Kaip pailginti telefono baterijos gyvavimo trukmę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-26 17:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-26 17:40
LŽ archyvo nuotrauka
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros liz­do ar kai į ke­lio­nę ne­ty­čia už­mirš­ta­ma pa­siim­ti įkro­vik­lį.

Tad kaip elg­tis, kad pra­il­gin­tu­me sa­vo te­le­fo­no ba­te­ri­jos gy­va­vi­mo lai­ką, ne­tu­rint ga­li­my­bės jo įkrau­ti?

1. Su­ma­žin­ki­te ekra­no ryš­ku­mą. Ryš­kus ekra­nas ne­var­gi­na akių ir su­tei­kia ge­res­nę vaiz­do ko­ky­bę, ta­čiau jis taip pat eik­vo­ja ir dau­giau ener­gi­jos. Au­to­ma­ti­nis ryš­ku­mo nu­sta­ty­mas pa­de­da su­švel­nin­ti tai su­švel­nin­ti. No­rė­da­mi ge­ro­kai su­ma­žin­ti ener­gi­jos nau­do­ji­mą, su­ma­žin­ki­te ekra­no ryš­ku­mą iki mi­ni­mu­mo – tai leis net ke­lis kar­tus pra­il­gin­ti jū­sų te­le­fo­no gy­va­vi­mo lai­ką.

2. Su­trum­pin­ki­te ak­ty­vaus ekra­no lai­ką. Kiek­vie­nas te­le­fo­nas po tam ti­kro ne­ak­ty­vu­mo lai­ko „už­mie­ga“. Ekra­no nu­sta­ty­muo­se ga­li­te ras­ti pa­si­rin­ki­mą, kiek tu­ri pra­ei­ti lai­ko tam, kad ne­ak­ty­vus ekra­nas iš­si­jung­tų. Ka­dan­gi kiek­vie­na se­kun­dė vei­kiant ekra­nui se­ki­na ba­te­ri­ją, su­trum­pin­ki­te šį lai­ką iki mi­ni­ma­lių 15 se­kun­džių.

3. Iš­jun­ki­te ne­nau­do­ja­mus Wi-Fi ir „Blue­tooth“. Tiek be­vie­lio ry­šio, tiek „Blue­tooth“ sig­na­lai kaip rei­kiant eik­vo­ja ba­te­ri­ją. Nors ir in­ter­ne­tu, ir be­vie­le įran­ga nau­do­ja­mės daž­nai, iš­va­žia­vus ke­lioms die­noms į gam­tą šių pa­to­gu­mų ne­pa­si­ge­si­te, o ba­te­ri­ja iš­lai­kys pa­ste­bi­mai il­giau.

4. Iš­jun­ki­te vie­to­vės at­pa­ži­ni­mo funk­ci­jas ir GPS, kai jų ne­rei­kia. Ki­tas spar­tus ba­te­ri­jos eik­vo­to­jas yra že­mė­la­pis ir jo nau­do­ja­ma vie­to­vės nu­sta­ty­mo pa­slau­ga. Tam, kad už­ti­krin­tų tiks­lią jū­sų vie­tą, te­le­fo­nas nau­do­ja ne tik GPS, bet ir be­vie­lio tink­lo bei mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja. At­si­da­rę Vie­to­vės nu­sta­ty­mus, jūs ga­li­te pa­si­rink­ti, ar jums ti­krai rei­kia tiks­laus vie­tos nu­sta­ty­mo. Gal­būt jį ga­li­ma iš­jung­ti?

5. Ne­nau­do­ki­te vib­ra­ci­jos. Dau­ge­lis mėgs­ta gar­si­nį te­le­fo­no sig­na­lą, pra­ne­šan­tį apie skam­bu­čius ar pra­ne­ši­mus, pa­keis­ti ne­gir­di­ma ir dė­me­sio ne­at­krei­pian­čia vib­ra­ci­ja. Ta­čiau šis pa­to­gu­mas tu­ri sa­vo kai­ną – te­le­fo­no vib­ra­ci­ja nau­do­ja kur kas dau­giau ener­gi­jos nei me­lo­di­jos su­gro­ji­mas. Juk iš­ju­din­ti vi­są te­le­fo­ną rei­kia kur kas dau­giau ener­gi­jos nei pa­ju­din­ti vie­ną gar­sia­kal­bio memb­ra­ną.

6. Iš­jun­ki­te ne­rei­ka­lin­gus pra­ne­ši­mus. At­ro­do, jog kiek­vie­na te­le­fo­ne įdieg­ta prog­ra­mė­lė vis sie­kia pri­min­ti apie sa­ve ir mums siun­čia po ke­lis pra­ne­ši­mus per die­ną. Dėl jų te­le­fo­nas su­vib­ruo­ja, jo LED lem­pu­tė pra­de­da mirk­sė­ti, gal­būt net įsi­jun­gia ekra­nas. Vi­sa tai nau­do­ja ener­gi­ją. Ko ge­ro ne­no­rė­si­te iš­jung­ti pra­ne­ši­mų, in­for­muo­jan­čių apie skam­bu­čius ar nau­jas ži­nu­tes, ta­čiau ne­ma­žos da­lies prog­ra­mė­lių pra­ne­ši­mų ko ge­ro ne­pa­si­ges­tu­mė­te.

7. Nau­do­ki­te ener­gi­jos tau­py­mo re­ži­mus. Dau­ge­lis te­le­fo­nų tu­ri sa­vy­je įdieg­tus ener­gi­jos tau­py­mo re­ži­mus, ku­rie iš­jun­gia la­biau­siai ener­gi­ją eik­vo­jan­čias funk­ci­jas ir su­tei­kia te­le­fo­nui il­ges­nę gy­va­vi­mo truk­mę. Kai ku­rių įmo­nių te­le­fo­nai siū­lo ir kar­di­na­les­nius tau­py­mo me­to­dus – pa­vyz­džiui „Sam­sung“ te­le­fo­nuo­se yra „Ul­tra“ ener­gi­jos tau­py­mo re­ži­mas. Įjun­gus šį re­ži­mą te­le­fo­nas iš­jun­gia vis­ką iš­sky­rus es­mi­nes įren­gi­nio funk­ci­jas – ga­li­my­bę pa­skam­bin­ti ir par­ašy­ti ži­nu­tę. Įjun­gus šį re­ži­mą, te­le­fo­nas su 15 proc. ba­te­ri­jos li­ku­čiu ga­li pa­pil­do­mai iš­lai­ky­ti net iki 24 va­lan­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami