Kaip pasirinkti tinkamą šildymo sistemą nuosavam namui

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2014-07-07 10:23
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2014-07-07 10:23
Kompensacijų už šildymą individualių namų savininkai negauna. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Ne­efek­ty­vi šil­dy­mo sis­te­ma var­gi­na ne tik se­nų dau­gia­bu­čių, bet ir ne­se­niai pa­sta­ty­tų in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jus. Šie skun­džia­si dėl ne­šy­lan­čių ar ne­pa­kan­ka­mai įšy­lan­čių pa­tal­pų bei grin­dų, triukš­mo šil­dy­mo sis­te­mo­je, di­de­lių gy­ve­na­mo­sios erd­vės ap­šil­dy­mo są­nau­dų.

Eks­per­tai pa­ta­ria, kaip tin­ka­mai pa­si­rink­ti šil­dy­mo sis­te­mą in­di­vi­dua­liems na­mams, kad už šil­dy­mą ne­tek­tų per­mo­kė­ti.

Svar­biau­sia – projektas

Įsi­gi­jus na­mą, ku­ria­me jau įreng­ta šil­dy­mo sis­te­ma, de­rė­tų at­lik­ti sis­te­mos au­di­tą ir pa­ti­krin­ti jos efek­ty­vu­mą. Ga­li už­tek­ti ją tin­ka­mai at­nau­jin­ti, kad efek­ty­viai tar­nau­tų il­gus me­tus.

„In­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai daž­nai skun­džia­si dėl pa­na­šių šil­dy­mo sis­te­mos bė­dų kaip ir se­nų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Pa­tal­poms šil­dy­ti jie su­nau­do­ja daug ener­gi­jos, mo­ka di­džiu­lius pi­ni­gus, bet na­muo­se vis tiek vė­su. Taip at­si­tin­ka, kai gy­ven­to­jai, įsi­reng­da­mi nau­ją šil­dy­mo sis­te­mą, ne­pa­si­rū­pi­na tin­ka­mu in­ži­ne­ri­niu jos pro­jek­tu, ne­at­lie­ka šil­dy­mo sis­te­mos au­di­to. Sku­bė­da­mi įsi­reng­ti na­mus bei su­tau­py­ti šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nių sąs­kai­ta, gy­ven­to­jai ren­ka­si pir­mą­jį pa­si­tai­kiu­sį pa­siū­ly­mą ar re­ko­men­da­ci­ją.

Pa­žy­mė­ti­na, kad šil­dy­mo sis­te­mos re­ko­men­da­ci­jos re­tai pa­si­tei­si­na, nes tai, kas vie­nuo­se na­muo­se pa­de­da su­tau­py­ti, gal­būt vi­siš­kai ne­tin­ka ki­tiems“, – sa­ko UAB „TA Hyd­ro­nics“ tech­ni­kos di­rek­to­rius Liu­tau­ras Rim­kū­nas.

Pro­jek­tuo­jant šil­dy­mo sis­te­mą, svar­bu pa­si­rink­ti ir adek­va­tų na­mo pro­jek­tui šil­dy­mo bū­dą. Ga­li­ma rink­tis ku­ro ka­ti­lą, kū­re­na­mą mal­ko­mis, bri­ke­tais, gra­nu­lė­mis, du­ji­nį ka­ti­lą, ši­lu­mos siurb­lius, geo­ter­mi­nį šil­dy­mą ar ki­tus mo­der­nius ši­lu­mos ga­my­bos įren­gi­nius. Svar­bu pa­si­rink­ti ir tin­ka­mus šil­dy­mo prie­tai­sus: ra­dia­to­rius, grin­di­ni­nį šil­dy­mą, kon­vek­to­rius ar kit­ką.

Ne­su­re­gu­liuo­ta sis­te­ma – pi­ni­gai balon

L. Rim­kū­nas pa­žy­mi, kad in­di­vi­dua­lių na­mų šil­dy­mo sis­te­mų efek­ty­vu­mas pri­klau­so ne tik nuo de­ra­mai par­ink­tų pro­duk­tų ar spren­di­nių, bet ir nuo to, ar tei­sin­gai bus su­de­rin­ti sis­te­mos kom­po­nen­tai. „Kai mon­ta­vi­mo dar­bai at­lie­ka­mi tau­pant, šil­dy­mo sis­te­ma su­ren­ka­ma ne­tin­ka­mai, ne­su­re­gu­liuo­ja­mi prie­tai­sai. Bū­ti­na su­ba­lan­suo­ti vi­sus šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nius. Ne­tgi bran­giau­si prie­tai­sai ne­pa­dės su­tau­py­ti, jei sis­te­ma ne­bus tin­ka­mai su­de­rin­ta”, – tvir­ti­na L. Rim­kū­nas.

Efek­ty­vio­je šil­dy­mo sis­te­mo­je tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ti pa­ti­ki­mi ir mo­der­nūs ter­mos­ta­ti­niai ir ba­lan­si­niai vož­tu­vai, ka­ti­li­nė­je – slė­gį pa­lai­kan­tis iš­sip­lė­ti­mo in­das, ko­ky­biš­ki au­to­ma­ti­niai nuo­rin­tu­vai ir oro bei nuo­sė­dų at­skir­tu­vai.

Ter­mos­ta­ti­niai vož­tu­vai su ter­mos­ta­ti­nė­mis gal­vu­tė­mis pa­dės re­gu­liuo­ti pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­rą pa­gal gy­ven­to­jų po­rei­kius. Taip bus ma­žiau ener­gi­jos su­unau­do­ja­ma iš­vy­kus.

Iš­sip­lė­ti­mo in­das ka­ti­li­nė­je pa­dės šil­dy­mo sis­te­mo­je iš­lai­ky­ti bū­ti­ną mi­ni­ma­lų slė­gį, tad šil­dy­mo įren­gi­niai veiks har­mo­nin­gai, sis­te­mo­je ne­si­kaups oras ir nuo­sė­dos. Oro slė­gį iš­sip­lė­ti­mo in­de bū­ti­na ti­krin­ti ir de­rin­ti bent kas kas 3–5 me­tus.

Tin­ka­ma priežiūra

Dau­gu­ma nau­jas šil­dy­mo sis­te­mas įsi­ren­gu­sių in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kų be rei­ka­lo ig­no­ruo­ja sis­te­mos prie­žiū­rą. Mat to­kiu at­ve­ju jau po po­ros me­tų šil­dy­mo sis­te­mo­je ima kaup­tis nuo­sė­dos, rū­dys, ne­pa­gei­dau­ja­mas oras, pra­de­da pra­sčiau šil­ti prie­tai­sai, tad ne­pri­šil­do­mos pa­tal­pos, at­si­ran­da pa­ša­li­nio triukš­mo ir su­nau­do­ja­ma dau­giau ener­gi­jos.

Yra aps­kai­čiuo­ta, kad dėl „o­ro kamš­čių“ sis­te­mo­je ši­lu­mos per­da­vi­mas ga­li su­ma­žė­ti net iki 80 pro­cen­tų, o sis­te­mo­je at­si­ra­dus nuo­sė­dų ir rū­džių, ener­gi­jos su­nau­do­ja­ma treč­da­liu dau­giau vien pir­mai­siais me­tais ir 2,2 kar­to dau­giau – po 50 me­tų. Be to, vie­nas mi­li­me­tras ko­ro­zi­jos šil­dy­mo ar šal­dy­mo prie­tai­sų jų efek­ty­vu­mą su­ma­ži­na de­šim­ta­da­liu.

Sie­kiant iš­veng­ti šių ne­pa­gei­dau­ja­mų šil­dy­mo sis­te­mos su­si­dė­vė­ji­mo pa­da­ri­nių, eks­per­tai pa­ta­ria sis­te­mo­je nu­ma­ty­ti au­to­ma­ti­nius nuo­rin­tu­vus ir mo­der­nius oro bei pur­vo at­skir­tu­vus. „Gy­ven­to­jai ne­su­si­mąs­to, kad ne­tgi nau­ja šil­dy­mo sis­te­ma dė­vi­si kiek­vie­ną die­ną. Sis­te­mo­je ima kaup­tis oras ir rū­dys. Tai na­tū­ra­lūs sis­te­mos su­si­dė­vė­ji­mo veiks­niai, ku­rie da­ro įta­ką šil­dy­mo sis­te­mos efek­ty­vu­mui. Tarp­tau­ti­niai šil­dy­mo sis­te­mų eks­per­tai pa­ta­ria iš anks­to ir pa­si­rū­pin­ti an­ti­ko­ro­zi­nė­mis prie­mo­nė­mis – me­džia­go­mis ir įren­gi­niais“, – sa­kė L. Rim­kū­nas. Jis pri­mi­nė, kad oro bei pur­vo at­skir­tu­vų rei­kia ne tik in­di­vi­dua­lių, bet ir dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Katilų dalys  82.135.208.134 2015-12-21 10:42:55
www.katiludalys.lt
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami