Kaip tinkamai įrengti ir naudoti kondicionierių

LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt 2013-08-07 13:28
LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt
2013-08-07 13:28
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ter­mo­me­tro stul­pe­liui šok­te­lė­jus virš 30 laips­nių karš­čio, ne vie­nas au­to­mo­bi­ly­je, dar­be ar na­muo­se įsi­jun­gia kon­di­cio­nie­rių. Pa­sak spe­cia­lis­tų, tai pui­ki prie­mo­nė, pa­de­dan­ti iš­veng­ti va­sa­ros karš­čių. Ta­čiau jie įspė­ja – ne­tin­ka­mai nau­do­ja­mas kon­di­cio­nie­rius ga­li kel­ti pa­vo­jų svei­ka­tai.

„Jei­gu kon­di­cio­nie­rius blo­gai įreng­tas dar­bo vie­to­je ir žmo­gus pa­so­din­tas po sklai­dy­tu­vu, ku­ris skirs­to orą šal­tą, daž­nai ken­čia spran­das – žiū­rėk, ry­toj žmo­gus jau gal­vos ne­pa­su­ka“, – sa­ko vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te Ela Gu­ri­na.

Sa­vo ruo­žtu kon­di­cio­nie­rių vers­lu už­sii­man­čios įmo­nės „Tech­ni­ca Ser­vi­ce“ va­do­vas Ta­das Vil­džiū­nas at­krei­pia dė­me­sį, kad kon­di­cio­nie­riaus įren­gi­mas tu­ri bū­ti ap­gal­vo­tas. Ypač tai svar­bu gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, tei­gia jis.

– Po­ne Vil­džiū­nai, jau ke­lin­tą die­ną Lie­tu­vo­je karš­ta ir ža­da bū­ti dar karš­čiau. Ar dau­giau žmo­nių karš­to­mis die­no­mis nu­spren­džia įsi­reng­ti kon­di­cio­nie­rių?

T.Vil­džiū­nas: Taip, kai karš­tis lai­ko­si bent dvi die­nas, skam­bu­čių pa­dau­gė­ja ir par­da­vi­mų srau­tas pa­di­dė­ja tris kar­tus. Da­bar va­sa­ra ei­na į pa­bai­gą, to­dėl srau­tas, pa­ly­gin­ti su ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, šiek tiek su­ma­žė­jo, bet ne tiek, kad at­ro­dy­tų, jog jau va­sa­ros pa­bai­ga.

– Kur daž­niau­siai ten­ka įreng­ti kon­di­cio­nie­rius? Na­muo­se, dar­be, par­duo­tu­vė­se? Gal­būt žmo­nės įsi­ren­gia ir dau­gia­bu­čiuo­se?

T.Vil­džiū­nas: Ne­ma­žai par­duo­da­ma ir dau­gia­bu­čiuo­se, sa­ky­čiau, apie 25 proc. Par­duo­tu­vės, ko­mer­ci­nės pa­tal­pos su­da­ro maž­daug 40 proc. Li­ku­si da­lis – in­di­vi­dua­lūs na­mai.

– Po­nia Gu­ri­na, ko­kie kon­di­cio­nie­riaus pri­va­lu­mai? Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad tai vie­na iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių, pa­de­dan­čių ko­vo­ti su tvan­ku­mu ir aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra?

E.Gu­ri­na: Be abe­jo, kon­di­cio­nie­rius – la­bai ge­ras žmo­ni­jos iš­ra­di­mas, pa­de­dan­tis su­ma­žin­ti karš­tį. Ta­čiau jo įren­gi­mas tu­ri bū­ti ap­gal­vo­tas. Ypač tai svar­bu gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, nes gau­na­me ne­ma­žai nu­sis­kun­di­mų iš kai­my­ni­nių bu­tų dėl triukš­mo. Vie­na, kai kon­di­cio­nie­rius įreng­tas cen­tra­li­zuo­tai. Bet jei­gu kiek­vie­nas įsi­ren­gia pa­gal sa­ve ir iš­ori­nį blo­ką pa­sta­to ki­tam gy­ven­to­jui po lan­gais, su­lau­kia­me kai­my­nų pa­sip­rie­ši­ni­mo ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mo dėl er­zi­nan­čio triukš­mo.

– Po­ne Vil­džiū­nai, ar, ren­giant kon­di­cio­nie­rius gal­vo­ja­ma, kad jie ne­truk­dy­tų kai­my­nams?

T.Vil­džiū­nas: Taip, ypač dau­gia­bu­čiuo­se žmo­nės vi­są lai­ką klau­sia, ar bus di­de­lis triukš­mas. Ta­čiau triukš­mo ly­gis pri­klau­so nuo pa­si­rink­to kon­di­cio­nie­riaus ti­po ir kai­nos. Yra daug kon­di­cio­nie­rių, ku­rie sto­vi po lan­gais, ša­lia kai­my­nų, bet gar­sas yra iki 35 de­ci­be­lų, to­dėl pra­ktiš­kai už me­tro nie­ko ne­si­gir­di.

– Po­nia Gu­ri­na, ko­kios kū­no vie­tos la­biau­siai bi­jo to­kių stai­gių tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čių?

E.Gu­ri­na: Dau­giau­siai bi­jo tos vie­tos, į ku­rias mes nu­krei­pia­me kon­di­cio­nie­riaus sro­vę. Jei­gu sė­di­me au­to­mo­bi­ly­je ir nu­krei­pia­me sro­vę tie­siai sau į vei­dą, po 10–15 min. iš­li­pa­me slo­guo­da­mi ir su skau­dan­čia gerk­le. Jei­gu kon­di­cio­nie­rius blo­gai įreng­tas dar­bo vie­to­je ir žmo­gus pa­so­din­tas po sklai­dy­tu­vu, ku­ris skirs­to orą šal­tą, daž­nai ken­čia spran­das – žiū­rėk, ry­toj žmo­gus jau gal­vos ne­pa­su­ka.

– Gal­būt daž­nai su­ser­ga­ma, kai žmo­nės ne­tin­ka­mai nau­do­ja kon­di­cio­nie­rių? Kaip tin­ka­mai jį nau­do­ti? Koks tu­rė­tų bū­ti skir­tu­mas tarp lau­ko ir vi­daus tem­pe­ra­tū­ros?

E.Gu­ri­na: Kad mū­sų or­ga­niz­mas, ter­mo­re­gu­lia­ci­ja pri­im­tų tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čius, skir­tu­mas tu­rė­tų bū­ti 6 °C, dau­giau­sia – 8 °C. Jei­gu lau­ke bū­na apie 30 °C, vi­daus ar­ba au­to­mo­bi­ly­je tem­pe­ra­tū­ra tu­rė­tų bū­ti apie 24°C. Ki­taip or­ga­niz­mas la­bai su­nkiai pri­pran­ta prie stai­gaus po­ky­čio. Be to, oro ju­dė­ji­mo grei­tis ne­tu­ri bū­ti di­de­lis. To­dėl, at­si­sė­dus į au­to­mo­bi­lį, ne­ga­li­ma iš­kart įjung­ti šal­čio re­ži­mo, be to, svar­bu, kad ne­pūs­tų į vei­dą.

– Po­ne Vil­džiū­nai, ar žmo­nės tin­ka­mai nau­do­ja oro kon­di­cio­nie­rius?

T.Vil­džiū­nas: Pa­ste­bi­me, be to, kal­bė­jo­te, kad kon­di­cio­nie­rius pa­sta­ty­tas ne­tin­ka­mai. Ne­daug kas ži­no, kad vi­di­nė kon­di­cio­nie­riaus spar­nuo­tė tu­ri tris pa­dė­tis. Jei­gu, tar­kim, kon­di­cio­nie­rius yra už nu­ga­ros, pu­čia­ma į kai­rę, į de­ši­nę ir į vir­šų. Tai reiš­kia, kad oro srau­tas at­ei­na iš kai­rės ir de­ši­nės, o už kak­lo nie­ka­da ne­pūs. Daž­niau­siai to nie­kas ne­pa­da­ro, nors pra­ktiš­kai vi­si kon­di­cio­nie­riai ši­tas funk­ci­jas tu­ri. Ki­tas da­ly­kas – kon­di­cio­nie­riaus ti­pai. Yra „on / off“ ti­pas ir „in­ver­ter“ ti­pas. Tai ir­gi ap­sau­go nuo su­sir­gi­mų. In­ver­te­ri­niai kon­di­cio­nie­riai įsi­jun­gia, at­šal­do pa­tal­pas ir pa­lai­ko plius mi­nus vie­no laips­nio skir­tu­mą. Pi­ges­nės kla­sės kon­di­cio­nie­riai įsi­jun­gia, at­šal­do ir iš­si­jun­gia, o tem­pe­ra­tū­ra ga­li skir­tis plius mi­nus pen­kiais laips­niais. Tai daž­niau­sia su­sir­gi­mų prie­žas­tis.

– Po­ne Vil­džiū­nai, ar kon­di­cio­nie­riai Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rūs? Pie­tų ša­lys ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo kas­die­ny­bės be kon­di­cio­nie­rių taip, kaip Lie­tu­va žie­mos be šil­dy­mo.

T.Vil­džiū­nas: La­bai po­pu­lia­rė­ja. Tre­čius me­tus po­rei­kis stip­riai au­ga, ir tre­čius me­tus par­duo­da­ma dau­giau kon­di­cio­nie­rių, tu­rin­čių ir šil­dy­mo funk­ci­ją. Juos ga­li­ma nau­do­ti žie­mą.

– Po­ne Vil­džiū­nai, kon­di­cio­nie­rius rei­kia pri­žiū­rė­ti. Ar prie­žiū­ra su­dė­tin­ga?

T.Vil­džiū­nas: Iš da­lies ne­su­dė­tin­ga, bet po va­sa­ros vi­sa­da rei­kia at­lik­ti tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą. Kai šal­do­tės, su­si­da­ro kon­den­sa­tas ir vi­di­nia­me blo­ke sto­vi van­duo. Po me­tų ar pu­san­trų pra­de­da aug­ti įvai­rios bak­te­ri­jos, dumb­liai ir t. t. Jūs po va­sa­ros su­ren­ka­te vi­sas dul­kes ir, ki­tais me­tais įsi­jun­gę ne­iš­va­ly­tą kon­di­cio­nie­rių, jo­mis kvė­puo­ja­te. Ru­de­nį, po va­sa­ros se­zo­no, iš­plau­na­mi fil­trai, su­de­da­mos spe­cia­lios tab­le­tės nuo įvai­riau­sių dumb­lių ir mi­kro­bų, ir ki­tais me­tais tu­ri­te šva­rų vi­di­nį blo­ką.

– Po­nia Gu­ri­na, kas ge­riau sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo karš­čio – pra­ver­ti lan­gai ar kon­di­cio­nie­rius? Kar­tais nau­do­ja­mi abu bū­dai ir dar įjun­gia­mas ven­ti­lia­to­rius.

E.Gu­ri­na: Taip ne­ga­li­ma – ta­da ir kon­di­cio­nie­riaus dar­bas ne­efek­ty­vus, ir skers­vė­jis at­si­ran­da, nes orą pu­čia iš įvai­rių pu­sių. Tre­čia, jei­gu lau­ke 30 °C, ati­da­rius lan­gą, tem­pe­ra­tū­ra, ku­ri pa­ten­ka iš lau­ko, bū­na to­kia pa­ti ir pa­tal­pų ne­at­vė­si­na. Ta­da la­bai ge­rai jung­ti kon­di­cio­nie­rių, bet rei­kia už­da­ry­ti lan­gus. Iš­jun­gus kon­di­cio­nie­rių, bū­ti­na pra­vė­din­ti pa­tal­pą.

Kai kal­bė­jo­te apie bak­te­ri­jas, pri­si­mi­niau at­ve­jį iš to lai­ko­tar­pio, kai kon­di­cio­nie­rių tu­rė­jo­me la­bai ma­žai. Vie­no­je am­ba­sa­do­je vi­si pra­dė­jo sir­gu­liuo­ti, ir pa­si­ro­dė, kad mū­sų dar­buo­to­jai ne­mo­kė­jo kon­di­cio­nie­rių pri­žiū­rė­ti. To­dėl pri­si­vei­sė tiek bak­te­ri­jų, kad, la­bo­ra­to­ri­jo­je iš­ty­rę van­de­nį, pa­ma­tė­me, kad jis kaip iš pa­maz­gų duo­bės.

– Ko­dėl taip at­si­ti­ko?

E.Gu­ri­na: Ne­bu­vo prie­žiū­ros.

– O ką da­ry­ti au­to­mo­bi­ly­je? Čia daž­nai dar pra­ve­ria­mi lan­gai.

E.Gu­ri­na: Jo­kio tiks­lo nė­ra ši­taip nau­do­ti kon­di­cio­nie­rių. Jei­gu įjun­gi kon­di­cio­nie­rių ir no­ri at­šal­dy­ti sa­lo­ną, už­da­ryk lan­gą.

– O jei­gu kon­di­cio­nie­riaus au­to­mo­bi­ly­je nė­ra?

E.Gu­ri­na: Ta­da, be abe­jo, pra­verk lan­gą.

– Po­nia Gu­ri­na, ką ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms? Ar ver­tė­tų įsi­gy­ti kon­di­cio­nie­rių? Gal­būt už­tek­tų par­ver­ti lan­gą ar įsi­gy­ti ven­ti­lia­to­rių?

E.Gu­ri­na: Ven­ti­lia­to­rius va­ri­nė­ja orą, ku­ris yra kam­ba­ry­je. Tik oro ju­dė­ji­mo grei­tis di­des­nis ir ta­da at­ro­do, kad pu­čia vė­ju­kas. Ta­čiau jis bū­na karš­tas. Jei­gu yra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, be abe­jo, kon­di­cio­nie­riai ir au­to­mo­bi­liuo­se, ir bu­tuo­se ge­rai. Bet pas mus va­sa­ras ne­bū­na il­ga, be to, man at­ro­do, šian­dien pa­gy­ve­nę žmo­nės ne­la­bai tu­ri pi­ni­gų. Sa­ky­čiau, kad tai ne pir­mos bū­ti­ny­bės pre­kė. Bet au­to­mo­bi­ly­je tu­rė­ti kon­di­cio­nie­rių vi­sa­da sma­gu. Nors aš la­bai re­tai jį nau­do­ju.

– Po­ne Vil­džiū­nai, ką Jūs ma­no­te?

T.Vil­džiū­nas: Ma­nau, kad au­to­mo­bi­ly­je kon­di­cio­nie­rius ge­rai, ten bak­te­ri­jos be­veik ne­už­si­vei­sia. O na­muo­se vi­sa­da pa­to­giau ir su­tei­kia dau­giau džiaugs­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami