Kaip nuo kaitros apsaugoti namus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-06 09:41
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-06 09:41
Į Lie­tu­vą at­slin­kus karš­čio ban­gai, žmo­nės ne­ži­no kur dė­tis ir grie­bia­si įvai­rių ap­si­sau­go­ji­mo nuo kai­tros prie­mo­nių – ge­ria van­de­nį ar slaps­to­si še­šė­liuo­se, o me­di­kai re­ko­men­duo­ja die­nos me­tu tie­siog lik­ti na­muo­se. De­ja, ne vi­suo­met nuo­sa­vi na­mai tam­pa prie­globs­čiu nuo kai­tros – ne­re­tai dėl to­kių ne­ap­gal­vo­tų de­ta­lių, kaip karš­čiui pra­lai­dus sto­gas ar tam­sių spal­vų in­ter­je­ras, vi­du­je ga­li tap­ti karš­čiau nei lau­ke. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad na­mus pa­vers­ti at­spa­res­niais karš­čiui bei tie­sio­gi­niams sau­lės spin­du­liams ga­li ko­rek­ci­niai spren­di­mai.

„Su di­džiau­sio­mis karš­čio su­kel­to­mis prob­le­mo­mis daž­niau­siai su­si­du­ria tie žmo­nės, ku­rių na­muo­se įreng­ti di­džiu­liai, į Pie­tus bei Va­ka­rus orien­tuo­ti lan­gai ar vi­tri­nos, – tei­gia kom­pa­ni­jos „Rock­wool“ tech­ni­nis va­do­vas And­rius Bus­ka. Ta­čiau ne ką ma­žiau karš­tis var­gi­na ir ki­tus, ku­rie ne­pa­gal­vo­jo pa­si­rū­pin­ti ši­lu­mai at­spa­rio­mis bei tie­sio­gi­nius sau­lės spin­du­lius su­lai­kan­čio­mis kons­truk­ci­jo­mis ar įren­gi­niais. To­dėl itin svar­bu ži­no­ti bent pa­grin­di­nius, nuo kai­tros gelbs­tin­čius, spren­di­mus.“

6 da­ly­kai, į ku­riuos ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, no­rint na­muo­se pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą:

- Lan­gai. No­rint ap­sau­go­ti pa­tal­pą nuo karš­čio, ga­li­ma įmon­tuo­ti spe­cia­lų­jį ap­sau­gi­nį stik­lą, ku­ris va­di­na­mas sau­lės kon­tro­lės stik­lu. Dar vie­nas bū­das, ypač tin­kan­tis tie­sio­gi­niams sau­lės spin­du­liams, pa­ten­kan­tiems pro stog­lan­gius – spe­cia­li stik­lo plė­ve­lė. Plė­ve­lė šiek tiek už­tam­si­na stik­lą bei lei­džia iš­lai­ky­ti kiek vė­ses­nę kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­rą nei įpras­ta. Jei na­muo­se yra su­mon­tuo­tos vi­tri­nos ar iš­ti­si­nis stik­lo fa­sa­das, tuo­met ga­li­ma įreng­ti ir dvi­gu­bą stik­lo kons­truk­ci­ją su pa­kan­ka­mu at­stu­mu (maž­daug 60 cm) tarp gre­ti­mų stik­lų;

- Sto­gas ir sie­nos. Se­niai ži­no­ma, kad na­mo sto­gui ten­ka di­džiau­sias sau­lės spin­du­lių kie­kis, to­dėl in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės pa­ste­bė­jo, kad no­rint su­ma­ži­ni pa­tal­pų įkai­ti­mą ypa­tin­gai svar­bu ap­sau­go­ti sto­gą,– čia šiek tiek gelbs­ti mo­li­nės ar be­to­ni­nės čer­pės, ku­rios įkais­ta ma­žiau. Taip pat moks­li­niais ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad sto­go kons­truk­ci­jo­je po dan­ga įren­gus ši­lu­mą at­spin­din­tį sluoks­nį, ga­li­ma žy­miai su­ma­žin­ti vi­so sto­go įkai­ti­mą ir ši­lu­mos per­da­vi­mą į pa­tal­pas. Dėl že­mų ši­lu­mos lai­du­mo sa­vy­bių, ak­mens va­ta ne­pra­lei­džia kai­tros iš lau­ko bei pri­stab­do ši­lu­mos skver­bi­mą­si nuo įkai­tu­sių na­mo pa­vir­šių (sto­gų ir sie­nų) į pa­tal­pas. Dėl są­ly­gi­nai di­des­nio tan­kio, ak­mens va­tos izo­lia­ci­ja yra ma­sy­ves­nė, pa­si­žy­min­ti pa­kan­ka­ma ši­lu­mi­ne tal­pa. Dėl šių prie­žas­čių kons­truk­ci­ja įkais­ta per il­ges­nį lai­ką, tad vie­nas op­ti­ma­liau­sių spren­di­mų – na­mo sto­gą izo­liuo­ti ak­mens va­ta;

- Pa­tal­pų vė­di­ni­mas. Be abe­jo, no­rint pa­tal­po­je už­ti­krin­ti kom­for­tiš­kai vė­sias są­ly­gas, ne­ap­siei­na­ma be oro kon­di­cio­nie­riaus bei vė­di­ni­mo ati­da­rius lan­gus. Svar­bu ži­no­ti, kad karš­to oro są­ly­go­mis pa­tal­pa vė­di­na­si tik tuo­met, kai na­muo­se pa­da­ro­mas trum­pas, ta­čiau stip­rus skers­vė­jis. Esant skers­vė­jui, re­ko­men­duo­ja­ma sau­go­ti svei­ka­tą ir vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je tuo me­tu ne­bū­ti. Taip pat ne­pa­ta­ria­ma nak­čiai pa­lik­ti įjung­to oro kon­di­cio­nie­riaus bei ven­ti­lia­to­riaus;

- Pa­ste­li­nės spal­vos. Ži­no­me, kad žmo­gus dė­vė­da­mas švie­sius dra­bu­žius ma­žiau įkais­ta, ta­čiau ar pa­mąs­to­ma apie „prak­tiš­kas“ na­mo kons­truk­ci­jų ir in­ter­je­ro spal­vas na­muo­se? Jei­gu na­mas, ku­ria­me gy­ve­na­te, yra juo­das, grei­čiau­siai ne­pul­si­te jo per­da­žy­ti ter­mo­me­tro stul­pe­liui šok­te­lė­jus aukš­tyn, ta­čiau ver­ta pa­gal­vo­ti apie pa­ste­li­nių spal­vų lan­gų už­dan­ga­lus, ki­li­mus, bal­dų už­tie­sa­lus ir t.t.;

- Aug­me­ni­ja. Be­to­nas tu­ri sa­vy­bę su­ger­ti ši­lu­mą, ku­ri tuo pa­čiu yra iš­spin­du­liuo­ja­ma į orą, tad kuo ap­link na­mą dau­giau aug­me­ni­jos ir ma­žiau as­fal­to, tuo vė­siau tiek die­nos, tiek nak­ties me­tu. Na­mus pui­kiai gelbs­ti ant iš­ori­nių sie­nų vin­giuo­jan­tys vi­jok­liai bei še­šė­lį me­tan­tys me­džiai;

- Ap­sau­gi­niai prie­dai. Be vi­sų šių pa­grin­di­nių prie­mo­nių yra ir ke­lios pa­pil­do­mos, ku­rios pa­dės na­muo­se iš­lai­ky­ti ma­lo­nią tem­pe­ra­tū­rą. Ge­riau nei užuo­lai­dos, nuo sau­lės spin­du­lių ap­sau­go me­di­niai ar tvir­tos me­džia­gos ro­le­tai bei ža­liu­zės, o nuo­sa­vus na­mus gelbs­ti lau­ko pu­sė­je įreng­tos lan­gi­nės bei mar­ki­zės (sto­ge­liai virš lan­gų).

A. Bus­ka tei­gia, kad yra įvai­rių prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių su­ma­žin­ti pa­tal­pų įkai­ti­mą, ta­čiau pa­brė­žia, jog iš anks­to ap­gal­vo­ti spren­di­mai yra pa­tys efek­ty­viau­si bei grei­čiau ir pi­giau įgy­ven­di­na­mi.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami