Kalėdų eglutė: tarp natūralumo ir plastiko

Ekodiena.lt 2011-12-22 10:50

Ekodiena.lt

2011-12-22 10:50
Ruo­ši­ma­sis Ka­lė­doms tur­būt vie­nas ma­lo­niau­sių ir dau­giau­sia dė­me­sio rei­kau­lan­tis įvy­kis. Tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti do­va­no­mis my­li­miems žmo­nėms, svei­ki­ni­mais drau­gams, gi­mi­nių lan­ky­mu ir ži­no­ma ne­pa­mirš­ti pa­puoš­ti na­mus. Pri­si­mi­nus vi­sas jau vy­ku­sias Ka­lė­das, min­ty­se su­ka­si svar­biau­sias at­ri­bu­tas – eg­lu­tė. Ji tam­pa trau­kos cen­tru, ap­link ku­rį vi­si ren­ka­mės: mies­te, mo­kyk­lo­je, šei­mos ra­te.

O prieš puošiant šią grožybę, diskusijų klausimu tampa – natūrali ar dirbtinė? Vienų teigimu, negali būti "gyvų" Kalėdų be gyvos eglutės. Kiti garsiai prieštaraus ir sakys, kad eglučių kirtimas – tai aplinkos žalojimas. Ir visgi, kuris variantas yra geriausias? Kaip pasirinkti, kad ir Kalėdos išliktų gyvos, ir miškas nebūtų nuskriaustas?

Natūralumu kvepiančios Kalėdos

 

Gyvųjų eglučių gerbėjai pabrėžia, kad tik natūralus medis gali atnešti į namus tikrąją švenčių dvasią. Juk parsinešęs į namus žaliaskarę, gali užuosti, kaip ji kvepia, parodyti vaikams, kokie smulkūs yra Kalėdinio medelio spygliai. Dar prieš kelis dešimtmečius Lietuvoje nebuvo eglučių auginimo plantacijų, tada visuomenėje prigijo nuomonė, kad gyvas Kalėdinis medis namuose lygu praretintam miškui.

Nukirstos eglutės į prekyvietes atvežamos iš specialių medelynų. Vidutinei 1,5 – 2 metrų eglutei užaugti prireikia 10-ies metų. Įsigiję eglutę iš specializuoto medelyno, išliksite draugiški gamtai ir niekam nepridarysite žalos. Tačiau pasitaiko ir "brakonieriškų" kirtimų, kuomet pavieniai žmonės iškerta eglutes miškų pakraščiuose ir paskui jomis prekiauja, o kiti tiesiog apsilanko miške sutemus ir nusikerta eglutę ir parsigabena į namus.

Kasmet matome vis populiarėjančią tendenciją, kuomet žmonės perka Kalėdines eglutes vazonuose. Tai tikrai neblogas būdas pasirūpinti gamta. Praėjus šventėms medelį nupuošiame, o atšilus orams galime pasisodinti kieme ar sode ir taip turėti šaunią kasmetinę Kalėdinės eglutės persodinimo tradiciją. Perkant eglutę vazone, turėtumėte atkreipti dėmesį, kad ji nebūtų didesnė nei pusantro metro, kadangi didesnė eglutė dėl erdvės trūkumo šaknims, gali greitai nuvysti. Tiesa, turėsite pasirūpinti, kad per žiemą žalioji nenuvystų – nupuošus geriausia tokią eglutę laikyti vėsesnėje bei drėgnesnėje vietoje – koridoriuje ar verandoje.

Natūralios eglutės spygliai gan greitai džiūna, todėl kabindami ant jos girliandas, atkreipkite dėmesį, kad jos būtų techniškai tvarkingos, priešingu atveju galite sukelti gaisrą. Jei turite mažų vaikų, būkite atsargūs, kad mažyliai neprisivalgytų spyglių.

Plastikinės šventės

Plastikinę eglutę žmonės dažnai renkasi dėl patogumo. Nereikia kiekvienais metais mokėti pinigų, ieškoti naujo tinkamo medelio. Praėjus šventėms dirbtinį medelį sulankstome, sudedame atgal į dėžutę ir nebereikia rūpintis jo išvežimu.

Tačiau, jei stengiatės prisidėti prie gamtos tausojimo ir manote, kad 10 metų puošdami plastikinę eglutę, pasirūpinsite kitų medžių išlikimu, turėsime jus nuvilti.

Plastikas – viena didžiausių pasaulio taršos problemų. Jis gali pergyventi ne tik mus, bet ir mūsų vaikus ir anūkus. Išmestas plastikas, veikiamas saulės, išskiria tam tikras chemines medžiagas, kurios, patekusios į gruntinius vandenis, kelia grėsmę gyvybei. Gamybos procese naudojama daug toksiškų cheminių elementų, kurie kenkia mūsų ir gaminančių žmonių sveikatai. Plastikiniai medeliai transportuojami daugybę kilometrų. Taip į orą iš transporto priemonių patenka didžiuliai kiekiai anglies dvideginio.

Skirtingos plastiko rūšys organizmą veikia skirtingai, todėl prieš pirkdami plastikinę eglutę, pasidomėkite iš kokio ji plastiko, ar sudėtyje nėra komponentų, galinčių pakenkti jūsų ir vaikų sveikatai.

Unikalaus medelio kūrimas

Perdirbtų eglučių tendencija šiais metais ypač ryškiai sužibėjo Kaune. Čia 3 metrų aukščio eglei sukurti panaudota per 32 tūkst. plastikinių, smaragdo spalvos butelių. Kauno gyventojai pasakoja, kad sužinoję, jog miestą šiemet puoš eglutė iš plastiko butelių, ne itin apsidžiaugė, tačiau rezultatas pranoko net ir pesimistų lūkesčius.

Jei norite ir savo namuose susikurti originalią eglutę, galite panaudoti plastiko, stiklo butelius, skardines, įvairias girliandas, pakabas ar kartoną. Suformuoti norimą eglutę galite pasitelkę į pagalbą eglišakius.

Būkite unikalūs ir nepakartojami – kurkite savo Kalėdų stebuklą!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami