Kaip pasirūpinti sodu ir daržu rugsėjį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-02 08:37
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-02 08:37
macfusion.org nuotrauka
Rug­sė­jis – pa­sku­ti­nis mė­nuo, kuo­met dar­bų so­de ir dar­že dar ti­krai daug. Be to, tai itin svar­bus me­tas rū­pi­nan­tis vais­me­džių ir uo­ga­krū­mių žie­mo­ji­mu. O kol orai dar džiu­gi­na sau­lė­to­mis ir ga­na šil­to­mis die­no­mis, šie dar­bai ga­li bū­ti iš­ties ma­lo­nūs.

Štai tu­rin­tiems so­dą, obuo­lių ir kriau­šių gė­ry­bes re­ko­men­duo­ja­ma nu­skin­ti iki pra­si­de­dant pir­mo­sioms šal­noms. At­si­min­ki­te, kad nu­skin­ti rei­kia ir pu­vi­nio ar li­gų pa­žeis­tus vai­sius – taip už­kir­si­te ke­lią li­gų pli­ti­mui. Nu­sky­nus der­lių, vais­me­džius re­ko­men­duo­ja­ma pa­bars­ty­ti fos­fo­ro ir ka­lio trą­šo­mis.

Nu­ėmus der­lių ga­li­ma ge­nė­ti me­džius: iš­pjau­ti ma­žai de­ran­čias, li­gų pa­žeis­tas obe­lų ar kriau­šių ša­kas, taip pat pa­ša­lin­ti spar­čiai au­gan­čius ūg­lius. „Li­tag­ros“ ag­ro­no­mai pa­ta­ria ste­bė­ti, kuo­met žiedg­rau­žiai ima skrai­dy­ti ap­link kriau­šių me­džius ir dė­ti kiau­ši­nė­lius – tai tin­ka­miau­sias lai­kas juos nai­kin­ti ir pir­mą­jį kar­tą nu­purkš­ti (pa­kar­to­ti­nai purkš­ki­te po apy­ti­kriai 10 die­nų). Prieš purš­kiant avie­čių krū­mus, iš­pjaus­ty­ki­te ge­rai de­rė­ju­sius stie­bus.

Ru­duo – ge­riau­sias lai­kas so­din­ti vais­me­džius, uo­ga­krū­mius, avie­tes. Pa­sta­rą­sias so­din­ki­te 0.5 m at­stu­mu, pa­lais­ty­ki­te ir pa­tręš­ki­te fos­fo­ro trą­šo­mis. So­di­nant obe­lis bei kriau­šes, pa­ta­ria­ma kas­ti 1.60 m gy­lio duo­bes, uo­ga­krū­mius – 0.5 m plo­čio ir 0.35 m gy­lio duo­be­les. Iš­kas­tą že­mės sluoks­nį so­di­nin­kai pa­ta­ria su­mai­šy­ti su per­pu­vu­siu mėš­lu ar kom­pos­tu bei įber­ti mi­ne­ra­li­nių trą­šų.

Pir­mo­ji rug­sė­jo mė­ne­sio de­ka­da dar tin­ka­ma braš­kių so­di­ni­mui. Pa­so­di­nus dai­gus re­ko­men­duo­ja­ma braš­kes nu­purkš­ti skys­to­mis trą­šo­mis At­lan­te. Ne­re­tai de­ran­tį braš­ky­ną puo­la er­ku­tės – purš­kia­mi eko­lo­gi­niai pre­pa­ra­tai pa­dės su­stab­dy­ti šią prob­le­mą.

Rug­sė­jį ver­ta pa­tręš­ti ir vė­ly­vuo­sius ko­pūs­tus, ka­dan­gi iki pra­si­de­dant šal­tes­niems orams šios dar­žo­vės dar ak­ty­viai au­gi­na gū­žius. Ko­pūs­tams rin­ki­tės skys­tas trą­šas, ku­rios ge­riau­siai pa­si­sa­vi­na­mos purš­kiant per la­pus.

Prieš šal­tą­jį se­zo­ną mi­ne­ra­li­nė­mis trą­šo­mis ver­ta pa­stip­rin­ti ir vi­sus žie­mo­jan­čius au­ga­lus: vais­me­džius, uo­gų krū­mus, dau­gia­me­tes gė­les.

Jei ru­de­nį dar no­ri­te mė­gau­tis ri­di­kė­lių, špi­na­tų ar kra­pų der­liu­mi, rug­sė­jo pra­džio­je juos sė­ki­te į der­lin­gą dir­vo­že­mį ir, jei ima trūk­ti ši­lu­mos, šių gė­ry­bių dai­gus ap­den­ki­te ag­rop­lė­ve­le. No­rin­tiems žie­mą mė­gau­tis sa­vo užau­gin­to­mis pe­tra­žo­lė­mis, jas pa­sė­ti pa­ta­ria­ma į va­zo­nus ir iki šal­nų pra­džios lai­ky­ti lau­ke. Rug­sė­jis – taip pat pui­kus me­tas tręš­ti po­rus ir taip iš­au­gin­ti di­des­nes dar­žo­ves.

Su­rin­kus šilt­na­miuo­se bran­din­tą der­lių, pa­ša­lin­ki­te vi­sas au­ga­lų lie­ka­nas ir sta­ti­nius. Pa­sta­ruo­sius re­ko­men­duo­ja­ma iš­kart de­zin­fe­kuo­ti. Tam nau­do­ja­ma sie­ros dū­ma­dė­žė. Taip pat pa­si­rū­pin­ki­te ir dir­vo­že­miu. Jei že­mė šilt­na­my­je bu­vo ne­keis­ta ke­le­tą me­tų, nu­kas­ki­te 15 cm sluoks­nį ir už­pil­ki­te nau­jo. Šilt­na­my­je pa­ste­bė­jus pu­vi­nius, juos de­zin­fe­kuo­ki­te. Tie­sa, ge­riau­sia li­gų pre­ven­ci­ja yra vi­siš­kai pa­keis­ta šilt­na­mio že­mė bei tin­ka­mai de­zin­fe­kuo­tas jo sta­ti­nys.

Su­rin­kus lau­ke au­gu­sių dar­žo­vių der­lių, au­ga­lų lie­ka­nas su­nai­kin­ki­te kar­tu su šak­ni­mis, ka­dan­gi jo­se vys­to­si li­gos bei plin­ta ken­kė­jai. Taip pat ne­pa­mirš­ki­te iš­ra­vė­ti pikt­žo­lių, kad šios ne­su­ve­šė­tų. Taip pat per­kas­ki­te dir­vą. No­rint pa­lai­ky­ti jos der­lin­gu­mą, su­tvar­kius pa­tręš­ki­te ka­lio ir fos­fo­ro trą­šo­mis.

Ru­de­nį itin svar­bu pa­si­rū­pin­ti ir per rūgš­čiu dir­vo­že­miu: per di­de­lis jū­sų dar­žo pH truk­dys au­ga­lams įsi­sa­vin­ti mais­to me­džia­gas, to­dėl šie pra­sčiau de­rės. Že­mės rūgš­tin­gu­mą nu­sta­ty­ti pa­pras­ta – tam ga­li­te nau­do­ti pri­va­čiam nau­do­ji­mui skir­tus pH me­trus. Dir­vas kal­kin­ti pa­pras­tai nau­do­ja­mi do­lo­mit­mil­čiai, ku­rių su­dė­ty­je yra mag­nio bei kal­cio. Pa­pras­tai 10 kv. m dir­vos kal­ki­ni­mui su­nau­do­ja­ma apie 2-3 kg do­lo­mit­mil­čių. Be to, pa­sta­rie­ji nau­do­ja­mi ir kaip mag­nio trą­ša.

Dir­vas ga­li­ma kal­kin­ti ir ge­sin­to­mis kal­kė­mis. Jų rei­kės 2-3 kar­tus ma­žiau nei do­lo­mit­mil­čių. Pu­sę kal­kių kie­kio rei­kė­tų ber­ti prieš su­ka­sant že­mę, o ki­tą da­lį – jau ant su­kas­tos. Tie­sa, nors ir nė­ra pa­pras­ta su­rink­ti rei­kia­mą kie­kį, ta­čiau pui­kia kal­ki­ni­mo prie­mo­ne yra ir me­džių pe­le­nai. 10 kv. m dir­vai rei­kia 1-1,5 ki­bi­ro pe­le­nų.

Rug­sė­jis – ge­ras lai­kas pa­si­rū­pin­ti ir ve­ja. Jei no­ri­te iš­nai­kin­ti vi­sas pla­čia­la­pes pikt­žo­les – kiaul­pie­nes, gys­lo­čius, us­nis ar krau­ja­žo­les – prieš pra­si­de­dant šal­ta­jam se­zo­nui ve­ją pa­sku­ti­nį sy­kį iš­purkš­ki­te her­bi­ci­du.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami