Kaip iš kiaurų namų pabėga šiluma

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-02-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-02-13 06:00
Termovizinis namo tyrimas trunka gerą valandą. LŽ archyvo nuotraukos
Ren­gian­tis re­no­vuo­ti būs­tą ar­ba no­rint įver­tin­ti jau at­lik­tų na­mo šil­ti­ni­mo ir san­da­ri­ni­mo dar­bų ko­ky­bę pa­si­tel­kia­ma ter­mo­vi­zi­nė pa­ti­kra ir san­da­ru­mo tes­tas. At­lik­ti ter­mo­vi­zi­nį ty­ri­mą ko­ky­biš­kai spe­cia­lis­tai ga­li tik ta­da, kai lau­ko tem­pe­ra­tū­ra mi­nu­si­nė ar­ba bent jau ne aukš­tes­nė nei ke­li laips­niai ši­lu­mos - tai­gi da­bar pats lai­kas. O na­mo san­da­ru­mą ga­li­ma ti­krin­ti vi­sus me­tus.

Kaip įsi­ti­kin­ti, ko ver­tas jū­sų būs­tas ener­gi­niu po­žiū­riu? Bū­tent ter­mo­vi­zi­nis ty­ri­mas ap­tin­ka va­di­na­muo­siuos šal­čio til­tus, tai yra tas vie­tas, per ku­rias iš pa­tal­pų iš­ke­liau­ja ši­lu­ma.

„Ter­mo­vi­zi­jai rei­ka­lin­gas lau­ko ir vi­daus tem­pe­ra­tū­ros kon­tras­tas, to­dėl ty­ri­mą at­lie­ka­me nuo lap­kri­čio pra­džios iki ba­lan­džio mė­ne­sio. Dau­giau­sia prob­le­mų ap­tin­ka­me ten, kur pa­sta­to sie­nos su­jung­tos su per­dan­ga, bet šal­čio til­tų ga­li bū­ti vi­sur. Žmo­nės daž­nai skun­džia­si, kad šą­la grin­dys, o iš tie­sų ši­lu­ma iš­ke­liau­ja per sie­nas ir at­virkš­čiai. To­kie ty­ri­mai už­sa­ko­mi ir sie­kiant įver­tin­ti, ar sta­ty­bi­nin­kai ne­pa­li­ko bro­ko, ku­rio pli­ka aki­mi ne­pas­te­bė­tu­me“, - pa­aiš­ki­no bend­ro­vės „Ter­mas“ di­rek­to­rius Au­ri­mas Sko­pas.

Įver­ti­na per valandą

At­lik­ti ter­mo­vi­zi­nį ty­ri­mą ke­lių šim­tų kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to na­me spe­cia­lis­tams pri­rei­kia nuo va­lan­dos iki pu­san­tros. Spe­cia­lia ter­mo­vi­zi­ne ka­me­ra pa­sta­tas ti­ria­mas tiek iš iš­orės, tiek iš vi­daus. No­rint gau­ti kuo tiks­les­nius re­zul­ta­tus į duo­me­nis ap­do­ro­jan­čią kom­piu­te­rio prog­ra­mą įve­da­mi rei­ka­lin­gi na­mo mi­krok­li­ma­to ir lau­ko oro są­ly­gų par­ame­trai. Ter­mo­vi­zi­nė pa­ti­kra ga­li kai­nuo­ti nuo 200 iki 600 li­tų, tai pri­klau­so nuo pa­si­rink­to pa­slau­gos tei­kė­jo.

„Ty­ri­mo me­tu pa­da­ro­me nuo­trau­kų tiek, kiek už­fik­suo­ja­me de­fek­tų – kiek­vie­nam de­fek­tui po nuo­trau­ką. Jei­gu na­mas di­de­lis, bet ko­ky­biš­kai šil­tin­tas, ja­me ra­si­me ma­žiau pa­žei­džia­mų vie­tų, tai­gi ir ty­ri­mas kai­nuos pi­giau. O jei­gu na­mas ma­žas, bet kiau­ras, ir pri­reiks da­ry­ti šim­tą ter­mo­vi­zi­nių nuo­trau­kų, ty­ri­mas bus bran­ges­nis. Su de­fek­tų nuo­trau­ko­mis pa­tei­kia­me ir iš­va­das bei siū­ly­mus, kaip juos pa­ša­lin­ti“, - pa­aiš­ki­no A.Sko­pas.

Atliekant namo sandarumo testą, prie durų jungiamas specialus ventiliatorius, kuris iš patalpos siurbia orą.

Bom­bų ne­besp­rog­di­na

Ki­taip vyks­ta ty­ri­mas, kai ti­kri­na­mos ne kon­duk­ci­nės (ši­lu­ma iš­spin­du­liuo­ja­ma per kie­tą­sias kons­truk­ci­jas), o kon­vek­ci­nės (ši­lu­ma iš­ke­liau­ja pro ply­šius ir ert­mes) pa­sta­to ydos - tai va­di­na­ma­sis san­da­ru­mo ty­ri­mas. Kai ku­rie na­mų šil­ti­ni­mo spe­cia­lis­tai jį va­di­na ori­ne ter­mo­vi­zi­ja. Anks­čiau jį at­lik­da­vo ne pa­čiu ma­lo­niau­siu bū­du: na­muo­se už­deg­da­vo dū­mi­nę „bom­bą“ ir ste­bė­da­vo, kur iš jo pro ply­šius į iš­orę skverb­sis dū­mai.

„Šiuo me­tu san­da­ru­mo ty­ri­mą at­lie­ka­me nau­do­da­mi ven­ti­lia­to­rių, ku­riuo iš pa­tal­pų iš­trau­kia­me orą. Kom­piu­te­ris pa­gal pa­tal­pų tū­rį skai­čiuo­ja, kiek to oro siurb­ti, o iš­siur­bus orą, ter­mo­vi­zi­nė ka­me­ra ma­to, pro ku­rias ert­mes vyks­ta oro srau­tų cir­ku­lia­ci­ja pa­tal­po­je. Anks­čiau at­lik­da­vo­me tik ter­mo­vi­zi­nį ty­ri­mą, ta­čiau pa­ma­tė­me, kad kar­tu da­rant ir san­da­ru­mo tes­tą re­zul­ta­tai kur kas ko­ky­biš­kes­ni. Pa­vyz­džiui, jei ty­ri­mo me­tu lau­ke nė­ra vė­jo, ter­mo­vi­zi­ja ga­li ro­dy­ti pui­kius re­zul­ta­tus, ta­čiau pa­ki­lus vė­jui šal­tas oras iš lau­ko skver­bia­si į na­mą pro ert­mes, ir gy­ven­to­jai skun­džia­si, kad na­mie šal­ta“, – skir­tu­mą iš­dės­tė įmo­nės „Pas­ta­tų sta­ty­ba ir diag­nos­ti­ka“ va­do­vas Ge­di­mi­nas But­kus.

San­da­ru­mo tes­tą bū­ti­na at­lik­ti ir ser­ti­fi­kuo­jant aukš­čiau­sio ener­gi­nio efek­ty­vu­mo, va­di­na­muo­sius pa­sy­vius na­mus. To­kiu at­ve­ju tes­to re­zul­ta­tai siun­čia­mi į akre­di­tuo­tas la­bo­ra­to­ri­jas. To­kio san­da­ru­mo ty­ri­mo kai­na su ser­ti­fi­ka­tu iš­au­ga iki 1200 li­tų. Jei­gu ser­ti­fi­ka­to ne­rei­kia, ir tik no­ri­ma iš­tai­sy­ti šil­ti­ni­mo klai­das ar įver­tin­ti sta­ty­bos dar­bų ko­ky­bę, in­di­vi­dua­laus na­mo san­da­ru­mo ty­ri­mas vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 500 li­tų.

Siū­lo pra­dė­ti nuo lubų

No­rint tiks­liai nu­sta­ty­ti pa­sta­to kiau­ry­mes rei­kė­tų at­lik­ti ne tik ter­mo­vi­zi­nį ty­ri­mą, bet ir san­da­ru­mo tes­tą. Tai LŽ pa­tvir­ti­no ir šil­ti­ni­mo spren­di­mų eks­per­tas Ro­ber­tas Kar­vaus­kas. Pa­sak jo, at­gy­ve­nęs po­žiū­ris, kad jei­gu pa­sta­te ne­ma­ty­ti pa­ste­bi­mų ply­šių, tai ši­lu­ma ne­va ga­li iš­ke­liau­ti tik per „plo­nas“ sie­nas. Šil­tas oras ky­la į vir­šų ir "re­mia­si" į kons­truk­ci­jas, o be­veik vi­so­se jo­se ga­li­me ap­tik­ti ply­še­lių ir mi­kro­po­rų. Kaip mi­nia­tiū­ri­niai fon­ta­nė­liai per šias vie­tas šil­tas oras iš­ke­liau­ja iš būs­to.

„Di­de­lę da­lį ši­lu­mos pra­ran­da­me ne dėl tem­pe­ra­tū­ros per­da­vi­mo per kons­truk­ci­jas, o dėl pa­bė­gu­sio su­šil­dy­to oro. Kai šil­tas oras kil­da­mas į vir­šų pa­sprun­ka iš pa­tal­pos, dėl oro iš­re­tė­ji­mo per apa­ti­nes kons­truk­ci­jas įsisk­ver­bia šal­tas oras. Pa­sy­via­me būs­te oras pa­tal­po­je vi­siš­kai pa­si­kei­čia kiek grei­čiau nei per dvi va­lan­das, o stan­dar­ti­nia­me na­me jis per va­lan­dą pa­si­kei­čia 5-7 kar­tus, ir dėl šios cir­ku­lia­ci­jos lauk iš­ke­liau­ja ši­lu­ma. Ži­no­ma, ven­ti­lia­ci­ja pri­va­lo bū­ti, bet ne­ver­ta gy­ven­ti pa­sta­te kaip ka­mi­ne. Pa­grin­di­nius šil­to oro pa­bė­gi­mo ir šal­to oro įsiur­bi­mo greit­ke­lius bū­ti­na nu­sta­ty­ti ir pa­nai­kin­ti“, - pa­žy­mė­jo R.Kar­vaus­kas.

Jo tei­gi­mu, ma­žaaukš­čių in­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų kons­truk­ci­jų pa­ti opiau­sia vie­ta – sto­go ir sie­nų san­dū­ros. O se­nes­nės sta­ty­bos ne­re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai na­mai yra kiau­ri it rė­tis ir vei­kia kaip ka­mi­nas: pir­ma­me aukš­te su­ši­lęs oras per pa­sta­to kons­truk­ci­jas skver­bia­si aukš­tyn, to­dėl nuo se­no ži­no­me, kad gy­ven­ti pir­ma­me dau­gia­bu­čio aukš­te šal­čiau­sia.

Šil­ti­ni­mo spe­cia­lis­tas pa­ta­rė: jei­gu nė­ra ga­li­my­bės dau­gia­bu­čio šil­tin­ti iš iš­orės, o jūs kaip ty­čia gy­ve­na­te pir­ma­me jo aukš­te, pir­miau­sia rei­kia kreip­ti dė­me­sį ne į grin­dų, o at­virkš­čiai – į lu­bų šil­ti­ni­mą.

„Kai tai pa­sa­kau klien­tui, daž­niau­siai jis įsi­žei­dęs at­rė­žia, kad jam per grin­dis šal­tis ko­šia. Aiš­ki­nu, kad jei­gu šil­tas oras ne­bėgs į vir­šų, tai ir šal­tas iš rū­sio per grin­dis kur kas ma­žiau skverb­sis. Ap­šil­ti­nę lu­bas, bū­ti­nai at­kreip­ki­te dė­me­sį į ko­ky­biš­ką sie­nų šil­ti­ni­mą ir san­da­rius lan­gus, o tik ta­da, jei­gu rei­kia, im­ki­tės grin­dų. Ir ne­dė­ki­te dau­giau kaip pen­kis cen­ti­me­trus mi­ne­ra­li­nės va­tos, nes iš to jo­kios nau­dos. Šal­čio ir drėg­mės vei­kia­mos iš­ori­nės pa­sta­to sie­nos iš vi­daus ne­gau­da­mos nė tru­pu­čio ši­lu­mos, per­ne­lyg įdrėks ir šal­da­mos žie­mą pa­ma­žu ims ski­li­nė­ti“, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bangunamas  78.60.54.48 2014-03-06 23:01:10
Ką namui reiškia sandarumas kviečiu paskaityti savo statybų bloge Bangunamas Ten daugiau techninės informacijos besidomintiems šiltais energiškai efektyviais namais. Sandarumo testas kiekvienam namui nepamaišytų, tik daugeliu atveju rezultatai nebus labai geri, tam reikia nusiteikti.
7 0  Netinkamas komentaras
Ponia gydytoja,  79.132.176.235 2014-02-23 17:04:51
Skaitėt straipsnį, bendrovių pavadinimus matot, draugiškas klausimas - Google mokat naudotis?
3 0  Netinkamas komentaras
renovuotas  5.20.36.33 2014-02-15 18:06:45
3 metus gyvenu renovuotame bute. Šalta. Dažnai temperatūra nesiekia 18 bute. Buvo net 14 laipsnių po renovacijos. Namo pirmininkas nesiskaito su mumis, nors esame gydytojai, suprantame, jog šaltis sargdina. O termovizija, kažkoks kosmosas. Nežinome, kur ją rasti, kiek kainuoja, kur gauna. Čia kaip žiemą žibutės. Klausinėjom įvairių inžinierių, niekas nesugeba termovizijos gauti ir mums pamatuoti šaltį.
4 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami