Kokie pokemonai medžioja naudotojus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-19 11:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-19 11:47
Reuters/Scanpix nuotrauka
„Kas­pers­ky Lab“ ofi­cia­lio­je „Goog­le Play“ par­duo­tu­vė­je ap­ti­ko ken­kė­jiš­ką prog­ra­mą „Gui­de for Poké­mon Go“ su vi­ru­su, už­kre­čian­čiu „And­roid“ įren­gi­nius, gau­nan­čiu su­per­nau­do­to­jo tei­ses ir vi­siš­ką įren­gi­nio kon­tro­lę. Anot bend­ro­vės eks­per­tų, vi­ru­so au­ko­mis ga­li tap­ti apie 500 tūkst. nau­do­to­jų – bū­tent tiek kar­tų par­si­siųs­ta ken­kė­jiš­ka prog­ra­ma. Kol kas eks­per­tai tu­ri duo­me­nų apie dau­giau nei 6 tūkst. pa­tvir­tin­tų už­krė­ti­mų.

Prog­ra­mo­je „Gui­de for Poké­mon Go“ esan­tis vi­ru­sas nau­do­ja ope­ra­ci­nės sis­te­mos pa­žei­džia­mu­mus, siek­da­mas gau­ti su­per­nau­do­to­jo tei­ses, kad į įren­gi­nį įdieg­tų pa­pil­do­mų ken­kė­jiš­kų mo­du­lių ir prog­ra­mų, taip pat ro­dy­tų įky­rią rek­la­mą. Pats vi­ru­sas pa­si­žy­mi la­bai įdo­mio­mis funk­ci­jo­mis, pa­de­dan­čio­mis jam pa­sis­lėp­ti. Pa­vyz­džiui, vi­ru­sas ne­pra­de­da dar­bo, kai pa­lei­džia­ma ken­kė­jiš­ka prog­ra­ma. Jis lau­kia, kol nau­do­to­jas įdiegs ar­ba pa­ša­lins ku­rią nors ki­tą prog­ra­mą, po to ti­kri­na, ar ti­krai pa­te­ko į rea­lų, o ne vir­tua­lų įren­gi­nį. Ta­čiau ir po to jis lau­kia dar ke­lias va­lan­das, kol pra­de­da sa­vo dar­bą.

Įdo­mu, kad vi­ru­so vei­ki­mas nė­ra vi­siš­kai au­to­ma­ti­nis pro­ce­sas. Jis į su­kčių ser­ve­rį per­duo­da in­for­ma­ci­ją apie už­krės­tą įren­gi­nį (ša­lį, kal­bą, įren­gi­nio mo­de­lį, ope­ra­ci­nės sis­te­mos ver­si­ją) ir lau­kia at­sa­ky­mo. Tik ga­vęs ko­man­di­nio kon­tro­li­nio ser­ve­rio pa­tvir­ti­ni­mą, pra­de­da siųs­ti, dieg­ti ir leis­ti pa­pil­do­mus ken­kė­jiš­kus mo­du­lius. Taip ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai at­si­ren­ka tik jiems įdo­mias au­kas, ša­lin­da­mi ga­li­mus vir­tua­lius nau­do­to­jus.

Da­bar prog­ra­ma „Gui­de for Poké­mon Go“ pa­ša­lin­ta iš „Goog­le Play“, o „Kas­pers­ky Lab“ ap­sau­gos spren­di­mai ap­tin­ka vi­ru­si­nę prog­ra­mą kaip „HEUR:Tro­jan.And­roi­dOS.Ztorg.ad“. Ta­čiau tai jau ne pri­mas kar­tas, kai pa­na­šios ken­kė­jiš­kos prog­ra­mos at­si­ran­da ofi­cia­lio­je par­duo­tu­vė­je – bend­ro­vės eks­per­tai su­skai­čia­vo ma­žiau­siai 9 įvai­rias to pa­ties ken­kė­jiš­ko mo­du­lio prog­ra­mas, ku­rios bu­vo pa­sie­kia­mos „Goog­le Play“ nuo 2015 m. gruo­džio.

„Kad ir kur in­ter­ne­to pa­sau­ly­je nu­vyk­tų nau­do­to­jas, ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai se­ka iš pa­skos. Ir „Poké­mon Go“ – ne iš­im­tis. Kon­kre­čiai šio vi­ru­so au­kos ga­li iš pra­džių nė ne­pas­te­bė­ti vi­ru­so sa­vo iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne ir tie­siog pyk­ti dėl įky­rios rek­la­mos. Ta­čiau to­kio už­krė­ti­mo pa­da­ri­niai ga­li bū­ti la­bai rim­ti – juk šis vi­ru­sas gau­na vi­so įren­gi­nio kon­tro­lę, įskai­tant vi­sus duo­me­nis ir fai­lus, ku­riuos nau­do­to­jas ja­me sau­go“, – pa­sa­ko­ja Ro­ma­nas Unu­če­kas, „Kas­pers­ky Lab“ an­ti­vi­ru­sų eks­per­tas.

Prieš siun­čiant bet ko­kią prog­ra­mą, net iš ofi­cia­lios par­duo­tu­vės, „Kas­pers­ky Lab“ re­ko­men­duo­ja pa­ti­krin­ti kū­rė­jo tei­sė­tu­mą. Taip pat bend­ro­vės eks­per­tai pa­ta­ria nuo­lat at­nau­jin­ti ope­ra­ci­nę sis­te­mą ir vi­sas įren­gi­ny­je esan­čias prog­ra­mas – tai ga­li ap­sau­go­ti nuo už­krė­ti­mo vi­ru­sais, nau­do­jan­čiais pa­žei­džia­mu­mus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami