Kaip tvarkyti žaliąsias atliekas ir gauti naudos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-31 12:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-31 12:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ar­tė­jan­tis ka­len­do­ri­nis ru­duo gy­ven­to­jams at­neš ne tik įvai­rių gė­ry­bių, ta­čiau ir ne­ma­žai ža­lių­jų at­lie­kų, ku­rias rei­kia at­sa­kin­gai tvar­ky­ti. So­do ir dar­žo aug­me­ni­jos li­ku­čiai, nu­kri­tę la­pai ir ki­tos se­zo­ni­nių ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bų me­tu su­kaup­tos ža­lia­vos ga­li bū­ti la­bai ge­ra trą­ša, ku­rios daž­nai at­si­sa­ko­me dėl ele­men­ta­rių ži­nių sto­kos.

„Po­pu­lia­rė­jan­ti at­lie­kų rū­šia­vi­mo ten­den­ci­ja Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jus ska­ti­na taip pat ieš­ko­ti įvai­rių bū­dų kaip tin­ka­mai tvar­ky­ti ir ža­lią­sias at­lie­kas, ku­rios dar ga­na daž­nai tam­pa opia prob­le­ma at­lie­kų tvar­ky­to­jams, – ti­ki­no di­džiau­sios Lie­tu­vo­je eko­lo­gi­jos vers­lo bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­lie­nė. – Ne­tgi už­siim­da­mi kas­die­niais lau­ko dar­bais gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne­už­mirš­ti pa­grin­di­nių an­tri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo pri­nci­pų, ku­rie pa­dės ne tik iš­veng­ti at­lie­kų tvar­ky­mo klai­dų, bet ir su­teiks ap­čiuo­pia­mą nau­dą.“

Ge­riau­sia iš­ei­tis – kom­pos­ta­vi­mas

D. Skrups­ke­lie­nės tei­gi­mu, pra­si­dė­jus ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bų se­zo­nui na­mų ūkiuo­se su­si­da­ro ypač di­de­li ža­lių­jų ati­ekų – nu­pjau­tos žo­lės, sau­sų la­pų, nu­kar­py­tų ša­kų, pju­ve­nų, su­pu­vu­sių so­do vai­sių, daž­niau­siai obuo­lių, įvai­rių dar­žo au­ga­lų lie­ka­nų bei nu­vy­tu­sių gė­lių kie­kiai, ku­rie dėl gy­ven­to­jų ne­ap­dai­ru­mo at­si­du­ria miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riuo­se, o dar blo­giau – są­var­ty­nuo­se ar­ba yra su­de­gi­na­mi.

„Ne­tin­ka­mai ša­li­na­mos ža­lio­sios at­lie­kos di­di­na gais­rų pa­vo­jų, su­ke­lia ne­ma­lo­nius kva­pus, van­dens ir dir­vo­že­mio už­terš­tu­mą, su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas dau­gin­tis in­fek­ci­jų bei vi­ru­sų su­kė­lė­jams, to­dėl ap­gal­vo­tos ap­lin­kos tvar­ky­mo prie­mo­nės ga­li tap­ti dau­ge­lio ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mų spren­di­mu“, – sa­kė D. Skrups­ke­lie­nė.

Ap­lin­kos tvar­ky­mo eks­per­tai vie­nin­gai su­ta­ria, kad nau­din­giau­sias ža­lių­jų at­lie­kų uti­li­za­vi­mo bū­das – kom­pos­ta­vi­mas. Na­tū­ra­lio­mis są­ly­go­mis pa­ga­min­tas pro­duk­tas yra ver­tin­ga or­ga­ni­nė trą­ša nu­alin­tam dir­vo­že­miui at­gai­vin­ti, at­sta­ty­ti mais­tin­gų­jų me­džia­gų ba­lan­są bei pui­ki al­ter­na­ty­va ja­me su­si­kau­pu­sių kenks­min­gų me­džia­gų ša­li­ni­mui che­mi­nė­mis prie­mo­nė­mis.

„Kaip ne­įma­no­ma pri­žiū­rė­ti dar­žo be kas­tu­vo, taip ne­įma­no­ma užau­gin­ti ge­ro der­liaus be kom­pos­to, – sa­kė bend­ro­vės „Juk­ne­vi­čiaus kom­pos­tas“ di­rek­to­rius And­rius Juk­ne­vi­čius. – Pa­si­rin­kę šį at­lie­kų tvar­ky­mo bū­dą, tu­rė­si­te ga­li­my­bę per­dirb­ti dau­giau kaip 50 pro­cen­tų or­ga­ni­nių at­lie­kų, taip su­ma­žin­da­mi at­lie­kų tvar­ky­mo kaš­tus ir be pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų pa­di­din­da­mi dir­vos der­lin­gu­mą. Taip pat toks at­lie­kų pa­nau­do­ji­mas ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­mas jų ven­gi­mui – at­lie­kos ne­be­pa­ten­ka į bend­rą srau­tą, to­dėl ne­be­rei­kia rū­pin­tis jų ša­li­ni­mu ar per­dir­bi­mu, su­tau­po­ma vie­tos.“

Ge­riau­sias lai­kas pra­dė­ti kom­pos­tuo­ti – pa­va­sa­rį ar­ba va­sa­ros pa­bai­go­je – rugp­jū­čio ar rug­sė­jo mė­ne­siais.

Pa­grin­di­nės są­ly­gos, svar­bios ko­ky­biš­ko kom­pos­to par­uo­ši­mui už­ti­krin­ti yra tin­ka­mas de­guo­nies ir drėg­mės san­ty­kis, pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, to­dėl gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui ga­li bū­ti nau­do­ja­mi spe­cia­lūs kom­pos­ta­vi­mo kon­tei­ne­riai. Juo­se ga­li­ma ša­lin­ti ne tik ža­lią­sias so­do ir dar­žo at­lie­kas, ta­čiau ir au­ga­li­nės kil­mės vir­tu­vės at­lie­kas, vai­sių ir dar­žo­vių lu­pe­nas, ka­vos tirš­čius, ar­ba­tos fil­trus, kiau­ši­nių lukš­tus, ki­tas leng­vai su­yran­čias me­džia­gas – po­pie­riaus bei kar­to­no ga­ba­lė­lius, ne­da­žy­to me­džio at­rai­žas.

„Daž­nas reiš­ki­nys ru­de­nį – obuo­lių kri­tuo­liais nu­klo­ti so­dai, ku­rie įpras­tai taip pat ke­liau­ja į kom­pos­to ruo­ši­nį. To­kiu pa­grin­du par­uoš­ta trą­ša ga­li at­neš­ti dau­giau ža­los nei nau­dos, ka­dan­gi kar­tu su obuo­liais su­ak­ty­vė­ja pu­vi­mo pro­ce­sai, šu­ti­mas, pa­di­dė­ja dir­vos rūgš­tin­gu­mas“,– sa­kė D. Skrups­ke­lie­nė.

Taip pat kom­pos­ta­vi­mui ne­tin­ka li­gų pa­žeis­ti au­ga­lai, gy­vu­li­nės kil­mės at­lie­kos, dau­gia­me­tės ir sėk­las su­bran­di­nu­sios pikt­žo­lės, ter­miš­kai ap­do­ro­ti vai­sia bei dar­žo­vės, ci­tru­si­nių vai­sių žie­vės.

„Jei kom­pos­to krū­va nė­ra per ma­ža, pikt­žo­les ar už­krės­tus au­ga­lus taip pat ga­li­te mes­ti, ta­čiau rei­kė­tų už­ti­krin­ti, jog tem­pe­ra­tū­ra krū­vo­je pa­kil­tų iki 70 ⁰C laips­nių. Esant to­kioms są­ly­goms vi­si kenks­min­gi or­ga­niz­mai yra pa­smerk­ti žū­ti, pa­di­dė­ja kom­pos­ta­vi­mo pro­ce­so efek­ty­vu­mas“, – pa­ta­rė A. Juk­ne­vi­čius.

Ne­no­rin­tys ar ne­tu­rin­tys ga­li­my­bės kom­pos­tuo­ti, ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bų me­tu su­si­kau­pu­sias ža­lią­sias at­lie­kas ga­li pri­sta­ty­ti į spe­cia­lias kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­les, ku­rio­se lė­čiau yran­čios or­ga­ni­nės at­lie­kos, pa­vyz­džiui kan­ko­rė­žiai ar gi­lės, pri­ima­mos ir su­tvar­ko­mos ne­mo­ka­mai. Ža­lią­sias at­lie­kas pa­ta­ria­ma dė­ti į tvir­tus mai­šus ar ki­tą san­da­rią ta­rą, kad šios ne­su­si­mai­šy­tų su ki­to­mis bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis ir ne­tap­tų naš­ta at­lie­kų tvar­ky­to­jams.

„Ga­liu drą­siai teig­ti, jog dau­gė­ja žmo­nių, ku­rie su­vo­kia ža­lių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo svar­bą ir pa­gal sa­vo ga­li­my­bes rū­pi­na­si at­lie­kų tvar­ky­mu – kom­pos­tuo­ja ar­ba at­ve­ža mums. Daž­niau­siai tai yra na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių ap­lin­ko­je nė­ra tin­ka­mų są­ly­gų kom­pos­to ga­my­bai ar­ba ne­tu­ri kur šią or­ga­ni­nę trą­šą pa­nau­do­ti, – pa­ste­bė­jo A. Juk­ne­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai yra lin­kę ža­lią­sias at­lie­kas nau­do­ti kaip pa­grin­di­nę ža­lia­vą kom­pos­tui ar­ba, pa­vyz­džiui, nu­pjau­tos žo­lės lie­ka­no­mis už­deng­ti au­ga­lų ūg­lius. Toks spren­di­mo bū­das pa­de­da pa­lai­ky­ti dir­vos drėg­mę, ap­sau­go au­ga­lą nuo ža­lin­go ap­lin­kos po­vei­kio, o pū­da­ma žo­lė ne­tgi tam­pa trą­ša. To­dėl ža­lių­jų at­lie­kų nau­do­ji­mas pa­gal sa­vo po­rei­kius, vi­sa­da yra nau­din­ga iš­ei­tis ir pra­ktiš­kas at­lie­kų tvar­ky­mo bū­das.

„Ap­lin­ko­sau­gos tai­syk­lių ne­pai­san­tiems gy­ven­to­jams gre­sia ir pi­ni­gi­nės bau­dos, pa­si­telk­tos kaip ska­ti­na­mo­ji prie­mo­nė di­din­ti gy­ven­to­jų at­sa­kin­gu­mą, spren­džiant jų gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je su­si­da­ran­čių at­lie­kų ša­li­ni­mo di­le­mą“, – tei­gė D. Skrups­ke­lie­nė.

Gy­ven­to­jams ski­ria­mos bau­dos:

• Už žo­lės, nu­kri­tu­sių me­džių, la­pų, šiau­dų, lau­ki­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės at­lie­kų de­gi­ni­mą pa­žei­dė­jams gre­sia iki 230 eu­rų bau­da.

• Už ra­žie­nų, taip pat ne­nup­jau­tų ir ne­sug­rėb­tų žo­lių, ne­ndrių, ja­vų ir ki­tų že­mės ūkio kul­tū­rų de­gi­ni­mą pi­lie­čiai ga­li bū­ti bau­džia­mi be­veik 300 eu­rų bau­da.

• Už prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus, su­kė­lu­sius miš­ko gais­rą ar­ba jo iš­pli­ti­mą, gre­sia di­des­nė kaip 1100 eu­rų bau­da.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami