Kepsnių sezonui – geriausia kepsninė

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-06 06:00
Kepsninių prekybos vietose galima rasti įvairiausių, o jų kainos prasideda nuo 10 eurų ir, nelygu įgeidžiai, gali siekti net kelis tūkstančius. LŽ archyvo nuotrauka
Mais­to ruo­ši­mas lau­ke - vie­nas ne­pa­mai­no­mų ir sma­giau­sių va­sa­ros ri­tua­lų. Pats me­tas čirš­kin­ti keps­nius. Jei ne­tu­ri­te keps­ni­nės, tin­ka­miau­sią va­rian­tą rin­ki­tės at­siž­velg­da­mi į tai, ko­kį mais­tą ke­ti­na­te lau­ke ruo­šti, kiek žmo­nių no­ri­te pa­mai­tin­ti ir kiek pi­ni­gų ga­li­te keps­ni­nei skir­ti.

Lie­tu­viai, pa­mė­gę iš Kau­ka­zo at­ke­lia­vu­sius šaš­ly­kus, daž­niau­siai keps­niams lau­ke ren­ka­si bū­tent šį pa­tie­ka­lą, ku­rį pa­pras­tai ke­pa sta­čia­kam­pio for­mos keps­ni­nė­se virš ža­ri­jų. Ta­čiau keps­ni­nių pre­ky­bos vie­to­se ga­li­ma ras­ti įvai­riau­sių - net ir di­de­lio ža­lio kiau­ši­nio for­mos.

Nuo mal­kų iki elektros

Kaip tei­gia bar­be­kiu meis­trai, keps­ni­nė­mis Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ša­ly­se įpras­ta va­din­ti tas ke­pa­mą­sias kros­ne­les, ku­rios lei­džia mais­tą kep­ti virš ža­ri­jų nau­do­jan­tis ieš­mais ar gro­te­lė­mis.

„Nors yra dau­gy­bė niuan­sų, nau­do­ja­mas ku­ras - pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, į ku­rį pri­va­lo­te at­siž­velg­ti rink­da­mie­si keps­ni­nę. Nuo to pri­klau­sys ir keps­ni­nės ga­li­my­bės. Tra­di­ciš­kai keps­ni­nes kū­re­na­me mal­ko­mis ar­ba me­džio ang­li­mis. Jei­gu ke­ti­na­te pirk­ti tra­di­ci­nės for­mos šaš­ly­ki­nę ir kū­ren­si­te mal­ko­mis, rin­ki­tės ją aukš­tes­nė­mis sie­ne­lė­mis, ki­taip mal­kos virs per šo­nus. Jei kū­ren­si­te ang­li­mis - ge­riau že­mes­nė", - pa­ta­rė keps­ni­nė­mis pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės va­do­vas Ar­tio­mas Voi­ni­čius.

Re­tes­nės, ta­čiau ir bran­ges­nės yra du­ji­nės keps­ni­nės, prie ku­rių jun­gia­mi du­jų ba­lio­nai. Ta­čiau jų eksp­loa­ta­ci­ja nė­ra bran­gi ir, jei ne­rei­kia keps­ni­nės trans­por­tuo­ti (ke­pa­te na­mų kie­me), pa­to­gu­mas ga­ran­tuo­tas. Pa­grin­di­nis du­ji­nių keps­ni­nių pri­va­lu­mas - prieš ga­mi­nant mais­tą ne­rei­kia lauk­ti, kol su­degs mal­kos ar įkais ang­lys. Tie­sa, šiek tiek rei­kia pa­lauk­ti, kol įšils pa­ti keps­ni­nė. Tai trun­ka apie 5 mi­nu­tes. Di­džiau­sias mi­nu­sas - mė­sa ne­įgau­na dū­mo kva­po, o sko­nis tas pats, lyg keps­nį bū­tu­mė­te skru­di­nę or­kai­tė­je.

„Jei ke­ti­na­te po­bū­vius lau­ke or­ga­ni­zuo­ti po ke­le­tą kar­tų per mė­ne­sį ir mė­są kep­si­te daž­nai, siū­ly­čiau in­ves­tuo­ti į bran­ges­nį ir ko­ky­biš­kes­nį daik­tą ar net su­si­mū­ry­ti ti­krą lau­ko ži­di­nį na­mo kie­me. Tiems, ku­riems šaš­ly­kų pa­kan­ka vie­ną ar du kar­tus per va­sa­rą, ti­krai pa­kaks ir pi­ges­nio daik­to. Jei keps­ni­nė bus su­vi­rin­ta tin­ka­mai, iš sto­res­nio me­ta­lo, to­kius mi­ni­ma­lius po­rei­kius ten­kins ne vie­nus me­tus", - sa­kė A. Voi­ni­čius.

Tan­dy­ras - keps­ni­nių etalonas

Mai­ti­na­mų žmo­nių skai­čius le­mia ir ke­pi­mo įtai­so dy­dį. Ta­čiau jei ke­ti­na­te daž­niau iš­ky­lau­ti, au­to­mo­bi­lio prie­ka­bos su pu­san­tro me­tro aukš­čio keps­niams skir­ta ke­ra­mi­ne kros­ni­mi iš pa­skos juk ne­temp­si­te. Trans­por­tuo­ti kur kas pa­to­giau kom­pak­tiš­kus ir mo­bi­lius gri­lius. Be to, rink­da­mie­si keps­ni­nę at­kreip­ki­te dė­me­sį į jos ko­je­les, jos tu­rė­tų bū­ti tvir­tos, o keps­ni­nė, pa­sta­ty­ta ant tie­saus pa­grin­do, ne­lin­guo­ti į ša­lis.

Nors ke­pi­mas at­vi­ra­me ore sa­vai­me yra ge­rą nuo­tai­ką ga­ran­tuo­jan­ti pra­mo­ga, įver­tin­ki­te ir prie­tai­sų eko­no­miš­ku­mą. Keps­ni­nės „e­ko­no­miš­ku­mo koe­fi­cien­tą“ aps­kai­čiuo­ti la­bai pa­pras­ta. Ver­tin­giau­sia yra ta, ku­ri kuo il­giau iš­lai­ko ši­lu­mą ir jo­je su­kū­re­na­ma kuo ma­žiau ku­ro.

„Bran­ges­nių keps­ni­nių pa­si­rin­ki­mas taip pat ne­ma­žas. Tie­sa, di­de­les ke­ra­mi­nes keps­ni­nes va­din­ti šiuo var­du lie­žu­vis su­nkiai ap­si­ver­čia. Tai grei­čiau keps­niams skir­tos kros­nys, ku­rio­mis nau­do­da­mie­si ga­li­te pa­mai­tin­ti net į ne­men­ką puo­tą su­si­rin­ku­sius sve­čius", - tvir­ti­no keps­ni­nių par­da­vė­jas.

Lai­ko­ma, kad ge­riau­siai mė­sa iš­ke­pa keps­ni­nė­se, už­da­ro­mo­se dang­čiu. Keps­ni­nių eta­lo­nu ga­li­ma lai­ky­ti iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų at­ke­lia­vu­sias kros­nis - tandyrus, ku­rių tech­no­lo­gi­ja iš es­mės ne­si­kei­čia nuo an­ti­kos lai­kų.

Tandyras pui­kiai iš­lai­ko ši­lu­mą, jam rei­kia ma­žiau mal­kų, jį iš­kū­re­nus ga­li­ma iš­kep­ti 3-4 par­ti­jas mė­sos keps­nių. Svar­biau­sia, kad idea­liai ke­pi­mui tin­ka­ma šios kros­nies for­ma lei­džia mė­są kep­ti ne­var­tant ir nuo­lat ne­ti­kri­nant, ar dar ne­pri­de­gė. Te­rei­kės ste­bė­ti ke­pi­mo lai­ką. Jei tai gry­bai ar­ba dar­žo­vės, kep­ti pa­kaks ir 3-5 mi­nu­tes. Žu­vys bus par­uoš­tos per 10-12 mi­nu­čių. Šaš­ly­kas 12-15 min., vi­sas viš­čiu­kas par­ei­ka­laus 25-30 mi­nu­čių.

Nie­ka­da ne­ge­sin­ti vandeniu

Anot A. Voi­ni­čiaus, skir­tin­gą ga­lu­ti­nį ke­pi­mo re­zul­ta­tą ga­li nu­lem­ti net ang­lių iš­dės­ty­mas keps­ni­nė­je. Ži­no­ma, jei ji pa­kan­ka­mai pla­ti, kad ang­lis bū­tų ga­li­ma su­stum­dy­ti į karš­tes­nę ir vė­ses­nę zo­nas.

Taip pat svar­bu pa­si­rink­ti keps­ni­nei tin­ka­miau­sias gro­te­les. Jų dy­dį nu­le­mia keps­ni­nės ga­ba­ri­tai, o me­džia­gą, iš ku­rios jos pa­ga­min­tos, - daž­niau­siai ke­pa­ma mė­sa.

„Ke­taus gro­te­les re­ko­men­duo­čiau nau­do­ti, kai ke­pa­te rau­do­ną mė­są - jau­tie­ną, did­keps­nius, nes jos grei­čiau įkais­ta, mė­sa ne taip su­džiūs­ta ir lim­pa kaip ke­pant ant pa­pras­tų me­ta­li­nių gro­te­lių. Deš­re­les, pa­ukš­tie­nos spar­ne­lius ga­li­ma drą­siai kep­ti ir ant pa­pras­čiau­sių gro­te­lių. Iš tef­lo­no pa­ga­min­tos gro­te­lės yra ver­tin­gos tuo, kad mė­sa prie jų ne­pri­lim­pa. Ta­čiau nuo tem­pe­ra­tū­ros tef­lo­nas ga­li pra­dė­ti at­šok­ti, tad gro­te­les teks daž­niau keis­ti“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

LŽ skai­ty­to­jams jis da­vė ir vie­ną pa­ta­ri­mą, ku­rio lai­kan­tis keps­ni­nė tu­rė­tų tar­nau­ti kur kas il­giau. „Bai­gę kep­ti, nie­ka­da ne­ge­sin­ki­te ang­lių, pil­da­mi į keps­ni­nę van­de­nį. Di­de­lio tem­pe­ra­tū­ros skir­tu­mo pa­veik­tas keps­ni­nės kor­pu­sas ga­li pra­dė­ti de­for­muo­tis."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami