Kaip kineskopus keitė išmanieji televizoriai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-10 10:32
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-10 10:32
Žmonės apžiūrinėja, tada dar 2013 metų naujiena tapusį, televizorių su lenktu ekranu. Reuters/Scanpix nuotrauka
Te­le­vi­zo­rių in­dus­tri­jos plė­trą pa­sta­rai­siais me­tais su­nku pa­va­din­ti iš­ties re­vo­liu­cin­ga. Ko ge­ro pa­sku­ti­nis rim­tas po­ky­tis šio­je rin­ko­je įvy­ko ant XXI a. slenks­čio, kai tra­di­ci­nius ki­nes­ko­pi­nius te­le­vi­zo­rius pa­kei­tė plaz­mi­niai ir Skys­tų­jų kris­ta­lų (LCD) įren­gi­niai. Ta­čiau ne­reiš­kia, kad čia vi­siš­kai nie­ko ne­vyks­ta.

2015 me­tams skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes die­nas in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės Var­lė.lt spe­cia­lis­tai siū­lo pa­žvelg­ti į tai, ko­kių ten­den­ci­jų ož­kos šo­ki­nė­jo šio­je rin­ko­je.

1. Ul­tra HD išplitimas

Por­ta­lo te­le­vi­zo­rių tie­ki­mo va­do­vo Jus­ti­no Kau­ši­nio ma­ny­mu, 2015 me­tai iš­sis­ky­rė tuo, kad ma­siš­kai iš­pli­to la­bai di­de­lės raiš­kos (Ul­tra HD) te­le­vi­zo­riai. Dar 2014 me­tais 4K bu­vo pir­mų­jų mo­de­lių, tu­rin­čių ne ma­žes­nius nei 50 co­lių (127 cm) ekra­nus, ark­liu­kas. Ati­tin­ka­mai ir kai­na to­kių įren­gi­nių vi­sai ne­bu­vo drau­giš­ka. Šiais me­tais įvy­ko ti­kras spro­gi­mas. Šian­dien rin­ko­je ne prob­le­ma ras­ti 40 co­lių (102 cm) Ul­tra HD te­le­vi­zo­rių, pa­vyz­džiui, „Sam­sung“ ga­my­bos. O at­ėjus į šią rin­ką ki­nų ga­min­to­jams, Ul­tra HD te­le­vi­zo­rių kai­nos ženk­liai pra­dė­jo kris­ti. Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad 2015-ie­ji ta­po ma­si­nio la­bai di­de­lės raiš­kos te­le­vi­zo­rių iš­pli­ti­mo pra­džia, ta­čiau iki per­ga­lin­gų šūks­nių truk­do ryš­kus tu­ri­nio trū­ku­mas.

*Sta­tis­ta.com duomenys

2. Ekra­no lenktumas

Ki­ta ryš­kia ten­den­ci­ja ta­po te­le­vi­zo­rių su lenk­tu (angl. cur­ved) ekra­nu pa­si­ro­dy­mas. Ypač daug to­kių mo­de­lių at­si­ra­do „Sam­sung“ pa­siū­lo­je. Ta­čiau žvel­giant iš ki­tos pu­sės, at­ro­do, kad nau­do­to­jai kol kas ne­įver­ti­no šių nau­jie­nų pri­va­lu­mų, mat lenk­tų ekra­nų te­le­vi­zo­rių par­da­vi­mai dar ne to­kie jau ir di­de­li. Ži­no­ma, tai su­si­ję su šių te­le­vi­zo­rių ypa­ty­bė­mis ir di­des­ne jų kai­na.

Es­mė ta­me, kad no­rin­tis pa­tir­ti to­kio te­le­vi­zo­riaus efek­tus žiū­ro­vas tu­rė­tų bū­ti la­bai kon­kre­čio­je vie­to­je prieš­ais ekra­ną. Tai reiš­kia, kad rei­kia sė­dė­ti prieš­ais ekra­no cen­trą to­kiu at­stu­mu, ku­ris yra ly­gus jo lenk­tu­mo spin­du­liui. To­dėl jei ne­sa­te šia­me dia­pa­zo­ne, žiū­rė­ti te­le­vi­zo­rių jau ne­bus la­bai pa­to­gu.

Jau mi­nė­jo­me apie su­ma­žė­ju­sias la­bai di­de­lės raiš­kos mo­de­lių kai­nas, ta­čiau rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad pa­na­ši ten­den­ci­ja bū­din­ga vi­sai te­le­vi­zo­rių rin­kai. Ją lė­mė di­de­lio kie­kio mo­de­lių su mil­ži­niš­ko­mis įstri­žai­nė­mis at­si­ra­di­mas už prie­ina­mą kai­ną. Šuo at­ve­ju ne­kal­ba­me apie 100 co­lių (254 cm) mil­ži­nus. Ne­bran­gių UHD te­le­vi­zo­rių su 40–50 co­lių (102–127 cm) įstri­žai­ne at­si­ra­di­mas su­ma­ži­no vi­sos ka­te­go­ri­jos kar­te­lę. Reik­les­niems var­to­to­jams be­veik vi­si ga­min­to­jai tu­ri 65, 70 ir 85 co­lių (ati­tin­ka­mai 165 cm, 178 cm ir 216 cm) mo­de­lius. To­kių įren­gi­nių dau­gy­bė ir šian­dien jie ženk­liai pi­ges­ni.

Kur jau kur, o iš­ma­nių­jų te­le­vi­zo­rių sri­ty­je ais­tros tie­siog kun­ku­liuo­ja. At­ro­dy­tų, kad šian­dien pra­ktiš­kai vi­si te­le­vi­zo­riai, ži­no­ma, iš­sky­rus pi­giau­sius ir pa­pras­čiau­sius mo­de­lius, tu­ri iš­ma­nią­ją funk­ci­ją. Ką dar čia ga­li­ma iš­ras­ti? Kaip iš­ssi­kir­ti kon­ku­ren­tų fo­ne?

2015 me­tai pa­si­žy­mė­jo tuo, kad te­le­vi­zo­riai ta­po to­kie iš­ma­nūs, kad jiems ta­po „ankš­ta“ už­da­ro­se in­teg­ruo­to­se ope­ra­ci­nė­se sis­te­mo­se. Šiais me­tais ste­bė­jo­me ma­si­nį mo­bi­lių­jų ope­ra­ci­nių sis­te­mų at­ėji­mą į te­le­vi­zo­rių in­dus­tri­ją. Ta­čiau nie­ko nuo­sta­baus, nes juk te­le­vi­zo­riuo­se vei­kia tie pa­tys ARM pro­ce­so­riai, kaip ir mū­sų mo­bi­liuo­siuo­se įren­gi­niuo­se.

At­sar­gi „So­ny“ kom­pa­ni­ja sa­vo įren­gi­niuo­se die­gia spe­cia­li­zuo­tą, te­le­vi­zo­riams su­kur­tą „And­roid TV“ ver­si­ją. „Phi­lips“ te­le­vi­zo­riai vei­kia įpras­tos „And­roid 4.2“ ope­ra­ci­nės sis­te­mos pa­grin­du. „LG“ kom­pa­ni­ja ly­giai kaip ir 2014 me­tais ir to­liau pra­stū­mi­nė­ja šį­kart 2.0 ver­si­jos sa­vo „we­bOS“, „Sam­sung“ – „Ti­zen“, o štai „Pa­na­so­nic“ ap­rū­pi­na sa­vo te­le­vi­zo­rius „Fi­re­fox OS“.

Žvel­giant į pa­grin­di­nes funk­ci­jas: prie­igas prie in­ter­ne­to ti­po, vaiz­do įra­šų per­žiū­ros in­ter­ne­te bei prie­igos prie po­pu­lia­rių so­cia­li­nių tink­lų pers­pek­ty­vos, vi­sos šios ope­ra­ci­nės sis­te­mos yra pra­ktiš­kai ly­gia­ver­tės ir ski­ria­si tik są­sa­jos de­ta­lė­mis. Ta­čiau no­rin­tys ir be­si­ti­kin­tys dau­giau – tuos skir­tu­mus pa­ste­bi.

Di­de­lis „And­roid“ šei­mos sis­te­mų pri­va­lu­mas – mil­ži­niš­ka skait­me­ni­nių prog­ra­mė­lių ba­zė vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. Al­ter­na­ty­vios ope­ra­ci­nės sis­te­mos, de­ja, kol kas ne­ga­li pa­si­gir­ti to­kia di­de­le įvai­ro­ve.

Ži­no­ma, ar iš ti­krų­jų rei­kia mi­li­jar­dų prog­ra­mė­lių ei­li­niam iš­ma­naus te­le­vi­zo­rio var­to­to­jui, čia jau ki­tas klau­si­mas. Grei­čiau­siai at­sa­ky­mą pa­teiks jau jau bež­džio­nė ir 2016-ie­ji. Žvel­giant į tai, ko­kie po­pu­lia­rūs yra te­le­vi­zo­riai, vei­kian­tys „Ti­zen“ ir „we­bOS“ pa­grin­du, ky­la abe­jo­nių dėl to, ar la­bai ken­čia jų var­to­to­jai dėl ma­žes­nės prog­ra­mė­lių įvai­ro­vės.

Nors kaip jau mi­nė­jo­me, jo­kia re­vo­liu­ci­ja te­le­vi­zo­rių rin­ko­je taip ir ne­įvy­ko, tech­no­lo­gi­jos ne­sus­to­ja to­bu­lė­ti.

Štai nuo 2013 me­tų „LG“ kom­pa­ni­ja iš­lei­džia OLED te­le­vi­zo­rius, ku­rie la­bai įdo­mūs sa­vo ga­li­my­bė­mis, ta­čiau, de­ja, ne­su­kė­lė fu­ro­ro vi­sų pir­ma dėl ne­di­de­lio mas­to ga­my­bos ir ži­no­ma, la­bai aukš­tos kai­nos. Žvel­giant iš ki­tos pu­sės, šian­die­nis OLED te­le­vi­zo­rius yra tie­siog pa­to­bu­lin­tas LCD va­rian­tas su ge­res­niais ryš­ku­mo, kon­tras­tin­gu­mo ir spal­vų per­tei­ki­mo par­ame­trais.

Ir ne­svar­bu, ar kal­ba ei­na apie ne­įti­kė­ti­nai plo­nus „LG“ kom­pa­ni­jos OLED, ar skaid­rius „Sam­sung“ te­le­vi­zo­rių mo­de­lius. De­ja, kol kas tai tik pro­to­ti­pai, nors ir pil­nai vei­kian­tys. Kai pa­na­šūs įren­gi­niai pa­sieks ma­si­nės ga­my­bos sta­di­ją, jie ti­krai su­kels ne ma­žes­nį per­vers­mą šio­je in­dus­tri­jo­je nei tai pa­da­rė ki­nes­ko­pų at­si­sa­ky­mas. Ta­čiau įvyks tai grei­čiau­siai ti­krai ne 2016-ai­siais.

Dar vie­na, nors ir ne to­kia re­vo­liu­cin­ga, bet ti­krai daug ža­dan­čia tech­no­lo­gi­ja yra kvan­ti­nių taš­kų pa­švie­ti­mas, ku­ris tu­rė­tų leis­ti pa­to­giai lauk­ti OLED te­le­vi­zo­rių-ta­pe­tų. Pa­ti tech­no­lo­gi­ja yra ži­no­ma jau san­ty­ki­nai se­niai – dar 2013 me­tais „So­ny“ kom­pa­ni­ja pri­sta­tė pir­mą­jį se­ri­ji­nį kvan­ti­nių taš­kų te­le­vi­zo­rių – „KD-65X9000A“. Be­je, ši ja­po­nų kom­pa­ni­ja iki šiol yra vie­nin­te­lis pa­na­šių įren­gi­nių ga­min­to­ja.

Daug ga­min­to­jų „CES 2015“ me­tu pri­sta­tė sa­vo pro­to­ti­pus, ku­rie taip šiais me­tais ir ne­pa­si­ro­dė rin­ko­je. Ti­kė­ki­mės, kad 2016-ie­ji taps kvan­ti­nių taš­kų me­tais. Ši pa­švie­ti­mo tech­no­lo­gi­ja lei­džia reikš­min­gai pa­to­bu­lin­ti LCD te­le­vi­zo­rių spal­vų per­tei­ki­mą, o kar­tu su „Di­rect LED“ ir su vie­ti­nio tam­si­ni­mo funk­ci­ja gau­si­me pui­kų kon­tras­tin­gu­mą, ku­ris LCD ekra­nų vaiz­do ko­ky­bę pri­ar­tins prie OLED.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami