Kitokios Kalėdos už spygliuotos tvoros

Nijolė STORYK 2008-12-16 00:00
Nijolė STORYK 2008-12-16 00:00
Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Ten, už aukš­tos mū­ri­nės sie­nos, apt­ver­tos spyg­liuo­ta vie­la, ir plie­ni­nė­mis gro­to­mis už­kal­tų lan­gų, ka­lė­di­nių ste­buk­lų ne tiek daug. Ta­čiau Kau­no ne­pil­na­me­čių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je-pa­tai­sos na­muo­se šiuo me­tu esan­tys ar­ti šim­to nu­teis­tų­jų pa­aug­lių ti­ki­si su­lauk­ti ste­buk­lų.

Vienintelė Lietuvoje nepilnamečių įkalinimo įstaiga turi namų pavadinimą, tačiau tuose namuose nuteistųjų gyvenimas yra kitoks. Nė vienam iš jų nedaroma jokių išimčių ir per šv. Kalėdas. Jie lieka už grotų ir čia sutinka Kalėdas bei Naujuosius metus.

Į laisvę išleidžiami tik tie, kurie suspėjo atlikti bausmę įkalinimo įstaigoje iki švenčių. Tokių nedaug - septyni. Bet jie išėjo ne namo. Namų tie vaikai neturi.

Nestebukliškas stebuklas.

Tokia yra gyvenimo realybė - niūri ir skaudi. Bet jei būtų toks stebuklas, ir per Kalėdas tie vaikai galėtų sugrįžti pas artimuosius, kad su savo šeima susėstų prie Kūčių stalo, daugelis niekur neitų iš pataisos namų. Jie taip pat neturi kur eiti.

Dauguma nuteistųjų nepilnamečių yra našlaičiai ir iš asocialių šeimų, į pataisos namus pateko iš specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų. Kiti, jei ir turi tėvus ar globėjus, šie nuo jų nusigręžė ir jų nelanko įkalinimo įstaigoje. Savo vaikai tapo jiems nereikalingi.

Kokių stebuklų gali tikėtis ši jaunoji Lietuvos karta, didesnę savo gyvenimo dalį praleidusi už grotų?

Tas stebuklas beveik nestebukliškas: šiemet, kaip ir pernai, per Kalėdas nuteistieji vis dėlto tikisi sulaukti artimųjų. Bet ar taip bus?

Nepadėjo išsiųsti kvietimai

Pataisos namuose Kūčių vakarą bet kuriuo atveju - su tėvais ar be jų - bus padengtas šventinis kalėdinis stalas, papuoštas balta staltiese. Ant jo tradiciškai bus padėtas kalėdaitis ir dvylika patiekalų. Visai kaip namuose.

Kūčių vakarą prie stalo susės visi čia esantys vaikai.

Bet džiaugsmo ne tiek daug. Šiemet gali pasikartoti tas pats, kaip ir kitais metais. Prieš dvejus metus kalėdinėje šventėje dalyvavo dešimt nuteistųjų artimųjų, o pernai buvo tik trys tėvai. Nors visus tėvus kvietė ir jiems išsiuntė sveikinimų atvirukus.

Pasak pataisos namų direktoriaus Jono Groso, toks artimųjų abejingumas labai blogai nuteikia paauglius, kurie tikisi nors per Kalėdas sulaukti stebuklo.

"Mūsų vaikai labai stengiasi ir rengiasi šiai šventei. Jie patys savo rankomis nupiešia sveikinimo atvirukus, patys sukuria gražų tekstą, bet ir tai nepadeda. Kiek šiemet atvyks artimųjų aplankyti savo vaikų, kol kas nežinome", - sakė direktorius.

Ir džiaugsmas, ir liūdesys

Gal tėvai neturtingi ir neturi už ką nusipirkti kelionei bilieto, užsimokėti už nakvynę? Direktorius sako, kad pataisos namų socialiniai darbuotojai pasirūpintų ir bilietais, ir nakvyne, kad tik pataisos namų vaikai sulauktų kalėdinio stebuklo. Bet viskas veltui.

"Tėvus galime apgyvendinti pataisos namuose esančiuose svečių kambariuose, apmokėtume kelionę. Bet mūsų pastangos prisišaukti tėvus bergždžios", - tą patį tvirtino direktoriaus pavaduotoja Neringa Gudėnaitė.

Gaila, o pasidžiaugti būtų kuo: vaikai kruopščiai rengėsi šventei - iškarpė iš popieriaus snaigių ir žvaigždučių, papuošė eglę, pasiuvo dovanų kalėdinių kojinių, kepuraičių, iškepė kučiukų ir zuikučių. O prie pagrindinės eglutės bus padėta jų pačių itin išradingai pagaminta prakartėlė. Tokios prakartėlės niekur nepamatysi!

Kūčių vakarą vaikai nepaliekami vieni. Jiems šventę surengia pataisos namų socialiniai darbuotojai. Prie apeigų valgiais nukrauto stalo juos palaimina kapelionas Virginijus Birjotas, pasveikina direktorius J.Grosas. Šių namų niekuomet neaplenkia ir Kalėdų Senelis su rėmėjų dovanomis.

"Kūčių vakaras mūsų vaikams atneša ne džiaugsmą, bet liūdesį. Jei jūs pamatytumėte tų vaikų akis, suprastumėte, ką jie išgyvena, kai šalia nėra jų tėvų. Daugelis apskritai pirmą kartą atsisėdo prie kalėdinio stalo būtent pataisos namuose. Kai buvo laisvėje, jie matė kitokį, žiauresnį gyvenimą", - pasakojo direktorius.

Kameros su grotomis

Pataisos namų vidiniame kieme auga aukšta žaliaskarė eglė. Prieš Kalėdas eglė sutviska, padabinta blizgančiais papuošalais. Spygliuotos tvoros ir apkaltų langų fone toks šventinis vaizdas kiek neįprastas.

Praėjus pro apsaugą, pirmame aukšte - kameros su grotomis. Jose uždaryti ką tik nuteisti jaunuoliai. Jiems maždaug po 13-15 metų. Vaikinai blaškėsi kamerose, bandė kažką pasakyti, kad į juos kas nors atkreiptų dėmesį. Kiti nuteistieji buvo ne naujokai. Jie jau buvo perėję šias kameras.

Pataisos namuose jie gyvena laisviau. Per pamokų pertrauką buvo išleisti pasivaikščioti į kiemą. Pamatę įkalinimo įstaigos vadovybę, visi kaip vienas tikėjosi, kad galės pabendrauti, bus išklausyti. Beje, tokiems pokalbiams skiriamas specialus laikas, tad pavaduotoja nesileido į ilgas diskusijas.

Kiti vaikai dirbo gamybinėse siuvimo ir darbų klasėse, dar kiti sportavo krepšinio salėje. Jaunuoliai bandė šypsotis, kai juos užkalbinę pasiteiravome, kaip jie jaučiasi, kiek dar laiko čia bus. Nesiskundė, neaimanavo. Bet ir džiaugsmo nebuvo matyti jų veiduose. Tie vaikai, gyvenimo palaužti, buvo kitokie.

Nesulaukė sesers

Patekę į pataisos namus, kai kurie jaunuoliai bando kabintis į gyvenimą, jie nenori sugrįžti ten, iš kur atėjo. "Labai svarbu jų nenuvilti. Jie dabar kitaip suvokia suaugusiųjų pažadus. Ką pažadėjome, stengiamės ištesėti", - sakė direktoriaus pavaduotoja. Vien gruodžio mėnesį jiems buvo surengta arti dvidešimt renginių.

Bet kaip jiems išgyventi, jei jie nesulaukia paramos iš savo artimųjų? Vienas atvejis buvo itin skaudus, kai nuteistasis vaikinas net bandė nusižudyti, taip ir nesulaukęs savo sesers, atvykstančios jo aplankyti. Jaunuolis taupė pataisos namuose uždirbtus pinigus seseriai, kad ji turėtų už ką atvažiuoti. Jai nusiuntė pinigus, bet iš jos nesulaukė jokios žinutės.

Papūgėlė narvelyje

Ar galite įsivaizduoti pataisos namuose narvelyje čiulbančią papūgėlę? Sakysite, tai labai simboliška - paukštis narvelyje, kaip ir jaunas žmogus, gyvena izoliuoti nuo pasaulio, nors abu sukurti tam, kad būtų laisvi ir skraidytų.

Papūgėlė yra vieno nuteisto už žmogžudystę jaunuolio vienintelis turtas. Ją jis atsivežė iš namų. Kaip jis galėjo padaryti tokį sunkų nusikaltimą, mylėdamas silpną paukštelį, kurio niekada nenuskriaustų?

Panašių klausimų yra daug, į juos ne visada randame atsakymą.

Kol kas tie jaunuoliai turi laikinus namus su grotomis ir čia būdami mokosi iš naujo gyventi. Jų geranoriškus siekius galima įžvelgti konkurso piešiniuose. Beveik visi nupiešė namus, kokius jie norėtų turėti. Didelius, šviesius ir erdvius. Bet kodėl su tamsiais langais ir nukirstu stogu?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami