Kalėdinės idėjos: gaminame advento kalendorius

lzinios.lt 2013-11-27 13:42
lzinios.lt
2013-11-27 13:42
ZOOMBOOK nuotrauka
Lauk­ti Ka­lė­dų vi­suo­met sma­giau, jei kas­dien sa­ve pra­džiu­gi­na­te ma­ža staig­me­na, ku­ri sle­pia­si už ad­ven­to ka­len­do­riaus du­re­lių. Ta­čiau ar pa­gal­vo­jo­te, jog ori­gi­na­lų ad­ven­to ka­len­do­rių ga­li­te pa­si­ga­min­ti ir pa­tys? 

ZOOM­BOOK ko­man­da jau pa­si­rū­pi­no ke­liais pa­pras­tais, ta­čiau šir­džiai mie­lais rank­dar­biais – pa­mė­gin­ki­te ir jūs.

Ar­ba­tos ad­ven­to kalendorius

Kas ry­tą pa­le­pin­ki­te sa­ve puo­de­liu mėgs­ta­miau­sios ar­ba­tos – šį ka­len­do­rių pa­si­da­ry­si­te per ma­žiau nei pus­va­lan­dį. Ger­da­mi ar­ba­tą ra­miai ap­gal­vo­ki­te dar­bus, ku­riuos rei­kia pa­baig­ti iki Ka­lė­dų, ar tie­siog mė­gau­ki­tės ma­lo­nia aki­mir­ka.

Jums rei­kės:

- 25 mėgs­ta­mos ar­ba­tos pa­ke­lių.

- Po­pie­riaus bei ra­šik­lių.

- Kli­jų ir są­var­žė­lių.

- Gra­žių bei tvir­tų spal­vo­tų juo­ste­lių.

Ga­mi­ni­mas:

1. Ant ne­di­de­lių po­pie­riaus kvad­ra­tų už­ra­šy­ki­te skai­čius nuo 1 iki 24.

2. Pri­kli­juo­ki­te juos ant ar­ba­tos pa­ke­lių.

3. Są­var­žė­lė­mis pri­ka­bin­ki­te ar­ba­tą prie spal­vo­tų juo­ste­lių.

4. Pa­ka­bin­ki­te ka­len­do­rių ne­to­li sa­vo ar­ba­ti­nu­ko.

Ad­ven­to už­duo­čių stalčiukai

Te­gu kiek­vie­na die­na iki Ka­lė­dų bū­na skir­ta vis nau­jai už­duo­čiai – nuo na­mų puo­ši­mo gir­lian­do­mis iki skam­bu­čio sa­vo se­ne­liams. Juk at­li­kus kaž­ką ge­ro, jau­čia­mės taip pat ma­lo­niai, kaip ir su­val­gius ply­te­lę šo­ko­la­do, ar ne?

Jums reikės:

- 25 deg­tu­kų dė­žu­čių.

- Spal­vo­to po­pie­riaus.

- Kli­jų.

- At­spaus­din­tų ar­ba ran­ka už­ra­šy­tų die­nos „už­duo­čių“.

Ga­mi­ni­mas:

1. Su­kur­ki­te 25 idė­jas kiek­vie­nai die­nai, pa­vyz­džiui: „Iš­kep­ki­te im­bie­ri­nių sau­sai­nių“ ar­ba „Pa­žiū­rė­ki­te fil­mą su šei­ma“.

2. Apk­li­juo­ki­te dėžutes spal­vo­tu po­pie­riu­mi.

3. Su­kli­juo­ki­te jas į vie­ną for­mą, pri­me­nan­čią Ka­lė­dų eg­lu­tę.

4. Ant kiek­vie­nos dė­žu­tės stal­čiu­ko už­ra­šy­ki­te die­nas (nuo 1 iki 24), o ant pa­čio aukš­čiau­sio – 25. Ne­bū­ti­na šiuos skai­čius iš­dė­lio­ti ei­lės tvar­ka, ga­li­te pa­skirs­ty­ti juos ne ei­lės tvar­ka.

5. Į kiek­vie­ną stal­čiu­ką įdė­ki­te po die­nos už­duo­tį, 25 die­nai skir­da­mi pa­čią gra­žiau­sią ir ka­lė­diš­kiau­sią.

6. Pa­do­va­no­ki­te to­kį ka­len­do­rių drau­gui ar­ba šei­mos na­riui.

Fo­tod­ro­bė su ad­ven­to kalendoriumi

Jei­gu ne­la­bai mėgs­ta­te už­siim­ti rank­dar­biais, bet no­ri­te ori­gi­na­laus ad­ven­to ka­len­do­riaus, tuo­met ši idė­ja – kaip tik jums. Mes siū­lo­me jums spal­vin­gą fo­tod­ro­bę, ku­rio­je kiek­vie­na die­na pa­žy­mė­ta su vis nau­ja už­duo­ti­mi, pa­vyz­džiui: „Iš­mok ka­lė­di­nę dai­ną“ ar­ba „Iš­gerk puo­de­lį karš­to šo­ko­la­do“. Ga­li­te pa­si­nau­do­ti mū­sų par­uoš­tos fo­tod­ro­bės šab­lo­nu ar­ba su­si­kur­ti sa­vo ka­lė­di­nes už­duo­tis! Na, o jei no­ri­te, ga­li­te smeig­tu­kais prie kiek­vie­nos die­nos pri­ka­bin­ti ir po sal­dai­nį.

Ka­len­do­rius iš vokų

Į vo­kus ga­li­ma dė­ti ne tik laiš­kus, bet ir ki­to­kias ma­lo­nias smulk­me­nas, ku­rios pra­skaid­rin­tų kiek­vie­ną ad­ven­to die­ną. Žvilg­te­lė­jus į sa­vo kamš­ti­nę len­tą, ap­lan­kys ne tik min­tys apie dar­bus, bet ir ma­lo­nus Ka­lė­dų lau­ki­mo jaus­mas.

Jums rei­kės:

- Kamš­ti­nės len­tos ir smeig­tu­kų.

- 24 vo­kų.

- Ra­šik­lių ir spal­vo­to po­pie­riaus de­ko­ra­ci­jų.

- Sal­dai­nių ar ki­to­kių smul­kių do­va­nė­lių.

Ga­mi­ni­mas:

1. Pa­puoš­ki­te vo­kus de­ko­ra­ci­jo­mis, sa­vaip juos iš­mar­gin­ki­te ar­ba tie­siog pa­si­rin­ki­te spal­vo­tus vo­kus.

2. Kiek­vie­ną vo­ką su­nu­me­ruo­ki­te ir įdė­ki­te į jį sal­dai­nių, pa­lin­kė­ji­mų, ar ki­tų staig­me­nų.

3. Užk­li­juo­ki­te vo­kus ir smeig­tu­kais pri­se­ki­te juos prie kamš­ti­nės len­tos.

Tai­gi ne­sku­bė­ki­te pirk­ti ad­ven­to ka­len­do­rių pre­ky­bos cen­truo­se, skir­ki­te lais­vą po­pie­tę ir pra­džiu­gin­ki­te sa­ve ar­ba ar­ti­muo­sius. Ma­lo­nių smulk­me­nų dė­ka, lauk­ti šven­čių iš­ties taps sma­giau!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami