Kiek kainuoja išsinuomoti butą didmiestyje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-10-21 15:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-10-21 15:48
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je nuo­mo­ja­mų bu­tų kai­nos skel­bi­muo­se bu­vo di­des­nės nei pra­ėju­siais me­tais tuo pa­čiu me­tu, ro­do di­džiau­sio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to por­ta­lo Aruo­das.lt skel­bi­mų sta­tis­ti­ka. 

Iš skel­bi­mų apie nuo­mo­ja­mus bu­tus duo­me­nų ma­ty­ti, kad bu­tus su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu daž­niau­siai no­ri­ma iš­nuo­mo­ti už di­des­nę kai­ną nei su cen­tri­nio šil­dy­mo sis­te­ma. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad su­re­mon­tuo­tų bu­tų se­nes­niuo­se na­muo­se su cen­tri­niu šil­dy­mu nuo­mos kai­nos ve­ja­si nau­jos sta­ty­bos bu­tų nuo­mos kai­nas.

Vil­nius. Šiuo me­tu vi­du­ti­nės skel­bi­muo­se siū­lo­mos Vil­niu­je nuo­mo­ja­mų bu­tų kai­nos yra be­veik de­šim­ta­da­liu di­des­nės nei per­nai tuo pa­čiu me­tu. Fik­suo­ja­mas apie 7 proc. me­ti­nis skel­bi­muo­se siū­lo­mų nuo­mos kai­nų au­gi­mas, pa­ly­gin­ti 2013 ir 2014 me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį.

Šie­met vi­du­ti­nės skel­bi­muo­se siū­lo­mos bu­tų nuo­mos kai­nos Vil­niu­je la­biau­siai ki­to an­trą­jį me­tų ket­vir­tį – bū­tent pa­va­sa­rį už­fik­suo­tas di­džiau­sias kai­nų au­gi­mas, o pa­di­dė­ju­sios vi­du­ti­nės kai­nos iš­li­ko daug­maž to­kios pat iki ru­dens.

Šiuo me­tu vi­du­ti­nė sos­ti­nė­je nuo­mo­ja­mo bu­to kai­na, ku­rią nuo­mo­to­jai siū­lo skel­bi­muo­se, sie­kia apie 28 Lt/kv. m, ne­at­siž­vel­giant į kon­kre­čią pa­sta­to vie­tą mies­te, šil­dy­mo ti­pą, sta­ty­bos me­tus ir kt. Vi­du­ti­nė skel­bi­muo­se siū­lo­ma bu­tų nuo­mos kai­na Vil­niaus Se­na­mies­ty­je sie­kia 38 Lt/kv. m, Šiau­rės mies­te­ly­je – apie 26 Lt/kv. m, Žir­mū­nuo­se – apie 25 Lt/kv. m, Pa­ši­lai­čiuo­se – 22 Lt/kv. m, Fa­bi­jo­niš­kė­se – apie 20 Lt/kv. m, Ka­ro­li­niš­kė­se – 19 Lt/kv. m ir pan.

Vi­du­ti­nė vie­no kam­ba­rio bu­to su cen­tri­niu šil­dy­mu nuo­mos kai­na, siū­lo­ma skel­bi­muo­se, šiuo me­tu yra apie 800 Lt/mėn., su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu – vi­du­ti­niš­kai 1100 Lt/mėn.; dvie­jų kam­ba­rių bu­to su cen­tri­niu šil­dy­mu vi­du­ti­nė kai­na skel­bi­muo­se šiuo me­tu sie­kia apie 1050 Lt/kv. m, su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu – 1300 Lt/kv. m. Tai vi­du­ti­nės siū­lo­mos nuo­mos kai­nos, ku­rios ga­li skir­tis pa­gal kon­kre­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­to vie­tą mies­te, įren­gi­mą, sta­ty­bos me­tus ir ki­tas ypa­ty­bes.

Kau­nas. Kau­no mies­te nuo­mo­ja­mų bu­tų kai­nų sta­tis­ti­ka ro­do, kad per me­tus nuo­mos kai­nos iš­au­go be­veik treč­da­liu. Šių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį skel­bi­muo­se pub­li­kuo­ja­mos bu­tų nuo­mos kai­nos bu­vo vi­du­ti­niš­kai 30 proc. di­des­nės nei pra­ėju­sių me­tų tre­čia­jį ket­vir­tį, ro­do por­ta­lo Aruo­das.lt skel­bi­mų sta­tis­ti­kos duo­me­nys.

Kau­ne di­džiau­sias kai­nų ki­ti­mas fik­suo­tas nuo me­tų pra­džios iki pa­va­sa­rio, taip pat kai­nų ko­rek­ci­jų bū­ta va­sa­ros vi­du­ry­je. Va­sa­ros vi­du­ry­je pa­di­dė­ju­sios kai­nos li­ku­sį me­tų lai­ko­tar­pį li­ko sta­bi­lios.

Šiuo me­tu vi­du­ti­nė siū­lo­ma bu­to nuo­mos kai­na Kau­ne sie­kia apie 19 Lt/kv. m, ne­at­siž­vel­giant į pa­sta­to vie­tą, sta­ty­bos me­tus ar šil­dy­mo ti­pą. Se­na­mies­ty­je siū­lo­ma bu­to nuo­mos kai­na yra apie 26 Lt/kv. m, Dai­na­vos mi­kro­ra­jo­ne – apie 16 Lt/kv. m, Vi­li­jam­po­lė­je – apie 15 Lt/kv. m , Ši­lai­niuo­se – apie 14 Lt/kv. m ir pan.

Vie­no kam­ba­rio bu­to su cen­tri­niu šil­dy­mu vi­du­ti­nė nuo­mos kai­na Kau­ne sie­kia apie 600 Lt/mėn., su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu – apie 800–850 Lt/mėn. Dvie­jų kam­ba­rių bu­to su cen­tri­niu šil­dy­mu siū­lo­ma nuo­mos kai­na skel­bi­muo­se šiuo me­tu yra apie 850–900 Lt/mėn., su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu – 1150–1200 Lt/mėn.

Klai­pė­da. Pa­ly­gin­ti pra­ėju­sių me­tų ir šių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį siū­ly­tas bu­tų nuo­mos kai­nas Klai­pė­do­je, per me­tus bu­tų nuo­ma šia­me mies­te pa­bran­go apie 14 proc. Di­džiau­sių po­ky­čių už­fik­suo­ta pir­mo­je me­tų pu­sė­je: kai­nos ypač pa­di­dė­jo pir­mą­jį me­tų ket­vir­tį ir an­tro­jo ket­vir­čio pir­mo­je pu­sė­je. Li­ku­sį lai­ko­tar­pį pa­ste­bė­ta tik ne­di­de­lių kai­nų po­ky­čių.

Šiuo me­tu vi­du­ti­nė skel­bi­muo­se siū­lo­ma bu­to nuo­mos kai­na Klai­pė­do­je sie­kia apie 20 Lt/kv. m, ne­at­siž­vel­giant į pa­sta­to sta­ty­bos me­tus, tiks­lią vie­tą mies­te, šil­dy­mo ti­pą ir kt. Skel­bi­muo­se siū­lo­ma bu­tų Se­na­mies­ty­je nuo­mos kai­na šiuo me­tu yra apie 22 Lt/kv. m, Miš­ko mi­kro­ra­jo­ne – apie 19 Lt/kv. m, Alks­ny­nės, Ma­žo­jo kai­me­lio mi­kro­ra­jo­ne – apie 16 Lt/kv. m ir pan.

Klai­pė­do­je vie­no kam­ba­rio bu­tą su cen­tri­niu šil­dy­mu šiuo me­tu siū­lo­ma nuo­mo­tis vi­du­ti­niš­kai už 500 Lt/mėn., vie­no kam­ba­rio bu­tų su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu pa­siū­los be­veik nė­ra. Dvie­jų kam­ba­rių bu­tų su cen­tri­niu šil­dy­mu nuo­mos kai­na skel­bi­muo­se šiuo me­tu sie­kia apie 800 Lt/mėn., su re­gu­liuo­ja­mu šil­dy­mu – vi­du­ti­niš­kai 1200 Lt/mėn.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
asd  81.16.226.232 2014-10-29 13:03:48
Modernesnio isplanavimo kabutes. Siuolaikinis modernus isplanavimas. tai senasis su pereinamais kambariais kurie baisiai nemegiami buvo :)
1 0  Netinkamas komentaras
Bro  78.63.175.162 2014-10-21 19:46:52
Kas čia per skirstymas - su reguliuojamu šildymu? Akivaizdu, kad nuomos kaina skiriasi daugiau nei šildymo kaina, vadinasi, yra kitų svarbių privalumų. Greičiausiai tai naujos statybos butas, taigi butas modernesnio išplanavimo, šiaip tvarkingas, tvarkinga laiptinė, kaimynai - ne padugnės ir t. t.
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami