Kaip reikėtų teisingai prižiūrėti akinius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-16 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-16 18:00
pixabay.com nuotrauka
Kai nu­si­per­ka­me nau­jus bran­gius aki­nius, vi­sa­da ti­ki­mės, kad jie bus il­gaam­žiai ir ne vie­ne­rius me­tus at­ro­dys kaip nau­ji.

Ta­čiau dau­ge­lis iš mū­sų jau ki­tą die­ną pa­mirš­ta­me pa­si­rū­pin­ti tei­sin­ga jų prie­žiū­ra, kad aki­niai ne tik il­gai tar­nau­tų, bet ir kuo ge­riau at­lik­tų sa­vo funk­ci­ją – ge­rin­tų ma­ty­mą ar­ba ap­sau­go­tų mū­sų akis nuo sau­lės.

Aki­nių ge­di­mus ša­li­nan­tys ir įvai­rias ki­tas prob­le­mas spren­džian­tys pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tai pa­ta­ria at­kreip­ti dė­me­sį į svar­biau­sius aki­nių prie­žiū­ros ypa­tu­mus. Eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad tik tei­sin­ga aki­nių prie­žiū­ra ga­li ne tik pra­il­gin­ti aki­nių gy­va­vi­mą, bet ir ap­sau­go­ti mū­sų pi­ni­gi­nę nuo pa­pil­do­mai pa­ti­ria­mų fi­nan­si­nių iš­lai­dų.

Prie­žiū­ra, ku­ri ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių pastangų

Pa­ste­bi­ma, kad aki­nių lū­žių, de­for­ma­ci­jos ar net pra­ra­di­mo at­ve­jų pa­daž­nė­ja ne tik šil­tuo­ju me­tų se­zo­nu, kai su­ak­ty­vė­ja lais­va­lai­kis, bet ir ru­de­nį, kai dau­gu­ma poil­siau­to­jų su­grįž­ta į dar­bus ar­ba moks­lus. Spe­cia­lis­tai įsi­ti­ki­nę, kad ži­nant ke­lis svar­biau­sius aki­nių prie­žiū­ros bū­dus ga­li­ma iš­veng­ti ar bent jau su­ma­žin­ti aki­nių „trau­mų“ ti­ki­my­bę.

„Y­ra vie­nas la­bai pa­pras­tas bū­das, kaip ga­li­me ap­sau­go­ti sa­vo aki­nius nuo dul­kių, įvai­rių me­cha­ni­nių pa­žei­di­mų ar net aki­nių de­for­ma­ci­jos. Kai jų ne­ne­šio­ja­me, pa­pras­čiau­siai juos rei­kė­tų lai­ky­ti ap­sau­gi­nia­me dėk­le. Ži­no­ma, la­biau­siai re­ko­men­duo­ja­mi kie­ti aki­nių dėk­lai, nes juo­se lai­ko­mus aki­nius drą­siai ga­li­ma ne­šio­tis ran­ki­nė­je ar net ki­še­nė­je“, – sa­ko „War­ran­ty Ex­pert“ at­sto­vas Ro­ber­tas Und­ro.

Eks­per­tas taip pat pa­ste­bi, kad dau­ge­lis tu­ri po­mė­gį aki­nius ne­šio­ti ant vir­šu­gal­vio ar­ba juos pa­si­ka­bi­nus kaip pa­ka­bu­ką ant marš­ki­nė­lių apy­kak­lės. R. Und­ro įsi­ti­ki­nęs, kad to­kio ne­šio­ji­mo rei­kė­tų veng­ti, nes pa­pras­čiau­siai ga­li iš­si­tam­py­ti aki­nių me­cha­niz­mas. To­kį aki­nių ne­šio­ji­mo įpro­tį rei­kė­tų pa­keis­ti, tie­siog įsi­gi­jus aki­nius pri­lai­kan­čią vir­ve­lę ar­ba gran­di­nė­lę, ku­ri aki­nius ga­li ap­sau­go­ti nuo nu­kri­ti­mo ant že­mės, pa­žei­di­mų ar su­lau­žy­mų. Ją ga­li­ma ras­ti kiek­vie­no­je op­ti­ko­je.

Ka­žin ar dau­ge­lis ži­no ir tai, kiek ža­los aki­niams pa­da­ro­ma ta­da, kai jie yra ne­tai­syk­lin­gai nu­ima­mi ar­ba už­de­da­mi. „Nu­sii­mant ar už­si­de­dant aki­nius, rei­kė­tų nau­do­tis dve­jo­mis ran­ko­mis ir dve­jo­mis aki­nių ko­je­lė­mis. Nuo­la­tos nu­imi­nė­jant ar už­si­de­dant aki­nius tik už vie­nos ko­je­lės, dėl per­ne­lyg stip­raus ap­kro­vi­mo, lai­kui bė­gant ji ga­li pra­ras­ti sa­vo pir­mi­nes sa­vy­bes – pra­dė­ti kli­bė­ti, iš­si­dė­vė­ti ar­ba net lūž­ti. Taip pat pa­di­dė­ja ri­zi­ka aki­nius iš­mes­ti iš ran­kų, juos su­brai­žy­ti ar net su­lau­žy­ti“, – tei­gia R. Und­ro.

Aki­nius rei­kia kas­dien nuplauti

Spe­cia­lis­tai taip pat ti­ki­na, kad kol kas nė­ra su­kur­ta tech­no­lo­gi­ja, ku­ri šim­tu pro­cen­tų ap­sau­go­tų aki­nių stik­lą nuo su­sib­rai­žy­mo, tad tei­sin­gai pri­žiū­ri­mi aki­nių lę­šiai ne tik pa­dės aki­niams il­giau tar­nau­ti, bet ir su­teiks ga­li­my­bę pui­kiai ma­ty­ti.

R. Und­ro sa­ko, kad no­rint ap­sau­go­ti aki­nių stik­lą, vi­sų pir­ma, juos rei­kė­tų dė­ti lę­šiais į vir­šų, kad ap­sau­go­tu­me nuo įvai­riau­sių su­brai­žy­mų. Taip pat aki­nių lę­šius rei­kė­tų sau­go­ti nuo che­mi­ka­lų, karš­čio ir sū­raus van­dens.

„No­rint tu­rė­ti pui­kiai at­ro­dan­čius aki­nius, vi­sų pir­ma rei­kė­tų, bent kar­tą per die­ną aki­nių lę­šius nu­plau­ti šil­tu van­de­niu ir mui­lu, o ta­da pa­lauk­ti kol aki­niai nu­džius ar­ba nu­sau­sin­ti juos aki­niams va­ly­ti skir­ta ser­ve­tė­le. Bet vėl­gi, aki­nių lę­šius ga­li­ma va­ly­ti tik su tam pri­tai­ky­ta šluos­te, nes ran­kų po­pie­rius, ser­ve­tė­lės ar ki­ti po­pie­ri­niai ga­mi­niai tu­ri tam ti­krų mi­kro­da­le­lių, ku­rios ga­li pa­žeis­ti aki­nių lę­šius. Tie­sa, rei­kė­tų įsi­dė­mė­ti ir tai, kad plau­nant aki­nius nie­kuo­met ne­ga­li­ma nau­do­ti karš­to van­dens, ku­ris ga­li pa­žeis­ti aki­nių kons­truk­ci­ją, de­for­muo­ti rė­me­lį ir pa­čius lę­šius. O jei­gu nė­ra ga­li­my­bės nu­plau­ti aki­nius nau­do­jant van­de­nį, tuo­met rei­kė­tų nau­do­ti spe­cia­lų aki­niams va­ly­ti skir­tą skys­tį ir šluos­tę“, – pa­ta­ri­mais da­li­na­si pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tas.

Pa­šne­ko­vas taip pat įspė­ja, kad va­lant aki­nius rei­kė­tų juos tvir­tai lai­ky­ti už aki­nių no­sies bal­ne­lio, kad ne­ty­čia aki­niai ne­išs­lys­tų iš ran­kų. Ir jo­kiais bū­dais jų ne­im­ti už jau­triau­sių vie­tų – ko­je­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami