Kodėl daugiabučiuose nesijaučiame saugūs?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-30 10:12
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-30 10:12
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bend­ro nau­do­ji­mo tur­tas dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se – nuo­la­ti­nis gin­čų ob­jek­tas tarp kai­my­nų. Daž­nai ieš­ko­da­mi kal­tų dėl įvy­ku­sių ne­lai­mių pa­mirš­ta­me at­sa­kin­gai žiū­rė­ti į sa­vo tur­to sau­gu­mą.

Drau­giš­kas kai­my­nų bend­ra­dar­bia­vi­mas, tin­ka­mas bend­ro tur­to nau­do­ji­mo drau­di­mas, da­ly­va­vi­mas sau­gios kai­my­nys­tės gru­pė­se – ge­riau­si pa­gal­bi­nin­kai ku­riant sau­gią ap­lin­ką.

„Dau­gia­bu­čių na­mų sau­gu­mo klau­si­mai – opūs ir prob­le­ma­tiš­ki“, – tei­gia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis. Jo tei­gi­mu, va­gys­tės įsib­rau­nant į gy­ven­to­jų pri­va­čios nuo­sa­vy­bės val­das – vie­nos daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Nu­si­kal­tė­liai į bu­tus lau­žia­si įvai­riais bū­dais: iš­lauž­da­mi du­ris, at­ra­kin­da­mi ne­su­dė­tin­gas spy­nas, iš­dauž­da­mi ar ki­taip su­ga­din­da­mi lan­gų stik­lus. Gy­ve­na­mų­jų na­mų laip­ti­nė­se įvyks­ta smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų, apip­lė­ši­mų, ne­tgi nu­žu­dy­mų. Laip­ti­nės ne­re­tai tam­pa sprun­kan­čių as­me­nų lai­ki­no­mis slėp­tu­vė­mis, va­gi­šius ma­si­na ne­sau­giai pa­lik­ti dvi­ra­čiai. Dau­gia­bu­čių kie­muo­se daž­nai var­to­ja­mas al­ko­ho­lis, ren­ka­si triukš­min­gos kom­pa­ni­jos. Dėl to po­li­ci­jos par­ei­gū­nai su­lau­kia gau­sy­bės iš­kvie­ti­mų nu­ra­min­ti įsis­mar­ka­vu­sius ir vie­šą­ją rim­tį trik­dan­čius tei­sės pa­žei­dė­jus. Tai­gi, daž­niau­sios prob­le­mos – triukš­mas, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai, ne­ap­sau­go­ta nuo­sa­vy­bė, leng­vai pa­sie­ki­mas ir prie­ina­mas tur­tas nu­si­kal­tė­liams, ne­sup­ra­tin­gi ir abe­jin­gi kai­my­nai.

Drau­di­mo bend­ro­vė „If“, siū­lan­ti dau­gia­bu­čių bend­ro nau­do­ji­mo tur­to drau­di­mą, pa­brė­žia, jog svar­bu ži­no­ti, kad nė­ra sis­te­mos ar įren­gi­nio, ku­ris vi­siš­kai ap­sau­go­tų ir bū­tų ne­įvei­kia­mas. Sau­lius Ba­ra­naus­kas, „If“ įmo­nės tur­to drau­di­mo pro­duk­to va­do­vas iš­ski­ria daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias ri­zi­kas, kuo­met nu­ken­čia bend­ro nau­do­ji­mo tur­tas. Skau­džiau­si įvy­kiai nu­tin­ka ki­lus gais­rui – bu­te ga­li ap­rūk­ti vi­sos laip­ti­nės sie­nos ar­ba nu­deg­ti sto­gas, už ku­rio re­mon­tą tu­rės su­mo­kė­ti vi­si gy­ven­to­jai. Van­duo, ka­dan­gi daž­nai vamz­džiai trūks­ta bend­ro­se pa­tal­po­se, ir van­da­liz­mas – iš­ori­nių pa­sta­to sie­nų api­pai­šy­mas, ko ge­ro, aki­vaiz­džiau­sia ir daž­niau­sia dau­gia­bu­čių prob­le­ma.

„Dau­gu­ma dau­gia­bu­čių na­mų, ypač se­nes­nės sta­ty­bos, nė­ra tin­ka­mai ap­sau­go­ti, to­dėl bend­ro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pos daž­nai nu­ken­čia nuo va­gių, be­na­mių. Įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta, kad už bend­ro nau­do­ji­mo tur­tą at­sa­kin­gi vi­si na­mo gy­ven­to­jai. Ele­men­ta­rių sau­gu­mo įran­kių, to­kių kaip tvar­kin­gas van­den­tie­kis ar prieš­gais­ri­nės sig­na­li­za­ci­jos ne­bu­vi­mas, ke­lia pa­vo­jų ne tik tur­to, bet ir žmo­nių sau­gu­mui. De­ja, bend­ro tur­to nau­do­ji­mo drau­di­mas nė­ra itin po­pu­lia­rus, o tai par­odo žmo­nių abe­jin­gu­mą bend­ro nau­do­ji­mo tur­tui dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se“, – sa­ko Sau­lius Ba­ra­naus­kas.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai sa­vo ruo­žtu už­sii­ma ak­ty­viu pre­ven­ci­niu dar­bu. Sten­gia­si kuo dau­giau bend­rau­ti su gy­ven­to­jais, ska­ti­na bend­ruo­me­nes bend­ra­dar­biau­ti ir bū­ti ne­abe­jin­giems da­ro­miems pa­žei­di­mams ir vie­ni ki­tų sau­gu­mui. Tai įro­do be­veik kas­dien be­si­ku­rian­čios sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės.

R. Ma­to­nio tei­gi­mu, į po­li­ci­jos par­ei­gū­nus na­mų bend­ri­jų gy­ven­to­jai krei­pia­si vis daž­niau. Anks­čiau tvy­ro­jęs so­cia­li­nis abe­jin­gu­mas rū­pi­nan­tis sau­gia ap­lin­ka ir vie­ni ki­tų ge­ro­vės puo­se­lė­ji­mu ma­žė­ja. Gy­ven­to­jai da­ro­si vis la­biau ak­ty­ves­ni, pi­lie­tiš­kes­ni ir ini­cia­ty­ves­ni.

Po­li­ci­jos pa­ta­ri­mai, kaip ap­sau­go­ti kie­mą, bu­tus nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų:

• Įsi­ren­ki­te ge­rą kie­mo ir laip­ti­nių apš­vie­ti­mą, jei­gu įma­no­ma, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mas. Lau­ko du­ris įren­ki­te su ko­dų sis­te­ma, pa­keis­ki­te leng­vai at­ra­ki­na­mas gy­ve­na­mų­jų bu­tų du­ris į šar­vuo­tas su tvir­to­mis spy­no­mis.

• Pri­žiū­rė­ki­te ir ste­bė­ki­te kai­my­no na­mus ir tur­tą, įtar­ti­nus as­me­nis, jų el­ge­sį, daug kar­tų pra­va­žiuo­jan­čius, keis­tai pa­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius. Ge­riau­sia ir pi­giau­sia ap­sau­ga – kai­my­nų bend­ra­vi­mas.

• Su­si­pa­žin­ki­te su sa­vo kai­my­nais ir su­šau­ki­te su­si­rin­ki­mą, į ku­rį pa­sik­vies­ki­te te­ri­to­ri­ją pri­žiū­rin­tį apy­lin­kės ins­pek­to­rių.

• Ska­tin­ki­te sa­vo kai­my­nus ne­bū­ti abe­jin­giems ir kreip­tis į po­li­ci­ją pa­ma­čius nu­si­kal­ti­mą ar ki­tą tei­sės pa­žei­di­mą, pa­si­rū­pin­ki­te, kad jau­ni­mas Jū­sų gy­ve­na­mo­je te­ri­to­ri­jo­je tu­rė­tų kuo už­siim­ti.

• Su­de­rin­ki­te su kai­my­nais, par­in­ki­te vie­tą ir pa­ka­bin­ki­te sten­dą su ak­tua­lia pre­ven­ci­ne in­for­ma­ci­ja apie ap­sau­gos nuo nu­si­kal­ti­mų bū­dus, sau­gią kai­my­nys­tę, apy­lin­kės ins­pek­to­riaus kon­tak­tus. Pre­ven­ciš­kai vei­kia ir di­de­lis sten­das ant dau­gia­bu­čio sie­nos, spe­cia­lūs lip­du­kai ant lan­gų, laip­ti­nės du­rų, in­for­muo­jan­tys, kad na­mas pri­klau­so sau­gios kai­my­nys­tės gru­pei.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
gyventojas.salia mano  78.56.10.64 2014-07-30 16:52:19
salia manoo buto 10-tis konteineriu atlieku aikstele. siu konteineriu turini cia pat gaveje ksdien kelis kartus iskrato visuomenes utels - bomzai ir skleidzia po visa miesta zmoniu ne kauliu mara , kur ziri zuokas, kur ziuriaqplnks apsauga/?
3 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami