Kaip keitėsi langų dekoras per 20 metų: nuo žvėrių kailių iki skaitmeninių programėlių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-17 10:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-17 10:35
Il­gus šimt­me­čius lan­gai bu­vo den­gia­mi sie­kiant ap­sau­go­ti nuo sau­lės ir vė­jo, ta­čiau šian­dien lan­gų de­ko­ro pa­si­rin­ki­mą daž­niau­siai apsp­ren­džia gro­žis ir kom­for­tas. Ste­bint pa­sta­rų­jų 20 me­tų de­ko­ro po­ky­čius, at­ei­ty­je ga­li­ma prog­no­zuo­ti dras­tiš­kas trans­for­ma­ci­jas.

„Spė­ja­ma, kad at­ei­ty­je lan­gų de­ko­rą pa­keis jau su­kur­ti skait­me­ni­niai lan­gai, ku­rie at­liks ne tik vi­sas mo­ni­to­riaus funk­ci­jas, bet ir pro perš­vie­čia­mą ekra­ną leis ma­ty­ti vaiz­dą į lau­ką, o pa­no­rė­jus - už­si­trauk­ti no­ri­ma užuo­lai­dų prog­ra­mė­le“, - kol kas su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­mas at­ei­ties ten­den­ci­jas prog­no­zuo­ja ro­le­tus ir ža­liu­zes ga­mi­nan­čios įmo­nės „Do­mus Lu­mi­na“ va­do­vas Man­tas Jan­čaus­kas.

Užuo­lai­dų at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja skai­čiuo­ja­ma jau tūks­tant­me­čiais nuo to lai­ko, kai kaž­kur ne­an­der­ta­lie­čių ur­ve gy­ve­nu­si na­mų mo­te­ris su­pra­to, kad iš­dirb­tas žvė­ries kai­lis pui­kiai tin­ka ne tik pri­deng­ti žmo­gaus kū­ną. Pa­ka­bin­tas ant olos įėji­mo, jis blo­ka­vo švie­są, su­lai­kė ši­lu­mą ir su­tei­kė pri­va­tu­mo. To­kio ti­po „už­dan­ga­lai" yra lai­ko­mi šių die­nų užuo­lai­dų pro­tė­viais. Lai­kui bė­gant, užuo­lai­dos ant lan­gų, du­rų bei du­šų ka­bi­nų ta­po bū­ti­ny­be, o ga­li­my­bė kur­ti na­muo­se jau­ku­mą ir pa­puoš­ti lan­gus, pri­ver­tė dar la­biau ža­vė­tis šiais au­di­niais. So­viet­me­čiu užuo­lai­dos bu­vo svar­biau­sia ir, ga­li­ma teig­ti, vie­nin­te­lė lan­gų de­ko­ro prie­mo­nė. Tie­sa, dėl pre­kių de­fi­ci­to ir ki­tų prie­žas­čių, ga­li­my­bių iš­sis­kir­ti ne­bu­vo daug: do­mi­na­vo pa­na­šūs au­di­niai ir raš­tai.

At­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, po ke­le­rių me­tų iš va­ka­rų at­ke­lia­vo nau­ja ma­dos ban­ga – ho­ri­zon­ta­lios me­ta­li­nės ža­liu­zės. Pa­sak in­ter­je­ro di­zai­ne­rės Jur­gi­tos Ju­ciū­tės, nu­si­bo­du­sias užuo­lai­das žmo­nės no­rė­jo pa­keis­ti kaž­kuo ki­tu: „įp­ras­tos užuo­lai­dos bu­vo jau vi­siems įgri­su­sios, ma­da ta­po ki­to­kio lan­gų de­ko­ra­vi­mo al­ter­na­ty­vų pa­ieš­kos“. Ža­liu­zės ta­po uni­ver­sa­lia ap­sau­ga nuo sau­lės tiek vir­tu­vė­je, tiek sve­tai­nė­je ar mie­ga­ma­ja­me. Tie­sa, tik ge­ro­kai vė­liau būs­tų sa­vi­nin­kai pa­si­ge­do ko­ky­bės ir pra­ktiš­ku­mo, nes ma­žos me­ta­li­nės juo­ste­lės pui­kiai rin­ko dul­kes, ge­do su­kio­ji­mo me­cha­niz­mai, o jau­ku­mui su­kur­ti vis­tiek rei­kė­jo die­ni­nių užuo­lai­dų.

Šiuo me­tu ža­liu­zes įsi­ren­gi­nė­ja vis ma­žiau gy­ven­to­jų, ta­čiau biu­ruo­se ši ten­den­ci­ja dar ga­ji. Per pa­sku­ti­niuo­sius 10 me­tų į gy­ve­na­muo­sius būs­tus skver­bė­si nau­ji in­ter­je­ro puo­šy­bos ele­men­tai, kaip ro­le­tai, ro­ma­ne­tės, šir­mos ir ki­tos lan­gų de­ko­ro prie­mo­nės. Ne­ap­sisp­ren­džian­tys tarp ža­liu­zių ir ro­le­tų, ga­li rink­tis ne­se­niai pa­si­ro­džiu­sias pli­suo­tas ža­liu­zes, tuo tar­pu, spren­džian­tiems gal­vo­sū­kį „ro­le­tai ar užuo­lai­dos?“ re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis ro­ma­ne­tes.

„Šian­dien ino­va­ty­viau­sias ir lie­tu­vių mėgs­ta­mas lan­gų de­ko­ras yra ro­le­tai. Pa­sta­rų­jų pa­gal­ba die­nos švie­sa ga­li bū­ti re­gu­liuo­ja­ma pa­gal kiek­vie­no in­di­vi­dua­lius po­rei­kius“, – pa­sa­ko­ja M. Jan­čaus­kas. Eks­per­tas tei­gia, kad to­kią ro­le­tų par­da­vi­mų sėk­mę le­mia jų pra­ktiš­ku­mas, ka­dan­gi ro­le­tams ne­rei­kia ypa­tin­gos prie­žiū­ros, o di­zai­no įvai­ro­vė ir pa­si­rink­ta ne­tra­di­ci­nė teks­tū­ra ga­li su­teik­ti gy­ve­na­mo­sioms erd­vėms ypa­tin­gą nuo­tai­ką. Pa­sak in­ter­je­ro di­zai­ne­rės J. Ju­ciū­tės, rink­da­mie­si lan­gų de­ko­rą žmo­nės di­de­lį dė­me­sį ski­ria pra­ktiš­ku­mui ir funk­cio­na­lu­mui. Dėl šių prie­žas­čių šiuo me­tu po­pu­lia­riau­sias lan­gų de­ko­ro va­rian­tas tam­pa kom­bi­nuo­tos užuo­lai­dos su ro­le­tais. Pri­va­čių na­mų ar įmo­nių sa­vi­nin­kų dė­me­sio su­lau­kia ir fa­sa­do ro­le­tai, ku­rie su­lai­ko iki 90% sau­lės švie­sos ir UV spin­du­lių. Iš­orė­je mon­tuo­ja­mi ro­le­tai ne­lei­džia pa­tal­poms pri­šil­ti, su­ma­ži­na kon­di­cio­na­vi­mo iš­lai­das.

Tie­sa, il­gus de­šimt­me­čius na­muo­se ka­ra­lia­vu­sios me­džia­gi­nės užuo­lai­dos iš in­ter­je­rų taip pat ne­si­trau­kia. „Ren­kan­tis užuo­lai­das ga­li­ma dau­giau pa­žais­ti su au­di­nio for­ma ir spal­vo­mis, taip su­ku­riant iš­ties pa­trauk­lių in­ter­je­ro de­ko­rą. Ne­pas­lap­tis, kad užuo­lai­dos na­mams su­tei­kia dau­giau jau­ku­mo“, – sa­ko J. Ju­ciū­tė.

Ieš­kant ro­le­tų, ža­liu­zių ar šir­mų at­si­ra­di­mo is­to­ri­jos šak­nų, ste­bi­na tai, kad vi­si šie uni­ka­lūs spren­di­mai iš­ras­ti prieš ke­le­tą am­žių, ta­čiau kas­kart at­ran­da­mi iš nau­jo. Štai XVIII am­žiu­je ri­ti­ni­nes užuo­lai­das (ro­le­tus) ir ža­liu­zes iš Ry­tų at­ve­žė vie­nas Ve­ne­ci­jos pirk­lys. Pri­mi­ty­vūs me­cha­niz­mai lai­kui bė­gant to­bu­lė­jo, kol ga­liau­siai tu­ri­me pa­to­gų ro­le­tų bei ža­liu­zių val­dy­mo spren­di­mą. Šian­dien spar­čiai po­pu­lia­rė­ja au­to­ma­ti­zuo­ti spren­di­mai, ku­rie už­ti­kri­na mak­si­ma­lų kom­for­tą. „Tiek užuo­lai­das, tiek vi­di­nius ar lau­ko ro­le­tus ga­li­ma pri­jung­ti prie sis­te­mos, ku­ri re­gu­liuo­ja­ma pul­te­liu, pa­gal laik­ma­tį ar net kli­ma­to kon­tro­lę. Gal­būt at­ei­ty­je ati­trauk­ti ro­le­tus už­teks iš­tar­ti „ste­buk­lin­gą­jį žo­de­lį“ ar tie­siog mos­te­lė­ti ran­ka“, - at­ei­ties me­cha­niz­mus prog­no­zuo­ja „Do­mus Lu­mi­na“ eks­per­tas M. Jan­čaus­kas.

Ne­pas­lap­tis, kad šimt­me­čius to­bu­lė­ję užuo­lai­dos, ža­liu­zės ar ro­le­tai kei­sis kar­tu su ino­va­ty­viais spren­di­mais. Tie­sa, no­ras kur­ti jau­kius, šil­tus ir mo­der­nius na­mus iš­liks vi­sa­da, o šį po­jū­tį pa­dės iš­gau­ti ne kas ki­tas, o tra­di­ci­nės užuo­lai­dos ir ki­tos de­ko­ro prie­mo­nės iš au­di­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami