Kalėdų puošmenos: kuklios ir spindinčios

Mantas KVEDARAS red@lzinios.lt 2014-11-28 06:00
Mantas KVEDARAS
red@lzinios.lt 2014-11-28 06:00
<div>„Christmas World“ nuotraukos</div>
Pa­si­ruo­ši­mas di­džia­jam šven­čių lai­ko­tar­piui jau pra­si­dė­jo. Pre­ky­bos cen­trų len­ty­nos pil­nos nau­jų ir tra­di­ci­nių ka­lė­di­nių bei nau­ja­me­ti­nių na­mų puo­šy­bai skir­tų de­ko­ra­ci­jų. Šven­ti­nė puo­šy­ba – kiek­vie­no sko­nio rei­ka­las, bet, kaip ir kiek­vie­no­je į es­te­ti­ką orien­tuo­to­je sri­ty­je, čia ga­li­ma už­čiuop­ti dau­gy­bę ma­dų ir net kas­met be­si­kei­čian­čių de­ko­ra­vi­mo ten­den­ci­jų.

De­ko­ra­ci­jos at­ke­lia­vu­sios tie­siai iš gam­tos. Toks leit­mo­ty­vas šie­met ai­dė­jo šven­ti­nei puo­šy­bai skir­to­se par­odo­se. Ka­lė­di­nes puo­šme­nas ku­rian­čių de­ko­ra­to­rių žvilgs­niai grę­žia­si at­gal į gam­tą, o tai ne­sve­ti­ma ir lie­tu­vių sko­niui. Pa­puo­ša­lų na­mams ne­bū­ti­na pirk­ti, ga­li­ma tie­siog pri­si­rink­ti miš­ke ir su­bti­liai pri­tai­ky­ti prieš šven­tes gra­ži­nant na­mų in­ter­je­rą. Kan­ko­rė­žiai, gi­lės, sa­ma­nos, įvai­rios me­džių ša­ke­lės pui­kiai de­rės ir ša­lia įpras­tų ka­lė­di­nių žais­liu­kų. Puo­šy­bos di­zai­ne­riai, ku­rie šven­tėms daž­nai sten­gia­si su­kur­ti pa­čių ne­įti­ki­miau­sių fan­ta­zi­jų, šį­kart siū­lo at­si­sa­ky­ti ki­čo ir iš­mes­ti plas­ti­ki­nius pa­puo­ša­lus bei Ka­lė­dų Se­ne­lius.

Žvilgs­nis at­gal į gamtą

„Ne­sun­ku užk­liū­ti akiai už bliz­gan­čių ki­niš­kų bur­bu­lų, ta­čiau pri­si­min­ki­me se­ną­sias lie­tu­viš­kas puo­šy­bos tra­di­ci­jas. Kuk­liai, bet jau­kiai ir ori­gi­na­liai pa­puoš­ta eg­lu­tė – svar­biau­sia na­mų puo­šme­na. Jai puo­šti ga­li­ma pa­nau­do­ti ran­kų dar­bo šiau­di­nius so­dus, žais­liu­kus, pri­si­min­ti, kaip gra­žiai at­ro­do ne­rta ar­ba kar­py­ta snai­gė ant ža­lios eg­lės. Puo­šy­bai ga­li­te nau­do­ti ir val­go­mus žais­liu­kus – sal­dai­nius bei me­duo­lius. Jei ska­nius pa­puo­ša­lus ga­min­si­te kar­tu su vai­kais, tai įgaus tik dau­giau pra­smės. Juk Ka­lė­dos – tai šei­mos šven­tė, per ku­rią svar­biau­sia yra ne do­va­nų gau­sa, o bu­vi­mas kar­tu“, - kal­bė­jo et­nog­ra­fė Al­ma Vai­tie­kū­nie­nė. Ant eg­lu­tės pa­ka­bin­ti obuo­liai, kaip pa­brėž­da­vo se­no­liai, - tai vai­sin­gų bū­si­mų me­tų ga­ran­tas.

Iš­kar­py­ti bei iš­lanks­ty­ti ga­li­ma ir an­ge­lus. Se­no­vė­je lie­tu­viai mė­go per Ka­lė­das na­mų puo­šy­bai nau­do­ti me­di­nius žais­liu­kus. Pa­si­ga­min­ti jų pa­tiems bū­tų su­dė­tin­giau, ta­čiau įsi­gy­ti ti­krai įma­no­ma. Ži­no­ma, ran­kų dar­bo ak­se­sua­rai nė­ra la­bai pi­gūs, bet de­ko­ra­ci­jos iš me­džio ku­ria itin šil­tą na­mų at­mos­fe­rą. Eko­lo­giš­kų na­mų pa­puo­ša­lų ža­ve­siui at­sis­pir­ti su­nku.

Ma­din­gos šven­čių spalvos

Jei orien­tuo­si­mės ne vien į tra­di­ci­jas, bet pa­ban­dy­si­me šven­tėms ruo­šia­miems na­mams su­teik­ti ir de­ko­ro nau­jo­vių, ne­už­mirš­ki­me, kad šven­ti­nių puo­šme­nų kū­rė­jai šie­met kaip pa­grin­di­nį spal­vi­nį ak­cen­tą mi­ni le­di­nės mels­vos ir žals­vos spal­vų de­ri­nį. Tai ma­din­giau­sias šio šven­ti­nio se­zo­no at­spal­vis, ku­ris, pa­sak de­ko­ra­to­rių – tar­si gai­vus žie­miš­ko gai­vaus oro gurkš­nis, dan­gaus ir van­dens sin­te­zė. Dan­giš­kas mels­vu­mas su­si­lie­ja su van­de­ny­no žals­vu­mu.

Dar vie­na se­zo­no spal­vi­nė nau­jie­na – sly­vų ar­ba bak­la­ža­no at­spal­vių puo­šy­bos ele­men­tai. Tai ti­krai ori­gi­na­lios spal­vos, ku­rio­mis ga­li­ma pra­tur­tin­ti šven­ti­nį na­mų in­ter­je­rą.

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, ne­sens­tan­tis tra­di­ci­nis per Ka­lė­das rau­do­nos ir ža­lios spal­vų de­ri­nys. Šis ža­lios eg­lu­tės ir rau­do­nų žais­liu­kų kon­tras­tas pa­dės su­kur­ti tra­di­ci­nę di­džių­jų me­tų šven­čių nuo­tai­ką.

Ruo­šian­tis Ka­lė­doms, de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad po sa­vai­tės - Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mas, tad na­mų puo­šme­nos tu­ri tik­ti ir šios šven­tės at­mos­fe­rai, ypač jei­gu lau­kia­te sve­čių ir ren­gia­te te­mi­nį, tar­kim, re­tro, va­ka­rė­lį. Tuo­met spren­di­mą, ku­ris tik­tų ir Ka­lė­doms, ir Nau­jie­siems, rei­kė­tų ras­ti iš anks­to.

Šven­tėms vi­sa­da pui­kiai tin­ka kla­si­ki­niai – auk­so, si­dab­ro ir va­rio at­spal­vių de­ko­ro ele­men­tai. Tai am­ži­nai ma­din­gos šven­čių spal­vos, ku­rios in­ter­je­rui su­tei­kia ne tik ele­gan­ci­jos, bet ir pra­ban­gos prie­sko­nių.

Ku­riant in­ter­je­rą di­zai­ne­riai pa­ta­ria iš­lai­ky­ti bend­rą puo­šy­bos ko­lo­ri­tą - ne­pa­dau­gin­ki­te spal­vų, rin­ki­tės ke­lias ir jo­mis de­ko­ruo­ki­te na­mus.

Dai­lus ukrai­nie­tiš­kas raštas

„Ke­ti­nan­tie­siems puo­šti sa­vo būs­tą no­rė­čiau pri­min­ti, kad vie­nas ar ki­tas, te­gul ir la­bai dai­lus, gra­žios spal­vos, sko­nin­gai par­ink­tas de­ko­ro ele­men­tas vis­ko ne­išsp­ręs. Jei­gu sie­kia­te įspū­džio, ne­pa­gai­lė­ki­te pi­ni­gų vi­sam komp­lek­sui de­ko­ra­ci­jų. Pa­vyz­džiui, par­in­kę ka­lė­di­nes užuo­lai­das, dra­pi­ruo­ki­te jas ar jų kraš­tus nu­sags­ty­ki­te tam tin­ka­mais de­ko­ro ele­men­tais – spal­vo­tais ar per­ma­to­mais stik­lo ka­ro­liu­kais, įvai­raus dy­džio bliz­gu­čiais ir pan. Ži­no­ma, rei­kės ir ati­tin­ka­mos stal­tie­sės, jau­ku­mo su­tei­kian­čių žva­kių, o gal ir dar ko nors. Čia jau šei­mi­nin­kų sko­nio rei­ka­las“, - sa­kė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Vie­nas iš nau­jų šven­ti­nių ak­se­sua­rų – švie­sos dio­dų (LED) žva­ki­dės. Jų for­ma ne­sis­ki­ria nuo tra­di­ci­nės vaš­ki­nės žva­kės, gel­to­na švie­sa taip pat pui­kiai im­ituo­ja na­tū­ra­lią lieps­ne­lę. Net ir pri­smaigs­čius to­kių žva­kių vi­sus na­mus, jų ne­rei­kės už­deg­ti ar dar blo­giau – bai­min­tis, kad nu­vir­tu­sios su­kels gais­rą.

Taip pat na­miš­kių ir sve­čių dė­me­sį ga­li pri­kaus­ty­ti ir iš­ra­din­gai „pa­merk­tos“ le­de su­ša­lu­sios gė­lės: te­rei­kia į stik­li­nį in­dą su dirb­ti­niu snie­gu įdė­ti gy­vą ar­ba dirb­ti­nę or­chi­dė­ją, ir tai taps pui­kia sta­lo puo­šme­na.

Ukrainietiškais "petrykivkos" raštais margintas burbulas.

„Lie­tu­viai la­bai mėgs­ta šven­ti­nius pa­puo­ša­lus iš stik­lo. Ypač dai­lūs, pa­vyz­džiui, ukrai­nie­tiš­ki stik­lo žais­liu­kai su pe­try­kiv­kos raš­tu, ku­ris ge­riau­siai at­sisk­lei­džia mė­ly­nos ar ma­ti­nės ak­so­mi­nės spal­vų fo­ne. Petry­kiv­ka - tai tau­ti­nis ukrai­nie­tiš­kas raš­tas, pui­kiai ži­no­mas ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Prie to­kiais žais­liu­kais pa­puoš­tos eg­lu­tės šven­ti­nį na­mų kam­pe­lį ga­li­me su­kur­ti pri­dė­da­mi įvai­rių pa­sa­kų miš­ko per­so­na­žų fi­gū­rė­lių – el­nių, nykš­tu­kų, zui­kių, pe­lė­dų. Ypač pe­lė­dų - šis su iš­min­ti­mi ta­pa­ti­na­mas gy­vū­nas šie­met ne­abe­jo­ti­nai yra po­pu­lia­riau­sias de­ko­ro per­so­na­žas. Pa­nau­do­ję sa­ma­nas ir ki­tas miš­ko gė­ry­bes ga­li­me su­kur­ti vi­sus už­bur­sian­tį žie­mos miš­ką, pil­ną ma­žų ste­buk­lų“, - idė­jo­mis pa­si­da­li­jo M. Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Eks­ter­je­ro puo­šy­ba taip pat la­bai svar­bi. Jei gy­ve­na­te nuo­sa­va­me na­me – iš­puoš­tas jo kie­mas, o jei dau­gia­bu­ty­je – pa­da­bin­tos laip­ti­nės ir du­rys su­teiks užuo­mi­ną, kad čia gy­ve­nan­tys žmo­nės lau­kia Ka­lė­dų ste­buk­lo, ir leis su ap­lin­ki­niais da­ly­tis džiaugs­mu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
NUOMONĖ  82.135.245.182 2014-11-28 12:27:25
ATSIPEIKĖKIT ŽMONĖS IR NEPIRKIT TŲ UŽNUODYTŲ ŠŪDŲ.....
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami