Kamino neprižiūrėsit – patys nukentėsit

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-09-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-09-19 06:00
Netinkamai eksploatuojama šildymo sistema ir dūmtraukis gali sukelti gaisrą. Ugniagesių nuotrauka
Ug­nia­ge­sių sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad gais­rų ša­ly­je ne­ma­žė­ja – per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius ug­nia­ge­siai vy­ko ge­sin­ti 1352 gais­rų bu­tuo­se ir pri­va­čiuo­se na­muo­se. Be­ne daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti gais­ro prie­žas­tis yra ne­tin­ka­ma kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių eksp­loa­ta­ci­ja.

Gro­žis svar­biau už protą

Ka­min­krė­tys – ne tik pa­sa­kų per­so­na­žas. Vil­niu­je šiuo ama­tu iki šiol ver­čia­si 10-15 žmo­nių. Dūm­trau­kių ir ka­ti­lų va­ly­mu už­sii­man­čios bend­ro­vės va­do­vo Ri­man­to Sa­bo­nai­čio tei­gi­mu, daž­niau­siai spe­cia­lis­tus į pa­gal­bą kvie­čia did­mies­čių gy­ven­to­jai. Kuo to­liau nuo sos­ti­nės ir di­džių­jų mies­tų, tuo klien­tų ma­žiau. Dūm­trau­kio va­ly­mas vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 150 li­tų.

„Ka­min­krė­čio nau­do­ja­mos prie­mo­nės iki šiol li­ko pa­pras­tos. Ro­bo­tų, už mus iš­va­lan­čių ka­mi­nus, kol kas nė­ra. Jei ka­min­krė­tys in­ves­tuo­ja į dar­bo prie­mo­nes dau­giau, tai pa­pras­tą še­pe­tį iš­mai­no į elek­tri­nį – tiek tų nau­jo­vių. Vis dėl­to daž­niau­siai ka­mi­nus va­lo pa­tys na­mo sa­vi­nin­kai. Kai ku­rie yra ūkiš­kes­ni, ge­rai su šia už­duo­ti­mi su­si­do­ro­ja. Tie, ku­rie ma­žiau pra­ktiš­ki, kar­tais va­ly­ti pa­si­ren­ka keis­to­kus ins­tru­men­tus. Kas pa­si­tai­ko po ran­ka – daž­nai vi­so­kiais gelž­ga­liais grem­žia. Va­ly­da­mi ka­mi­nus daug įdo­my­bių juo­se su­žve­jo­ja­me“, - pa­sa­ko­jo R.Sa­bo­nai­tis.

Pa­šne­ko­vas pa­žy­mė­jo, kad dūm­trau­kio ir kie­to­jo ku­ro ka­ti­lo eksp­loa­ta­ci­ja la­bai pri­klau­so ir nuo nau­do­ja­mo kie­to­jo ku­ro. Jei tam nau­do­ja­mos mal­kos, la­bai svar­bu, kad jos bū­tų sau­sos. Jei­gu mal­kos ber­ži­nės – rei­kia pa­ša­lin­ti to­šį. Ber­žo žie­vė­je esą gau­su de­gu­to, ku­ris kau­pia­si ant ka­ti­lo ir dūm­trau­kio sie­nų. Be to, už­si­ki­šus dūm­trau­kiui, krin­ta ir ka­ti­lo efek­ty­vu­mas – mal­kos ne kai­triai de­ga, o smilks­ta.

Per va­sa­rą dūm­trau­kius už­kem­ša ir liz­dus ten mėgs­tan­tys įsi­reng­ti pa­ukš­čiai. Nuo to ap­sau­go ka­mi­ne įtai­sy­tas tink­las ar­ba gro­te­lės. „Be to, sta­ty­bi­nin­kai ir na­mo šei­mi­nin­kai daž­nai pa­mirš­ta įreng­ti pa­gal­bi­nes ko­pė­čias. To­kiu at­ve­ju ka­min­krė­čiai lip­ti ant sto­go ne­re­tai at­si­sa­ko. Lūž­ta čer­pės už­li­pus, ši­fe­rio la­pas nu­krin­ta ar­ba skar­dos įlinks­ta – vi­si prie­kaiš­tai ad­re­suo­ja­mi ka­min­krė­čiui. Ne tik ko­pė­čių kar­tais ne­įsi­ren­gia, bet ir dūm­trau­kio re­vi­zi­jos du­re­lių. Da­lis su­si­kau­pu­sių de­gė­sių, va­lant dūm­trau­kį, krin­ta že­myn. Jei­gu nė­ra re­vi­zi­jos du­re­lių – kaip tuos suo­džius pa­ša­lin­ti? Ypač daž­nai jos pa­mirš­ta­mos įren­giant ži­di­nį, mat ga­di­na in­ter­je­rą“, - ste­bė­jo­si R.Sa­bo­nai­tis.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, bū­ti­na ir pa­tį kie­to­jo ku­ro ka­ti­lą pri­žiū­rė­ti. Ga­min­to­jai daž­niau­siai re­ko­men­duo­ja jį va­ly­ti kas ke­lias sa­vai­tes. Itin de­gė­siais už­si­ne­ša ke­ti­niai ka­ti­lai, jų tin­ka­mai ne­pri­žiū­rint vė­liau ne­gel­bės nei še­pe­tys, nei che­mi­nės va­ly­mo prie­mo­nės.

Šil­do­si kaip iš­ma­no

Dėl ne­sut­var­ky­tų šil­dy­mo sis­te­mų ir ka­mi­nų, Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros val­dy­bos (VPPV) duo­me­ni­mis, šie­met ki­lo 528 gais­rai, per ku­riuos žu­vo 8 žmo­nės. Už prieš­gais­ri­nę na­mo sau­gą at­sa­ko­my­bė ten­ka pa­čiam na­mo sa­vi­nin­kui, kaip jis rū­pi­na­si tuo – prie­žiū­rą at­lie­kan­tys par­ei­gū­nai ne­ti­kri­na.

Pa­sak R.Sa­bo­nai­čio, su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja yra keis­to­ka: du­ji­nių šil­dy­mo ka­ti­lų sis­te­mos, jas įren­giant, yra nuo­dug­niai pa­ti­kri­na­mos du­ji­nin­kų. Bet kie­to­jo ku­ro ka­ti­lai yra pa­lik­ti šei­mi­nin­kų ir juos sta­tan­čių meis­trų są­ži­nei. Nors bū­tent kie­tuo­ju ku­ru kū­re­na­mos, ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mos sis­te­mos – vie­nos pa­grin­di­nių gais­rų kal­ti­nin­kių.

Pre­ven­ci­nių prie­mo­nių spra­gas pri­pa­žįs­ta ir prieš­gais­ri­nės sau­gos spe­cia­lis­tai. Ta­čiau VPPV l. e. p. Pre­ven­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Vin­cas Sas­naus­kas pa­brė­žė, kad nuo ki­tų me­tų ge­gu­žės įsi­ga­lio­sian­čios nau­jos prieš­gais­ri­nės tai­syk­lės aiš­kiau reg­la­men­tuos šil­dy­mo ir dūm­trau­kio sis­te­mos įren­gi­mą. Ta­čiau pa­šne­ko­vas pri­pa­ži­no, kad į kie­to­jo ku­ro ka­ti­lus ir to­liau bus žiū­ri­ma pro pirš­tus. „Pa­gal prieš­gais­ri­nius rei­ka­la­vi­mus dūm­trau­kius bū­ti­na va­ly­ti du kar­tus per me­tus – tai pri­si­min­ti pa­pras­ta – prieš šil­dy­mo se­zo­no pra­džią ir jam pa­si­bai­gus. Kū­re­nant kie­tuo­ju ku­ru, ka­mi­nas tu­ri bū­ti va­lo­mas kas tris mė­ne­sius ir bū­ti­nai prieš kū­re­ni­mo se­zo­ną“, - sa­kė V.Sas­naus­kas.

Jo ko­le­gos VPPV prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros veik­los kon­tro­lės vyr. spe­cia­lis­to Kęs­tu­čio Skric­kio tei­gi­mu, suo­džiais ir ki­to­mis de­gi­mo at­lie­ko­mis už­si­ki­šę ka­mi­nai nė­ra pa­ti daž­niau­sia tie­sio­gi­nė gais­ro prie­žas­tis. Ne­re­tai nu­tin­ka, kad ug­nis įsip­lies­kia, jei pa­ti šil­dy­mo sis­te­ma ar dūm­trau­kis kiau­ri ar­ba pa­lie­ka­mi il­gam deg­ti be prie­žiū­ros.

„Nau­jos kons­truk­ci­jos dūm­trau­kiai yra ge­riau ap­sau­go­ti nuo už­si­ki­ši­mo. Jei į ka­mi­no vi­dų įdė­tas ko­ky­biš­kas įdėk­las, suo­džiai kau­pia­si kur kas lė­čiau. Ži­no­ma, kū­re­nant kie­tuo­ju ku­ru, bū­ti­na ka­mi­ną (ne­svar­bu, ar nau­jas, ar se­nas) ap­žiū­rė­ti, iš­va­ly­ti prieš šil­dy­mo se­zo­ną. Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad daž­niau­siai gais­rai dėl ne­tvar­kin­gai eksp­loa­tuo­ja­mų dūm­trau­kių ky­la se­nes­nės sta­ty­bos in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, kur iš mo­lio ply­tų su­ręs­tas ka­mi­nas riog­so jau ke­lis de­šimt­me­čius ar il­giau“, - pa­aiš­ki­no K.Skric­kis.

Jei­gu il­gai ne­kū­ren­tą kros­nį ar ži­di­nį už­kū­rus dū­mai ima rūk­ti į pa­tal­pas, bū­ti­na ne­del­siant iš­va­ly­ti kros­nį ir dūm­trau­kį. Suo­džiai ne­va­ly­tuo­se dūm­trau­kiuo­se daž­niau­siai už­si­de­ga vė­juo­tą die­ną. To­kiam gais­rui bū­din­gas ūže­sys ka­mi­ne, iš ka­mi­no be­si­ver­žian­čios ki­birkš­tys ar net lieps­nos. Jei­gu taip at­si­ti­ko, rei­kia kuo sku­biau už­ge­sin­ti ug­nį pa­ku­ro­je, san­da­riai už­da­ry­ti kros­nies ir pe­le­nės du­re­les, kad ne­bū­tų trau­kos ir ug­nis ne­gau­tų oro, o jei dū­mai ir lieps­na ne­rims­ta, rei­kia ne­del­siant kvies­ti ug­nia­ge­sius.

Ka­min­krė­čio kvi­tas nepakenks

Net jei­gu na­mo sa­vi­nin­kas pe­dan­tiš­kas, ir šil­dy­mo sis­te­ma iš­va­lo­ma taip daž­nai, kiek rei­kia, sau­giau­sia nuo ne­lai­mių – būs­to drau­di­mas. Drau­di­kų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je nuo gais­ro ir ki­tų ne­lai­min­gų įvy­kių būs­tą yra apd­rau­dę apie pu­sė in­di­vi­dua­lių na­mų ir treč­da­lis bu­tų sa­vi­nin­kų.

Vis dėl­to gy­ven­to­jai kal­ba, kad iš­ti­kus ne­lai­mei ne vi­sa­da drau­di­mo bend­ro­vės no­riai su­mo­ka iš­mo­kas, o kab­liu­kų ieš­ko juo­du ant bal­to su­ra­šy­to­je su­tar­ty­je. Vie­nas jų – klien­to įsi­pa­rei­go­ji­mas tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti kros­nis, dūm­trau­kius ir ži­di­nius. Dau­ge­ly­je būs­to drau­di­mo su­tar­čių pa­žy­mi­ma, kad na­mo sa­vi­nin­ko par­ei­ga - prieš šal­to­jo se­zo­no pra­džią pa­ti­krin­ti ir su­tai­sy­ti šil­dy­mo sis­te­mas.

„Ma­ty­da­mi, kad pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui gais­rų skai­čius pa­di­dė­ja, vi­suo­met ra­gi­na­me sa­vo klien­tus dėl jų pa­čių ir tur­to sau­gu­mo re­gu­lia­riai pa­ti­krin­ti šil­dy­mo ka­ti­lus, iš­va­ly­ti ka­mi­nus ir elg­tis su sa­vo tur­tu rū­pes­tin­gai. Įvy­kus gais­rui, jo prie­žas­tis drau­di­kai ti­ria ir iš­siaiš­ki­na. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čias būs­to drau­di­mo tai­syk­les, drau­dė­jams at­ly­gi­na­me vi­sus nuo­sto­lius, ku­rie at­si­ra­do stai­ga ir ne­ti­kė­tai at­si­ti­kus ne­lai­min­gam įvy­kiui“, - tei­gė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ būs­to port­fe­lio val­dy­to­ja Aud­ro­nė Ana­ne­vie­nė.

Pa­šne­ko­vė pa­žy­mė­jo, kad jei­gu žmo­gus nuo­lat ne­si­rū­pi­na, ne­pri­žiū­ri sa­vo tur­to ir taip pa­laips­niui di­di­na ri­zi­ką, tai ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip ty­čia su­kel­ta ne­lai­mė, ku­riai už­kirs­ti ke­lią ne­bu­vo im­ta­si jo­kių prie­mo­nių, o ne stai­ga ir ne­ti­kė­tai įvy­kęs įvy­kis.

Tai, kad prieš pa­si­ra­šant tur­to drau­di­mo su­tar­tį bū­ti­na įver­tin­ti vi­sus ri­zi­kos fak­to­rius ir su­tar­ties są­ly­gas, pa­brė­žė ir UAB „Er­go Lie­tu­va“ Tur­to drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ne­nar­ta­vi­čius. „Jei tur­tas ne­pri­žiū­ri­mas, drau­di­kas ne­lai­mės at­ve­ju ga­li ma­žin­ti iš­mo­ką, ta­čiau to­kius spren­di­mus pri­va­lo mo­ty­vuo­tai pa­grįs­ti. Mū­sų būs­to drau­di­mo su­tar­ty­je yra nu­ma­ty­ta, kad šei­mi­nin­ko par­ei­ga tin­ka­mai rū­pin­tis šil­dy­mo sis­te­mo­mis. Tie­sa, pa­sek­mių, jei to ne­da­ro­ma, su­tar­ty­se ne­sa­me nu­ma­tę. Nors la­bai ne­nus­teb­čiau, jei­gu ki­ti drau­di­kai bū­tų šiuo at­ve­ju nu­sta­tę ir kon­kre­čias pa­sek­mes“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Tai­gi iš­va­dos trum­pai to­kios: prieš šil­dy­mo se­zo­no pra­džią kros­nis, ži­di­nius ir dūm­trau­kius iš­va­ly­ki­me. Kai drau­džia­te būs­tą nuo ne­lai­min­gų nu­ti­ki­mų – su­tar­tis skai­ty­ki­te. O jei už šil­dy­mo sis­te­mos ne­prie­žiū­rą gre­sia fi­nan­si­niai nuo­sto­liai, nie­ka­da ne­pa­kenks ir iš­sau­go­tas ka­mi­ną švei­tu­sio ka­min­krė­čio pa­slau­gos pir­ki­mo kvi­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami