Keičiasi įpročiai ieškant būsto laisvalaikiui

PAULIUS UGIANSKIS 2007-09-18 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-09-18 00:00
Per ketverius metus senos statybos butų kainos Druskininkuose augo it ant mielių. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, anks­čiau mie­liau pirk­da­vę būs­tą pa­jū­rio ku­ror­tuo­se, šian­dien vis daž­niau do­mi­si Drus­ki­nin­kuo­se ir Birš­to­ne esan­čia ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­siū­la.

Anksčiau daugelis kaip ramybės oazę įsivaizdavo sodybą ant ežero kranto arba būstą pajūryje, o pastaruoju metu vis dažniau ieškoma paprasto buto senos arba naujos statybos daugiabutyje. Tiesa, su vienintele sąlyga - kad būstas būtų kurorto statusą turinčiame Lietuvos mieste.

Sparti kurorto plėtra

"Atsižvelgiant į tai, kad didžiųjų miestų gyventojų pajamos, o tai reiškia ir perkamoji galia, didėja, didžioji dalis pirkėjų kurortuose įsigyja būstą laisvalaikiui. Tik nedidelė dalis pirkėjų ieško būsto nuolat gyventi. Bet galima daryti prielaidą, kad sparčiai plečiantis miestams daugėja darbo vietų, randasi nišų kurtis verslui, todėl turėtų daugėti ir žmonių, būstą įsigyjančių nuolatiniam gyvenimui", - dėstė nekilnojamojo turto bendrovės "Ober-Haus" Druskininkų skyriaus vadovas Andrius Jurkevičius.

Druskininkai - šiuo metu sparčiausiai augantis kurortinis šalies miestas. Per artimiausius keletą metų čia planuojama pastatyti per 1000 butų, o tai reikštų, kad miesto būsto fondas padidės maždaug 12 procentų.

Šiuo metu kvadratinis metras naujos statybos bute Druskininkuose vidutiniškai kainuoja 5-7 tūkst. litų. Senos statybos butai kurorte vidutiniškai kainuoja 3-5 tūkst. litų už vieną kvadratinį metrą. Beje, mieste jau galima įsigyti ir prabangių butų, kuriuose už vieną kvadratinį metrą prašoma iki 10 tūkst. litų.

Okupavo vilniečiai

Nekilnojamojo turto bendrovių specialistai vienbalsiai tvirtina, kad būstas Druskininkuose dažniausiai perkamas poilsiui. Žmones šis kurortas vilioja moderniomis gydyklomis, gražia gamta, ramybe. Tad ieškantieji ramybės ir pramogų svarsto apie būsto įsigijimą būtent šiame kurorte. Beje, 90 proc. visų Druskininkuose esančių butų pirkėjų sudaro vilniečiai, nors jaučiamas ir Izraelio piliečių susidomėjimas nekilnojamuoju turtu.

"Žia valda real estate" Projektų plėtojimo departamento direktorius Benediktas Laurušonis teigė, jog per pirmąjį šių metų pusmetį būstas Druskininkuose pabrango maždaug 7 procentais. Nekilnojamojo turto ekspertas įsitikinęs, kad laikui bėgant būsto pirkėjų netrūks nei Druskininkuose, nei kituose šalies kurortuose.

Tikėtina, kad būsto vertė Druskininkuose gali išlikti stabili. Šiuo metu būsto kurortiniuose miestuose pasiūla didelė, todėl tai gali turėti įtaką kainoms - jos gali mažėti.

Tuo metu NT bendrovės "Dzūkas" generalinis direktorius Vladimiras Šanturovas apie būsto kainų mažėjimą Druskininkuose kalba atsargiai. Jo teigimu, nors butų pasiūla jau kurį laiką kurorte viršija paklausą, didesnės įtakos kainoms šiuo metu tai neturi.

"Būsto kainos Druskininkuose ėmė augti kaip ant mielių maždaug prieš 3-4 metus. Dabar jos po truputį stabilizuojasi, nes pasiūla ėmė viršyti paklausą. Be to, atsiranda vis daugiau naujos statybos butų. Kaip ateityje keisis kainų kreivė, prognozuoti nenorėčiau, tačiau manyti, jog artimiausiu metu butai pigs, būtų naivoka", - dėstė bendrovės vadovas.

Iš paskos - Birštonas

Nors sparčiausiai augančiu šalies miestu laikomi Druskininkai, taip imamas vadinti ir kur kas mažesnis kurortas Birštonas. Tiesa, jis kol kas svaresnėmis investicijomis pasigirti negali, tačiau ir čia NT rinka pradeda judėti.

"Birštone NT rinka plėtojasi ne taip sparčiai. Ten šiuo metu vystomi 2 stambūs projektai. Kita vertus, miestai tiek dydžiu, tiek paslaugų įvairove labai skiriasi. Druskininkai vis labiau tampa panašūs į europietišką kurortą, turintį didelį kokybiškų paslaugų spektrą, o Birštonas traukia savo ramybe", - akcentavo NT ekspertas A.Jurkevičius.

Anot NT specialistų, vis dėlto Birštone beveik nejaučiama savivaldos iniciatyva - šiame kurorte, be galimybės grožėtis gamta, poilsiautojams faktiškai nėra kuo daugiau užsiimti. Jei savivaldybė sugebėtų pritraukti investicijų ir įgyvendintų žmonių užimtumo projektus, kurorto perspektyvos būtų kur kas geresnės.

"Jeigu Birštone padidės paslaugų pasiūla, bus išplėtota infrastruktūra, labai tikėtina, kad arčiausiai esančių didmiesčių gyventojai (ypač kauniečiai) itin domėsis būsto įsigijimu šiame kurorte. Taigi paklausa turėtų gerokai padidėti", - pabrėžė A.Jurkevičius.

Rinka neabejotinai keisis

Bendrovės "Birštono valda" vadovas Vytautas Silevičius įsitikinęs, kad Birštono kurortas niekada nebus toks kaip Druskininkai - skiriasi ne tik miestų dydis, bet ir ateities vizija. Anot jo, Birštonas liks mažesnis ir ramesnis, tinkamas didesnes nei vidutines pajamas gaunantiems gyventojams.

"Verslo požiūriu vienareikšmiškai geriau investuoti į Druskininkus. Šis miestas didesnis, o kuo daugiau žmonių, tuo lengviau plėtoti verslą. Mažesniuose miestuose reikia turėti labai gerą idėją. Vis dėlto Birštone investicijų daugės, miestas plėsis, tad keisis ir pati rinka", - neabejoja 25 metus Birštone gyvenantis verslininkas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami