Kaip suprojektuoti namų apšvietimą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-12 10:31
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-12 10:31
Ku­riant na­mų in­ter­je­rą, kad vi­siems šei­mos na­riams bū­tų pa­to­gu ir jau­ku, la­bai svar­bu pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mu apš­vie­ti­mu. Da­li­ja­mės ke­le­tu „Do­mus ga­le­ri­jos“ bal­dų ir in­ter­je­ro sa­lo­nų pa­ta­ri­mų, kaip pro­jek­tuo­ti apš­vie­ti­mą ir ko­kius švies­tu­vus rink­tis skir­tin­guo­se kam­ba­riuo­se.

Svetainė

Sve­tai­nė – na­mų vie­ta, ku­rio­je pri­rei­kia dau­giau­siai skir­tin­gų apš­vie­ti­mo bū­dų. Čia už­sii­ma­me la­bai įvai­ria veik­la: skai­to­me, žiū­ri­me te­le­vi­zo­rių, žai­džia­me sta­lo žai­di­mus, bend­rau­ja­me su šei­ma ar drau­gais, to­dėl svar­bu pa­si­rū­pin­ti švie­sia ir jau­kia ap­lin­ka. Be to, sve­tai­nę de­ko­ruo­ja­me įvai­riais de­ko­ro ak­cen­tais – me­no kū­ri­niais, įdo­miais bal­dais ar kam­ba­ri­niais au­ga­lais – ku­riuos pa­brėž­ti taip pat ga­li­me pa­si­tel­kę apš­vie­ti­mą.

Vi­sų pir­ma, iš­si­rin­ki­te pa­ka­bi­na­mą lu­bų švies­tu­vą bend­ram sve­tai­nės apš­vie­ti­mui. Šis švies­tu­vas daž­niau­siai bū­na pats di­džiau­sias ir la­biau­siai at­krei­pia dė­me­sį. Prie jo reik­tų de­rin­ti ki­tus kam­ba­rio švies­tu­vus, to­dėl svar­bu iš kar­to nu­spręs­ti, ko­kio sti­liaus in­ter­je­rą kur­si­te: ga­li­te rink­tis pra­ban­gų kla­si­ki­nį sie­ty­ną ar įdo­mių for­mų mo­der­nų švies­tu­vą. Lu­bų švies­tu­vą reik­tų ka­bin­ti sve­tai­nės vi­du­ry­je, kad iš jo sklin­dan­ti švie­sa pa­sis­kirs­ty­tų to­ly­giai po vi­są kam­ba­rį.

Pa­sta­to­mas tor­še­ras leng­vai per­ne­ša­mas iš vie­nos vie­tos į ki­tą, to­dėl to­kį pra­var­tu tu­rė­ti sve­tai­nė­je, kur už­sii­ma­me skir­tin­ga veik­la įvai­rio­se kam­ba­rio vie­to­se. Kon­cen­truo­ta tor­še­ro sklei­džia­ma švie­sa bus ne tik funk­cio­na­li, bet ir su­teiks kam­ba­riui jau­ku­mo.

Tam, kad su­kur­tu­mėt iš­skir­ti­nę jau­kią ap­lin­ką, rink­ti­nės įvai­rius švie­sos ak­cen­tus. Ne­di­de­liais sie­ni­niais ar lu­bų švies­tu­vais apš­vies­ki­te me­no kū­ri­nius, įvai­rias de­ko­ro de­ta­les, įdo­mius bal­dus ar kam­ba­ri­nius au­ga­lus. Pa­to­gu rink­tis ran­ko­mis pa­krei­pia­mus, prie sie­nos mon­tuo­ja­mus ne­di­de­lius švies­tu­vus, ku­riuos leng­vai pri­tai­ky­si­te kiek­vie­ną kar­tą, kai su­ma­ny­si­te at­nau­jin­ti in­ter­je­rą ar pa­keis­ti de­ko­ra­ci­jas.

Valgomasis

Val­go­mo­jo kam­ba­ry­je vi­są dė­me­sį skir­ki­te val­go­mo­jo sta­lui. Virš di­de­lio sta­lo ga­li­te pa­ka­bin­ti ke­lis švies­tu­vus, prie ma­žes­nio – vie­ną ar du. Švies­tu­vo pa­ka­bi­ni­mo aukš­tis tu­rė­tų bū­ti toks, kad žmo­nėms sė­dint ne­truk­dy­tų vie­nas ki­to ma­ty­ti, bet ir ne per aukš­tai, kad švie­sa bū­tų su­kon­cen­truo­ta į sta­lą ir apš­vies­tų žmo­nių vei­dus. Taip su­kur­si­te jau­kią, švie­sią val­go­mo­jo at­mos­fe­rą ir jū­sų sve­čiai ar šei­mos na­riai no­rės il­giau pa­sė­dė­ti, pa­bend­rau­ti ir pa­bū­ti kar­tu.

Virtuvė

Čia svar­biau­sia tin­ka­mai apš­vies­ti vir­tu­vės dar­bo vie­tą – kriauk­lę, vi­ryk­lę bei dar­bas­ta­lį. Tam pui­kiai tiks ne­di­de­lės į spin­te­les ar lu­bas įmon­tuo­ja­mos ar prie ly­gaus pa­vir­šiaus pri­su­ka­mos lem­pu­tės. Taip pat ga­li­te nau­do­ti pa­sta­to­mas sta­li­nes lem­pas.

Jei­gu vir­tu­vė­je tu­ri­te ba­rą, sa­le­lę ar val­go­mo­jo sta­lą, čia taip pat tiks že­mai pa­ka­bi­na­mi lu­bų švies­tu­vai, kaip ir val­go­mo­jo kam­ba­ry­je. Ga­li­te rink­tis mi­ni­ma­lis­ti­nio sti­liaus švies­tu­vus, ku­rie ne­ap­kraus in­ter­je­ro ir pa­puoš jū­sų vir­tu­vę.

Miegamasis

In­ty­miai ap­lin­kai su­kur­ti rin­ki­tės blau­ses­nės švie­sos lem­pu­tes lu­bo­se. Jau­ku­mo kam­ba­riui su­teik­si­te pa­si­rin­kę ne­di­de­les nak­ti­nes lem­pu­tes ša­lia lo­vos su ele­gan­tiš­kais gaub­tais. Nau­do­ki­te skir­tin­gus švies­tu­vus įvai­rio­se mie­ga­mo­jo vie­to­se, ku­riuos ga­lė­si­te už­deg­ti tik pri­rei­kus: dra­bu­ži­nė­je, virš veid­ro­džio, ša­lia tua­le­ti­nio sta­liu­ko.

Vo­nios kambarys

Vo­nios kam­ba­ry­je pra­var­tu apš­vies­ti vi­są erd­vę pa­ka­bi­na­mu lu­bų švies­tu­vu – taip vie­no­dai apš­vie­si­te vi­są kam­ba­rio erd­vę. At­ski­ros lem­pu­tės nau­din­gos ša­lia veid­ro­džio bei spin­te­lių. Di­des­nia­me vo­nios kam­ba­ry­je ga­li­ma at­ski­ru švies­tu­vu apš­vies­ti vo­nios ar du­šo erd­vę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami