Kaip sukurti unikalų interjerą naudojant stiklą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-02 09:44
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-02 09:44
Stik­li­niai pa­vir­šiai, su­tei­kian­tys in­ter­je­rui erd­vės po­jū­tį, pri­tai­ko­mi ko­ne kiek­vie­na­me in­ter­je­re. Stik­lo kons­truk­ci­jos at­si­ran­da ne tik vie­to­je sie­nų pert­va­rų, bet ir vo­nio­je, vir­tu­vė­je, laip­ti­nė­je ir ki­to­se na­mų erd­vė­se.

Iš pa­žiū­ros šal­tą ir nie­kuo ne­iš­sis­ki­rian­tį stik­lą ga­li­ma pa­vers­ti uni­ka­liu in­ter­je­ro de­ko­ro ak­cen­tu ir tai pa­da­ry­ti la­bai pa­pras­ta – te­rei­kia pa­nau­do­ti de­ko­ra­ty­vi­nę stik­lo plė­ve­lę.

Ste­bint pa­sku­ti­nių­jų me­tų in­ter­je­ro ten­den­ci­jas, ne­sun­ku įsi­ti­kin­ti, jog vis la­biau tirps­ta ri­ba tarp vie­šų erd­vių ir na­mų in­ter­je­ro di­zai­no. Mo­der­nus in­ter­je­ras ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be švie­sių erd­vių ir stik­lo kons­truk­ci­jų, ta­čiau daž­nai tik jį ap­gy­ven­di­nus pa­jun­ta­mas pa­tal­pų pri­va­tu­mo po­rei­kis. Pats pa­pras­čiau­sias bū­das na­muo­se, ku­riuo­se yra daug stik­lo pa­vir­šių, su­kur­ti tam ti­kras zo­nas ar­ba jau­kias oa­zes – ma­ti­nių ar de­ko­ra­ty­vi­nių plė­ve­lių pa­nau­do­ji­mas. „Plė­ve­lė pra­ktiš­kai iš­gy­ve­na re­ne­san­są, nes ji tin­ka bet ko­kiam stik­lo pa­vir­šiui ir yra ne­sun­kiai pa­kei­čia­ma. Plė­ve­les ga­li­ma rink­tis įvai­rių rū­šių – ma­ti­nes, šerkš­no ar spal­vo­tos spau­dos. Spe­cia­lių tech­no­lo­gi­jų pa­gal­ba iš­pjaus­to­mi or­na­men­tai pa­gal di­zai­ne­rių ar na­mo šei­mi­nin­kų par­ink­tus es­ki­zus, raš­tus, pie­ši­nius. Kiek­vie­nas di­zai­nas su­ku­ria­mas ir pri­tai­ko­mas kon­kre­čiam in­ter­je­rui. Tai­gi dvie­jų to­kių pa­čių dar­bų tie­siog ne­bū­na,“ – apie stik­li­nių pa­vir­šių at­nau­ji­ni­mą kal­ba ple­ve­les.lt va­do­vė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, plė­ve­le de­ko­ruo­ja­mi stik­lo pa­vir­šiai yra kur kas sau­ges­ni. Du­ži­mo at­ve­ju šu­kės lie­ka pri­ki­bu­sios prie stik­lo, taip ap­sau­go­da­mos nuo su­žei­di­mų.

Stik­li­nės pert­va­ros kaip uni­ka­lūs me­no kūriniai

Pa­pras­tai plė­ve­lė at­lie­ka pri­va­tu­mo ar stik­lo ženk­li­ni­mo funk­ci­ją, o tik po to ieš­ko­ma di­zai­no spren­di­mų, ta­čiau pla­nuo­jant vi­daus in­ter­je­rą ant stik­lo kli­juo­ja­mos plė­ve­lės vaiz­das ar raš­tai tam­pa in­ter­je­ro ak­cen­tu ar­ba vien­ti­sa, in­ter­je­rą už­bai­gian­čia de­ta­le. Ko­kius raš­tus rink­tis stik­lo pa­vir­šiams, dik­tuo­ja na­mo ar­chi­tek­tū­ra ir in­ter­je­ro sti­lius. „Griež­to di­zai­no mo­der­nia­me in­ter­je­re do­mi­nuo­ja mi­ni­ma­lis­ti­niai, su­bti­lūs raš­tai. Ma­din­gi ir ry­tie­tiš­ki, ažū­ri­niai raš­tai, ku­rio­se dau­giau stik­lo pa­den­gia­ma ma­ti­ne plė­ve­le, o or­na­men­tai yra itin mi­ni­ma­lis­ti­niai – do­mi­nuo­ja vos 3–4 de­ta­lės. Tuo tar­pu me­džius, smil­gas ir ki­tus smul­kes­nius au­ga­lų mo­ty­vus ren­ka­si kla­si­ki­nio na­mų in­ter­je­ro šei­mi­nin­kai, ne­įpa­rei­go­ti griež­tos ar­chi­tek­tū­ros,“ – pa­sa­ko­ja di­zai­ne­rė Re­na­ta Bal­čiū­nai­ty­tė. Plė­ve­lė ga­li bū­ti ori­gi­na­liai pa­nau­do­ja­ma ant veid­ro­di­nių pa­vir­šių. Ažū­ri­niai or­na­men­tai veid­ro­di­nei sie­nai su­tei­kia leng­vu­mo ir jau­ku­mo.

Vir­tu­vė­je ieš­ko­ma su­bti­les­nių detalių

Jau prieš ke­le­tą me­tų tarp vir­tu­vės di­zai­no ten­den­ci­jų su­bliz­gė­jo stik­las, tai yra, de­ko­ra­ty­vi­nė stik­lo sie­ne­lė tarp vir­tu­vės spin­te­lių. Stik­li­nė sie­ne­lė bu­vo de­ko­ruo­ja­ma įman­triais raš­tais, daž­niau­siai ryš­kiais ir stam­biais vai­sių ar gė­lių mo­ty­vais. Šian­dien stik­las iš­lie­ka vis dar ma­din­gas, ta­čiau di­zai­ne­rės pa­ste­bė­ji­mu, daž­niau­siai vy­rau­ja bal­tų ar pilkš­vų to­nų plė­ve­lė su su­bti­liais raš­tais ar abs­trak­ci­jo­mis. „Dar vie­na nau­ja ten­den­ci­ja, ku­ri po tru­pu­tį smel­kia­si į šiuo­lai­ki­nės vir­tu­vės erd­vę – tai stik­las, kli­juo­tas de­ko­ra­ty­vi­ne plė­ve­le su mar­mu­ro fak­tū­ros mo­ty­vais. Stik­las su­tei­kia bliz­gu­mo ir yra kur kas plo­nes­nis – vos 4–5 mi­li­me­trai pa­ly­gi­nus su na­tū­ra­liu ak­me­niu. Toks stik­lo pa­vir­šius at­ro­do su­bti­liai ir yra kur kas pi­ges­nis nei ti­kras mar­mu­ras“, – pa­sa­ko­ja di­zai­ne­rė.

Po­pu­lia­rus vir­tu­vė­je ir da­žy­tas stik­las, ku­ris daž­nai de­ri­na­mas su sie­nų spal­va. Tie­sa, nu­ta­rus įsi­reng­ti da­žy­tą stik­lą, rei­ka­lin­ga ap­sau­gi­nė plė­ve­lė, ku­ri ga­ran­tuo­tų su­ki­bi­mą – ne­leis­tų pa­žir­ti šu­kėms stik­lui su­du­žus.

Du­šo ka­bi­na virs­ta SPA oaze

Pa­sak di­zai­ne­rės, du­šo ka­bi­ną su stik­lo pert­va­ro­mis ga­li­ma pa­vers­ti ori­gi­na­liu in­ter­je­ro ak­cen­tu van­de­niui at­spa­rios plė­ve­lės pa­gal­ba. „Pap­ras­tai stik­las tvir­ti­na­mas iš­ori­nė­se sie­nų pu­sė­se, ta­čiau šian­dien tam­pa po­pu­lia­ru stik­lą su de­ko­ra­ty­vi­ne plė­ve­le tvir­tin­ti ir prie sie­nos. Vaiz­dą ga­li­ma rink­tis pa­gal sa­vo fan­ta­zi­ją – tai ga­li bū­ti van­dens mo­ty­vai, by­ran­tis smė­lis, trykš­tan­tis šal­ti­nis“, – nau­jau­sias ten­den­ci­jas įvar­di­na di­zai­ne­rė R. Bal­čiū­nai­ty­tė. Vo­nios erd­vė­je šian­dien ypač ma­din­gi grai­kiš­ki, ita­liš­ki raš­tai su smul­kiais or­na­men­ti­niais mo­ty­vais, ku­rie su­tei­kia dau­giau pri­va­tu­mo du­šo ka­bi­no­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami