Kas įtakoja namo statybos kainą?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-21 09:28
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-21 09:28
Įmonių grupės "NORHOUSE" archyvo nuotrauka
Na­mo vi­zi­ja – no­ri­me ko­ky­biš­kai, pi­giai ir grei­tai, ta­čiau tin­ka­mai ne­sup­la­na­vus na­mo sta­ty­bos dar­bų, sva­jo­nė ga­li pra­si­lenk­ti su rea­ly­be, o džiaugs­mai virs­ti rū­pes­čiais. Ko­kia rea­li na­mo sta­ty­bų kai­na?

Už klai­das ten­ka mo­kė­ti dvigubai

Sva­jo­ja­te apie nuo­sa­vą na­mą ir jau sku­ba­te įsi­gy­ti skly­pą? Ta­čiau ar tvir­tai nu­spren­dė­te, ko­kio na­mo jums iš tie­sų rei­kia? Ar ži­no­te, kad pla­nuo­jant na­mo sta­ty­bas rei­kė­tų pra­dė­ti ti­krai ne nuo skly­po pir­ki­mo?

Dau­giau­siai klai­dų pri­da­ro­ma sku­bant, ne­ap­gal­vo­jant ga­li­my­bių. Pa­sak sta­ty­bos eks­per­tų, in­for­ma­ci­jos ir ži­nių sto­ka na­mo sta­ty­bų kai­ną pa­di­di­na dvi­gu­bai. Kad taip ne­at­si­tik­tų, re­ko­men­duo­ja­ma na­mo sta­ty­bos pro­ce­sų pla­na­vi­mui skir­ti dau­giau­siai lai­ko.

„Gai­la, bet žmo­nės na­mo sta­ty­bos pla­na­vi­mui ski­ria ma­žiau­siai lai­ko, jie tie­siog nu­si­per­ka skly­pą, na­mo pro­jek­tą ir per­duo­da sta­ty­bi­nin­kams, ta­čiau dėl in­for­ma­ci­jos gau­sos ne­ži­no vi­sų tech­no­lo­gi­nių ga­li­my­bių, to­dėl ne­ga­li pri­im­ti ge­riau­sio ir nau­din­giau­sio spren­di­mo. Bū­na daug at­ve­jų, kuo­met dėl klai­dų ar pa­si­kei­tu­sių spren­di­mų ten­ka perp­la­nuo­ti na­mo pro­jek­tą, o už tai rei­kia mo­kė­ti pa­pil­do­mus pi­ni­gus“, – da­li­na­si sa­vo pa­ste­bė­ji­mais pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos įmo­nių gru­pės „NOR­HOU­SE“ va­do­vas Ro­kas Rad­vi­la­vi­čius.

Mū­sų įsi­vaiz­duo­ja­mas na­mas ir rea­ly­bė – skir­tin­gi da­ly­kai. Iš pra­džių net ne­nu­ma­no­me, kiek lė­šų pri­reiks, kad na­mo pro­jek­tas bū­tų baig­tas. Ne­prik­lau­so­mas sta­ty­bos pro­ce­sų eks­per­tas in­ži­nie­rius Rus­la­nas Va­sil­je­vas siū­lo tu­ri­mą na­mo sta­ty­bos kai­ną pa­skirs­ty­ti eta­pais, tuo­met pa­ste­bė­si­te, kam skir­ta per daug, kam per ma­žai. To­kiu bū­du ga­li­ma tin­ka­mai pa­skirs­ty­ti lė­šas ir su­sip­la­nuo­ti na­mo sta­ty­bos fi­nan­sa­vi­mą.

No­rai tu­ri su­tap­ti su galimybėmis

Ko­kį na­mą sta­ty­ti pi­giau – vie­no ar dvie­jų aukš­tų, R. Va­sil­je­vo tei­gi­mu, nė­ra skir­tu­mo. Di­des­nę įta­ką kai­nai da­ro tech­no­lo­gi­niai ir ar­chi­tek­tū­ri­niai spren­di­mai, pvz.: koks pa­si­rink­tas pa­ma­tų ti­pas, plokš­čias ar šlai­ti­nis sto­gas, na­mo for­ma ir ap­dai­la. Ir tik ži­no­da­mas sa­vo ga­li­my­bes, ga­li tiks­liai pa­si­rink­ti.

Šiuo me­tu siū­lo­ma daug tech­no­lo­gi­nių spren­di­mų, tad iš­si­rink­ti nė­ra pa­pras­ta. Kar­tais, dėl tam ti­krų įsi­ti­ki­ni­mų ar in­for­ma­ci­jos sto­kos žmo­nės pa­si­ren­ka ne­ra­cio­na­lius spren­di­mus, pvz.: pa­se­nu­sias ar lai­ko „pa­ti­krin­tas“ tech­no­lo­gi­jas, per daug lan­gų, ko­ri­do­rių, bal­ko­nų.

Pa­ste­bi­ma, kad ten­den­ci­ja sta­ty­ti di­džiu­lius na­mus ar ko­te­džus kei­čia­si, nes di­de­lės erd­vės tie­siog ne­iš­nau­do­ja­mos. Da­bar vi­si no­ri gy­ven­ti eko­no­miš­kai, jau­kiai, tad ren­ka­si ma­žus skly­pus ir na­mus. „Dau­giau­siai užk­lau­sų su­lau­kia­me iš šei­mų, ku­rios no­ri na­mo su skly­pu už šim­tą tūks­tan­čių eu­rų. Mes siū­lo­me ir už ma­žiau, bet klien­tai tu­ri su­pras­ti, jog tai ne­bus pi­lis di­de­lia­me skly­pe ša­lia mies­to cen­tro. Jei­gu no­rai su­tam­pa su ga­li­my­bė­mis, tuo­met vis­kas įma­no­ma“, – tei­gia R. Rad­vi­la­vi­čius. Pa­sak eks­per­tų, bran­giau­siai kai­nuo­ja ko­ky­biš­ki mū­ri­niai na­mai – juos sta­tant rei­kia skir­ti ir dau­giau lai­ko, ir pi­ni­gų, o ma­žiau in­ves­ti­ci­jų rei­kia kar­ka­si­niams na­mams.

Ku­riam sta­ty­bos eta­pui rei­kia dau­giau­siai in­ves­ti­ci­jų?

In­ter­ne­te ir skel­bi­muo­se šmė­žuo­ja na­mų sta­ty­bos kai­nos nuo 300 eu­rų iki 500 eu­rų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Iš ti­krų­jų – ši in­for­ma­ci­ja nie­ko kon­kre­čiai ne­pa­sa­ko, nes ky­la mi­li­jo­nas klau­si­mų, pra­de­dant nuo plo­to skai­čia­vi­mo – nau­din­gas ar užs­ta­to­mas, na­mo geog­ra­fi­nės vie­tos, tech­no­lo­gi­nių spren­di­mų, na­mo pro­jek­to, na­mas mū­ri­nis ar kar­ka­si­nis, na­mo su­dė­ties, ap­dai­los, skly­po land­šaf­to, sta­ty­bos bū­do. Kar­tais ge­ras kar­ka­si­nis na­mas ga­li kai­nuo­ti dau­giau nei įpras­tas mū­ri­nis, ir tai dar ne vis­kas, nes yra daug dau­giau niuan­sų, ku­rie su­da­ro na­mo kai­ną.

Rea­lią kai­ną su­da­ro ne tik sta­ty­ba, bet ir pa­grin­di­niai sta­ty­bos eta­pai: pir­miau­siai – skly­po įsi­gi­ji­mas, pro­jek­to ruo­ši­mas, pa­ma­tai, sto­gas, ap­dai­la, lau­ko bei vi­daus in­ži­ne­ri­niai tink­lai ir įsi­ren­gi­mas. Pa­sak R. Va­sil­je­vo, dau­giau­siai in­ves­ti­ci­jų skir­ti rei­kia in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mui ir na­mo įren­gi­mui. Dėl šios prie­žas­ties, pir­miau­siai pa­ta­ria­ma nu­sta­ty­ti kon­kre­čią su­mą, ku­rią ga­lė­tu­mė­te skir­ti ne tik na­mo sta­ty­bai bet ir na­mo įren­gi­mui, prieš­in­gu at­ve­ju, na­mo sta­ty­ba taps il­ga­lai­kiu pro­jek­tu, nes trūks lė­šų už­bai­gi­mui.

Pa­grin­di­niai eta­pai, į ku­riuos ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį pla­nuo­jant na­mo sta­ty­bas:

1. Pa­si­ruoš­ki­te aiš­kų na­mo sta­ty­bos pla­ną, tuo­met sta­ty­ba nuo pat dar­bų pra­džios vyks daug efek­ty­viau.

2. Ap­gal­vo­ki­te, kiek pi­ni­gų ga­lė­tu­mė­te skir­ti na­mo sta­ty­bai.

3. Su­si­ra­šy­ki­te vi­sus na­mo sta­ty­bos eta­pus.

4. Pa­skirs­ty­ki­te pi­ni­gus kiek­vie­nam eta­pui.

5. Kiek­vie­nam sta­ty­bos eta­pui pri­im­ki­te ra­cio­na­lų tech­no­lo­gi­nį spren­di­mą.

6.Ap­gal­vo­ki­te, ko­kias sta­ty­bų tech­no­lo­gi­jas (pa­ma­tams, sie­noms, šil­ti­ni­mui) ir sta­ty­bi­nes me­džia­gas nau­do­si­te, ir ko­kio jų kie­kio pri­reiks.

7. Iš­siaiš­kin­ki­te sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir at­lie­ka­mų dar­bų kai­nas.

Sta­ty­bos eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog šie­met yra pa­lan­kes­nės są­ly­gos na­mo pro­jek­ta­vi­mui ir jo sta­ty­boms dėl vis dar ne­stip­riai pa­ki­lu­sių kai­nų dar­bo rin­ko­je ir že­mų sko­li­ni­mo­si kaš­tų ban­kuo­se. Vė­liau na­mo sta­ty­bos kai­na ga­li kil­ti dėl dar­bo jė­gos bran­gi­mo ir di­dė­jan­čių pre­ky­bi­nin­kų-sta­ty­bi­nin­kų lū­kes­čių, bei ki­tų, su­si­ju­sių su nau­jo­mis eko­no­mi­kos per­mai­no­mis, prie­žas­čių. Na­mų kai­nos augs ir dėl nau­jų pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bų tai­syk­lių - bus pri­va­lo­ma pro­jek­tuo­ti ir rei­kės sta­ty­ti šil­tes­nius na­mus, kad na­mai ati­tik­tų A ener­ge­ti­nę kla­sę.

Tai­gi – kiek iš ti­krų­jų kai­nuo­ja pa­sis­ta­ty­ti na­mą? Į šį klau­si­mą ga­li­ma at­sa­ky­ti tik tu­rint vi­są in­for­ma­ci­ją apie skly­po ypa­ty­bes, ko­mu­ni­ka­ci­jas, pro­jek­tą, ap­dai­lą, įren­gi­mą ir biu­dže­tą, nes užuot pla­na­vus pa­gal po­rei­kius ir no­rus, ga­li­ma pla­nuo­ti iš ki­tos pu­sės – ir vis­ką pra­dė­ti skai­čiuo­ti pa­gal ga­li­my­bes, su­pras­ti, už kiek no­ri­te ir už kiek ga­li­te?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tomas  212.59.15.24 2015-10-19 15:12:22
Nieko gero neparašyta, kaip ir visuose kituose straipsniuose.... Statybininkų demagogijos. Pasijaučiau taip pat, kaip nuvažiavus į automobilių servisą ir kaip Vova ar koks Vasia (didieji meistrai) pradeda kabinti makaronus apie tai kaip brangu taisyti daugiasvirtę pakabą... Parašytų, kad perkant medžiagas namo statybai pavyzdžiui iš kaimyninės Lenkijos nemažai galima sutaupyti ar dar kokį naudingą patarimą.
8 0  Netinkamas komentaras
Dvynys  158.129.68.88 2015-05-24 11:19:27
Ne "įtakoja", o "daro įtaką"!!!
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami