Kaip pailginti smulkios buitinės technikos amžių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-13 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-13 21:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Kai su­gen­da skal­bi­mo ma­ši­na ar šal­dy­tu­vas, be­veik vi­sa­da bū­na aiš­ku, kad šią bui­ti­nę tech­ni­ką rei­kia tai­sy­ti. O ar ver­ta tai­sy­ti smul­kią bui­ti­nę tech­ni­ką, jei jos re­mon­to kaš­tai sie­kia dau­giau nei pu­sę daik­to kai­nos? 

Įvai­rius smul­kios bui­ti­nės tech­ni­kos ge­di­mus ša­li­nan­tys pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tai tei­gia, kad ne­rei­kia sku­bė­ti keis­ti se­no daik­to nau­ju. Jį rei­kia tie­siog tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti ir lai­ku diag­no­zuo­ti „li­gą“, spau­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia „War­ran­ty Ex­pert“ spe­cia­lis­tai.

Daž­nai žmo­nės ne­ži­no, kaip nau­do­ti pa­čius ele­men­ta­riau­sius bui­ties prie­tai­sus, to­kius kaip mi­kro­ban­gų kros­ne­lė, dul­kių siurb­lys, ly­gin­tu­vas ar vir­du­lys, ta­čiau jų ge­di­mai bui­ty­je la­biau­siai ga­di­na nuo­tai­ką. Mat nu­tin­ka ta­da, kai prie­tai­sų la­biau­siai rei­kia.

Yra šva­ra – nė­ra gedimų

Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad daž­niau­siai smul­kio­ji bui­ti­nė tech­ni­ka gen­da dėl ne­tin­ka­mos prie­žiū­ros. „O jei­gu ji ge­rai pri­žiū­ri­ma ir tvar­kin­gai nau­do­ja­ma, pa­pras­tai tar­nau­ja il­giau“, – tei­gia „War­ran­ty Ex­pert“ at­sto­vas Ro­ber­tas Und­ro.

Be­ne daž­niau­siai dėl ne­tin­ka­mos prie­žiū­ros gen­da mi­kro­ban­gų kros­ne­lės. Re­gis, jai daug prie­žiū­ros ir ne­rei­kia. Ta­čiau jei daž­nai jo­je šil­do­mas mais­tas ir pa­mirš­ta­ma ją iš­va­ly­ti, ant sie­ne­lių ren­ka­si su­kie­tė­ję rie­ba­lai ir mais­to da­le­lės, ku­rie vė­liau su­de­ga, su­da­ry­da­mi vi­sas są­ly­gas at­si­ras­ti pa­žei­džia­moms zo­noms.

Pa­sak R. Und­ro, pa­grin­di­nės el­ge­sio su mi­kro­ban­gų kros­ne­le tai­syk­lės la­bai pa­pras­tos: te­rei­kia pa­si­rū­pin­ti vi­di­ne ir iš­ori­ne šva­ra, šil­dy­ti mais­tą spe­cia­liuo­se in­duo­se, ne­sta­ty­ti įren­gi­nio prie ven­ti­lia­ci­jos an­gų, kur jis ga­li per­kais­ti ir per­deg­ti.

Mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma nau­do­ti me­ta­li­nių įran­kių ir in­dų su me­ta­li­zuo­to­mis de­ta­lė­mis. Už­ten­ka vie­ną – du kar­tus juos pa­nau­do­ti ir kros­ne­lė ga­li su­gęs­ti. Taip pat ne­ga­li­ma įjung­ti tuš­čios mi­kro­ban­gų kros­ne­lės.

Svar­bi ir prie­žiū­ra, ir profilaktika

Šva­ros ir prie­žiū­ros rei­ka­lau­ja ir dar vie­nas svar­bus bui­ties pa­gal­bi­nin­kas – dul­kių siurb­lys. „Pa­ti su­bti­liau­sia ir jau­triau­sia šio prie­tai­so da­lis – va­rik­lis, ku­ris ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas ga­li per­deg­ti“, – sa­ko R. Und­ro at­sto­vas. Jo tei­gi­mu, daž­niau­siai pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tams ten­ka rū­pin­tis bū­tent dul­kių siurb­lių va­rik­lio ge­di­mais, da­lį jų pa­vyks­ta pa­ša­lin­ti, da­lis įren­gi­nių tie­siog kei­čia­mi nau­jais.

„Jei no­ri­te iš­veng­ti ge­di­mų, bū­ti­na re­gu­liuo­ti įren­gi­nio dar­bo krū­vį – ne­ga­li­ma pa­lik­ti įren­gi­nio įjung­to. Nuo­lat ti­krin­ki­te mai­še­lį ar tal­pą dul­kėms rink­ti ir lai­ku juos keis­ki­te. Ga­liau­siai bent ke­le­tą kar­tų per me­tus rei­kė­tų įren­gi­nį iš es­mės pa­ti­krin­ti – iš­ar­dy­ti nu­ima­mas da­lis ir vis­ką iš­va­ly­ti. Tie­sa, fil­trus rei­kė­tų va­ly­ti daž­niau ir bent kar­tą per me­tus pa­keis­ti nau­jais“, – tvir­ti­na R. Und­ro.

Spe­cia­lis­tas taip pat pa­brė­žia, kad griež­tai drau­džia­ma dul­kių siurb­liu, ku­ris ne­skir­tas skys­čiams siurb­ti, šva­rin­ti pa­tal­pas po na­mų re­mon­to, siurb­ti gip­so, be­to­no dul­kes. Se­kan­tį kar­tą siurb­liuo­jant, už­ten­ka įsiurb­ti, kad ir la­bai ne­di­de­lį kie­kį skys­čio ir jis su­si­mai­šęs su gip­su ar be­to­nu tie­siog vis­ką „suk­li­juo­ja“ siurb­lio vi­du­je. Siurb­lio va­rik­lis su­gen­da ne­pa­tai­so­mai ir tuo­met jį ga­li­ma iš­mes­ti.

Rū­pi­na­si ne tik stam­bios bui­ti­nės tech­ni­kos garantijomis

Spe­cia­lis­tas tei­gia, kad da­lis smul­kio­sios bui­ti­nės tech­ni­kos, to­kios kaip ly­gin­tu­vai ir elek­tri­niai vir­du­liai, daž­nai gen­da, nes jų lai­ku ne­nu­kal­ki­na. Jiems ga­li pa­kenk­ti ir įtam­pos svy­ra­vi­mai elek­tros tink­le. Daž­nai per­de­ga ne­ko­ky­biš­ki kai­ti­ni­mo ele­men­tai ar­ba te­nai.

Smul­ki vir­tu­vės tech­ni­ka gen­da, kai nau­do­ja­ma ne pa­gal ga­min­to­jo nu­ro­dy­mus. Daž­nai šei­mi­nin­kės mėgs­ta į kok­tei­lių plak­tu­vą ar smul­kin­tu­vą pri­dė­ti dau­giau mais­to pro­duk­tų nei lei­džia­ma ir taip pa­vo­jin­gai di­di­na įren­gi­nio ap­kro­vas. Taip pat ne­ga­li­ma šių bui­ti­nių prie­tai­sų pei­liu­kus ir plast­ma­si­nes de­ta­les plau­ti in­dap­lo­vė­se. „Dėl to pei­liu­kai at­šim­pa, o de­ta­lės pra­ran­da tvir­tu­mą“, – ne­sle­pia pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tas.

Bui­ti­nės tech­ni­kos bei elek­tro­ni­kos pa­slau­gų įmo­nės „AG Ser­vi­ce“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Pa­ngo­nie­nė duo­da dau­giau bui­ti­nės tech­ni­kos il­gaam­žiš­ku­mo re­cep­tų. „Kai prie­tai­sas vis tik su­ge­do, o ga­min­to­jo ga­ran­ti­ja yra pa­si­bai­gu­si, ga­li la­bai pra­vers­ti įsi­gy­tas pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos pla­nas. Tu­rė­da­mi jį bū­si­te ra­mus, kad jū­sų prie­tai­są pa­tai­sys ar­ba pa­keis nau­ju ne­mo­ka­mai“, – sa­ko ji pri­dur­da­ma, kad to­kio po­bū­džio re­mon­to dar­bai ir juos ga­ran­tuo­jan­čios pir­ki­nių drau­di­mo bei pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų pa­slau­gos Lie­tu­vo­je spar­čiai po­pu­lia­rė­ja. Jei anks­čiau lie­tu­viai jas daž­niau už­si­sa­ky­da­vo stam­biai bui­ti­nei tech­ni­kai, tai šiuo me­tu ne­trūks­ta no­rin­čių­jų ap­si­sau­go­ti nuo ne­ma­lo­nu­mų ir draus­ti smul­kius bui­ti­nius įren­gi­nius.

Tu­rin­tiems pir­ki­nio drau­di­mą, su­ge­dęs įren­gi­nys su­re­mon­tuo­ja­mas ar pa­kei­čia­mas nau­ju net ir ga­min­to­jo ga­ran­ti­jo­je ne­nu­ma­ty­tiems įvy­kiams: api­py­lus van­de­niu, su­dau­žius, ki­lus gais­rui ar po­li­ci­jos pa­tvir­tin­tos va­gys­tės at­ve­ju. Pra­tęs­ta ga­ran­ti­ja yra ana­lo­giš­ka ga­min­to­jo su­teik­tai ga­ran­ti­jai, tik ga­lio­ja il­giau – nuo 1 iki 5 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami