Kaip pradėti rūšiuoti namuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-08 10:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-08 10:26
recyclingbinshop.co.uk nuotrauka
Daž­nai gy­ven­to­jai del­sia pra­dė­ti rū­šiuo­ti, nes gal­vo­ja, kad tam rei­kės pa­pil­do­mos vie­tos, lai­ko, at­lie­kos ims skleis­ti ne­ma­lo­nų kva­pą ar kels ki­tų ne­pa­to­gu­mų.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sta­tis­ti­kos agen­tū­ros „Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, 2013 me­tais Lie­tu­vo­je vie­nam gy­ven­to­jui vi­du­ti­niš­kai te­ko 433 kg at­lie­kų. Šio skai­čiaus ma­žė­ji­mas yra ko­ne kiek­vie­nos ša­lies sie­kia­my­bė, ta­čiau, kaip grei­tai šiuos po­ky­čius ma­ty­si­me sa­vo ap­lin­ko­je, pri­klau­so tik nuo pa­čių gy­ven­to­jų.

5 pra­kti­niai pa­ta­ri­mai, ku­rie pa­dės pra­dė­ti rū­šiuo­ti na­muo­se, ne­ap­sun­ki­nant sa­vo bui­ties:

1. Pa­si­do­mė­ki­te apie at­lie­kų su­rin­ki­mo sistemą

Sie­kiant už­ti­krin­ti pa­to­gų at­lie­kų tvar­ky­mą ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­to­mi es­te­tiš­kos iš­vaiz­dos ir san­da­rūs bui­ti­nių bei an­tri­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai, ku­rie yra re­gu­lia­riai iš­tuš­ti­na­mi. Vis­gi pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai ne­rei­ka­lin­gas, ta­čiau per­dirb­ti tin­ka­mas at­lie­kas pa­lie­ka ša­lia kon­tei­ne­rių ar­ba dar blo­giau – iš­me­ta į ap­lin­ką.

Taip pat jau ku­rį lai­ką sėk­min­gai vei­kia „E­co­ser­vi­ce“ su­kur­ta mo­bi­li prog­ra­mė­lė „E­co App“. Nau­do­da­mi iš­ma­nų­jį įren­gi­nį gy­ven­to­jai ga­li pa­si­ti­krin­ti, ka­da tiks­liai bus su­ren­ka­mos bui­ti­nės ir an­tri­nės at­lie­kos jų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, pra­neš­ti apie kon­tei­ne­rių būk­lę, per­so­na­lo dar­bą ir at­lik­ti ki­tus veiks­mus.

2. At­lie­kas at­skir­ki­te jų su­si­da­ry­mo vietoje

Aps­kai­čiuo­ta, kad net 60 proc. kas­dien bui­ty­je su­si­da­ran­čių at­lie­kų ga­li­ma per­dirb­ti ir pa­nau­do­ti kaip an­tri­nę ža­lia­vą. To­dėl sie­kiant pa­leng­vin­ti per­dirb­ti tin­ka­mų at­lie­kų ap­do­ro­ji­mą ir at­skir­ti jas nuo bui­ti­nių at­lie­kų, šios tu­rė­tų bū­ti rū­šiuo­ja­mos jų su­si­da­ry­mo vie­to­je at­siž­vel­giant į at­lie­kų rū­šį ir po­bū­dį.

Vi­sų pir­ma, rei­kė­tų at­skir­ti at­lie­kas, ku­rios tin­ka pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui ir ga­li tap­ti ver­tin­ga an­tri­ne ža­lia­va nuo tų, ku­rios per­dir­bi­mui ne­tin­ka. La­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tarp at­lie­kų ne­pa­pul­tų pa­vo­jin­gų me­džia­gų, pa­vyz­džiui, gal­va­ni­nių ele­men­tų ar gyv­si­dab­rio tu­rin­čių at­lie­kų, ku­rios at­si­dū­rę ne­tin­ka­mo­je ap­lin­ko­je ga­li kel­ti pa­vo­jų.

Tuo tar­pu ki­tos bui­ty­je su­si­da­ran­čios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos, pa­vyz­džiui šal­ti pe­le­nai ir ati­tar­na­vę dra­bu­žiai, ne­tu­rė­tų bū­ti ša­li­na­mos miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riuo­se.

3. Ne­mes­ki­te, kur papuola

Pra­dė­jus sa­va­ran­kiš­kai rū­šiuo­ti na­muo­se gy­ven­to­jams daž­nai ky­la dve­jo­nes, kur ko­kias at­lie­kas mes­ti, ko­kias pa­kuo­tės da­lis pa­ša­lin­ti. Rū­šia­vi­mui skir­tus kon­tei­ne­rius gre­ta gy­ve­na­mų­jų na­mų ga­li­ma leng­vai iden­ti­fi­kuo­ti pa­gal spal­vas: gel­to­ni – plas­ti­kui, mė­ly­ni – po­pie­riui, ža­li – stik­lui.

Į po­pie­riui skir­tus kon­tei­ne­rius rei­kia mes­ti lai­kraš­čius, žur­na­lus, kar­to­ną, įvai­rias po­pie­riaus at­rai­žas, ta­čiau veng­ti rie­ba­lais su­tep­tų mais­to pa­kuo­čių, pa­ke­lių nuo traš­ku­čių, tua­le­ti­nio po­pie­riaus, ser­ve­tė­lių. Plas­ti­ki­niai bu­te­liai, po­lie­ti­le­no plė­ve­lė bei mai­še­liai, įvai­rūs in­de­liai ir „te­tra­pak“ pa­kuo­tės tu­rė­tų bū­ti me­ta­mos į plas­ti­kui skir­tus kon­tei­ne­rius. Nors me­ta­li­nei pa­kuo­tei at­ski­ro ženk­li­ni­mo nė­ra, ji taip pat tu­ri bū­ti ša­li­na­ma plas­ti­ko kon­tei­ne­ry­je. Stik­lo kon­tei­ne­riai skir­ti stik­lai­nių, stik­lo ta­ros, stik­lo du­že­nų, lan­gų stik­lo at­lie­koms. Drau­džia­ma mes­ti por­ce­lia­ną, kriš­to­lą, ke­ra­mi­ką, elek­tros lem­pu­tes, veid­ro­džius bei bu­te­liu­kus nuo vais­tų.

4. Pa­kuo­tes iš­rū­šiuo­ki­te namuose

Pa­ta­ria­ma ša­lia bend­ros šiukš­lia­dė­žės pa­sis­ta­ty­ti at­ski­ras tal­pas po­pie­riaus bei plas­ti­ko at­lie­koms, o stik­li­nę ta­rą san­dė­liuo­ti nuo­ša­les­nė­je na­mų vie­to­je ar­ba san­dė­liu­ke.

Taip pat ruo­šda­mi vie­tą rū­šia­vi­mui at­kreip­ki­te dė­me­sį, ko­kių pa­kuo­čių na­muo­se su­si­da­ro dau­giau­siai ir pa­gal tai įver­tin­ki­te, ku­rios rū­šies at­lie­koms bus rei­ka­lin­ga di­džiau­sia tal­pa.

Taip pat dau­ge­lis bi­jan­tiems ne­ma­lo­nių kva­pų na­muo­se rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad me­ta­mos pa­kuo­tės bū­tų šva­ros, be mais­to li­ku­čių. Jei tu­ri­te tik du rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius po­pie­rių ir plas­ti­ką dė­ki­te į tą pa­tį kon­tei­ne­rį.

5. Sten­ki­tės nau­do­ti pa­kar­to­ti­nai

Daž­nai gy­ven­to­jai leng­va ran­ka iš­me­ta iš pir­mo žvilgs­nio ne­rei­ka­lin­gas pa­kuo­čių at­lie­kas, ku­rios pra­ktiš­kai pri­tai­ky­tos bui­ty­je ga­li pa­dė­ti at­si­sa­ky­ti po­rei­kio pirk­ti. To­dėl prieš ša­li­nant at­lie­kas kon­tei­ne­riuo­se rei­kė­tų tin­ka­mai įver­tin­ti, ar jos nė­ra tin­ka­mos ki­tiems tiks­lams.

Pa­vyz­džiui, ne­pa­žeis­ti stik­li­niai in­dai ga­li tap­ti tal­pyk­lo­mis smul­kiems daik­tams su­si­dė­ti, ne­už­terš­ti plas­ti­ki­niai pir­ki­nių mai­še­liai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi pa­kar­to­ti­nai ar­ba at­lik­ti šiukš­lių mai­šų funk­ci­ją. Taip pat įvai­rios po­pie­riaus at­rai­žos ga­li pa­si­tar­nau­ti kaip la­pe­liai už­ra­šams, o kar­to­ni­nės dė­žės – kaip pa­ka­vi­mo me­džia­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
gamtos siela  84.15.189.134 2016-02-21 20:31:47
Tik kvailiai -nerušiuoja ir išrūšiave moka ekoservisui ar savivaldos reketininkam .Savo žaliavas turim parduot patys,juk už tai moka,tai mūsu nupirkta žaliava.:-) jei kam neaišku, tai gali ir užpakali atstatyt ir dar pats apmokėt-spalvotu padarys greitai.......- O,geriausia stenktis mažiau vartot......
1 0  Netinkamas komentaras
Kaimietis  78.157.84.251 2016-02-09 11:12:58
rūšiuok nerūšiaves o rinkliavą mokėk tokia pačią!
1 0  Netinkamas komentaras
Rūšiuotojas  78.62.56.58 2016-02-08 17:18:15
Tai ką, plastikinius indelius, pvz. nuo grietinės, reikia išplauti, o tik po to mesti į konteinerį- žr. tekstą: "tačiau vengti riebalais suteptų maisto pakuočių"? Hm, ar verta tuomet terliotis ir teršti (ne tik) vandenį?
1 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami