Kieme - kaip svetainėje

Ilona Staškutė   2013-05-02 06:00
Ilona Staškutė
 
2013-05-02 06:00
Iš plastikinių vytelių pintus baldus lengviau prižiūrėti, bet dalis lietuvių lieka ištikimi medžiui.  Hayesgardenworld.co.uk nuotraukos
Va­sa­rą poil­sio erd­vė per­si­ke­lia į lau­ką - kas tu­ri na­mą ar so­dy­bą, di­džią­ją lai­ko da­lį pra­lei­džia kie­me, o mies­tie­čiai pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be pa­sė­dė­ti nors bal­ko­ne. Ar­tė­jant šil­toms po­pie­tėms gy­ven­to­jai per­ka lau­ko bal­dus, net bran­ges­nius nei sve­tai­nės.

So­dui ar te­ra­sai skir­tų bal­dų pa­si­rin­ki­mas toks gau­sus, kad nuo skir­tin­gų for­mų, spal­vų, me­džia­gų ir kai­nų ga­li ap­si­suk­ti gal­va. Lau­ko bal­dai ga­li bū­ti pa­ga­min­ti iš me­džio, me­ta­lo ar abie­jų šių me­džia­gų, taip pat iš plas­ti­ko ar­ba plas­ti­ki­nių vy­te­lių ir me­ta­li­nio kar­ka­so. Ne­ly­gu me­džia­gų ko­ky­bė ir pir­ki­nio dy­dis, lau­ko bal­dų kai­na ga­li la­bai smar­kiai svy­ruo­ti - nuo 20 li­tų už plas­ti­ko kė­dę iki 20 tūkst. li­tų už pra­šmat­nų komp­lek­tą poil­siui.

Ren­ka­si plastiką

Skan­di­na­viš­kus lau­ko bal­dus siū­lan­čios bend­ro­vės "Bjar­num" par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kė Žyd­rū­nė Sta­liu­lio­ny­tė tvir­ti­no, kad ne­re­tai lau­ko bal­dams iš­si­rink­ti net sam­do­mi di­zai­ne­riai. Pa­sak jos, daž­niau­siai žmo­nės ren­ka­si vi­du­ti­nio dy­džio bal­dų komp­lek­tus, skir­tus su­sės­ti 4-8 as­me­nims, o komp­lek­tai dviem pa­pras­tai iš­ke­liau­ja į dau­gia­bu­čių bal­ko­nus. Bal­dų komp­lek­tas kai­nuo­ja nuo 2 tūkst. iki 20 tūkst. li­tų.

Pir­kė­jai, ku­rie ren­ka­si bal­dus į sa­vo na­mo ar ko­te­džo kie­mą, ne­ap­si­ri­bo­ja fo­te­liais ar­ba sta­lais - jų pa­si­rin­ki­mą pa­pil­do skė­čiai ar gul­tai prie ba­sei­no. "Pa­to­gu su­si­kur­ti ke­le­tą poil­sio zo­nų - kol vy­rai ke­pa šaš­ly­kus, mo­te­rys ga­li su drau­gė­mis su­sės­ti nuo­ša­liau, pa­si­kal­bė­ti", - siū­lė Ž.Sta­liu­lio­ny­tė.

Da­lis pir­kė­jų iš­ti­ki­mi na­tū­ra­laus me­džio bal­dams, bet, pa­šne­ko­vės tvir­ti­ni­mu, spar­čiai po­pu­lia­rė­ja bal­dai iš aliu­mi­nio rė­mo ir sin­te­ti­nių vy­te­lių, nes jiems rei­kia ge­ro­kai ma­žiau prie­žiū­ros. Jie ga­li bū­ti pa­pil­dy­ti me­džio de­ta­lė­mis, o sta­liu­kai - stik­li­niais stal­vir­šiais. Taip pat be­ne bū­ti­na fo­te­lių ar so­fų de­ta­lė - minkš­tos pa­gal­vės. "Bal­dus ga­li­ma ir žie­mą, ir va­sa­rą pa­lik­ti lau­ke. Tik minkš­tą­ją da­lį rei­kia įneš­ti į vi­dų", - aiš­ki­no Ž.Sta­liu­lio­ny­tė ir už­ti­kri­no, kad plo­noms plas­ti­ki­nėms vy­te­lėms nie­ko ne­at­si­tik­tų ir per di­džiau­sius šal­čius, nes bal­dai esą iš­ban­dy­ti skan­di­na­viš­kos žie­mos są­ly­go­mis.

Sau­lė blo­giau už šaltį

Vis dėl­to bal­dus pa­lik­ti lau­ke per žie­mą - ne­ma­ža ri­zi­ka. Bend­ro­vės "Li­ram­ta" sa­vi­nin­kas Ro­mual­das Bu­žins­kas pa­tvir­ti­no, kad pin­ti sin­te­ti­niai bal­dai spar­čiai po­pu­lia­rė­ja ir jiems iš­ties rei­kia ma­žiau prie­žiū­ros nei me­di­niams. Ta­čiau pa­šne­ko­vas ne­pa­ta­rė at­sai­niai žiū­rė­ti į plas­ti­ki­nių bal­dų prie­žiū­rą. "La­bai svar­bu, ko­kios ko­ky­bės juo­ste­lės, o ko­ky­bę pa­pras­tai par­odo kai­na. Pi­giau­sios kė­dės skir­tos 1-2 me­tams, o bran­ges­nėms nau­do­ja­ma la­biau ap­sau­go­ta juo­ste­lė. Jei pats žmo­gus me­cha­niš­kai jų ne­pa­žeis, to­kie bal­dai ga­li sto­vė­ti daug me­tų. Grei­čiau šu­nys apg­rau­žia ar vai­kai at­krapš­to juo­ste­les, nei jos ima ski­li­nė­ti", - pa­sa­ko­jo R.Bu­žins­kas.

Jis pa­ta­rė bal­dus iš sin­te­ti­nių juo­ste­lių re­gu­lia­riai nu­plau­ti. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti su spe­cia­liu plas­ti­ko plo­vik­liu, bet tin­ka ir kas nors pa­pras­tes­nio, pa­vyz­džiui, in­dų plo­vik­lis. Be to, pa­šne­ko­vas re­ko­men­da­vo bal­dų su plas­ti­ko da­li­mis ne­pa­lik­ti sau­lė­kai­to­je, mat tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai ga­li su­ga­din­ti plas­ti­ką grei­čiau nei lie­tus ar šal­tis.

Lauko baldams pirkėjai nepagaili ir daugiau pinigų nei įprastiems foteliams ir sofoms.

Ma­da vė­luo­ja 3 metus

Abu pa­šne­ko­vai tei­gė pa­ste­bė­ję, kad lie­tu­viams pa­tin­ka mi­ni­ma­lis­ti­nis, skan­di­na­viš­kas sti­lius. Anot Ž.Sta­liu­lio­ny­tės, šį­met per­ka­miau­si pil­ki bal­dai. Jie pa­kei­tė anks­čiau vy­ra­vu­sius juo­dus, o dar se­niau po­pu­lia­riau­sia spal­va bu­vo ru­da. R.Bu­žins­ko ma­ny­mu, ru­di bal­dai ga­na daž­nai pa­gei­dau­ja­mi ir šį­met, bet jis pa­ste­bė­jo, kad Eu­ro­po­je vy­rau­jan­čios ma­dos lie­tu­vių na­mus pa­sie­kia maž­daug per tre­jus me­tus. Taip pat tau­tie­čiams svar­bi bal­dų kai­na. Bet pa­šne­ko­vas ne­slė­pė, kad kar­tais už ge­rą lau­ko bal­dų komp­lek­tą ten­ka pa­klo­ti dau­giau nei už to­kio pat dy­džio sve­tai­nės bal­dus. Jis tai tei­si­no di­des­ne sa­vi­kai­na. "Lau­ko so­fu­tei rei­ka­lin­gas kar­ka­si­nis rė­mas iš me­ta­lo, o kiek­vie­na juo­ste­lė įpin­ta ran­ko­mis. Dar­bo są­nau­dos ge­ro­kai di­des­nės, rei­kia dau­giau jė­gų, nei su­siū­ti ke­liems der­ma­ti­no ga­ba­lams. Ne­blo­gą ne­di­de­lę so­fą sve­tai­nei ga­li­ma ras­ti ir už tūks­tan­tį li­tų, o to­kio pat dy­džio so­fa lau­kui kai­nuo­ja 1,5-2 tūkst. li­tų", - dės­tė R.Bu­žins­kas.

Lie­tu­viš­ka klasika

To­kios su­mos už plas­ti­ki­nius bal­dus da­liai lie­tu­vių at­ro­do ge­ro­kai per­lenk­tos, tai­gi ne­trūks­ta so­dui ieš­kan­čių­jų ti­kro me­džio bal­dų. Tie­sa, jie kai­nuo­ja ne ką ma­žiau, bet so­dy­bo­se vis dar po­pu­lia­ru pa­sis­ta­ty­ti su­nkius, gry­no me­džio bal­dus, pri­me­nan­čius se­no­vi­nį lie­tu­viš­ką sti­lių. To­kie bal­dai pa­pras­tai ne­par­duo­da­mi pre­ky­bos cen­truo­se, juos ten­ka už­si­sa­ky­ti iš smul­kių įmo­nių ar meis­trų. Bend­ro­vės "Du­ri­ma" di­rek­to­rius Ri­mas No­rei­ka tvir­ti­no, kad es­mi­nė me­di­nių bal­dų prie­žiū­ros tai­syk­lė - lai­ky­ti juos po sto­gu. "Jiems bū­ti­na pa­sto­gė, po ja ga­li­ma ir per žie­mą pa­lik­ti. O be pa­sto­gės me­di­niai bal­dai la­bai grei­tai nuo lie­taus su­skel­dė­ja ir pa­pil­kė­ja", - aiš­ki­no jis.

Meis­tras Arū­nas Kudž­ma pri­ta­rė, kad me­di­niams bal­dams rei­kia dau­giau prie­žiū­ros. Juos ten­ka at­nau­jin­ti bent kar­tą per me­tus - pa­va­sa­rį, prieš pra­si­de­dant va­ka­ro­nių lau­ke se­zo­nui. "Rei­kė­tų ge­rai nu­plau­ti, at­nau­jin­ti alie­ju­mi. Va­sa­rą ne­bai­su, jei ant bal­dų ir pa­ly­ja, bet žie­mą ge­riau juos pri­deng­ti. Po snie­gu jie drėks­ta ir tai la­bai blo­gai", - pa­ta­rė pa­šne­ko­vas. Jis pa­ste­bė­jo, kad na­tū­ra­laus me­džio bal­dų pa­si­rin­ki­mui ma­da ne­da­ro įta­kos. Ta­čiau A.Kudž­ma mi­nė­jo, kad už­sa­ko­vams svar­biau­sia - bal­dų funk­cio­na­lu­mas, o už puo­šme­nis ar dro­ži­nius pa­pil­do­mai mo­kė­ti su­tin­ka itin re­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tikmedzio  87.247.126.87 2014-03-19 18:13:28
tikmedzio lauko baldai - baldaikiemui.lt
3 0  Netinkamas komentaras
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami