Kaip namo sienas apsaugoti nuo purvo ir drėgmės

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-24 10:42
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-24 10:42
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nau­jo ar re­no­vuo­to na­mo sa­vi­nin­kai daž­nai ne­si­ti­ki, kad jau po ke­le­to me­tų jiems teks su­si­dur­ti su gal­vos skaus­mu, kaip ap­sau­go­ti pa­sta­tų sie­nas nuo pur­vo, dumb­lių, sa­ma­nų ir gry­be­lio at­si­ra­di­mo.

Lie­tu­vos moks­li­nin­kai la­bo­ra­to­ri­jo­se su­kū­rė ir jau ke­le­rius me­tus pra­kti­ko­je tai­ko na­no­tech­no­lo­gi­jų pa­grin­du pa­ga­min­tus pro­duk­tus – im­preg­nan­tus. Aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Bal­tic Na­no Tech­no­lo­gies” va­do­vas Vy­tau­tas Švi­ri­nas pa­sa­ko­ja, kad nau­jo­ji tech­no­lo­gi­ja pa­si­žy­mi il­ga­lai­kiu po­vei­kiu, tad drėg­nų sie­nų prob­le­mą bus ga­li­ma pa­mirš­ti bent de­šim­čiai me­tų.

Drėg­mė su­ke­lia ne­ati­tai­so­mą ža­lą pa­sta­tų sie­noms

Di­džiau­sia prob­le­ma, su ku­ria su­si­du­ria pa­sta­tų sa­vi­nin­kai yra drėg­mė. Pa­te­ku­si į vi­dų, ji su­ke­lia ne­grįž­ta­mus pa­da­ri­nius, nes svy­ruo­jant tem­pe­ra­tū­rai, per­ša­lus sie­noms ir žie­mą esant di­de­liam šal­čiui, trū­ki­nė­ja be­to­nas, sky­li­nė­ja ply­tos ir, ži­no­ma, pra­stė­ja na­mo ter­moi­zo­lia­ci­nės sa­vy­bės. Drėg­nos sie­nos – pa­lan­ki ter­pė veis­tis pe­lė­siui ir gry­be­liui tiek na­mo iš­orė­je, tiek vi­du­je. Lai­ku ne­už­kir­tus ke­lio kon­den­sa­ci­jos su­si­da­ry­mui, pa­sta­to sie­nos ga­li pa­ža­liuo­ti, ap­ker­pė­ti ar net ap­sa­ma­no­ti. Tai kenks­min­ga ne tik na­mui, bet ir ja­me gy­ve­nan­čiam žmo­gui.

Daž­nai ma­no­ma, jog drėg­mė yra se­nos sta­ty­bos būs­tų il­ga­lai­kis po­vei­kis, ta­čiau po ke­le­rių me­tų drėg­mė ga­li stip­riai pa­veik­ti ir nau­jo na­mo fa­sa­dą. Sta­tant ar re­no­vuo­jant pa­sta­tą rei­kia įver­tin­ti, kaip ga­li­ma kuo il­giau iš­lai­ky­ti pa­sta­to sie­nas sau­sas. Sie­noms su­drė­kus, ženk­liai su­ma­žė­ja sie­nos ši­lu­mi­nė var­ža, tuo tar­pu sau­sos sie­nos pa­de­da su­tau­py­ti daug bran­gios ši­lu­mos.

La­bo­ra­to­ri­jo­je su­kur­ti im­preg­nan­tai vei­kia iki 20 metų

No­rint ap­sau­go­ti sie­nas nuo drėg­mės, yra dau­gy­bė im­preg­nan­tų rū­šių ir pa­si­rin­ki­mų. „Hend­lex“ im­preg­nan­tai yra pa­ga­min­ti van­dens pa­grin­du, nau­do­jant ~1 na­no­me­tro dy­džio si­la­nų mo­le­ku­les, ku­rios mo­di­fi­kuo­ja pa­vir­šių, įsisk­verb­da­mos net į ma­žiau­sias po­ras. Na­no­da­le­lės su­sig­ru­puo­ja taip, kad van­duo ir ne­šva­ru­mai ne­įsi­ge­ria į pa­vir­šių. Sie­na ar ki­ti pa­vir­šiai bū­na ne tik pa­den­gia­mi ap­sau­gi­niu sluoks­niu, bet ir iš­lai­ko vie­ną svar­biau­sių sa­vy­bių – oro pra­lai­du­mą net iki 100%", - apie tris me­tus la­bo­ra­to­ri­jo­je kur­tus pro­duk­tus aiš­ki­na „Bal­tic Na­no Tech­no­lo­gies” che­mi­kė dr. Dei­man­tė Čer­niaus­kai­tė. Im­preg­nan­tai at­spa­rūs UV spin­du­liams, pur­vui, rūgš­tims ir drus­koms bei lie­tui ir snie­gui, o pri­klau­so­mai nuo ap­lin­kos po­vei­kio, ga­li veik­ti nuo 10 iki 20 me­tų. Pa­den­gus pa­vir­šių, ne­pa­si­kei­čia sie­nos iš­vaiz­da, kaip bliz­ge­sys ar šla­pio pa­vir­šiaus efek­tas. Im­preg­nan­tas den­gia­mas la­bai pa­pras­tai - už­purš­kiant ar­ba vo­le­liu.

Dul­kės ir pur­vas ga­li nu­si­va­ly­ti savaime

At­mos­fe­ra pa­sta­to sie­nas vei­kia ne­vie­no­dai. Lai­kui bė­gant sie­nos tam­pa skir­tin­gų at­spal­vių, nes ant jų nu­sė­da vė­jo at­neš­tos dul­kės. In­di­vi­dua­laus na­mo šei­mi­nin­kas kas ke­le­tą me­tų „plau­na” tin­ko ar klin­ke­riu iš­kli­juo­to na­mo sie­nas, nes ant to­kių pa­vir­šių dul­kės ir pur­vas ren­ka­si itin ge­rai. Na­no­tech­no­lo­gi­jo­mis pa­ga­min­ti im­preg­nan­tai ne­lei­džia dul­kėms pri­lip­ti prie pa­sta­to pa­vir­šiaus: van­dens ar pur­vo la­še­lis at­šo­ka nuo pa­vir­šiaus ir nu­rie­da. Toks sa­vai­mi­nis nu­si­va­ly­mo efek­tas il­gam iš­lai­ko sie­nas šva­rias (at­stu­mia van­de­nį, rie­ba­lus ir ki­tus ne­šva­ru­mus nuo pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių ar nuo že­mės at­šo­ku­sio pur­vi­no lie­taus). Im­preg­nuo­ti ga­li­ma įva­rius fa­sa­do pa­vir­šius: me­dį, be­to­ni­nes ply­tas, klin­ke­rį, deg­to mo­lio ga­mi­nius, ce­men­ti­nį tin­ką ir ki­tas ap­dai­los prie­mo­nes.

Spe­cia­lių im­preg­nan­tų su­nku įsigyti

Nors pro­duk­tą rin­ko­je jau ži­no sta­ty­bų sek­to­riaus spe­cia­lis­tai, ma­si­nė­je pre­ky­bo­je šios pre­kės vis dar trūks­ta. Im­preg­nan­tus ga­mi­nan­ti bend­ro­vė „Bal­tic Na­no Tech­no­lo­gies” sa­ko, kad kol kas ieš­ko par­tne­rių ir pro­duk­tą par­duo­da pa­tys, sa­vo el.par­duo­tu­vė­je. „Ka­dan­gi na­no­tech­no­lo­gi­jų pa­grin­du pa­ga­min­tų ir par­duo­da­mų pro­duk­tų Lie­tu­vo­je dar są­ly­gi­nai ma­žai, sie­kia­me, kad žmo­nės pir­miau­sia įsi­ti­kin­tų efek­ty­vu­mu ir tik ta­da re­ko­men­duo­tų sa­vo kai­my­nams ir drau­gams. Mus ge­rai ži­no ko­ky­biš­kai dir­ban­tys sta­ty­bi­nin­kai ir ne­abe­jo­ja­me, kad tei­gia­ma pa­tir­tis ir ne­nu­vil­sian­tis re­zul­ta­tas su­for­muos ko­mu­ni­ka­ci­ją iš lū­pų į lū­pas“, - pa­sa­ko­ja di­rek­to­rius Vy­tau­tas Švi­ri­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami