Kodėl lietuviai geidžia būsto Bulgarijoje

Lina Bušinskaitė 2007-06-19 00:00
Lina Bušinskaitė 2007-06-19 00:00
Lietuvių investuotojai pastaruoju metu pamėgo Bulgarijos kurortinius miestelius, kur noriai perka nekilnojamąjį turtą. Corbis/Scanpix nuotrauka
Ky­lant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­noms mū­sų ša­ly­je gy­ven­to­jai ak­ty­viai ieš­ko pa­pil­do­mų in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bių įsi­gy­da­mi būs­tą už­sie­ny­je, pa­vyz­džiui, Bul­ga­ri­jos ku­ror­ti­niuo­se mies­te­liuo­se.

Smulkieji ir vidutiniai investuotojai dažniausiai renkasi Bulgarijos pajūrio kurortinius miestelius. Nekilnojamasis turtas čia patrauklus tuo, kad jį galima naudoti trumpalaikei nuomai, jam reikalingos palyginti nedidelės investicijos, taip pat paprasčiau nuspėti kainų didėjimo tendencijas.

Stambesni investuotojai renkasi statybas, perka butus sostinėje statomuose daugiabučiuose arba juos rezervuoja, kad ateityje kylant kainoms galėtų tuos butus parduoti.

Su vaizdu į jūrą

"RE/MAX centro" nekilnojamojo turto konsultanto Olego Markovo teigimu, investicijoms dažniausiai lietuviai renkasi šiuos populiariausius Bulgarijos kurortinius miestelius: Auksines kopas, Saulėtąjį krantą, kalnų slidinėjimo kurortą Bansko. Pasak jo, Auksinių kopų miestelis nuo seno garsėja kaip geriausias kurortas, čia įsikūręs ir pasaulyje gerai žinomas "Kempinski" viešbutis. Be to, kurortas išsidėstęs kalvotoje teritorijoje, mėgautis į jūrą atsiveriančiu vaizdu galima iš daugelio pastatų.

To nėra Saulėtajame krante. Šis miestelis išsidėstęs lygumoje, todėl ne visuomet galėsite matyti jūrą. Kuo arčiau jūros, tuo kaina didesnė. Kita itin patraukli vieta investuoti į nekilnojamąjį turtą - Varnos regionas.

Kaip teigia "RE/MAX centro" nekilnojamojo turto konsultantas Darius Velička, dažniausiai šiuose miestuose perkami apartamentai, nes tokį turtą lengviau valdyti. "Paprastai statytojas pasirūpina, kad šiuose pastatuose būtų administratorius, prižiūrintis pastatus ir kliento pageidavimu užsiimantis apartamentų nuoma turistams", - tvirtina D.Velička.

Vieni Lietuvos pirkėjai paprastai butus nuomoja atvykstantiems turistams, kiti tikisi juos brangiau parduoti išaugus kainoms Bulgarijoje ir gauti pelno. Sklypus čia perka vidutiniai ir stambūs investuotojai, planuojantys vykdyti dideles statybas. Lietuvos atstovų tarp tokių beveik nėra.

Palankios sąlygos

Įsigyti būstą investiciniais tikslais Bulgarijoje mūsiškiai ypač panoro šių metų pradžioje, kai šalis įstojo į ES. Susidomėjimas nuolat didėja. Drąsesni investuotojai nekilnojamojo turto (NT) šioje šalyje pirko ir anksčiau.

"Dažniausiai žvalgomasi naujų statomų investicinių objektų, už kuriuos sumokėjus rezervacinį mokestį galima įsigyti teisę pirkti apartamentus už pradinę statytojo kainą. Pastačius tokį pastatą, apartamentų pardavimo kaina paprastai jau būna išaugusi 30 proc. ir daugiau. Tie, kurie investuoja į visą projektą, uždirba dar daugiau", - teigia D.Velička.

Be to, Bulgarijoje sudarytos gana palankios sąlygos užsieniečiams įsigyti NT, imtis verslo. Didėjančią tokių investicijų paklausą lemia ir mažėjantys biurokratiniai ribojimai sudarant pirkimo-pardavimo sandorius, palanki teisinė sistema.

Pirko brangesnius apartamentus

Praėjusių metų gruodį viename Bulgarijos kurortiniame miestelyje 50 kvadratinių metrų ploto apartamentus statomame name įsigijęs Raimondas Lingys tuomet už pirkinį sumokėjo 50 tūkst. eurų (172,5 tūkst. litų). Kvadratinis metas šio buto atsiėjo tūkstantį eurų (3450 litų). Pasak vyriškio, tokiam jo sprendimui įtakos turėjo mažesnės nei pas mus ir pastaruoju metu kylančios butų kainos Bulgarijoje.

Rinkdamasis vietovę, kurioje norėtų įsigyti būstą, R.Lingys prioritetą teikė patraukliam miesteliui prie jūros, galimybei pro langą matyti jūrą. Nors tokie apartamentai kurortiniuose miesteliuose kainuoja brangiau, palyginti su butais, kur nėra vaizdo į jūrą, investuotojas ryžosi mokėti didesnę kainą.

Pasak jo, ilgainiui vertė tik kils, todėl parduoti bus pelninga. R.Lingys šiuos apartamentus ketina įrengti, kurį laiką nuomoti atvykstantiems turistams, o išaugus kainoms planuoja parduoti.

Būstas Bulgarijoje brangsta

Pastaruosius keletą metų nekilnojamasis turtas didžiuosiuose Bulgarijos pajūrio miestuose brango labiausiai, palyginti su kitais šalies regionais. "RE/MAX centro" duomenimis, arčiausiai jūros esančiose vietovėse kainos yra 30 proc. didesnės, nei labiau nuo jos nutolusiose vietovėse.

Pavyzdžiui, vienoje specializuotoje interneto svetainėje pateiktame skelbime siūloma įsigyti naujos statybos 150 kvadratinių metrų vilą Sokolovo kaime (5 km nuo kurortinio miestelio) už 84 tūkst. eurų (kone 290 tūkst. litų). Tai dviejų aukštų statinys, kuriame yra visi patogumai - du miegamieji, tualetai, virtuvė, terasa, o už keleto kilometrų - golfo laukai.

Kitame skelbime siūloma įsigyti 170 kvadratinių metrų bendrojo ploto su terasa visiškai įrengtus apartamentus šalia paplūdimio, netoli golfo laukų, kuriuos suprojektavo žinomas golfo aikštynų dizaineris. Tokių apartamentų kaina 140 tūkst. eurų (483 tūkst. litų) arba 820 eurų (2,8 tūkst. litų) už kvadratinį metrą. Jei norėtumėte įsigyti apartamentus prie pat golfo laukų, kvadratinio metro kaina būtų 1600 eurų (5,5 tūkst. litų).

Pirkėjai tampa išrankesni

Nekilnojamojo turto veiklą užsienio kurortuose plėtojanti bendrovė "Burbonas" pažymi, jog lietuviai tampa išrankesni pirkdami būstą svetur. Anksčiau prioritetus pirkėjai teikdavo mažesniems, pigesniems, ekonominės klasės, o dabar vis dažniau domisi aukštesnės klasės nekilnojamojo turto objektais. Bendrovės komercijos direktoriaus Eriko Armalio teigimu, pagrindiniai investuotojų vertinimo aspektai yra vieta, aplinka, susisiekimo galimybės, energijos tiekimo ir vandentiekio infrastruktūros, būsto kokybė.

Palyginti su Bulgarija, investuoti mūsų šalies kurortuose mažiau apsimoka, nes brangiau ir sezonas trumpesnis.

Vis dėlto populiariausi užsienio kurortai, kur lietuviai investuoja į nekilnojamąjį turtą, tebėra Turkijos ir Egipto, nes ten vasaros sezonas trunka ilgiau nei Bulgarijoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vida  31.108.154.75 2016-09-10 18:08:13
Noreciau ilgam laikui issinuomoti 1 kambario butuka.Ka galetute patarti.Kokios kainos toliau nuo pajurio ir arciau pajurio?
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami