nas ir pa­va­sa­rį su­tik­si­te at­si­nau­ji­nu­sia­me būs­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami