Kokį langų dekorą pasirinkti: nuo virtuvės iki miegamojo zonos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-02 11:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-02 11:02
„Domus Lumina“ nuotraukos
Ro­ma­ne­tės, ro­le­tai, užuo­lai­dos, šir­mos, ža­liu­zės...O koks lan­gų de­ko­ras tiks jū­sų lan­gui? Skai­tant in­ter­je­ro pa­ta­ri­mus, pa­pras­tai gir­di­me: „ša­lin stan­dar­tus!“, „pa­si­sem­ki­te ori­gi­na­lių idė­jų“. Ta­čiau šį kar­tą apž­velg­si­me ne nau­jau­sias ten­den­ci­jas, o kar­tu su in­ter­je­ro di­zai­ne­riais bei spe­cia­lis­tais ban­dy­si­me iš­siaiš­kin­ti, koks lan­gų de­ko­ro spren­di­mas pa­si­žy­mi pra­ktiš­ku­mu, pa­to­gu­mu ir funk­cio­na­lu­mu skir­tin­go­se būs­to erd­vė­se.

Sve­tai­nė – vie­ta, kur ga­li­te iš­lais­vin­ti sa­vo idėjas

Pri­klau­so­mai nuo ku­ria­mo in­ter­je­ro, pa­tal­pų bei lan­gų dy­džio ir for­mų, jū­sų no­rų ir sko­nio, sve­tai­nė­je de­ra vis­kas – nuo įpras­tų ro­le­tų iki dra­pe­ri­jų ir ki­tų ori­gi­na­lių lan­gų de­ko­ro spren­di­mų.

Nors sve­tai­nės ak­cen­tu daž­niau­siai tam­pa užuo­lai­dos, in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Jur­gi­ta Ju­ciū­tė kaip al­ter­na­ty­vą pa­ta­ria rink­tis ro­ma­ne­tes. Pa­sta­rą­sias ga­li­ma de­rin­ti su užuo­lai­do­mis, ypač jei būs­to šei­mi­nin­kas no­ri su­kur­ti dau­giau jau­ku­mo ir pri­va­tu­mo.

Ro­le­tais, ža­liu­zė­mis ir ki­tais lan­gų de­ko­ro pro­duk­tais pre­kiau­jan­čios įmo­nės „Do­mus Lu­mi­na“ pro­jek­tų va­do­vo Min­dau­go Ur­ba­na­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, nau­jos sta­ty­bos būs­to sve­tai­nė­je pa­pras­tai įren­gia­mi vi­tri­ni­niai lan­gai į so­dą, vi­di­nį kie­mą ar tie­siog te­ra­są. „Ieš­kan­tiems ne­tra­di­ciš­ko, pa­to­gaus ir sti­lin­go va­rian­to vi­tri­noms už­deng­ti, pa­pras­tai re­ko­men­duo­ja­me šir­mas. Di­de­lės ro­le­ti­nio au­di­nio plokš­tės bė­ge­lių pa­gal­ba slan­kio­ja į vie­ną ar ki­tą pu­sę, o pa­si­rin­kus no­ri­mo per­ma­to­mu­mo au­di­nį at­sto­ja die­ni­nes ar nak­ti­nes užuo­lai­das.“

Tuo tar­pu sa­vo pa­ste­bė­ji­mais su­ti­ku­si pa­si­da­lin­ti di­zai­ne­rė Da­lia Juš­kū­nie­nė pa­brė­žia me­di­nių ža­liu­zių po­pu­lia­rė­ji­mą bei jų su­ku­ria­mą iš­skir­ti­nį sti­lių: „daž­nai ieš­ko­ma funk­cio­na­laus spren­di­mo, ku­ris leis­tų pa­to­giai re­gu­liuo­ti švie­sos srau­tą. Šį klau­si­mą iš­spren­džia me­di­nės ža­liu­zės, tuo pa­čiu ku­rian­čios jau­kų ir pra­ban­gų pa­tal­pos įvaiz­dį“. Pa­sak spe­cia­lis­tės, me­di­nės ža­liu­zės pui­kiai de­ra mi­ni­ma­lis­ti­nia­me, lie­tu­vių pa­mėg­ta­me skan­di­na­viš­ko sti­liaus in­ter­je­re.

Mie­ga­mo­jo zo­no­je ka­ra­liau­ja romanetės

Nors mie­ga­ma­sis ne­tu­ri ypa­tin­gų rei­ka­la­vi­mų ar tai­syk­lių, čia daž­niau­siai ieš­ko­ma su­bti­laus, ele­gan­tiš­ko ir pa­to­gaus lan­gų de­ko­ro va­rian­to. Ne pa­slap­tis, kad ten, kur mie­ga­ma, ren­ka­si dau­giau dul­kių, to­dėl no­rint su­kur­ti erd­vės ir šva­ros po­jū­tį, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis ro­le­tus. Tie­sa, ieš­kan­tiems šiek tiek dau­giau įvai­ro­vės, M. Ur­ba­na­vi­čius re­ko­men­duo­ja pra­ktiš­kes­nį spren­di­mą - dvi­gu­bus ro­le­tus DUO. Dvie­jų au­di­nių ro­le­tai die­nos me­tu ga­li su­teik­ti pri­va­tu­mo su švie­siu au­di­niu, o va­ka­re ga­li­ma už­trauk­ti tam­ses­nį­jį, nau­do­ti švie­sai pra­lai­dų bei vi­siš­kai pa­tal­pas už­tam­si­nan­tį ro­le­tą. Be to, toks lan­gų dan­ga­las lei­džia žais­ti su įvai­rio­mis au­di­nių va­ria­ci­jo­mis.

Ta­čiau jei ieš­ko­te šiai zo­nai ele­gan­tiš­kes­nio va­rian­to nei įpras­ti ro­le­tai, rin­ki­tės ro­ma­ne­tes. Spe­cia­lių tech­no­lo­gi­jų pa­gal­ba, ro­ma­ne­čių au­di­niai ne­sie­lek­tri­na ir ne­ren­ka dul­kių. Ro­ma­ne­tė pa­si­žy­mi pa­to­giu val­dy­mu, ne­uži­ma daug vie­tos, rei­ka­lin­gos užuo­lai­doms, ta­čiau at­ro­do itin ele­gan­tiš­kai, nes au­di­nys lan­gui su­tei­kia minkš­tu­mo ir pūs­tu­mo.

Vir­tu­vė. Ren­ka­si tai, kas leng­vai prižiūrima

Svar­biau­sias vir­tu­vės lan­go de­ko­ro pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus - leng­va prie­žiū­ra, mat jo­je nuo­lat tvy­ro­ja drėg­mės ir karš­to oro kon­tras­tai, ten­ka at­lai­ky­ti rie­ba­lų dė­mes, o į sin­te­ti­nius au­di­nius grei­tai įsi­ge­ria ga­mi­na­mo mais­to kva­pai. Di­zai­ne­rės at­krei­pia dė­me­sį, jog vir­tu­vė­je daž­nai at­si­sa­ko­ma bet ko­kio lan­go už­dan­ga­lo, ta­čiau no­rin­tiems jau­ku­mo ir pri­va­tu­mo, pa­ta­ria rink­tis ro­le­tus. Dau­gu­ma ro­le­ti­nių au­di­nių pa­deng­ti spe­cia­liais im­preg­nan­tais, to­dėl ne­bi­jo drėg­mės, ne­ren­ka dul­kių, leng­vai va­lo­mi. „Ne­ma­ny­ki­te, kad ro­le­tai įsprau­džia į siau­rus pa­si­rin­ki­mo rė­mus. Be pla­taus au­di­nių asor­ti­men­to, ga­li­te rink­tis per­si­den­gian­čius ro­le­tus „Die­na – Nak­tis“, ke­lių sluoks­nių ar vie­ne­ti­nius fo­to­ro­le­tus, už­si­sa­ky­ti no­ri­mo per­ma­to­mu­mo au­di­nius,“– įvai­rias ro­le­tų va­ria­ci­jas var­di­na M. Ur­ba­na­vi­čius.

Vo­nio­je svar­bu su­kur­ti pri­va­tu­mo jausmą

Ren­kan­tis lan­gų de­ko­rą sa­ni­ta­ri­nia­me maz­ge, svar­bu at­siž­velg­ti į du da­ly­kus – lan­go dan­ga­las tu­ri bū­ti at­spa­rus drėg­mei bei ga­ran­tuo­ti pri­va­tu­mą. Pa­pras­tai vo­nios ar tua­le­to lan­gams re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis ro­le­tus ar­ba pli­suo­tas ža­liu­zes, ku­riuos ga­li­ma trau­ky­ti nuo apa­čios į vir­šų. To­kiu bū­du ga­li­ma įsi­leis­ti dau­giau švie­sos ir su­si­kur­ti pri­va­tu­mo zo­ną.

D. Juš­kū­nie­nės tei­gi­mu, vis daž­niau vo­nios lan­gai puo­šia­mi me­di­nė­mis ža­liu­zė­mis. Šian­dien pa­siū­lo­je gau­su įvai­riau­sių spal­vų ir me­džio im­ita­ci­jų ža­liu­zių, lei­džian­čių lan­go de­ko­rą pri­de­rin­ti prie vo­nios in­ter­je­ro.

Vai­kų kam­ba­ry­je ne­ga­lio­ja su­bti­lu­mo principai

Šei­mos, ku­rios tu­ri vai­kų, pui­kiai ži­no, jog vai­kams pa­tin­ka ryš­kios, kon­tras­tin­gos spal­vos, įvai­riau­si pie­ši­nė­liai iš ani­ma­ci­nių fil­mu­kų he­ro­jų. Kuo dau­giau kam­ba­rys pri­me­na ki­čą – tuo vai­kams jis gra­žes­nis. No­rint su­kur­ti pi­ra­tų sa­lą ar pri­nce­sių ša­lį, ga­li­ma pa­si­telk­ti ir lan­gų de­ko­rą. „Vai­kų kam­ba­riui pa­pras­tai re­ko­men­duo­ja­me rink­tis ro­le­tus - juos vai­kai grei­tai iš­moks­ta už­trauk­ti ir ati­trauk­ti, jie ne­už­go­žia kam­ba­rio, yra funk­cio­na­lūs ir pa­to­gūs.“ – pa­ta­ria M. Ur­ba­na­vi­čius.

Jei siū­lo­muo­se ka­ta­lo­guo­se ne­ran­da­te tai, ką ant lan­go trokš­ta kiek­vie­ną ry­tą iš­vys­ti jū­sų at­ža­la, be var­go ga­li­te rink­tis fo­to­ro­le­tą, ant ku­rio per­kel­si­te bet ko­kius vaiz­dus – pei­za­žus, abė­cė­lės rai­des, fil­mu­kų he­ro­jus ir be­ga­lę ki­tų da­ly­kų, ku­riuos su­ku­ria vai­ko fan­ta­zi­ja. Tie­sa, ro­le­tai ga­li bū­ti įvai­rių per­ma­to­mu­mo ly­gių, įskai­tant ir gu­muo­tus pa­vir­šius, ku­rie vi­siš­kai už­tam­si­na pa­tal­pas. Tai ypač pa­to­gu, jei die­nos me­tu švie­čiant sau­lei ma­ža­me­tį gul­do­te pie­tų mie­gui.

Di­zai­ne­rė J. Ju­ciū­tė pri­du­ria, jog vai­kų kam­ba­ry­je taip pat mė­gia­mos ro­ma­ne­tės bei me­di­nės ža­liu­zės, dėl jų val­dy­mo pa­pras­tu­mo ir pa­tva­ru­mo. Pa­vyz­džiui, bal­tas me­di­nes ža­liu­zes pri­tai­ky­si­te švie­saus ir jau­kaus skan­di­na­viš­ko sti­liaus ma­žy­lio kam­ba­ry­je.

Dar­bo kam­ba­riui ieš­ko­ma ap­sau­gos nuo saulės

Jei dar­bo kam­ba­ry­je ten­ka dirb­ti kom­piu­te­riu, svar­biau­sia pa­si­rū­pin­ti kom­for­tiš­ka dar­bo ap­lin­ka - ap­sau­ga nuo sau­lės ir karš­čio. Tam tin­ka ko­ne kiek­vie­nas lan­gų dan­ga­las, ta­čiau jei ne­no­ri­te pa­tal­pos už­tam­sin­ti, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis „Screen“ ro­le­tus nuo sau­lės at­spin­džių ir aki­ni­mo.

Dar­bo kam­ba­riuo­se taip pat pra­ver­čia pli­suo­tų ža­liu­zių pri­va­lu­mai. Pa­sta­rą­sias ga­li­ma žais­min­gai val­dy­ti dve­jo­mis kryp­ti­mis, pri­tai­ky­ti įvai­rių for­mų lan­gams. Tai pra­var­tu žmo­nėms, ku­rie dar­bo kam­ba­rį įren­gia pa­lė­pė­je ar ki­ta­me at­okes­nia­me bu­to ar na­mo kam­pe.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami