Kaip išmanieji namai padeda ruoštis Kalėdoms

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-17 10:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-17 10:27
Ka­lė­dos kve­pia ne tik man­da­ri­nais, bet ir ko­ne iš­ti­są mė­ne­sį trun­kan­čiais šven­ti­niais rū­pes­čiais? Kaip iš­ma­nie­ji na­mai ga­li pa­leng­vin­ti bui­tį šiuo džiaugs­min­gu, ta­čiau sy­kiu ir la­bai ne­leng­vu ka­lė­di­niu, nau­ja­me­ti­niu pe­rio­du, pa­sa­ko­ja au­to­ma­ti­zuo­tų na­mų val­dy­mo sis­te­mų mo­ky­mo bei tech­ni­nės prie­žiū­ros cen­tro „Jung Vil­nius“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Skur­de­nis. 

Pa­leng­vins buitį

Ne, obuo­lių py­ra­go su plak­ta grie­ti­nė­le jū­sų iš­ma­nio­ji vir­tu­vė kol kas dar ne­iš­keps, nors eks­pe­ri­men­tai, ku­rių me­tu ro­bo­tai mė­gi­na ir mais­tą ga­min­ti, jau vyk­do­mi. Vis dėl­to šiek tiek dau­giau kom­for­to šei­mi­nin­kėms iš­ma­nio­sios vir­tu­vės ti­krai su­teiks. Įsi­vaiz­duo­ki­te: ran­ko­se – rie­ba­lais var­van­ti sil­kės uo­de­ga ar­ba sa­vo sy­vus iš­lei­dęs tar­kuo­ja­mas bu­ro­kas, o už lau­ko du­rų – ne­kan­tri at­ža­la, jau pen­kio­lik­tą kar­tą iš lau­ko su­grįž­tan­ti į na­mus? Ar­ba no­ri­si įsi­jung­ti dau­giau švie­sų virš stal­vir­šių, ra­di­ją ar pa­leis­ti iš čiau­po van­de­nį? Iš­ma­nie­ji na­mai už jū­sų šva­res­nius na­mus bei pa­to­ges­nę bui­tį stos mū­ru: ju­de­sio da­vik­liai pa­tys įjungs švie­sas virš stal­vir­šių, ant ku­rių ga­mi­na­mas mais­tas – te­reiks pa­ju­din­ti ran­kas; pa­ki­šus ran­kas po čiau­pu te­kės van­duo; vos jums įėjus į vir­tu­vę įsi­jungs švie­sa ir ly­giai taip pat iš­si­jungs iš jos pa­si­ša­li­nus ir etc. O kli­ma­to kon­tro­lė pa­si­rū­pins, kad ga­min­da­mi mais­tą ne­pa­sik­lys­tu­mė­te ga­ruo­se ar ne­už­trokš­tu­mė­te nuo karš­čio bei oro sty­giaus. Vis­kas vyks au­to­ma­tiš­kai, - be­liks su­si­telk­ti į vir­tu­vė­je ku­ria­mus še­dev­rus. Be­je, dau­ge­lį įren­gi­nių bei jų funk­ci­jų na­muo­se ga­li­ma val­dy­ti ir bal­su.

Šiuo me­tu iš­ma­nio­sio­se vir­tu­vė­se jau die­gia­mi ir nau­jos kar­tos iš­ma­nie­ji bui­ties prie­tai­sai, ku­rie ge­ba nu­krau­ti nuo žmo­gaus pe­čių dar dau­giau rū­pes­čių. Pvz., šal­dy­tu­vai, ku­rie nu­skai­to eti­ke­tes, ma­to pro­duk­tų ga­lio­ji­mo da­tas ir ge­ba jus ne tik in­for­muo­ti apie su­rū­gu­sį pie­ną, bet ir ga­li pa­tys su­si­siek­ti su par­duo­tu­ve bei už­sa­ky­ti vis­ko, ko tik jums ga­li pri­trūk­ti. O kuo dau­giau ener­gi­jos liks nuo ruo­šos dar­bų, tuo dau­giau jos ga­lė­si­me skir­ti sa­vo ar­ti­mie­siems.

Pa­dės taupyti

Kuo ma­žes­nės sąs­kai­tos ir kuo di­des­nis ka­lė­di­nių do­va­nų biu­dže­tas – vie­na iš pa­grin­di­nių iš­ma­nių­jų na­mų už­duo­čių. „Jei sis­te­ma orien­tuo­ta į tau­py­mą, ener­gi­jos su­var­to­ji­mą bei sąs­kai­tas ga­li­ma su­ma­žin­ti iki 30-40 pro­cen­tų“, - sa­kė R. Skur­de­nis. Dau­giau­sia su­tau­py­ti lei­džia šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mas šal­tuo­ju me­tų lai­ku. Ga­li­ma šil­dy­tis ke­liais re­ži­mais - kom­for­to (šil­čiau) ir eko­no­mi­niu (vė­siau). Tau­po­ma juos kai­ta­lio­jant, tai yra pa­tal­pos iki ma­lo­nios tem­pe­ra­tū­ros šil­do­mos tuo­met, kai jo­se yra žmo­nių, o die­ną, kai dir­ba­ma ar nak­tį, kai mie­ga­ma ar­ba iš­vyks­ta­ma per at­os­to­gas, iš­ma­nie­ji na­mai ga­li šil­dy­ti eko­no­mi­niu re­ži­mu, t. y. pa­lai­ko že­mes­nę tem­pe­ra­tū­rą.

„Skir­tin­gas šil­dy­mo prog­ra­mas ga­li­ma val­dy­ti ir nuo­to­li­niu bū­du, tad, pa­vyz­džiui, jei ma­to­te, kad su vi­sa šei­my­na iš sve­čių grį­ši­te ge­ro­kai vė­liau nei pla­na­vo­te ar net ki­tą die­ną, te­le­fo­nu ga­li­ma ati­dė­ti kom­for­tiš­ko šil­dy­mo re­ži­mo įsi­jun­gi­mo lai­ką“, - apie iš­ma­nių­jų na­mų funk­ci­jas pa­sa­ko­jo R. Skur­de­nis.

Oro nepritrūks

Jei va­ka­rė­lį reng­si­te sa­vuo­se na­muo­se, pa­čia­me jo įkarš­ty­je ne­rei­kės rū­pin­tis sku­biai pra­ver­ti lan­gą tam, kad žmo­nės ne­per­kais­tų ar ne­užs­nūs­tų dėl oro sty­giaus. Iš­ma­niuo­siuo­se būs­tuo­se esan­ti kli­ma­to kon­tro­lė au­to­ma­tiš­kai vė­di­na pa­tal­pas ir pa­lai­ko nu­sta­ty­tą tem­pe­ra­tū­rą. Sis­te­mos su­ma­nu­mas – ji mo­ka „skai­čiuo­ti“, tad idea­lus de­guo­nies kie­kis nu­sta­to­mas ne pa­gal ko­kį iš anks­to su­pla­nuo­tą vei­ki­mo re­ži­mą, o pa­gal tiks­lų tuo me­tu na­muo­se esan­tį žmo­nių skai­čių. Tad dau­giau jo­kių mie­gan­čių, nu­var­gu­sių ar skau­dan­čias gal­vas su­siė­mu­sių sve­čių per jū­sų ka­lė­di­nius ir nau­ja­me­ti­nius va­ka­rė­lius!

Va­gys na­mus lenks iš toli

Nu­si­kal­ti­mų sta­tis­ti­ka ro­do, kad di­džio­sios me­tų šven­tės il­ga­pirš­čiams – pats dar­by­me­tis. Nes dau­ge­lis il­ges­niam lai­kui iš­vyks­ta­me iš na­mų: ke­liau­ja­me pas drau­gus ar va­žiuo­ja­me į so­dy­bas, o gal net skren­da­me sa­vai­tei ar dviem sve­tur – sli­di­nė­ti ar pa­tir­ti to­li­mų ša­lių eg­zo­ti­kos.

Net jei šei­mi­nin­kų nė­ra, iš­ma­nie­ji na­mai ge­ba im­ituo­ti jų veik­lą ir taip smar­kiai trik­dy­ti va­gis, nes iš ša­lies ste­bin­tiems gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas at­ro­do (o va­gys prieš lauž­da­mie­si vi­suo­met ste­bi na­mus), kad juo­se kaž­kas yra. Pa­vyz­džiui, de­ga švie­sa, pa­si­ke­lia ar nu­si­lei­džia ža­liu­zės ir pa­na­šiai. O svar­biau­sia – iš­ma­nie­ji na­mai im­ituo­ja veik­lą ne at­si­tik­ti­nai, pa­vyz­džiui, jun­gi­nė­da­mi švie­sas vi­du­ry die­nos, o pa­gal šei­mi­nin­kams įpras­tus gy­ve­ni­mo rit­mus. Tai yra jei par­as­tai šei­ma ei­na mie­go­ti 23 va­lan­dą va­ka­ro, tai ir iš­ma­nu­sis na­mas, prieš tai lai­kęs vie­ną ki­tą įjung­tą švie­se­lę na­muo­se, it lem­pe­lę prie lo­vos skai­tant, ją už­ge­sins apie 23 va­lan­dą.

Be­je, iš­ma­nio­ji pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka ap­sau­go ne tik nuo iš­ori­nių grės­mių, bet ir nuo pa­ties žmo­gaus už­mar­šu­mo ir ki­tų for­ce ma­jeu­re ne­lai­mių. Pa­vyz­džiui, vo­nio­je ar ant grin­dų vi­suo­se na­muo­se ga­li bū­ti su­mon­tuo­ti ju­tik­liai, ku­rie į di­des­nį ant jų už­tiš­ku­sio van­dens kie­kį rea­guo­ja kaip į pot­vy­nį ar van­dens tink­lo ava­ri­ją, to­dėl ne tik su­si­sie­kia su, pvz., tuo me­tu Tai­lan­de at­os­to­gau­jan­čiais šei­mi­nin­kais bei sau­gos tar­ny­bo­mis, bet ir au­to­ma­tiš­kai blo­kuo­ja van­dens tie­ki­mą.

Su­kurs šven­ti­nę nuotaiką

Vie­na Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų su­de­da­mų­jų - me­lo­di­jos, ku­rių ne­su­pai­nio­si nei su gim­ta­die­nio mu­zi­ka, nei su ves­tu­vių mar­šu. Pa­sta­tų au­to­ma­ti­ką ga­li­ma su­prog­ra­muo­ti taip, kad vos jums įžen­gus į na­mus pa­si­girs­tų ka­lė­di­nės me­lo­di­jos, įsi­jung­tų mėgs­ta­ma ra­di­jo sto­tis ar­ba net nuo­tai­kin­gas Ka­lė­dų se­ne­lio kva­to­ji­mas: ho, ho, ho! Juk mu­zi­ka – vie­nas iš žmo­gų aki­mirks­niu pa­veik­ti ga­lin­čių da­ly­kų, to­dėl ga­li bū­ti pa­si­telk­ta ne tik ka­lė­di­nei, nau­ja­me­ti­nei, bet ir bet ko­kiai ki­tai pa­gei­dau­ja­mai at­mos­fe­rai su­kur­ti. „O jei dar mu­zi­ką sinch­ro­ni­zuo­si­me su eg­lu­tės ar ki­tų de­ko­ra­ci­jų apš­vie­ti­mu, tuo­met ne tik au­sys, bet ir akys džiaug­sis vie­nu rit­mu“, - pa­sa­ko­jo R. Skur­de­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami