Kaip nepadaryti klaidos renkantis namo dydį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-20 11:43
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-20 11:43
core0.staticworld.net nutorauka
Nu­spren­dus sta­ty­tis gy­ve­na­mą­jį ar poil­si­nį na­mą klau­si­mų daž­nam at­si­ran­da dau­giau nei at­sa­ky­mų, ypač jei tai – pir­ma­sis na­mas gy­ve­ni­me. Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų, ku­rį rei­kia nu­spręs­ti – ko­kio dy­džio na­mas yra rei­ka­lin­gas. 

Sta­tan­tis na­mą svar­bu su­pras­ti, kad jis rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros. Kuo dau­giau kvad­ra­ti­nių me­trų – tuo dau­giau dar­bo ir fi­nan­sų jį pri­žiū­rint ir re­mon­tuo­jant. Pa­sak bend­ro­vės „Meis­tro na­mai“ va­do­vo Da­riaus Ži­lins­ko, op­ti­ma­lus gy­ve­na­mo­jo na­mo plo­tas yra iki 80 kvad­ra­ti­nių me­trų, to­kį na­mą ne­su­dė­tin­ga tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti.

„Kar­tais žmo­nės no­rė­da­mi kuo di­des­nio na­mo pa­mirš­ta, kad in­ves­ti­ci­jų pri­rei­kia ne tik jo sta­ty­mo eta­pe, bet ir il­ges­nė­je pers­pek­ty­vo­je – gy­ve­nant. Di­de­lio na­mo prie­žiū­ra yra pa­kan­ka­mai rim­tas dar­bas, tai itin svar­bu su­pras­ti ir įver­tin­ti. Ar tu­rė­si­te pa­kan­ka­mai lai­ko va­ly­ti di­džiu­lį plo­tą? Ar pa­kaks lė­šų re­mon­tui, ku­rio kar­tas nuo kar­to pri­si­reiks? Tai klau­si­mai, į ku­riuos rei­kia at­sa­ky­ti spren­džian­ti, ko­kio dy­džio na­mą sta­ty­tis“, – sa­ko D. Kok­le­vi­čius.

No­rint ap­čiuo­pia­miau su­pras­ti, kiek lai­ko teks skir­ti skir­tin­go dy­džio na­mui iš­kuop­ti, ga­li­te pa­si­nau­do­ti la­bai pa­pras­ta for­mu­le: pa­gal­vo­ki­te, kiek va­lan­dų tvar­ko­tės da­bar­ti­nį gy­ve­na­mą­jį plo­tą ir pa­dau­gin­ki­te jį iš no­ri­mo na­mo kvad­ra­tų skai­čiaus. Jei, pa­vyz­džiui, sa­vo 40 kvad­ra­ti­nių me­trų bu­tą tvar­ko­te 4 va­lan­das kar­tą per sa­vai­tę, tuo­met 80 kvad­ra­ti­nių me­trų na­mui, ti­kė­ti­na, pri­reiks 8 va­lan­dų dar­bo.

Kiek erd­vės rei­kia kiek­vie­nam šei­mos na­riui?

Ži­no­ma, sta­tan­tis gy­ve­na­mą­jį na­mą plo­tą rei­kia ver­tin­ti pa­gal šei­mos na­rių kie­kį, nu­ma­to­mą ret­sy­kiais ap­si­lan­kan­čių sve­čių skai­čių. Jei šei­mo­je – vos trys as­me­nys, ga­li­ma pui­kiai ir kom­for­tiš­kai gy­ven­ti ir ma­žes­nia­me na­me, ta­čiau jei šei­mą su­da­ro ke­tu­ri ir dau­giau žmo­nių, lo­giš­ka, kad kiek­vie­nam jų rei­ka­lin­ga nuo­sa­va pri­va­ti erd­vė, vai­kai kur kas ge­riau jau­čia­si tu­rė­da­mi sa­vo kam­ba­rius, o tė­vai – ga­lė­da­mi pa­il­sė­ti ne šei­my­nos šur­mu­ly­je. To­kiu at­ve­ju ir kvad­ra­ti­nių me­trų skai­čius iš­au­ga.

„Be to, svar­bu at­siž­velg­ti ir į tai, kad bend­ro­sios erd­vės, to­kios kaip sve­tai­nė, vir­tu­vė, tu­ri bū­ti di­des­nės, kad tarp vi­sų gy­ven­to­jų ne­bū­tų trin­ties. Ži­no­ma, la­bai pa­to­gu tu­rė­ti ne vie­ną, o bent po­rą skir­tin­gų vo­nios ir du­šo kam­ba­rių, taip su­tau­po­ma lai­ko ruo­šian­tis ry­tais į dar­bus ir mo­kyk­las“, – pa­ta­ri­mais da­li­ja­si me­di­nius na­mus sta­tan­čios bend­ro­vės „Meis­tro na­mai“ pro­jek­tų va­do­vas D. Kok­le­vi­čius.

Pa­sak spe­cia­lis­to, taip pat pro­jek­tuo­jant gy­ve­na­mą­jį na­mą ver­ta aps­vars­ty­ti ir te­ra­sos dy­dį – juk šil­tuo­ju se­zo­nu vi­si no­ri leis­ti lai­ką lau­ke, daž­nai ap­si­lan­ko drau­gai ir gi­mi­nai­čiai, ku­riuos sma­gu tu­rė­ti kur su­so­din­ti ne tik vi­du­je, bet ir gry­na­me ore. Ži­no­ma, per­sis­teng­ti ne­rei­kė­tų – pro­jek­tuo­da­mi nau­ją­jį na­mą pa­sis­ten­ki­te kuo ra­cio­na­liau su­vok­ti, kiek vie­tos rei­kia tam ti­kram žmo­nių skai­čiui, kaip daž­nai na­mie su­lau­kia­te sve­čių. Tie­sa, daž­nai įsi­vaiz­duo­ti plo­tą su­nku, ta­čiau vi­sa­da pa­tar­ti­na dar prieš brai­žant pro­jek­tą nu­vyk­ti į skly­pą ir žy­mė­tis erd­vių ri­bas, pa­vyz­džiui, vir­vu­tė­mis, pa­si­vaikš­čio­ti jo­se ir taip rea­lia­me plo­te įver­tin­ti, kiek vie­tos rei­kia skir­tin­goms erd­vėms.

So­dy­bos ga­li bū­ti itin ma­žos, svar­biau­sia – vie­ta daiktams

Kiek ki­to­kia si­tua­ci­ja yra sta­tant so­dy­bą, na­mą poil­siui. Pa­sta­ra­jam erd­vės ga­li rei­kė­ti ir la­bai ne­daug, vis dėl­to čia dė­me­sį rei­kia at­kreip­ti į tai, kad so­dy­bo­je šei­mos pa­pras­tai tu­ri dau­gy­bę įvai­rių daik­tų, skir­tų jos prie­žiū­rai bei lais­va­lai­kiui.

„Daž­nai sa­vo klien­tams gre­ta ne­di­de­lio so­do na­me­lio ar ma­žos so­dy­bos re­ko­men­duo­ja­me sta­ty­tis me­di­nius san­dė­liu­kus, sto­gi­nes – pa­tal­pas, ku­rio­se ga­li­ma lai­ky­ti vi­sus so­do daik­tus: įran­kius, keps­ni­nes, dvi­ra­čius ir kit­ką. Taip su­tau­po­ma vie­tos pa­grin­di­nia­me na­me, daž­niau­siai skir­ta­me mie­gui bei mais­to ga­my­bai, iš­ven­gia­ma ne­tvar­kos ir chao­so. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai nu­spren­dę, kad vi­są lai­ką sa­vo poil­sia­vie­tė­je žmo­nės leis lau­ke, jie ren­ka­si itin ma­žą me­di­nį so­do na­me­lį, kur tel­pa ke­lios lo­vos ir ma­ža vir­tu­vė­lė, gre­ta pa­sis­ta­to san­dė­liu­ką daik­tams ir taip įsi­ren­gia vis­ką, ko ga­li pri­reik­ti, už itin ma­žą biu­dže­tą. Svar­biau­sia tin­ka­mai įver­tin­ti sa­vo įpro­čius ir po­rei­kius, tuo­met ga­li­ma ras­ti pa­to­gių ir eko­no­miš­kų spren­di­mų“, – pa­sa­ko­ja D. Kok­le­vi­čius.

Vis dėl­to at­ve­jų bū­na vi­so­kių: vie­niems so­dy­bos na­me­lio rei­kia tik mie­gui, tuo tar­pu ki­tiems – šei­mos ir gi­mi­nės šven­tėms, va­ka­rė­liams, di­de­liems su­si­bū­ri­mams. To­kiu at­ve­ju kaip ir ta­da, kai sta­to­mas gy­ve­na­ma­sis na­mas, rei­kė­tų ver­tin­ti ga­li­mus žmo­nių srau­tus ir jiems rei­ka­lin­gos erd­vės kie­kį (mie­ga­mų­jų, vo­nios kam­ba­rių ir pan.). Vi­sais at­ve­jais daž­niau­siai ver­ta kreip­tis ne tik į na­mą sta­tan­čią ar iš me­džio ren­čian­čią įmo­nę, bet ir į ar­chi­tek­tus, ku­rie pa­de­da tiks­liai ir aiš­kiai nu­si­ma­ty­ti rei­kia­mo plo­to kie­kį, par­en­gia lū­kes­čius ati­tin­kan­čius pro­jek­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami