Kokie darbai sode ir darže laukia spalį?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-10-01 11:31
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-10-01 11:31
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Spa­lis – dar­bų pa­bai­gos me­tas dar­že bei so­de prieš ar­tė­jan­čias šal­nas. Taip pat lai­kas nu­rink­ti pa­sku­ti­nius vai­sius, su­tvar­ky­ti ap­lin­ką ir par­uoš­ti dir­vą ki­tų me­tų sė­jai.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je dar­že bai­gia­mi nu­rau­ti bu­ro­kė­liai, mor­kos, ki­tos dar­žo­vės. Spa­lio pa­bai­go­je nu­ima­mos to­kios vė­ly­vo­sios dar­žo­vės kaip sa­lie­rai, pa­star­no­kai, ko­pūs­tai. Plo­tuo­se, kur bu­vo au­gi­na­mos dar­žo­vės, rei­kia pa­ša­lin­ti der­liaus li­ku­čius, pikt­žo­les, že­mę pa­tręš­ti fos­fo­ro bei ka­lio trą­šo­mis ir apar­ti.

Tu­rin­tiems so­de obe­lų pa­tar­ti­na lai­ku nu­skin­ti žie­mi­nių veis­lių obuo­lius – vais­me­džiai su­spės iki žie­mos su­kaup­ti mais­to me­džia­gų ir ne­nu­šals. Tuo­met gi­liai su­pu­ren­ki­te po­me­džius ir įterp­ki­te komp­lek­si­nių fos­fo­ro bei ka­lio trą­šų, pa­vyz­džiui, uni­ver­sa­lių „Flo­ro­vit“ li­ni­jos trą­šų „Ru­duo“. Su­rin­ki­te nuo že­mės su­pu­vu­sius vai­sius ir su­grėb­ki­te nu­kri­tu­sius la­pus – vi­sa tai yra li­gų ži­di­niai.

Iki spa­lio vi­du­rio – pats ge­riau­sias lai­kas so­din­ti nau­jus vais­me­džius ir vais­krū­mius. Įsi­gy­ki­te svei­kų so­di­nu­kų be la­pų, žiū­rė­ki­te, kad jie ne­bū­tų pa­vy­tę – su­si­raukš­lė­ju­si jų ode­lė. Per­so­di­nant di­džiau­sią dė­me­sį bū­ti­na skir­ti so­di­nu­kų šak­nų sis­te­mai, nes di­džią­ją da­lį mais­to me­džia­gų au­ga­lai ima iš dir­vos ir juos kau­pia žie­mai. Tad so­di­na­miems au­ga­lams svar­biau­sia už­ti­krin­ti tvir­tą šak­nų sis­te­mos vys­ty­mą­si ir au­gi­mą, kaip įma­no­ma ge­riau juos ap­rū­pin­ti bū­ti­nais ele­men­tais, ki­taip me­de­liai pra­dės skurs­ti. Prieš so­di­nant siū­lo­ma so­di­nu­kų šak­nis pa­mir­ky­ti „Ra­zor­min“ tir­pa­le.

Kad vais­me­džiai at­ei­nan­čiais me­tais bū­tų svei­kes­ni, nu­ėmus der­lių, la­pams krin­tant, jau­nus au­ga­lus ir la­pų ne­nu­me­tu­sius me­džius nu­purkš­ki­te 5 proc. kar­ba­mi­do tir­pa­lu, nu­kri­tus la­pams nau­do­ki­te 7 proc. kar­ba­mi­do tir­pa­lą. 700 g bi­rių kar­ba­mi­do trą­šų įber­ki­te į 10 l van­dens, iš­mai­šy­ki­te, kol vis­kas iš­tirps, su­pil­ki­te į purkš­tu­vą ir purkš­ki­te.

Šiek tiek ki­to­kios prie­žiū­ros rei­ka­lau­ja avie­čių krū­mai. Kar­ba­mi­do tir­pa­las šiuo at­ve­ju jiems ne­tin­ka. Iš­pjaus­ty­tą avie­ty­ną pa­tar­ti­na nu­purkš­ti 0,5 proc. „Cham­pion 50 WP“ pre­pa­ra­tu, o la­pams jau nu­kri­tus, po šal­nų, dar sy­kį 1 % tir­pa­lu. Šis pre­pa­ra­tas tin­ka­mas nau­do­ti eko­lo­gi­nė­je žem­dir­bys­tė­je. Tris ket­vir­ta­da­lius jo su­da­ro va­rio hid­rok­si­das, ku­ris pa­si­žy­mi de­zin­fek­ci­nė­mis ypa­ty­bė­mis ir su­ku­ria ne­pa­lan­kią ter­pę gry­bi­nėms li­goms plis­ti.

Su­tvar­kius so­dą ir nu­ėmus der­lių, „Li­tag­ros“ spe­cia­lis­tai pa­ta­ria par­uoš­ti že­mę ru­de­nį sė­ja­moms mor­koms, bu­ro­kė­liams, ri­di­kė­liams, kra­pams, sa­lo­toms, ku­riuos au­gin­si­te ki­tais me­tais. Šias dar­žo­ves rei­kia sė­ti spa­lio pa­bai­go­je–­lap­kri­čio pir­mo­je pu­sė­je, kai dir­vos tem­pe­ra­tū­ra nu­krin­ta iki 5 laips­nių ši­lu­mos, kad sėk­los su­dyg­tų ne ru­de­nį, o tik ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

Iki spa­lio vi­du­rio so­di­na­mi žie­mi­niai čes­na­kai. Jiems rei­kė­tų par­ink­ti at­vi­rą, sau­lė­tą vie­tą. Ge­riau­si čes­na­kų prieš­sė­liai yra ankš­ti­nės dar­žo­vės, žie­mi­niai ja­vai. Čes­na­kai taip pat ge­rai au­ga ir prieš tai au­gin­tų įvai­rių dar­žo­vių, ypač ko­pūs­tų, agur­kų vie­to­je. Ne­ga­li­ma jų so­din­ti svo­gū­ni­nių dar­žo­vių vie­to­je, ne­pa­tar­ti­na ten, kur au­go bul­vės ir mor­kos.

Žie­mi­nius čes­na­kus rei­kia pra­dė­ti ruo­šti li­kus 1–2 die­noms iki so­di­ni­mo. Pir­miau­sia skil­te­lės iš­skirs­to­mos. La­bai svar­bu ne­pa­žeis­ti den­gia­mo­jo jų lukš­to ir ne­pa­lik­ti daug se­nos ro­pe­lės dug­ne­lio, nes jis truk­do įsi­šak­ny­ti. No­rė­da­mi au­ga­lus par­uoš­ti ge­rai per­žie­mo­ti bei už­ti­krin­ti tvir­tą šak­nų sis­te­mą, so­di­na­mą­ją me­džia­gą pa­mir­ky­ki­te 0,4–0,6 proc. „Ra­zor­min“ ir 0,3 % „Mi­mo­ten“ tir­pa­lų mi­ši­ny­je nuo 0,5 iki 4 va­lan­dų. Čes­na­kai ne­mėgs­ta švie­žio mėš­lo, tad fos­fo­ro ir ka­lio trą­šos įter­pia­mos prieš pa­grin­di­nį dir­vos dir­bi­mą.

Prieš šal­nas spa­lį bū­ti­na nu­bal­tin­ti me­džius. Ne­ap­si­ri­ki­te klau­sy­da­mi pa­ta­ri­mų, kad šį dar­bą rei­kia at­lik­ti pa­va­sa­rį – to­kiu me­tu, ypač jau sprogs­tant pum­pu­rams, tai ne­be­ten­ka pra­smės. Bal­tin­da­mi ka­mie­nus ru­de­nį, ap­sau­go­te juos nuo stai­gių tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čių žie­mą, nuo žie­vės plei­šė­ji­mo, be to taip su­nai­ki­na­mi ken­kė­jai ir li­gų su­kė­lė­jai.

Su­tvar­kę dar­žo bei so­do au­ga­lus, pri­si­min­ki­te, kad kam­ba­ri­niai au­ga­lai taip pat ruo­šia­si žie­mos me­tui. Šal­tuo­ju pe­rio­du juos rei­kia lais­ty­ti re­čiau, nes dėl van­dens per­tek­liaus ga­li pra­dė­ti pū­ti šak­nys. Trum­pė­jant die­noms, ma­žė­jant švie­sos ir ši­lu­mos, pa­tar­ti­na įjung­ti ši­lu­mos prie­tai­sus ir dirb­ti­nį apš­vie­ti­mą to rei­ka­lau­jan­tiems au­ga­lams. Drėg­nu­mui ir tem­pe­ra­tū­rai smar­kiai svy­ruo­jant, ste­bė­ki­te, ar gė­lių la­pų kraš­tai ne­pra­dė­jo džiū­ti, kris­ti. To­kioms gė­lėms, kaip kro­to­nas, pi­lė­ja ar di­fen­ba­chi­ja, ne­pa­tin­ka per­ne­lyg di­de­lė san­ty­ki­nė oro drėg­mė, to­dėl pa­lai­ky­ki­te tin­ka­mą kli­ma­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami