Kaip turėtų atrodyti tobulos šeimininkės šaldytuvas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-21 11:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-21 11:19
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Su­skai­čiuo­ti vi­sus na­mie sto­vin­čius bui­ties prie­tai­sus tur­būt bū­tų iš­šū­kis daž­nai na­mų šei­mi­nin­kei, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad dau­giau­sia jų sto­vi vir­tu­vė­je. 

Mais­to ruo­šy­ba uži­ma ne­ma­žai lai­ko, to­dėl vi­sa­da no­ri­si ge­riau­sio re­zul­ta­to – šei­mi­nin­kės no­riai žen­gia ko­ja ko­jon su iš­ma­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, tad ne­ven­gia at­nau­jin­ti ir sa­vo bui­ties įran­gos. Daž­niau­siai nau­do­ja­mu ir ne­pa­mai­no­mu vir­tu­vės prie­tai­su, tur­būt, ga­li­ma ti­tu­luo­ti šal­dy­tu­vą. Šian­die­ni­nio šal­dy­tu­vo ga­li­my­bės ti­krai di­de­lės, bet, de­ja, daž­nai ne­iš­nau­do­ja­mos – žmo­nės pa­mirš­ta ar ne­ži­no pa­grin­di­nių mais­to pro­duk­tų lai­ky­mo šal­dy­tu­ve tai­syk­lių. Res­to­ra­no „Bras­se­rie de Ver­res en Vers” vir­tu­vės va­do­vas Ge­di­mi­nas And­riuš­ke­vi­čius da­li­na­si sa­vo pa­ta­ri­mais, ku­rie pa­dės tei­sin­gai iš­lai­ky­ti pro­duk­tus šal­dy­tu­ve.

„Šal­dy­tu­ve ga­li­ma iš­skir­ti dvi tem­pe­ra­tū­rų zo­nas – šil­tes­nę ir šal­tes­nę. Šal­čiau­sia šal­dy­tu­vo vie­ta yra ties šal­dik­liu ar­ba šal­dy­mo zo­no­je“, – sa­ko G. And­riuš­ke­vi­čius. Šal­tes­nė­se zo­no­se vir­tu­vės še­fas pa­ta­ria lai­ky­ti to­kius pro­duk­tus kaip ža­lią mė­są, žu­vies, pie­no pro­duk­tus bei pus­ga­mi­nius, o šil­čiau­sio­je zo­no­je – vir­šu­je esan­čiuo­se stal­čiuo­se – re­ko­men­duo­ja lai­ky­ti dar­žo­ves ir vai­sius.

Kai ku­riuo­se šal­dy­tu­vuo­se bū­na įreng­ta ypač jau­tri tem­pe­ra­tū­ros re­gu­lia­vi­mo sis­te­ma, ku­rios vei­ki­mą kon­tro­liuo­ja tiks­lūs elek­tro­ni­niai da­vik­liai. Šal­dy­tu­vo iš­orė­je esan­tys da­vik­liai rea­guo­ja į pa­si­kei­tu­sią kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­rą ir per­duo­da šią in­for­ma­ci­ją jau šal­dy­tu­vo vi­du­je esan­tiems da­vik­liams. Šie, at­siž­velg­da­mi į at­siųs­tus rod­me­nis, ga­li su­ma­žin­ti ar­ba pa­di­din­ti šal­dy­tu­vo tem­pe­ra­tū­rą, kad mais­tas vi­suo­met bū­tų lai­ko­mas op­ti­ma­lio­mis są­ly­go­mis.

„Net ir ži­nant, ko­kio­je tem­pe­ra­tū­ro­je tu­ri bū­ti lai­ko­mi pro­duk­tai, svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, ar to­je šal­dy­tu­vo zo­no­je yra pa­lai­ko­ma tin­ka­ma drėg­mė. Jei sa­lo­tos bus lai­ko­mos per sau­sai, jos su­vys grei­čiau, to­dėl ver­ta pa­si­do­mė­ti, koks stal­čius ar len­ty­na joms šal­dy­tu­ve tin­ka la­biau­siai“, – pa­ta­ria spe­cia­lis­tas ir pa­brė­žia, kad taip pat svar­bu iš­si­rink­ti mais­to lai­ky­mui pri­tai­ky­tus in­dus.

„Pag­rin­di­nės mais­to lai­ky­mo šal­dy­tu­ve klai­dos – mais­tui ne­tin­ka­mos pa­kuo­tės ar in­dai. Daž­nai už­mirš­ta­ma, kad va­kuu­mi­niuo­se pa­ke­liuo­se esan­tys ga­mi­niai grei­čiau šlam­pa, to­dėl juos nu­si­pir­kus bū­ti­na per­dė­ti į po­pie­ri­nį ar me­džia­gi­nį mai­še­lį ar­ba, at­plė­šus to­kią pa­kuo­tę, mais­tą su­val­gy­ti per ke­le­tą die­nų. Ki­tu at­ve­ju, at­plėš­to­je pa­kuo­tė­je su­ak­ty­vė­ja mais­to bak­te­ri­jų dau­gi­ni­ma­sis“, – įspė­ja vir­tu­vės meis­tras. Mais­to pro­duk­tus lai­ky­ti tik tam skir­tuo­se mai­še­liuo­se svar­bu ir to­dėl, kad jų kva­pai ne­įsi­ger­tų į ki­tus pro­duk­tus ir ne­su­da­ry­tų są­ly­gų aug­ti pe­lė­siui. Pa­vyz­džiui, sū­ris ir įvai­rūs ke­pi­niai tu­ri ypač stip­rią sa­vy­bę su­ger­ti ki­tų pro­duk­tų sklei­džia­mus kva­pus, tad rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti juos lai­ky­ti at­okiau nuo ki­tų ga­mi­nių.

Kai ku­rie tech­ni­kos eks­per­tai sa­vo šal­dy­tu­vuo­se pa­gal mais­to pro­duk­tų sa­vy­bes jau su­kū­rė spe­cia­lius stal­čius, ku­rie yra ir eko­no­mi­nės kla­sės ga­mi­niuo­se. Pa­vyz­džiui, po­pu­lia­riau­sias Skan­di­na­vi­jo­je bui­ti­nės tech­ni­kos pre­kės ženk­lo „Bosch“ šal­dy­tu­vuo­se yra spe­cia­lūs stal­čiai: „Cris­per­Box" stal­čius, ku­ria­me pa­lai­ko­ma įpras­ta šal­dy­tu­vo tem­pe­ra­tū­ra ir au­to­ma­tiš­kai re­gu­liuo­ja­mas drėg­mės kie­kis, to­dėl ja­me esan­čios dar­žo­vės iš­lie­ka il­giau ir iš­sau­go vi­ta­mi­nus. Tuo tar­pu „Chil­ler­Box“ šal­dy­tu­vo zo­no­je pa­lai­ko­ma 2 laips­niais že­mes­nė tem­pe­ra­tū­ra ne­gu nu­sta­ty­ta šal­dy­tu­ve, to­dėl mė­sa ir žu­vis švie­ži iš­lie­ka net dvi­gu­bai il­giau.

Lai­kan­tis pa­grin­di­nių tai­syk­lių, de­rė­tų ne­pa­mirš­ti ir mais­to pro­duk­tų, ku­rių ne­rei­kė­tų lai­ky­ti šal­dy­tu­ve. Po ap­si­pir­ki­mo par­duo­tu­vė­je šei­mi­nin­kė tu­rė­tų pro­duk­tus vir­tu­vė­je sau­go­ti taip, kad jie kuo il­giau iš­lai­ky­tų sa­vo ge­rą­sias sa­vy­bes. Pa­sak G. And­riuš­ke­vi­čiaus, žmo­nės, ne­ži­no­da­mi pro­duk­tų lai­ky­mo šal­dy­tu­ve tai­syk­lių, daž­nai juo­se lai­ko to­kius ga­mi­nius, ku­rių ne­bū­ti­na ar net ne­ga­li­ma lai­ky­ti šal­tai. Šal­dy­tu­ve vie­tos ne­tu­ri lik­ti šo­ko­la­di­niams sal­du­my­nams, ka­vai, me­dui, ma­ka­ro­nams ir įvai­riems prie­sko­niams, ka­dan­gi jų sa­vy­bės ge­riau­siai at­sisk­lei­džia lai­kant juos kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami