Kaip išrinkti kompiuterį vaikui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-26 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-26 18:00
pixabay.com nuotrauka
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę mo­ka par­si­siųs­ti ir įsi­dieg­ti te­le­fo­ne žai­di­mus bei pa­si­leis­ti mėgs­ta­mus ani­ma­ci­nius fil­mu­kus.

Psi­cho­lo­gė As­ta Pe­tru­lie­nė pa­žy­mi, kad ne­re­tai vai­ko tech­no­lo­gi­nį iš­pru­si­mą tė­vai stab­do bi­jo­da­mi ga­li­mų grės­mių – kad vai­kas ne­mo­kės žais­ti įpras­tais žais­lais, skai­ty­ti po­pie­ri­nių kny­gų, o ne in­ter­ne­ti­nės dė­lio­nės jų ne­su­do­mins. Iš­veng­ti šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų da­ro­si vis su­nkiau, ta­čiau to da­ry­ti ir ne­rei­kė­tų, daug svar­biau iš­mo­ky­ti vai­ką iš­ma­naus, sau­gaus ir at­sa­kin­go nau­do­ji­mo­si kom­piu­te­riu.

Nau­jų moks­lo me­tų pra­džia yra pui­ki pro­ga pa­si­ruoš­ti mo­kyk­lai, kuo­met įsi­gy­ja­ma ne tik są­siu­vi­nių ar kan­ce­lia­ri­jos prie­mo­nių, bet ir ne­šio­ja­mų ar plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių. Nors kom­piu­te­ris vis daž­niau nau­do­ja­mas mo­ky­mo­si tiks­lais, vai­kai iš­nau­do­ja ir ki­tas įvai­rias jo funk­ci­jas. Psi­cho­lo­gė As­ta Pe­tru­lie­nė siū­lo su vai­ku iš anks­to ap­tar­ti iš­ma­nio­jo įren­gi­nio nau­do­ji­mo tai­syk­les – ko­kio­mis prog­ra­mo­mis ir kiek lai­ko vai­kas ga­lės nau­do­tis. Anot jos, daž­nai tė­vai pa­tys pa­si­tel­kia iš­ma­nią­sias tech­no­lo­gi­jas, pa­vyz­džiui, nau­do­ji­mo­si kom­piu­te­riu lai­ko kon­tro­lei nau­do­ja slap­ta­žo­džius, ta­čiau toks spren­di­mas ne­di­di­na vai­ko są­mo­nin­gu­mo – rei­kė­tų ska­tin­ti vai­ką lai­ky­tis su­si­ta­ri­mų, vis pri­me­nant juos, ko­re­guo­jant, pa­gi­riant už tai­syk­lių lai­ky­mą­si.

Psi­cho­lo­gė pa­ste­bi, kad pa­aug­liai yra lin­kę vir­tua­ly­bė­je tu­rė­ti at­ski­rą gy­ve­ni­mą, taip pat jiems la­bai svar­bi bend­raam­žių nuo­mo­nė. „Paaug­liai, rink­da­mie­si kom­piu­te­rį ar iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, bū­na la­bai spe­ci­fiš­ki, jie ži­no ko no­ri, ta­čiau ne­ver­tė­tų nei ak­lai pa­klus­ti pa­aug­lio rei­ka­la­vi­mams, nei prieš­in­tis – rei­kia kal­bė­ti ar­gu­men­tuo­tai. Vi­sa­da at­si­ras bend­raam­žių, ku­rie tu­rės bran­ges­nių, ver­tin­ges­nių daik­tų, to­dėl ne­ver­ta ly­giuo­tis į ki­tus. Čia jau kal­ba­me apie vai­ko są­mo­nin­gu­mo, es­mi­nių ver­ty­bių ug­dy­mą“, – tei­gia A. Pe­tru­lie­nė. Ji pa­žy­mi, kad ren­kan­tis įren­gi­nį, pir­miau­sia rei­kė­tų ap­sib­rėž­ti, kam jis bus nau­do­ja­mas, ko­kios funk­ci­jos rei­ka­lin­gos – skam­bi­ni­mo, in­for­ma­ci­jos pa­ieš­kos, vie­tos nu­sta­ty­mo, fo­tog­ra­fa­vi­mo, mu­zi­kos klau­sy­mo, įvai­rių prog­ra­mė­lių, žai­di­mų nau­do­ji­mo ir pa­na­šiai.

Vai­do­tas Rut­kaus­kas, elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės 1A.LT di­rek­to­rius, pa­tei­kia ke­le­tą kri­te­ri­jų, į ką rei­kė­tų at­siž­velg­ti, ren­kant vai­kui iš­ma­nų­jį įren­gi­nį.

1. Vai­ko amžius

„Ren­kan­tis įren­gi­nį svar­bu kal­bė­ti su vai­ku. Su pra­di­nu­ku ga­li­te su­si­tar­ti, pa­siū­lę jam pa­si­rink­ti vie­ną iš 2 mo­de­lių, ku­rie pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį at­ro­do tin­ka­miau­si vai­kui. Pa­aug­liai daž­nai ži­no, ko­kio mo­de­lio no­ri, kad juo ga­lė­tų pa­si­pui­kuo­ti prieš bend­raam­žius, ta­čiau iš anks­to ar­gu­men­tuo­tai ap­ta­rę, drau­ge ga­li­te iš­si­rink­ti mo­de­lį, ku­rį šei­ma ga­li sau leis­ti. Ma­žes­niems vai­kams svar­bu mo­bi­lu­mas, to­dėl ge­riau rink­tis leng­ves­nį prie­tai­są – plan­še­ti­nį ar ma­žes­nės įstri­žai­nės ne­šio­ja­mą kom­piu­te­rį, vy­res­nie­ji ga­li tu­rė­ti du įren­gi­nius – ga­lin­ges­nį kom­piu­te­rį dar­bui na­muo­se bei iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną“, – sa­ko jis.

2. Kas ir kaip už­siims su vaiku

Svar­bu ne tik ri­bo­ti jau­no am­žiaus vai­kų lai­ką prie ekra­no, bet ir tai, ką bei kaip vai­kas žiū­ri. Ži­no­ma, no­rint ra­maus lai­ko sau, ga­li­ma pa­so­din­ti vai­ką prieš­ais ekra­ną ar įbruk­ti jam iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, bet nau­dos iš to­kio tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mo bus ma­ža. Tė­vai tu­rė­tų žiū­rė­ti, žais­ti kar­tu su vai­kais, kad ga­lė­tų ap­tar­ti tu­ri­nį, at­sa­ky­ti į vai­kams ky­lan­čius klau­si­mus, pa­aiš­kin­ti. Taip pra­lei­džia­mas ne tik pra­smin­gas lai­kas kar­tu, bet ir vyks­ta mo­ky­mo­si pro­ce­sas – šiuo at­ve­ju tai ga­lė­tų bū­ti na­mų kom­piu­te­ris di­des­nės įstri­žai­nės ekra­nu.

3. Po­rei­kiai ir galimybės

Pa­sak elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės va­do­vo, kiek­vie­nas bran­ges­nis pir­ki­nys ke­lia ir biu­dže­to klau­si­mą: įver­tin­ki­te, ar kom­piu­te­rį, iš­ma­nų­jį įren­gi­nį ti­ki­tės nau­do­ti bent ket­ve­rius me­tus, ar ga­lė­si­te sau leis­ti at­nau­jin­ti įren­gi­nį jau po me­tų ar dvie­jų. Kal­bant apie įren­gi­nio ver­tę, taip pat pa­mąs­ty­ki­te, ar sau­giai jau­si­tės, jei vai­kas su sa­vi­mi ne­šio­sis bran­gų daik­tą. Ži­no­ma, sau­gu­mo vi­sa­da su­tei­kia spe­cia­lūs krep­šiai, kup­ri­nės, dėk­lai. Be to, eg­zis­tuo­ja ne tik tech­no­lo­gi­nis, bet ir mo­ra­li­nis nu­si­dė­vė­ji­mas, tad su­tar­ki­te su vai­ku, ko­kio­mis są­ly­go­mis jis ga­li ti­kė­tis nau­jo kom­piu­te­rio ar iš­ma­nio­jo.

4. Prog­ra­mi­nė įran­ga.

„Iš­ma­niuo­siuo­se įren­gi­niuo­se vei­kia trys pa­grin­di­nės ope­ra­ci­nės sis­te­mos, ku­rios yra ga­na skir­tin­gos: vy­res­nia­jai kar­tai pui­kiai pa­žįs­ta­ma „Win­dows“, „iOS“ sis­te­ma, vei­kian­ti „App­le“ fir­mos pro­duk­tuo­se, bei „And­roid“ – ne­mo­ka­ma po­pu­lia­riau­sia iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių sis­te­ma pa­sau­ly­je. Pa­si­rin­kus ope­ra­ci­nę sis­te­mą, svar­bu, kad vai­kai ga­lė­tų iš­kart nau­do­tis jiems pri­tai­ky­to­mis prog­ra­mo­mis – sau­gia ir in­tui­ty­via in­ter­ne­to nar­šyk­le, veik­tų pie­ši­mo ir teks­to ra­šy­mo prog­ra­mos, en­cik­lo­pe­di­ja ir kt.“, – tei­gia V. Rut­kaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami