Kaip suplanuoti vonios kambarį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-23 09:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-23 09:09
kellymoore.com nuotrauka
Vo­nios kam­ba­rio pro­jek­ta­vi­mas ir įren­gi­mas –  ne­men­ką gal­vos skaus­mą su­ke­lian­tis eta­pas. Nuo ko pra­dė­ti? Ka­da pa­si­rū­pin­ti grin­dų šil­dy­mu? Ar bus rei­ka­lin­gas san­tech­ni­ko vi­zi­tas? O gal ge­riau vo­nios pro­jek­ta­vi­mą pa­ti­kė­ti spe­cia­lis­tams?

„Svar­biau­sia prieš įren­giant vo­nią ar at­lie­kant re­mon­tą jo­je iš­si­rink­ti no­ri­mą įran­gą bei bal­dus ir juos iš­dės­ty­ti sa­vo pro­jek­tė­ly­je ant la­po, tuo­met se­kan­tys žings­niai bus aiš­kes­ni ir pla­nin­gi“, - pa­ta­ria in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Aud­ro­nė Li­tins­kie­nė.

Štai 8 klau­si­mai, į ku­riuos at­sa­kę prieš im­an­tis vo­nios įren­gi­mo ar re­mon­to dar­bų iš­veng­si­te klai­dų.

1. Ko­kią vo­nios įran­gą ir bal­dus ke­ti­na­te su­tal­pin­ti vo­nio­je? Pa­si­rin­ki­mą daž­niau­siai le­mia vo­nios dy­dis, šei­mos su­dė­tis, gy­ve­ni­mo bū­das bei šei­mi­nin­kų po­rei­kiai. „Svar­bu iš anks­to ži­no­ti, ko­kia įran­ga ir prie­tai­sai jums bus rei­ka­lin­gi, ir pra­dė­ti jų pa­ieš­kas. Vie­ni spren­di­mai, kaip stik­li­nės du­šo sie­ne­lės ant ply­te­lių ar vo­nios įran­ga su po­tin­ki­nė­mis sis­te­mo­mis, rei­ka­lau­ja dau­giau par­uo­šia­mų­jų žings­nių, ki­tus įgy­ven­din­ti kur kas pa­pras­čiau: at­li­kus vi­sus ap­dai­los dar­bus už­ten­ka pa­sta­ty­ti į vie­tą“, - sa­ko šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mo­mis ir vo­nios įran­ga pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Tau­sa­na“ va­do­vas Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis.

2. Ko­kiam vo­nios kam­ba­rio di­zai­nui tei­kia­te pri­ori­te­tą? Kiek­vie­no šei­mi­nin­ko sko­nis ski­ria­si: gal­būt jums pa­tin­ka žais­min­gos spal­vos, esa­te so­li­daus mi­ni­ma­lis­ti­nio di­zai­no ger­bė­jas, o gal sva­jo­ja­te apie re­tro sti­lių? Pa­var­ty­ki­te žur­na­lus, nar­šy­ki­te in­ter­ne­te – čia ti­krai pa­si­sem­si­te idė­jų, su­ži­no­si­te nau­jau­sias ten­den­ci­jas, ap­tik­si­te jums pri­im­ti­niau­sius spal­vų de­ri­nius. Pa­si­rin­ki­te in­ter­je­ro spal­vas, no­ri­mus raš­tus. Ne­pa­mirš­ki­te pa­grin­di­nių op­ti­nių ga­li­my­bių: ho­ri­zon­ta­lios li­ni­jos vi­zua­liai pla­ti­na pa­tal­pą, ver­ti­ka­lios – aukš­ti­na. Bliz­gių, švie­sių, pa­ste­li­nių at­spal­vių sie­nos ir grin­dys su­kurs erd­vės iliu­zi­ją.

3. Kur sta­ty­si­te pa­si­rink­tą in­ven­to­rių? Ga­būt jau iš­si­rin­ko­te vo­nios įran­gą, bal­dus ir tu­ri­te jų mat­me­tis? Pa­pras­čiau­sias pla­na­vi­mo me­to­das – pa­si­rin­kus rei­kia­mą mas­te­lį, nu­brėž­ti kam­ba­rio plo­tą ir nu­sib­rai­žy­ti ke­le­tą ga­li­mų va­rian­tų. In­ter­je­ro di­zai­ne­rė A.Li­tins­kie­nė pa­ta­ria brė­ži­niuo­se ne­pa­mirš­ti tam ti­krų at­stu­mo stan­dar­tų: „tua­le­tas ar bi­dė ne­tu­rė­tų bū­ti per­ne­lyg pri­spaus­ti prie sie­nos, to­dėl ge­riau­siai iš­lai­ky­ti 50 cm at­stu­mą. Svar­bu su­sip­la­nuo­ti ir kriauk­lės, stal­vir­šio aukš­tį - pri­klau­so­mai nuo ūgio jis tu­rė­tų bū­ti nuo 75 iki 85 cm. Mai­šy­tu­vas pa­pras­tai mon­tuo­ja­mas 110 cm aukš­ty­je, nors yra įvai­riau­sios skai­čiuok­lės. Jei vo­nios pa­tal­pa ne­di­de­lė, pa­gal vo­nios kraš­tą ar prieš du­šo ka­bi­nos du­ris tu­rė­tų lik­ti 70 – 80 cm lais­vas at­stu­mas, kad lik­tų vie­tos ap­si­suk­ti“, - pa­ta­ria spe­cia­lis­tė.

In­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti ne­mo­ka­mų prog­ra­mė­lių, su ku­rio­mis pro­jek­ta­vi­mas ypač leng­vas ir pa­to­gus, daž­nai su­tei­kia ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti pro­jek­tą tri­ma­tė­je erd­vė­je, pa­žais­ti su de­ta­lė­mis ir spal­vo­mis. Tai pa­dės ap­sisp­ręs­ti ir iš­veng­ti klai­dų.

4. Du­šo pa­dėk­las ar ply­te­lės? R.Jur­ge­lai­čio tei­gi­mu, šian­dien ma­din­ga, kad du­šo pa­dėk­las bū­tų kuo plo­nes­nis. Dar ge­riau, jei du­šo ka­bi­ną su­da­ro stik­li­nės sie­ne­lės ir ply­te­lės su įreng­tu tra­pu ar la­ta­ku. Vis­gi, pa­sta­ra­sis įren­gi­mas kur kas su­dė­tin­ges­nis ir bran­ges­nis. „Tu­ri bū­ti pa­da­ro­mas nuo­ly­dis ir ge­ra hid­roi­zo­lia­ci­ja, o sie­kiant kom­for­to, po ply­te­lė­mis ga­li bū­ti iš­ve­džio­ja­mas grin­di­nis šil­dy­mas“, – sa­ko eks­per­tas.

5. Ar bus nau­do­ja­mos po­tin­ki­nės sis­te­mos? Į sie­nas įmon­tuo­ja­mas WC, kriauk­lė, bi­dė – tai vie­nas mo­der­niau­sių vo­nios spren­di­mų, su­tei­kian­čių pa­tal­poms erd­vės po­jū­tį ir es­te­ti­ką. „Net jei sis­te­ma mon­tuo­ja­ma ant tin­ko ir rei­ka­lin­ga pa­pil­do­ma sie­ne­lė, su­tau­po­ma dau­giau vie­tos nei ren­kan­tis įpras­tą tua­le­tą su ba­ke­liu. Ki­ta ver­tus, nuo že­mės pa­kel­tas tua­le­tas op­tiš­kai su­tei­kia pa­tal­pai dau­giau erd­vės“, - pra­ktiš­ką spren­di­mą įvar­di­na in­ter­je­ro di­zai­ne­rė A.Li­tins­kie­nė.

6. Ar rei­ka­lin­gi san­tech­ni­kos dar­bai? Šil­dy­mo ir vo­nios įran­gos eks­per­tas R.Jur­ge­lai­tis pa­žy­mi, jog daž­nai su­si­du­ria­ma su prob­le­ma, kai per­ka­mas nau­jas bu­tas su da­li­ne ap­dai­la ir jau iš­ves­tais vamz­dy­nais ar­ba pa­si­ti­ki­ma san­tech­ni­ku, ku­ris vamz­džius ir jung­tis iš­ve­džio­ja pa­gal jam įpras­tus pa­jun­gi­mo bū­dus. To­kiais at­ve­jais žmo­gus, ieš­ko­da­mas ne­stan­dar­ti­nių spren­di­mų ar vo­nios įran­gos, tu­ri du pa­si­rin­ki­mus - per­ve­džio­ti van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos vamz­džius ar­ba ieš­ko­ti įran­gos pa­gal esa­mą si­tua­ci­ją. Jei at­lie­ka­te būs­to re­no­va­ci­ją ir ke­ti­na­te pers­ta­ty­ti vo­nią ar kriauk­lę, taip pat bū­ti­na ap­mąs­ty­ti apie van­den­tie­kio bei ka­na­li­za­ci­jos vamz­džių per­ve­di­mą. Pla­nuo­jant vo­nios pa­tal­pą, taip pat svar­bu iš anks­to iš­si­rink­ti rankš­luos­čių džio­vin­tu­vą, mat ne vi­siems ori­gi­na­laus di­zai­no gy­va­tu­kams tin­ka stan­dar­ti­niai vamz­džių iš­ve­di­mai.

7. Ku­rio­se vie­to­se grin­dys bus šil­do­mos? Ly­giag­re­čiai san­tech­ni­kos dar­bams, svar­bu pa­si­rū­pin­ti ir šil­do­mų vo­nios grin­dų pla­nu ar pro­jek­tu. „Ge­riau­sia tu­rė­ti jau iš anks­to par­uoš­tą vamz­džių iš­ve­džio­ji­mo pla­ną, mat grin­dų šil­dy­mas po dau­ge­liu vo­nios ra­kan­dų yra ne­prak­tiš­kas. Pa­pras­tai ga­li­ma rink­tis elek­tra ar­ba van­de­niu šil­do­mas grin­dis. „Jei­gu van­de­nį grin­dims šil­dy­ti im­si­te iš bend­ros dau­gia­bu­čio šil­dy­mo sis­te­mos, bū­ti­na su­de­rin­ti su na­mo bend­ri­ja, kai­my­nais, to­dėl ne­di­de­liam grin­dų plo­tui re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis elek­tra šil­do­mas grin­dis“, – pa­ta­ria eks­per­tas.

8. Kur bus rei­ka­lin­gi elek­tros liz­dai bei jun­gik­liai? Pa­sku­ti­nis pla­no žings­nis, ta­čiau vie­nas pir­mų­jų re­mon­to dar­bų – elek­tros ins­ta­lia­ci­ja. Anot A.Li­tins­kie­nės, pla­nuo­jant elek­tros ins­ta­lia­ci­ją svar­bu su­si­žy­mė­ti ir apš­vie­ti­mo zo­nas: „tu­rė­tų bū­ti bend­ras apš­vie­ti­mas, veid­ro­džio ir ki­ti mo­der­nūs va­rian­tai: ni­šo­se, bal­duo­se ar ša­lia vo­nios. Rei­kė­tų rink­tis lem­pu­tes, skir­tas drėg­noms pa­tal­poms“. Jei vo­nios ka­ba­ry­je ža­da­te įreng­ti elek­tri­nį ar kom­bi­nuo­tą gy­va­tu­ką, ap­gal­vo­ki­te jo vie­tą. Kol dar nė­ra iš­kli­juo­tos ply­te­lės pro sie­ną ga­li­ma pra­ves­ti lai­dą. To­kiu at­ve­ju ne­rei­kės pa­pil­do­mos ro­ze­tės ir gy­va­tu­kas at­ro­dys es­te­tiš­kiau. Jei nu­ma­to­ma ma­sa­ži­nė ar chro­mo­te­ra­pi nė vo­nia, rei­kės įreng­ti elek­tros įva­dą su sro­vės nuo­te­kio re­le.

Ku­riant vo­nios pa­tal­pą be ar­chi­tek­to ar di­zai­ne­rio, svar­biau­sia pa­tiems vis­ką iki smuk­me­nų su­sip­la­nuo­ti: nuo bal­dų ir įran­gos iš­dės­ty­mo vo­nio­je iki sti­liaus pa­ieš­kų. Vis dėl­to, ge­ras vo­nios pro­jek­tas, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu - pu­sė dar­bo. Vė­liau ne­rei­kės su­kti gal­vos ar gai­lė­tis dėl ne­at­ves­to lai­do, ne­prak­tiš­ko mai­šy­tu­vo aukš­čio ar ne­ap­gal­vo­to apš­vie­ti­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami