Kitas jūsų išmanusis sukurtas kinų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-07 06:00
Išmaniųjų telefonų fronte verda itin arši kova (nuotraukoje – „Samsung Galaxy S7“ ir „Huawei Mate 8 modeliai“). „Tech2“ nuotrauka
Di­džiau­sio Azi­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos įran­gos ga­min­to­jo pa­va­di­ni­mas „Hua­wei“ man­da­ri­nų kal­ba reiš­kia „Ki­ni­jos pa­si­di­džia­vi­mas“. Anks­tes­ni jo te­le­fo­nai iš da­lies bu­vo pa­grįs­tai lai­ko­mi pi­ges­ne, bet ne­la­bai ko­ky­biš­ka al­ter­na­ty­va po­pu­lia­riau­siems mo­de­liams. Ta­čiau nau­jau­sias bend­ro­vės kū­ri­nys – iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas „Ma­te S“ – jau tai­ko į aukš­čiau­sią ka­te­go­ri­ją ir kaip ly­gus su ly­giu sto­ja į ko­vą su „Sam­sung“ ar ki­tų ga­min­to­jų mo­der­niau­siais įren­gi­niais.

Ga­my­bos są­nau­dų ir ga­lu­ti­nės kai­nos po­žiū­riu „Hua­wei“ apa­ra­tai iš­li­ko pi­ges­ni. Štai nau­ja­sis „Ma­te S“ kai­nuo­ja bent 100 eu­rų ma­žiau (kai­na dar pri­klau­so nuo par­da­vė­jo) ne­gu vos prieš ke­lias sa­vai­tes pa­si­ro­dęs „Sam­sung Ga­la­xy S7“. Taip pat yra 200 eu­rų pi­ges­nis už eks­tra­va­gan­tiš­ką­jį to pa­ties ga­min­to­jo te­le­fo­ną su­ap­va­lin­tais kam­pais „S7 Ed­ge“. Per ke­le­tą sa­vai­čių iš­ban­dę „Ma­te S“ ir „S7 Ed­ge“ apa­ra­tus įver­ti­no­me, ar dau­giau kaip dviem šim­tais eu­rų bran­ges­nis „S7 Ed­ge“ yra ver­tas per­mo­kos. O gal „Ma­te S“ ne tik leis su­tau­py­ti pi­ni­gų, bet ir kon­ku­ren­tą pra­noks?

Ne­bi­jo vandens

Pra­dė­siu nuo vi­siš­kai su­bjek­ty­vaus pa­ste­bė­ji­mo. Nors di­zai­no ži­no­vai ne­gai­li liaup­sių su­ap­va­lin­tiems „Ed­ge“ se­ri­jos mo­de­lių šo­nams, šis spren­di­mas ne­atro­do nei pra­ktiš­kas, nei ver­tas pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. Pa­na­šiai kaip ir di­de­lės įstri­žai­nės te­le­vi­zo­rių lenk­tais ekra­nais at­ve­ju – efek­tas bus, jei­gu jį įsi­vaiz­duo­si. Pla­ce­bas no­rin­tie­siems iš­sis­kir­ti.

O žiū­rė­ti vaiz­do kli­pus ar skai­ty­ti kny­gą ekra­ne su­ap­va­lin­tais kam­pais net ne itin pa­to­gu. To­dėl prieš puo­lant prie ma­din­ges­nio va­rian­to siū­ly­čiau iš­mė­gin­ti įpras­tą S7. Be­je, „Ed­ge“ mo­de­lis nuo įpras­to S7 ski­ria­si ne tik „už­rai­ty­tais“ kor­pu­so šo­nais, bet ir tuo, kad jo ekra­no įstri­žai­nė yra cen­ti­me­tru di­des­nė, kaip ir pats te­le­fo­nas. Tai lei­do į „Ed­ge“ įmon­tuo­ti 600 mAh tal­pes­nę ba­te­ri­ją, kas, ga­min­to­jų tei­gi­mu, te­le­fo­no ba­te­ri­jos vei­ki­mo lai­ką pa­il­gi­na be­veik penk­ta­da­liu, jei ly­gin­tu­me su pi­ges­niu jo bro­liu.

Kuo iš­sis­ki­ria nau­ja­sis „Sam­sung Ga­la­xy S7“? Jei be iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ne­žen­gia­te nė žings­nio, nuo šiol ga­lė­si­te jį pa­siim­ti net ei­da­mi į vo­nią. Ga­min­to­jui pa­vy­ko taip už­san­da­rin­ti S7, kad jam bu­vo su­teik­ta IP68 at­spa­ru­mo kla­sė. Tai­gi nei van­duo, nei dul­kės šio te­le­fo­no ti­krai „ne­nu­žu­dys“. O jūs ga­lė­si­te pa­mirš­ti lai­kus, kai, ne­ty­čia iš­si­mau­dę kar­tu su iš­ma­niuo­ju, ban­dy­da­vo­te at­gai­vin­ti apa­ra­tą drėg­mę su­trau­kian­čių ry­žių du­be­ny­je.

Grei­tai įkrau­na­mas nebekaista

Ki­ti S7 iš­skir­ti­nu­mai – itin raiš­kus „Su­per Amo­led“ skys­tų­jų kris­ta­lų ekra­nas ir ko­ky­biš­kai su skir­tin­gu ap­lin­kos apš­vie­ti­mu su­si­do­ro­jan­ti 12 me­ga­pik­se­lių (MP) fo­to­ka­me­ra. Ją ku­riant pir­mą kar­tą pa­nau­do­ta dvi­gu­bo pik­se­lio tech­no­lo­gi­ja lei­džia ne tik už­fik­suo­ti ap­lin­ką esant men­kam apš­vie­ti­mui, bet ir grei­čiau su­fo­ku­suo­ja kad­rą.

Ver­ta pa­mi­nė­ti ir tai, jog te­le­fo­ne S7 įdieg­ta grei­to­jo įkro­vi­mo tech­no­lo­gi­ja. Vie­toj įpras­tų 5 V į apa­ra­tą „pum­puo­ja­ma“ 9 V sro­vė, to­dėl vos per pus­va­lan­dį ba­te­ri­ją ga­li­ma įkrau­ti iki 60 pro­cen­tų. Ši tech­no­lo­gi­ja nau­do­ja­ma ir se­nes­niuo­se mo­de­liuo­se, bet šį­kart ga­min­to­jui, re­gis, pa­vy­ko sėk­min­giau iš­spręs­ti nuo di­des­nės įtam­pos kais­da­vu­sio te­le­fo­no prob­le­mą. Nors grei­tai įkrau­na­mas „Sam­sung“ įšy­la šiek tiek dau­giau, tai jau ne­tu­rė­tų kenk­ti jo ele­men­tams.

Pa­pil­do­ma at­rak­ci­ja žai­di­mų te­le­fo­nu mė­gė­jams – to­kios funk­ci­jos kaip žai­di­mo vaiz­dų įra­šy­mas. O jei no­ri­te pa­skrai­dy­ti vir­tua­lio­je rea­ly­bė­je, ga­li­te įsi­gy­ti pa­pil­do­mą ak­se­sua­rą, su­kur­tą „Sam­sung“, – vir­tua­lios rea­ly­bės aki­nius „Gear VR“. Jie pri­tai­ky­ti S6 ir S7 se­ri­jos te­le­fo­nams.

Be­je, nau­jų­jų „Sam­sung“ at­min­tį ga­li­ma iš­plės­ti iki 200 GB – te­rei­kia įsi­gy­ti microSD kor­te­lę. Gai­la, kad S7 mo­de­ly­je ne­vei­kia „And­roid“ ope­ra­ci­nės sis­te­mos prog­ra­muo­to­jų su­kur­ta adap­ty­vi­nės at­min­ties funk­ci­ja. Jos li­ki­mas kol kas ne­aiš­kus. Ši funk­ci­ja iš­skir­ti­nė tuo, kad pa­pil­do­mą microSD kor­te­lės at­min­tį lei­džia nau­do­ti kaip vi­di­nę apa­ra­to at­min­tį. Tai­gi kor­te­lė­je ga­li­ma ne tik sau­go­ti duo­me­nis, bet ir įra­šy­ti į ją prog­ra­mė­les.

Pa­tei­kė ai­bę staigmenų

O da­bar pa­žvel­ki­me, ką kon­ku­ren­tams at­ker­ta Ki­ni­jos pa­si­di­džia­vi­mas – „Ma­te S“? Pir­ma­sis pa­ste­bė­ji­mas taip pat su­bjek­ty­vus, bū­din­gas ne tik šiam „Hua­wei“, bet ir anks­tes­niems ga­min­to­jo mo­de­liams, to­kiems kaip P8. Trys pa­grin­di­niai val­dy­mo myg­tu­kai „Hua­wei Ma­te S“ vėl įreng­ti ne ant kor­pu­so po ekra­nu (kaip „Ga­la­xy“ mo­de­liuo­se), o ant pa­ties ekra­no. Iš pra­džių tai ke­lia ne­pa­to­gu­mų – rei­kia pri­pras­ti. „Ma­te S“ ekra­no raiš­ka taip pat nu­si­lei­džia nau­jau­siems „Sam­sung“ te­le­fo­nams.

Ki­nai, ma­žin­da­mi ga­my­bos są­nau­das, į „Hua­wei“ įmon­ta­vo sa­vo ga­my­bos „Hi­Si­li­con Ki­rin 935“ pro­ce­so­rius. Ta­čiau jų ga­li­my­bės men­kes­nės ne­gu nau­jų­jų „Qual­comm Snapd­ra­gon“, ku­rie yra „į­so­din­ti“ į „Ga­la­xy S7“. Vis dėl­to ki­niš­kas „Ki­rin 935“, su­de­rin­tas su 3 GB ope­ra­ty­vi­ne at­min­ti­mi (S7 tu­ri 1 GB dau­giau), pa­ti­ki­mai su­si­do­ro­ja su kas­die­nė­mis už­duo­ti­mis.

Iš ki­tų nau­jo­vių dė­me­sio ver­tas apa­ra­to nu­ga­rė­lė­je įmon­tuo­tas pirš­tų at­spau­dų skai­ty­tu­vas. Jis skir­tas ne tik šiai te­le­fo­no sau­gu­mo funk­ci­jai at­lik­ti, bet ir vei­kia kaip pa­pil­do­mas na­vi­ga­to­rius. Pa­vyz­džiui, brau­kiant pirš­tu per jį ga­li­ma nar­šy­ti po nuo­trau­kų ga­le­ri­ją ar pa­to­giai fo­to­ka­me­ra už­fik­suo­ti no­ri­mą kad­rą. Dar vie­na įdo­my­bė – jau ne pir­ma­me „Hua­wei“ įdieg­tas „pie­ši­mo krump­liais“ spren­di­mas. Su­len­kia­te pirš­tą ir, krump­liu ekra­ne nu­pie­šę tam ti­krą rai­dę, iš­kart at­ver­čia­te pa­gei­dau­ja­mą prog­ra­mą. Du kar­tus krump­liu stuk­te­lė­ję į pra­džios ekra­ną už­fik­suo­ja­te mo­men­ti­nę ekra­no nuo­trau­ką ir pan.

„Ma­te S“ yra ir ki­tų pa­slėp­tų „ve­ly­ki­nių mar­gu­čių“, bet įgu­dus jie ga­li su­pap­ras­tin­ti te­le­fo­no val­dy­mą. Tuo triu­kus ga­li­ma iš­ban­dy­ti te­le­fo­ną ap­ver­tus, pa­kė­lus, pa­pur­čius, pa­krei­pus... Džiu­gi­na ir tai, kad „Hua­wei“, skir­tin­gai nei S7, tu­ri FM gro­tu­vą. Šiek tiek nu­vy­lė 2700 mAh ba­te­ri­jos tal­pa – ji pa­ste­bi­mai ma­žes­nė ne­gu S7 mo­de­lių. Tie­sa, jei rink­tu­mė­tės „Hua­wei Ma­te 8“ te­le­fo­ną, ja­me jau ras­tu­mė­te 4000 mAh ba­te­ri­ją.

Iš­va­dos. Jei­gu ne­sa­te itin tau­pus ir pa­pil­do­mi 100–200 eu­rų už nau­ją apa­ra­tą jums nė­ra di­de­li pi­ni­gai, pir­ki­te „Sam­sung S7 Ed­ge“. Ta­čiau ne­nus­teb­čiau: jei „Hua­wei“ iš­lai­kys iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų to­bu­li­ni­mo tem­pą ir ma­žes­nę kai­ną ne­gu kon­ku­ren­tai, ne­tru­kus pa­si­rin­ki­mas ga­li bū­ti nu­lem­tas Ki­ni­jos pa­si­di­džia­vi­mo nau­dai.

Mo­de­lių palyginimas

Te­le­fo­no modelis„Sam­sung Ga­la­xy S7 Edge“„Hua­wei Ma­te S“
Ekra­no dydis5.5““5.5““
Ekra­no raiška1600x25601080x1920
Aku­mu­lia­to­riaus talpa3600 mAh2700 mAh
Di­džiau­sia at­min­ties kortelė200 GB128 GB
Už­pa­ka­li­nė/p­rie­ki­nė kameros12 MP/5 MP13 MP/8MP
Ap­sau­gos sertifikatasIP68
Kai­na (pa­gal Bal­tic­mo­bi­les.lt)818 €516 €
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami