Kaip sukurti saugią virtuvės zoną mažiesiems kulinarams?

lzinios.lt 2013-11-19 09:57
lzinios.lt
2013-11-19 09:57
dralanknight.com nuotrauka
Dau­giau­sia ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų na­muo­se, kuo­met nu­ken­čia vai­kai, įvyks­ta vir­tu­vė­je. Pa­pras­tai jo­je su­ka­mės ne tik mes, bet ir vai­kai: smal­sus pyp­liu­kas ieš­ko „lo­bio“ spin­te­lė­se, tri­me­tis no­riai pa­de­da mai­šy­ti bly­nų teš­lą ar pra­di­nu­kas ga­mi­na pi­cą pie­tums. 

„A­pie sau­gu­mą vir­tu­vė­je vai­kui rei­kia pri­min­ti nuo­lat. Tik ne­ver­tė­tų to da­ry­ti bau­gi­nant, nes vai­kas pra­dės ne­pa­si­ti­kė­ti, bi­jo­ti, ir ga­liau­siai pra­ras no­rą ga­min­ti ir džiaug­tis šiuo pro­ce­su. Apie rim­tes­nius pa­vo­jus ge­riau­sia kal­bė­tis ra­miai ir įver­ti­nus at­ža­los am­žių“, – sa­ko Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro ska­nios stu­di­jos „Jau­na­sis ku­li­na­ras" va­do­vė Žyd­rū­nė Mar­ke­vi­čiū­tė.

Ma­žo­jo ty­ri­nė­to­jo saugumas

Kuo­met ma­žy­lis pra­de­da ženg­ti pir­muo­sius žings­nius ir ty­ri­nė­ti pa­sau­lį, jam ne­be­lie­ka jo­kių kliū­čių prie­iti, nu­stver­ti, pa­suk­ti, iš­im­ti. Pyp­liu­kams daž­niau­siai rū­pi iš­kraus­ty­ti apa­ti­nių vir­tu­vės spin­te­lių bei stal­čių tu­ri­nį. Juo­se ne­sun­ku su­ras­ti aš­trių pei­lių, dūž­tan­čių in­dų ar ne­tgi pa­vo­jin­gų che­mi­ka­lų bei tir­pa­lų kaip ac­tas, to­dėl pa­vo­jin­gus daik­tus svar­bu lai­ky­ti ne­pa­sie­kia­mo­se vie­to­se. Pirš­tu­kams pa­vo­jin­gi grei­tai ir leng­vai už­si­da­ran­tys stal­čiai. Juos re­ko­men­duo­ja­ma ra­kin­ti spe­cia­liais už­rak­tais.

Iš­troš­kęs vai­kas ga­li pats siek­ti stik­li­nės, puo­de­lio su­lčių ar­ba ki­to gė­ri­mo. In­das ga­li iš­sprūs­ti iš ran­ky­čių, to­dėl ma­žy­lio in­dai ne­tu­rė­tų duž­ti. Nu­pir­ki­te jam spal­vo­tais pa­veiks­lė­liais iš­mar­gin­tus plast­ma­si­nius in­de­lius.

Daž­niau­sia trau­ma vir­tu­vė­je – nudegimas

Vir­tu­vė – tai vie­ta, kur ma­žy­lis ga­li ne­sun­kiai nu­deg­ti ar ap­sip­li­ky­ti. Vir­du­lį ir karš­tus puo­de­lius bū­ti­na lai­ky­ti kuo to­liau nuo spin­te­lių kraš­tų. Puo­dų ar kep­tu­vių ran­ke­nas re­ko­men­duo­ja­ma nu­suk­ti į sie­ną.

Ne­ma­žiau svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ren­kan­tis bui­ti­nę įran­gą. Be­ne di­džiau­sias pa­vo­jus ma­žie­siems ne­nuo­ra­moms - nu­deg­ti del­niu­kus prie karš­tos or­kai­tės. Juk apš­vies­tas mais­tas vi­lio­ja ma­žy­lį prie­iti. Pa­pras­tai pa­ta­ria­ma įsi­gy­ti spe­cia­lią ap­sau­gi­nę užt­va­rą, ta­čiau tai su­ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų ap­link vi­ryk­lę be­si­su­kio­jan­čiai ma­mai. „Jei­gu šei­ma ieš­ko ne tik funk­cio­na­laus, bet ir sau­gaus jų at­ža­lai spren­di­mo, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis or­kai­tę su tri­mis-ke­tu­riais stik­lais. To­kios or­kai­tės iš­ori­nis stik­las, įkai­tus net iki 300 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, iš­lie­ka šal­tas ir ne­pa­vo­jin­gas. Taip pat rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, ar nau­ja­ja­me pir­ki­ny­je yra spe­cia­lūs už­rak­tai, ne­lei­džian­tys ati­da­ry­ti du­re­lių ar įjung­ti or­kai­tės“, – sa­ko par­duo­tu­vės „Tech­no­ra­ma“ bui­ti­nės tech­ni­kos pre­kių gru­pės va­do­vė Dai­va Pa­ulaus­kie­nė. Nu­de­gi­mo ri­zi­ką su­ke­lia ir mi­kro­ban­gų kros­ne­lė: vai­kai ne­re­tai ap­si­de­gi­na pirš­tu­kus dėl karš­tų in­dų ar iš­im­da­mi karš­tą sriu­bą, ją už­si­ver­čia ant sa­vęs. Mi­kro­ban­gų kros­ne­lę pa­ta­ria­ma lai­ky­ti vai­kams leng­vai pa­sie­kia­mo­je vie­to­je, ži­no­ma, prieš tai iš­mo­kius juos tei­sin­gai šia įran­ga nau­do­tis.

Drau­giš­ka vir­tu­vė ma­ža­jam šefui

„Vai­kai įsi­trau­kia į mais­to ga­mi­ni­mo pro­ce­są nuo ma­žų die­nų – smė­lio dė­žė­je ke­pa­mi py­ra­gai, prie sta­lo so­di­na­mos lė­lės ir meš­kiu­kai. Vė­liau pyp­liu­kus su­ža­vi ga­li­my­bė pri­si­dė­ti prie ti­krų pro­ce­sų, vyks­tan­čių vir­tu­vė­je, nes tai kaž­kas nau­jo ir ne­atras­to“, – pa­sa­ko­ja Ž.Mar­ke­vi­čiū­tė. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad mais­to ruo­ši­mas for­muo­ja pir­muo­sius sa­va­ran­kiš­ku­mo įgū­džius. 8 me­tų vai­kas ne­sun­kiai su­pjaus­to sa­lo­tas ar net iš­ke­pa kiau­ši­nie­nę.

Vai­kai la­bai grei­tai perp­ran­ta tech­no­lo­gi­jas, ta­čiau, prieš lei­džiant vie­niems ka­ra­liau­ti vir­tu­vė­je, bū­ti­na įsi­ti­kin­ti bui­ti­nės tech­ni­kos sau­gu­mu bei nau­do­ji­mo­si pa­pras­tu­mu. Pa­sak „Tech­no­ra­mos” spe­cia­lis­tės D.Pa­ulaus­kie­nės, sau­giau­sia ir pa­to­giau­sia vai­kams yra in­duk­ci­nė kait­len­tė, ku­ri rea­guo­ja tik į puo­do dug­ną. Tai­gi nė­ra jo­kios ga­li­my­bės, kad pri­dė­jęs ran­ką ma­ža­me­tis nu­si­de­gins. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad puo­das iš­bė­ga, ar­ba vai­kas už­mirš­ta be­šy­lan­tį sriu­bos puo­dą. To­kiais at­ve­jais kait­len­tė iš­si­jun­gia. Be abe­jo, pats pa­to­giau­sias bū­das pa­si­šil­dy­ti mais­tą – mi­kro­ban­gų kros­ne­lė. Daž­nai tė­vai ne­ri­mau­ja dėl jos skei­džia­mos spin­du­liuo­tės, ta­čiau spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad nau­ji prie­tai­sai tu­ri ap­sau­gas.

Ne­pa­mirš­ki­te pa­si­rū­pin­ti ir spe­cia­lia kė­du­te ar laip­te­liais, kad no­rė­da­mas pa­siek­ti mais­to pro­duk­tus ar in­dus iš vir­šu­ti­nių len­ty­nų, ma­žy­lis ne­nu­kris­tų.

Ir dar kai kas....

Mais­to ga­mi­ni­mas kar­tu su vai­kais – pui­kus bū­das pa­bū­ti vi­siems kar­tu, ypač kai už lan­go dar­ga­na ir šal­tis. „Val­gan­čių­jų iš­tar­tas ge­ras žo­dis, apie ska­niai iš­kep­tus bly­nus ar su­tep­tą su­muš­ti­nį, vai­kui - ge­riau­sia do­va­na. Tė­vai pri­va­lo par­agau­ti vai­ko pa­ga­min­to pa­tie­ka­lo, net jei­gu jis šiek tiek pri­de­gęs ar krei­vas šlei­vas – vai­kas sten­gė­si jums ga­min­da­mas. Vi­si no­ri bū­ti pa­gir­ti“, – sa­ko Ž.Mar­ke­vi­čiū­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami