Kodėl reikia drėkinti patalpų orą?

Jonas AUGULIS 2010-10-12 00:00
Jonas AUGULIS 2010-10-12 00:00
UAB "Salnos prekyba" archyvo nuotrauka
Kai už lan­go šal­ta, o pa­tal­pos šil­do­mos, jo­se net dviem treč­da­liais su­ma­žė­ja drėg­mės. Per­ne­lyg sau­sas oras - ne­ge­rai. Kaip jį su­drė­kin­ti?

Drėgnas, švarus ir gaivus oras namuose - tai vienas mūsų sveikatos garantų. Jeigu dažnai jaučiate galvos skausmą, dėl to gali būti kaltas būtent per sausas oras! Kad žmogus gerai jaustųsi, santykinė oro drėgmė kambaryje turi būti 60 procentų. Tačiau per šildymo sezoną ji būna vos 20 procentų. Apskaičiuoti nesunku: šildymo sezono metu mūsų būstuose yra vos trečdalis rekomenduojamos drėgmės.

Vietoj atidaryto lango

Ilgiau pabuvę nevėdinamoje patalpoje skundžiamės galvos skausmais, svaiguliu ar išsekimu. Atidaryti langą ir pravėdinti kambarį - geras būdas įleisti gryno oro ir drėgmės. Tačiau šaltuoju metų laiku nelaikysite jo nuolat atidaryto. Lauke oras gaiviausias po lietaus, kai dar jaučiama drėgmė. Kambaryje tokį drėgmės pojūtį sukurs oro drėkintuvai.

Drėkintuvai tampa vis populiaresni gyvenamuosiuose namuose ir biuruose. Tie, kurie įsigijo oro drėkintuvą, pastebi: šildymo metu sumažėja peršalimo ligų rizika, odos sausėjimas, nosies gleivinės džiūvimas. Ypač svarbu namų orą drėkinti tiems, kurie serga kvėpavimo takų ligomis, yra alergiški. Šių problemų turintiems žmonėms patartina ne tik drėkinti, bet ir valyti namų orą. "Dabar ypač populiarūs oro drėkintuvai-valytuvai. Jie išvalo ore esančias dulkes, žiedadulkes, naikina pelėsių sporas, namų erkučių alergenus, kvapų daleles, gaivina orą. Žmonėms, sergantiems kvėpavimo takų ligomis, orą reikia drėkinti ir valyti kasdien, o tokių bėdu neturintiems - bent porą kartų per savaitę", - pasakoja UAB "Šalnos prekyba" Vilniaus filialo direktorė Lijana Bublevičienė.

Kova su gripu

Kiekvieną žiemą nukritus temperatūrai neišvengiamai ateina gripo virusas. Žiemos periodu oras yra šaltas ir sausas (jame mažiau drėgmės), sausas oras lengvesnis, vandens garų delelės lengviau perneša gripo virusą ore akių lygyje. Nusičiaudėjus virusas gali nukeliauti iki 40 metrų. Taigi drėkinant patalpas ir didinant drėgmės lygį ore sumažėja virusinių dalelių pernešimo ore galimybė, taip pat tų dalelių gyvavimas.

Efektyvūs oro drėkintuvai pakelia drėgmės lygį patalpoje iki reikalingo lygio. Dalelės, nešančios virusus, tokius kaip gripas, gerai drėkinamoje patalpoje prisisotina drėgmės, tampa sunkios, ir nukrenta ant žemės. Virusų akių lygyje nebėra ir tai žymiai sumažina užsikrėtimo gripu galimybę. Sausame ore yra daug didesnė galimybė plisti gripo virusui.

Šiuolaikiniai oro drėkintuvai ir oro valymo sistemos sukuria sveiką patalpų orą, kuriame žmonės jaučiasi geriau, yra aktyvesni ir produktyvesni.

UAB "Šalnos prekyba" prekiauja šveicarų gamintojo Boneco ir Air-O-Swiss prekės ženklų ypač efektyviais oro drėkintuvais (oro plovimo, šiltų garų, šaltų garų, ultragarsinio principo).

Naudinga ir nebrangu

Galima pamanyti, kad mums, gyvenantiems šiauriau, oro drėkintuvas nereikalingas. Tačiau pardavimo rezultatai rodo, kad tai netiesa. Nors lauke rudenį ir žiemą šalta, namus stengiamės kuo labiau šildyti, kad joks vėjelis neužpūstų. O šildomas oras išsausėja.

"Oro drėkintuvų kainos yra nedidelės - juos gali įsigyti bet kuris dirbantis žmogus. Šaltų ir karštų garų oro drėkintuvai kainuoja nuo 199 litų. Karštų garų drėkintuvai pigiausi, tačiau sukelia šiek tiek triukšmo ir naudoja daugiau elektros energijos nei kitų tipų oro drėkintuvai. Patys patogiausi naudoti ultragarsiniai drėkintuvai, yra ekonomiški ir efektyviai sudrėkina orą. Jų kaina nuo 350 iki 800 litų, atsižvelgiant į funkcijas ir dizainą, - sako L.Bublevičienė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Sigitas  213.252.237.2 2013-03-26 16:03:06
Cia is straipsnio suprantu, kad Salnos prekyboje. Jie rinktines gatveje berots yra.
2 0  Netinkamas komentaras
Petras  77.90.85.188 2013-03-26 16:03:06
Kur tuos drėkintuvus galima įsigyti?
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami