Kaip pritaikyti televizorių prie namų interjero

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-05 13:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-05 13:00
LŽ archyvo nuotrauka
Gar­so ir vaiz­do tech­ni­ka, iš­ma­nie­ji įren­gi­niai ran­da vie­tą kiek­vie­no mū­sų na­muo­se. Tin­ka­mai pri­de­rin­ti prie na­mų in­ter­je­ro jie ga­li tap­ti sti­lin­go­mis de­ta­lė­mis, o ne tech­ni­ne įran­ga. Kaip pri­tai­ky­ti prie na­mų in­ter­je­ro te­le­vi­zo­rių, pa­ta­ria in­ter­je­ro di­zai­no spe­cia­lis­tai.

Po­pu­lia­riau­sia – pa­ka­bin­tas televizorius

Vie­nas iš pa­pras­čiau­sių bū­dų pri­tai­ky­ti te­le­vi­zo­rių prie sa­vo na­mų in­ter­je­ro – pa­ka­bin­ti jį ant sie­nos. Tai pui­kus spren­di­mas žmo­nėms, no­rin­tiems kam­ba­ry­je su­tau­py­ti erd­vės. Sie­na ga­li bū­ti de­ko­ruo­ta ma­žo­mis len­ty­nė­lė­mis, ku­rias puo­šia sti­lin­gi daik­čiu­kai, gar­so sis­te­mos ele­men­tai, kny­gos. In­ter­je­ro spe­cia­lis­tai kaip al­ter­na­ty­vą taip pat siū­lo rei­ka­lin­giems daik­tams skir­tą len­ty­ną įreng­ti po te­le­vi­zo­riu­mi, ta­čiau pa­brė­žia, kad te­le­vi­zo­riaus ne­de­rė­tų ka­bin­ti virš ži­di­nio.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė Dai­va Čes­naus­kai­tė tei­gia, kad jai šis spren­di­mas pa­tin­ka la­biau­siai. „Na­tū­ra­lu, kad ant sto­vo pa­sta­ty­tas te­le­vi­zo­rius „rinks“ dul­kes, tuo tar­pu su pa­ka­bin­tu te­le­vi­zo­riu­mi bus ma­žiau var­go. Be to, pa­ka­bin­to te­le­vi­zo­riaus lai­dus ga­li­ma pa­slėp­ti sie­no­je.“

No­rin­tys įdo­mes­nio ir no­va­to­riš­kes­nio spren­di­mo te­le­vi­zo­rių ga­li in­teg­ruo­ti pa­čio­je sie­no­je. To­kiu at­ve­ju vi­sas dė­me­sys yra ski­ria­mas te­le­vi­zo­riui, nė­ra trik­džių ap­link jį, ta­čiau tuo pa­čiu me­tu jis tar­si gra­žiai su­si­lie­ja su kam­ba­riu. Kai te­le­vi­zo­rius yra iš­jung­tas, jis pra­ktiš­kai pra­nyks­ta tap­da­mas tie­siog sti­lin­go kam­ba­rio da­li­mi. Ta­čiau tuo me­tu, kai yra įjung­tas, te­le­vi­zo­rius ne­abe­jo­ti­nai tam­pa dė­me­sio cen­tru.

Spin­te­lės funkcionalumas

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė Lau­ra Mal­cai­tė pri­me­na, kad te­le­vi­zo­rių prie na­mų in­ter­je­ro rei­kė­tų de­rin­ti pir­miau­sia at­siž­vel­giant į sa­vo po­mė­gius. „Jei­gu te­le­vi­zo­rių žiū­ri­te daž­nai, jį sta­ty­ti tu­rė­tu­mė­te cen­tri­nė­je erd­vė­je, daž­niau­siai tam pa­si­ren­ka­ma sve­tai­nė. Tuo tar­pu, jei­gu te­le­vi­zo­rius yra an­trap­la­nis da­ly­kas, ga­li­te jį in­kor­po­ruo­ti ki­to­se erd­vė­se, pa­vyz­džiui, ka­bin­ti ant sie­nos. In­ter­je­ro di­zai­no spren­di­mus tu­rė­tu­mė­te pri­im­ti iš­siaiš­ki­nę sa­vo šei­mos na­rių gy­ve­ni­mo bū­dą“, - pa­sa­ko­jo eks­per­tė.

Ga­na įpras­tas, bet vis dar iš ma­dos ne­išei­nan­tis spren­di­mas te­le­vi­zo­rių sta­ty­ti ant spin­te­lės. Spin­te­lė­je ga­li­ma su­dė­ti kny­gas, žur­na­lus ar ki­tus rei­ka­lin­gus daik­tus, jei yra toks po­rei­kis. Tuo tar­pu la­biau mi­ni­ma­lis­ti­nį sti­lių mėgs­tan­tys žiū­ro­vai spin­te­lę ga­li rink­tis ma­žes­nę, siau­res­nę, ku­ri bū­tų ne tiek funk­cio­na­li, kiek sti­lin­ga vie­ta spe­cia­liai te­le­vi­zo­riui. Mėgs­tan­tys de­ta­les ga­li rink­tis pla­tes­nę spin­te­lę ir ją de­ko­ruo­ti nuo­trau­kų rė­me­liais, žva­kė­mis, gė­lė­mis ar­ba šiuos daik­tus su­dė­ti ant prie sie­nos pri­tvir­tin­tų len­ty­nė­lių.

Ne­pai­sant to, ar nu­spręs­ta te­le­vi­zo­rių ka­bin­ti ant sie­nos ar sta­ty­ti ant spin­te­lės, ren­kant jam tin­ka­miau­sią vie­tą rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad ekra­no cen­tras tu­rė­tų bū­ti sė­din­čio žmo­gaus akių ly­gy­je, o tin­ka­mas at­stu­mas tarp te­le­vi­zo­riaus ir so­fos – ne ma­žiau nei 3 me­trai. D. Čes­naus­kai­tė taip pat pri­me­na įver­tin­ti, iš kur sklin­da švie­sa, prieš­in­gu at­ve­ju ji ne­ma­lo­niai spi­gins į ekra­ną.

Svar­bus te­le­vi­zo­riaus dizainas

Tuo tar­pu ki­ti in­ter­je­ro di­zai­ne­riai pa­ta­ria į sa­vo te­le­vi­zo­rių pa­žvelg­ti kaip į me­no kū­ri­nį. To­kiu at­ve­ju jį ga­li­ma pa­sta­ty­ti ge­rai ma­to­mo­jo­je vie­to­je. Nė­ra bū­ti­ny­bės te­le­vi­zo­rių kaž­kur „pa­ka­bin­ti“ ar „pa­dė­ti“ – ne­tgi prieš­in­gai, jį ga­li­ma iš­nau­do­ti kaip at­ski­rą di­zai­no ele­men­tą. Ty­ri­mai ro­do, kad lie­tu­viams svar­bus ne tik te­le­vi­zo­riaus funk­cio­na­lu­mas, bet ir jo di­zai­nas – taip tei­gia 70 proc. res­pon­den­tų, ge­gu­žę da­ly­va­vu­sių „Sam­sung“ apk­lau­so­je.

„Net pu­sė apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad rink­da­mie­si nau­ją te­le­vi­zo­rių jo di­zai­ną tai­ko prie na­mų in­ter­je­ro. Į to­kius var­to­to­jų lū­kes­čius at­siž­vel­gia­me ga­min­da­mi nau­ją tech­ni­ką. Pa­vyz­džiui, nau­jau­sias te­le­vi­zo­rius „Sam­sung SUHD TV“ yra mi­ni­ma­lis­ti­nio di­zai­no, pa­ga­min­tas iš me­ta­lo ir tu­ri švel­nios teks­tū­ros ga­li­nę da­lį, to­dėl at­ro­do sti­lin­gai į jį žiū­rint iš vi­sų pu­sių“, - pa­sa­ko­jo „Sam­sung“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je va­do­vas Mi­ros­la­vas Ra­ma­na­vi­čius.

Nau­jos tendencijos

Te­le­vi­zo­rių prie in­ter­je­ro rei­kia de­rin­ti ir pa­gal jo dy­dį, for­mą. Mū­sų die­no­mis na­mus už­ka­riau­ja lenk­ti te­le­vi­zo­riai. Tai su­tei­kia ga­li­my­bę de­rin­ti ne te­le­vi­zo­rių prie in­ter­je­ro, bet bal­dus prie te­le­vi­zo­riaus. Vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si lenk­tos for­mos spin­te­les ar sta­liu­kus te­le­vi­zo­riams. Drą­sių spren­di­mų mė­gė­jams in­ter­je­ro spe­cia­lis­tai siū­lo įsi­gy­ti net lenk­tos for­mos so­fą, ku­ri at­ro­dys žais­min­gai.

Už­sie­ny­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja te­le­vi­zo­rių ir ki­tą pra­mo­goms skir­tą tech­ni­ką sta­ty­ti at­ski­ra­me kam­ba­ry­je (angl. me­dia room). Taip yra to­dėl, kad te­le­vi­zo­rius tam­pa mul­ti­funk­ci­niu įren­gi­niu, skir­tu pra­mo­goms. To­kia­me kam­ba­ry­je ga­li­ma in­teg­ruo­ti te­le­vi­zo­rių ir prie jo pri­tai­ky­tą gar­so įran­gą bei fil­mų žiū­rė­ji­mui tin­ka­miau­sią apš­vie­ti­mą. Itin svar­bus pra­mo­gų kam­ba­rio at­ri­bu­tas - minkš­ta so­fa su pa­gal­vė­mis, sėd­mai­šiai ar in­di­vi­dua­lus krės­las kiek­vie­nam šei­mos na­riui.

Ne­no­rin­tiems at­ski­ro kam­ba­rio, bet tu­rin­tiems daug erd­vės D. Čes­naus­kai­tė pa­ta­ria ją at­skir­ti į ke­lias zo­nas. „Jei­gu tarp te­le­vi­zo­riaus ir minkš­to­sios da­lies gau­na­si 5 – 6 me­trai, ga­li­ma įreng­ti bib­lio­te­kė­lę ar ki­to­kio ti­po poil­sio, „loun­ge“ zo­ną“, - pa­sa­ko­jo in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami