Kokių kalėdinių dovanų siųsti paštu negalima

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-25 15:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-25 15:00
Lietuvos pašto nuotrauka
Pa­što siun­to­se pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau ap­tin­ka­ma pa­vo­jin­gų ir drau­džia­mų siųs­ti daik­tų. Tai – li­čio ba­te­ri­jos, įvai­rūs ae­ro­zo­liai, oro pa­gal­vės, stip­rūs al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai, pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­niai, pluoš­ti­nės ka­na­pės ir jų sėk­los.

Pra­si­de­dant in­ten­sy­viam šven­ti­nių do­va­nų siun­ti­mui, Lie­tu­vos pa­štas ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas pra­šo gy­ven­to­jų prieš siun­čiant pa­što siun­tas pa­si­do­mė­ti, ar jo­se nė­ra drau­džia­mų siųs­ti daik­tų.

„O­ro uos­to ter­mi­na­luo­se per avia­ci­nio sau­gu­mo pa­ti­kri­ni­mus su­lai­ko­ma vis dau­giau pa­što siun­tų. Net pu­sė vi­sų su­lai­ko­mų siun­tų – su li­čio ba­te­ri­jo­mis, ku­rios siun­čia­mos iš­im­tos iš elek­tro­ni­nio įren­gi­nio. Tarp daž­niau­siai su­lai­ko­mų pa­što siun­tų – oro pa­gal­vės, įvai­rūs ae­ro­zo­liai, de­gie­ji skys­čiai ir spi­ri­ti­niai gė­ri­mai. Tra­di­ciš­kai, pra­si­de­dant šven­ti­niam lai­ko­tar­piui, pa­dau­gė­ja siun­tų su fe­jer­ver­kais, ben­ga­liš­ko­mis ug­ne­lė­mis ar ki­tais pi­ro­tech­ni­niais ga­mi­niais. To­kio tu­ri­nio pa­što siun­tas drau­džia­ma siųs­ti, nes jos ga­li su­kel­ti rim­tą pa­vo­jų tiek siun­tos ga­vė­jo, tiek mū­sų dar­buo­to­jo svei­ka­tai“, – tei­gė Lie­tu­vos pa­što Pa­što ope­ra­ci­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Ra­sa Ra­dze­vi­čie­nė.

Pa­gal tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus pa­što siun­to­se griež­tai drau­džia­ma siųs­ti nar­ko­ti­nes ir psi­cho­tro­pi­nes me­džia­gas, nuo­dus, de­gią­sias, ra­dioak­ty­vią­sias, tok­si­nes, ok­si­duo­jan­čias ir ki­tas pa­vo­jin­gas me­džia­gas, gink­lus, deg­tu­kus ir žieb­tu­vė­lius, gy­vus gy­vū­nus.

Taip pat pa­štu drau­džia­ma siųs­ti mo­ne­tas, bank­no­tus, če­kius ar bet ko­kius par­eikš­ti­nius ver­ty­bi­nius po­pie­rius, ke­lio­nės če­kius, ap­dirb­tą ar ne­ap­dirb­tą pla­ti­ną, auk­są ar­ba si­dab­rą, bran­gak­me­nius, pa­puo­ša­lus ir ki­tus ver­tin­gus daik­tus.

„Vi­sa­da gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­me prieš siun­čiant siun­tą pa­pil­do­mai pa­si­do­mė­ti, ko­kius ap­ri­bo­ji­mus tai­ko ša­lis, į ku­rią ke­liaus siun­ta“, – pa­žy­mė­jo R. Ra­dze­vi­čie­nė. Gy­ven­to­jai, ap­si­per­kan­tys už­sie­nio elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se, ir­gi tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti, ar iš­si­rink­tų pre­kių nė­ra drau­džia­ma siųs­ti į Lie­tu­vą.

Ne­re­tai mui­ti­nin­kai pa­što siun­to­se ap­tin­ka ir su­lai­ko pra­ban­gių rū­bų ir ak­se­sua­rų, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, kos­me­ti­kos, ki­tų pa­sau­ly­je gar­sių pre­kių ženk­lų klas­to­čių.

Be to, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vai at­krei­pia gy­ven­to­jų dė­me­sį, kad ri­bo­ja­mas vais­tų, vi­ta­mi­nų ir mais­to pa­pil­dų siun­ti­mas. Pri­me­na­ma, kad į kai ku­rias už­sie­nio ša­lis siun­čia­mi al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai ar ta­ba­ko ga­mi­niai ga­li bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mi ga­na di­de­liais mo­kes­čiais.

In­for­ma­ci­ją apie drau­džia­mus siųs­ti daik­tus ir ki­tus pa­što siun­toms tai­ko­mus ri­bo­ji­mus ga­li­ma ras­ti tiek Lie­tu­vos pa­što, tiek Mui­ti­nės de­par­ta­men­to in­ter­ne­ti­niuo­se tink­la­la­piuo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami