Kaip naudotis mobiliais įrenginiais per šalčius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-09 14:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-09 14:54
Gamintojo nuotrauka
Šią sa­vai­tę, oro tem­pe­ra­tū­rai nu­si­lei­dus iki 20 laips­nių šal­čio, pri­si­mi­nė­me, ką reiš­kia ti­kra žie­ma. Kad ir kaip to­kiu oru no­rė­tų­si sė­dė­ti šil­tuo­se na­muo­se, dau­ge­lio mū­sų gy­ve­ni­mo rit­mas ne­pa­si­kei­tė, o nuo­la­ti­niai šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vai mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai ar plan­še­tės yra rei­ka­lin­gi kaip vi­sa­da.

Tad kaip šal­tą žie­mą ap­sau­go­ti ir efek­ty­viai nau­do­tis mo­bi­liais įren­gi­niais? Re­ko­men­da­ci­jas pa­tei­kia „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ pro­duk­tų ži­no­vas And­rė­jus Liud­kovs­kis.

Tau­py­ki­te ba­te­ri­ją

„Kal­bant apie mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, pats ele­men­ta­riau­sias pa­ta­ri­mas – esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai ma­žiau šne­kė­ki­te lau­ke: tai leis il­giau veik­ti te­le­fo­no ba­te­ri­jai“, – tei­gė A. Liud­kovs­kis. Anot spe­cia­lis­to, taip pat ko­ne du kar­tus pra­il­gin­si­te jos gy­va­vi­mo lai­ką, jei bū­da­mi lau­ke ma­žiau nau­do­si­tės so­cia­li­nių tink­lų, to­kių kaip fa­ce­book, ar twit­ter, prog­ra­mė­lė­mis.

Dar ke­le­tas pa­ta­ri­mų: iš­jun­ki­te vi­sas mo­bi­lia­ja­me prie­tai­se ne­nau­do­ja­mas prie­igas, pa­vyz­džiui, be­vie­lį in­ter­ne­tą ar GPS, su­ma­žin­ki­te ekra­no apš­vie­ti­mą, ir pa­ti­krin­ki­te, ar nė­ra be rei­ka­lo vei­kian­čių prog­ra­mų fo­ne.

Ap­sau­go­ki­te ekra­ną

Jei jū­sų plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris ar iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas tu­ri lie­čia­mą LCD ekra­ną, ti­kė­ti­na, jog šal­ty­je jis ne­funk­cio­nuos taip, kaip įpras­ta, nes LCD kris­ta­lai, esant di­des­nei mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai, už­šą­la. To­kiu at­ve­ju ga­li­te su­si­dur­ti su vė­luo­jan­čia lie­čia­mo­jo ekra­no reak­ci­ja, vaiz­do ar rai­džių iš­si­lie­ji­mu.

„Pa­ta­ri­mas toks - tie­siog lai­ky­ki­te sa­vo mo­bi­lų­jį įren­gi­nį kaip įma­no­ma šil­čiau: spe­cia­lia­me dėk­le ar prie sa­vęs ki­še­nė­je. La­biau­siai ne­re­ko­men­duo­ja­ma pa­lik­ti to­kių įren­gi­nių au­to­mo­bi­liuo­se, lai­ky­ti pa­pras­to­je ran­ki­nė­je ar­ba kup­ri­nė­je“, - pers­pė­jo A. Liud­kovs­kis.

„Ki­ta ver­tus, mū­sų die­no­mis nuo­la­ti­nių ino­va­ci­jų dė­ka, vis dau­giau mo­bi­lių­jų prie­tai­sų ga­mi­na­mi su ne­už­šą­lan­čiais AMO­LED ekra­nais, to­dėl tu­rint to­kio ti­po įren­gi­nį ši prob­le­ma tam­pa jau ne­beak­tua­li“, - tei­gė eks­per­tas.

Kad ne­šal­tų ran­kos

Žie­mą bū­nant lau­ke ir nau­do­jan­tis mo­bi­liai­siais įren­gi­niais pa­pras­tai šą­la ne tik jie, ta­čiau ir mū­sų ran­kos. Kai to­kio­mis są­ly­go­mis vis tiek esa­te pri­vers­ti kal­bė­tis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, ge­ra iš­ei­tis – nau­do­ti lais­vų ran­kų įran­ga.

Ki­ta ver­tus, to­bu­lė­jant tech­ni­niams spren­di­mams, šian­dien žmo­nės ga­li rink­tis ir to­kius įren­gi­nius, ku­rių lie­čia­mas ekra­nas rea­guo­ja į jų ran­kų pri­si­lie­ti­mus net mū­vint pirš­ti­nes. „Jei tai at­ro­do ne­la­bai pa­to­gu, įren­gi­nį per šal­čius dar pa­pras­čiau val­dy­ti, kai šis tu­ri pa­pil­do­mą ra­šik­lį. Pa­vyz­džiui, mū­sų kom­pa­ni­ja ne­se­niai pri­sta­tė iš­ma­nų­jį „Sam­sung Ga­la­xy No­te 4” te­le­fo­ną su spe­cia­liu „S Pen“ ra­šik­liu. To­kiu at­ve­ju, ir su pirš­ti­nė­mis, ži­nu­tes ga­li­ma ra­šy­ti leng­vai“, - tei­gė spe­cia­lis­tas.

Snie­gas ne toks jau ir baisus

O ką da­ry­ti, jei mo­bi­lu­sis įren­gi­nys, pa­vyz­džiui, iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, iš­kri­to iš ran­kų ir at­si­dū­rė snie­go pus­ny­je? Pa­si­ro­do, to­kiu at­ve­ju pa­ni­kuo­ti ne­ver­ta. Snie­gas – ne toks bai­sus te­le­fo­nui, kaip van­duo. Tie­siog per daug ne­dels­da­mi nu­va­ly­ki­te prie­tai­są ir, ko ge­ro, šis veiks kaip vei­kęs iki tol.

„Ži­no­ma, jei­gu vis tiek ne­ri­mau­ja­te ar­ba pa­ste­bė­jo­te, kad mo­bi­lu­sis įren­gi­nys vei­kia pra­sčiau, nu­neš­ki­te jį į spe­cia­lų ser­vi­są, kur šį iš­va­lys pro­fe­sio­na­lai“, - pa­ta­rė A. Liud­kovs­kis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami