Kaip tinkamai pakeisti elektros lemputę?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-06 10:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-06 10:19
sxc.hu nuotrauka
Nors dau­ge­liui žmo­nių elek­tros lem­pu­tės pa­kei­ti­mo pro­ce­sas at­ro­do la­bai pa­pras­tas, ta­čiau re­mian­tis Ang­li­jo­je at­lik­tu ty­ri­mu, net 90 proc. ang­lų, ne­ži­no­da­mi kaip tai at­lik­ti, į na­mus kvie­čia­si elek­tri­kus. Lem­pu­tės kei­ti­mo pro­ce­sas nė­ra su­dė­tin­gas, ta­čiau daž­nai pa­mirš­ta­mos iš pir­mo žvilgs­nio ne­reikš­min­gos de­ta­lės. 

Nors šian­dien daž­nuo­se na­muo­se švie­čia tau­pio­sios lem­pu­tės, ku­rios švie­čia bent 9 tūkst. va­lan­dų, tei­sin­gai pa­keis­ti lem­pu­tę tu­rė­tų mo­kė­ti kiek­vie­nas. Kar­tą iš­mo­kus tai tin­ka­mai at­lik­ti, bus ga­li­ma iš­veng­ti ne­lai­mės ir ap­sau­go­ti ki­tus.

Pa­va­sa­rį at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, kad dau­giau nei 80 proc. lie­tu­vių sa­vo na­mų apš­vie­ti­mui ren­ka­si tau­pią­sias lem­pu­tes. Nors šios lem­pu­tės tar­nau­ja pa­kan­ka­mai il­gą lai­ką, sau­giai pa­keis­ti per­de­gu­sią elek­tros lem­pu­tę tu­rė­tų mo­kė­ti kiek­vie­nas. Tai svar­bu ne tik dėl to, kad iš­veng­tu­me lem­pu­tės su­du­ži­mo ir pa­vo­jin­gų me­džia­gų pa­te­ki­mo į ap­lin­ką, bet ir tam, kad tin­ka­mai pa­si­rū­pin­tu­me per­de­gu­sia lem­pu­te ir iš­veng­tu­me ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų.

Tei­sin­gas lem­pu­tės kei­ti­mo pro­ce­sas su­si­de­da iš ke­lių žings­nių:

1. Pir­miau­sia, rei­kia pa­ti­krin­ti ar elek­tros prie­tai­sas yra iš­jung­tas iš mai­ti­ni­mo tink­lo – bū­tent šiuo at­ve­ju įvyks­ta dau­giau­siai ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. No­rė­da­mi vi­siš­kai ap­si­sau­go­ti, tu­rė­tu­mė­te elek­tros tie­ki­mą iš­jung­ti elek­tros sky­de­ly­je.

2. An­tras žings­nis – pa­lauk­ti, kol lem­pu­tė at­vės. Iš­suk­ti įkai­tu­sią lem­pu­tę ne tik ne­pa­to­gu, bet ir pa­vo­jin­ga. Pa­sak apš­vie­ti­mo sis­te­mų įmo­nės „Os­ram“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vo Gin­to Ma­la­šaus­ko, la­bai svar­bu veng­ti pri­si­lie­ti­mų prie stik­li­nių lem­pu­tės vamz­de­lių da­lies: bet koks stip­res­nis spau­di­mas ga­li pa­žeis­ti stik­li­nę da­lį ir su­kel­ti kenks­min­gų me­džia­gų pa­te­ki­mą į ap­lin­ką.

3. Tre­čias žings­nis – prieš įsu­kant nau­ją lem­pu­tę, rei­kia pa­ti­krin­ti elek­tros prie­tai­so ga­lin­gu­mą. Pa­vo­jus ky­la tuo­met, kai pa­si­ren­ka­mas ne­tin­ka­mas lem­pu­tės ga­lin­gu­mas va­tais, o tai ga­li su­ga­din­ti švies­tu­vą ar su­kel­ti gais­rą.

4. Įsi­ti­ki­nus, kad vi­si iš­var­din­ti žings­niai at­lik­ti, lem­pu­tė ga­li bū­ti iš­su­ka­ma ir pa­kei­čia­ma nau­ja. La­bai svar­bu per­de­gu­sios tau­pio­sios lem­pu­tės ne­su­dau­žy­ti ir ją per­duo­ti per­dir­bė­jams: „Tau­pio­sio­se lem­pu­tė­se yra ap­lin­kai ir žmo­gaus svei­ka­tai pa­vo­jin­gų gyv­si­dab­rio ga­rų, to­dėl la­bai svar­bu, kad per­de­gu­si lem­pu­tė bū­tų ne iš­me­ta­ma kar­tu su ki­to­mis bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis, bet ati­duo­ta per­dir­bė­jams“, – pa­brė­žia Lie­tu­vo­je tau­pių­jų lem­pu­čių su­rin­ki­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios VšĮ „E­koš­vie­sa“ va­do­vas Ta­das Ru­že­lė.

5. Pa­kei­tus lem­pu­tę, ga­li­ma įjung­ti elek­trą ir pa­ti­krin­ti ar vis­kas vei­kia.

Jei­gu lem­pu­tės kei­ti­mo me­tu ne­pa­si­se­kė ir se­no­ji lem­pu­tė su­du­žo, rei­kė­tų lai­ky­tis tam ti­krų sau­gu­mo prie­mo­nių. Pir­miau­sia, pa­tal­pos tu­rė­tų bū­ti vė­di­na­mos bent 10-15 min. Spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad su­du­žus tau­pia­jai lem­pu­tei, bū­ti­na at­sar­giai, sten­gian­tis iš­veng­ti są­ly­čio su oda, su­rink­ti lem­pu­tės šu­kes, jas su­dė­ti į san­da­rų in­dą ir ati­duo­ti per­dir­bė­jams. Jei­gu su­rink­tos lem­pu­tės da­lys per­dir­bė­jui ati­duo­da­mos iš kar­to po su­du­ži­mo, pa­tar­ti­na jas per­duo­ti at­vi­ra­me ore, ka­dan­gi gyv­si­dab­ris dar ga­li bū­ti ne­iš­sisk­lai­dęs.

Tei­sin­gai nau­do­ja­mos ir ati­duo­da­mos per­dir­bi­mui tau­pio­sios elek­tros lem­pu­tės svei­ka­tai ne­ken­kia ir yra ne­pa­vo­jin­gos.

Per­de­gu­sias tau­pią­sias lem­pu­tes per­dir­bi­mui pri­ima šio­mis lem­pu­tė­mis pre­kiau­jan­tys pre­ky­bos cen­trai, be to, vi­so­je Lie­tu­vo­je (46 mies­tuo­se) vei­kia 86 šių lem­pu­čių tvar­ky­mą ša­ly­je or­ga­ni­zuo­jan­čios VšĮ „E­koš­vie­sa“ punk­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rasališkių kaimas, Ukmergės raj.  85.255.54.181 2014-12-06 18:26:22
Aha, labai pritariu gerb .Lemporiui. Hmmm, su tokia šviesybime pavarde galima net sostinės akademiku tapti , vienžo
1 0  Netinkamas komentaras
Rasališkių kaimas, Ukmergės raj.  85.255.54.181 2014-12-06 18:25:03
Aha, labai pritariu gerb .Lemporiui.
0 0  Netinkamas komentaras
Via  79.132.166.111 2014-11-12 21:23:41
Tai tik įrodo, kokios nesaugios tos lemputės... Čia kaip su biokuru, vėjui pučiant ir dar šiltiems orams vyraujant, nuo dūmų prasmirdo Lietuva, o kas bus ramią šaltą žiemos dieną, kai bus įjungti visi šildymo katilai maksimaliu režimu? Ir vis per tą gobšumą...
1 0  Netinkamas komentaras
Lemporius  78.60.107.101 2014-11-12 17:50:43
Jo,jo bėgsiu aš iš savo kaimo ieškoti kur yra tie lempučių gamintojai ar prekybos centrai.Nors ir mieste jų reikėtų ilgokai ieškoti.
2 0  Netinkamas komentaras
idomu  77.240.251.126 2014-11-06 16:00:17
o kodel lempute perdega sprogdama patrone ir iskrenta nesuduzusi, o galas lieka patrone, kaip ji issukti?
1 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami